၁။ သစၥာ ရိွျခင္း

အရည္အခ်င္းရိွသူထက္ သစၥာရိွသူကိုု အလုုပ္႒ာနေတြက ပိုုၿပီးအားကိုုးၾကပါတယ္။
ကုုမၼဏီ အေပၚ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႒ာနအေပၚ ျဖစ္ျဖစ္ သစၥာ ေစာင့္သိသူမ်ားဟာ

က။ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာေနၿပီး ျပသနာကိုုစဥ္းစားေပးေလ့ရိွတယ္။

ခ။ အထက္ကလူနဲ႔ အေတြးအျမင္မ်ား အၿမဲတမ္းဖလွယ္ၾကတယ္။

ဂ။ ႒ာနရဲ႕ အက်ဳိးကိုု အစဥ္အၿမဲ ကာကြယ္တယ္။

ဃ။ ႒ာနပိုုမိုုအက်ဳိးအျမတ္ရေအာင္ အၿမဲ အားထုုတ္တယ္။

င။ ျပင္ပမွ ျမဴဆြယ္မူ အမ်ဳိးမ်ဳိးရဲ႕ ဒဏ္ကိုု ႀကံႀကံခံႏိုုင္စြမ္းရိွတယ္။

၂။ အလုုပ္ကိုု ေလးစားျခင္း

ေခတ္ႀကီးက အလ်င္အျမန္တိုုးတက္လာတာနဲ႔ အမ်ွ ပညာတတ္မ်ားေပါမ်ားလာပါတယ္။
ပညာေရးအရည္အခ်င္းနဲ႔ ဘြဲ႕ ဒီဂရီ တိုု႔ဟာ လူတစ္ဦးကိုု အဆံုုးအျဖတ္ေပးတဲ့
အဓိက အေၾကာင္းတရား မဟုုတ္ေတာ့ပါ။
အလုုပ္ကိုု ေလးေလးစားစား ရိွျခင္းဟာ အျမန္အဆန္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ေခတ္အတြက္
တန္ဖိုုးအလြန္ရိွတဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါတယ္။
အလုုပ္ကိုု ေလးစားသူမ်ားဟာ…

က။ အလုုပ္လုုပ္ျခင္းဟာ ပိုုက္ဆံတစ္ခုုတည္း အတြက္ေၾကာင့္မဟုုတ္ပါ။

ခ။ ကိုုယ္ရတာထက္ အၿမဲပိုုလုုပ္တတ္တဲ့အက်င့္ရိွၾကပါတယ္။

ဂ။ အလုုပ္အတြက္ ေပးဆပ္ရတာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါတယ္။

ဃ။ အလုုပ္တက္ခ်ိန္၊ အလုုပ္ဆင္းခ်ိန္ ေတြကိုု လစ္လ်ဴရူ႕တတ္ၿပီး
အလုုပ္ၿပီးေအာင္လုုပ္ၿပီးမွ နားတတ္ၾကပါတယ္။

င။ အလုုပ္အတြင္းမွာ ရိွတဲ့ ေသးေသးမႊားမႊားကအစ အထူးဂရုုျပဳတတ္ၾကတယ္။

၃။ တက္တက္ၾကြၾကြ ရိွျခင္း

က။ ေျပာမွသိတယ္၊ ခိုုင္းမွလုုပ္တဲ့ လူစားမ်ဳိးမဟုုတ္ပါ။
တာ၀န္ေပးတာကိုု ေစာင့္ဆိုုင္းမေနတတ္ပဲ လိုုအပ္တယ္ထင္ရင္ အကုုန္လံုုး
ၿပီးေအာင္လုုပ္ထားတတ္ပါတယ္။ သူတိုု႔ဟာ..

က။ အလုုပ္ကိုု ၿပီးေအာင္လုုပ္ဖိုု႔ထက္ ေကာင္းေအာင္လုုပ္ဖိုု႔ ကိုုပိုုဦးစားေပးေလ့ရိွတယ္။

ခ။ အေကာင္းဆံုုုုးနည္းလမ္းကိုု အၿမဲရွာႀကံေတြးေတာတတ္တယ္။

ဂ။ ထဲထဲ၀င္၀င္ အလုုပ္ထဲမွာ အာရံုုႏွစ္ေနတတ္တယ္။

ဃ။ မ်က္နာလိုုမ်က္နာရ အလုုပ္မ်ဳိး ေရွာင္ရွားတတ္ၾကတယ္။

င။ အျပဳသေဘာေဆာင္တတ္ၿပီး အခက္အခဲကိုု ေက်ာ္လႊားႏိုုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။

၄။ တာ၀န္ယူျခင္း

တာ၀န္ယူရဲျခင္းဟာ အလုုပ္ေအာင္ျမင္ဖိုု႔ အတြက္ အေျခခံလုုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။
လူတစ္ဦးဟာ အရည္အခ်င္းအရ သူမ်ားထက္ အားနည္း ရင္ အားနည္း လိုု႔ ရပါတယ္။
တာ၀န္ယူတဲ့စိတ္ကေတာ့ သူမ်ားထက္ အားမနည္းသင့္ပါ။
တာ၀န္ယူရဲတဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဟာ အထက္ရဲ႕ ယံုုၾကည္မူ ကိုု ပိုုမိုုရလြယ္ပါတယ္။
က။ တာ၀န္တစ္ရပ္ရဲ႕ အဓိက ဗဟိုုခ်က္မဟာ တာ၀န္ယူစိတ္ျဖစ္တယ္။

ခ။ ကိစၥေသးေသးမ်ွင္မ်ွင္က အစ အေကာင္းဆံုုးျဖစ္ေအာင္လုုပ္တတ္ၾကတယ္။

ဂ။ ဆိုုခဲေစ ၿမဲေစ၊ ေျပာရင္ ျဖစ္ေအာင္လုုပ္တတ္တယ္။

ဃ။ တစ္ခုုခုု မွားယြင္းခဲ့ရင္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွာဘူး၊

င။ ျပသနာ ေဘာ္လံုုး ကိုုယ့္ဆီေရာက္လာခဲ့ရင္ ကိုုယ့္ဆီမွာ အဆံုုးသပ္ေစတယ္။

၅။ အက်ဳိးထိေရာက္မူ

အက်ဳိးထိေရာက္ေအာင္ အလုုပ္လုုပ္တတ္ျခင္းဟာ လူတစ္ဦးရဲ႕ အဓိက ပ်ဳိးေထာင္ရမဲ့ အရည္အခ်င္းျဖစ္တယ္။

က။ ကိုုယ့္ဟာနဲ႔ ကိုုယ္လံုုးျခာရိုုက္ၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ အလုုပ္ရူပ္ေနတာမ်ဳိးကိုု ေရွာင္ရွားပါ။

ခ။ ဘာပဲလုုပ္ေနလုုပ္ေန၊ အာရံုုစူးစိုုက္တတ္ပါေစ။

ဂ။ လအလိုုက္၊ ရက္အလိုုက္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္တတ္တဲ့ အက်င့္ရိွပါေစ။

ဃ။ အခ်ိန္ဆြဲတတ္တဲ့ အက်င့္လံုုး၀ေရွာင္ပါ။

င။ တစ္ႀကိမ္လ်င္ အလုုပ္တစ္ခုုတည္းကိုု ၿပီးေအာင္အရင္လုုပ္ပါ။ ၿပီးဆံုုးသြားမွ အျခားအလုုပ္ကိုု ကူးပါ။

၆။ ရလဒ္

ေၾကာင္မဲျဖစ္ေစ၊ ေၾကာင္ျဖဴ ျဖစ္ေစ၊ ၾကြက္ခုုတ္တတ္တဲ့ ေၾကာင္ဟာ ေၾကာင္ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။
အလုုပ္တစ္ခုုကိုု ဒုုကၡခံၿပီးပဲ လုုပ္လုုပ္၊ လိမ္မာ ပါးနပ္စြာပဲ လုုပ္လုုပ္
အက်ဳိးထိေရာက္ဖိုု႔ သာအေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘာအလုုပ္ပဲ လုုပ္လုုပ္…

က။ ဘယ္လိုုၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုုပ္မလဲဆိုုတာ ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားျခင္း၊

ခ။ နည္းလမ္းဟာ ျပသနာထက္ အၿမဲမ်ားတယ္ဆိုုတာကိုု ယံုုၾကည္ျခင္း၊

ဂ။ စည္းကမ္းရိွရိွ၊ နည္းလမ္းသိသိ ႀကိဳးစားတတ္ျခင္း၊

ဃ။ အခြင့္အေရးကိုု ဖမ္းထားႏိုုင္ဖိုု႔ အၿမဲ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျခင္း၊

င။ ေမ်ွာ္လင့္ေစာင့္ဆိုုင္းျခင္းထက္ ဖန္တီးမူကိုု ပိုုမိုု အားသန္ျခင္း၊

စ။ တာ၀န္ကိုု သပ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ အၿမဲ ေစာၿပီး ၿပီးဆံုုးျခင္း၊

ရ။ ဆက္ဆံေရး

သင္ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ အရည္အခ်င္းရိွရိွ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပညာတတ္တတ္၊
ဆက္ဆံေရး အားနည္းလ်င္ ဘာမွ ျဖစ္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုု္င္မည္ မဟုုတ္ပါ။
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူမ်ားဟာ အလုုပ္လုုပ္ရင္းနဲ႔ ထူးခြ်န္လာေအာင္ သင္ယူဖိုု႔ ပိုုမိုု အခြင့္အေရး ရိွၾကပါတယ္။

က။ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းနဲ႔ အတင္းအဖ်င္း ၀ါသနာပါျခင္း လံုုး၀မတူညီပါ။

ခ။ စကားဆိုုတာ နည္းလြန္းရင္ မေကာင္းပါ။ ထိုုနည္းတူ မ်ားသြားရင္လည္း မေကာင္းပါ။

ဂ။ ေမးခြန္းထုုတ္တိုုင္း ကိုုယ့္မွာလည္း အေျဖအဆင္သင့္ရိွေနဖိုု႔ လုုိပါတယ္။
ပိုုမိုုေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းရဖိုု႔ အတြက္သာ ေမးခြန္းေမးေလ့ရိွတယ္။

ဃ။ အေ၀ဖန္ခံႏိုုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရိွတယ္။

င။ သေဘာထားႀကီးရပါမယ္။

၈။ ႏွိမ့္ခ်တတ္ျခင္း

ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ႏွိမ့္ခ်တတ္ျခင္းဟာ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားေစတတ္တဲ့အျပင္ ရန္သူလည္း နည္းပါးေစတတ္ပါတယ္။

က။ သူမ်ားအထင္ႀကီးေအာင္ ေျပာဆိုုျပဳမူတာမ်ဳိးကိုု မလုုပ္သင့္ပါ။

ခ။ အရည္အခ်င္းထက္ မာန ပိုုမႀကီးသင့္ပါ။

ဂ။ အထက္လူကိုု ရိုုေသသလိုု ေအာက္ငယ္သားမ်ားကိုုလည္း ေလးစားတတ္တယ္။

ဃ။ နာမည္တိုု႔၊ ဂုုဏ္တိုု႔ ကိုု အလုုပ္လုုပ္ဖိုု႔ တြန္းအားေလာက္ပဲ သေဘာထားတယ္။

င။ ကိုုယ္နဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့လူတိုုင္း စိတ္ခ်မ္းသာေစရမယ္ဆိုုတာ မျဖစ္ႏိုုင္ပါ။
ကိုုယ္နဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့လူတိုုင္း စိတ္မဆင္းရဲေအာင္ ေျပာဆိုုဆက္ဆံတတ္ဖိုု႔ ေလ့က်င့္ရပါမယ္။

၉ ။ ေခြ်တာတတ္ျခင္း

ေခြ်တာတတ္ျခင္းဟာ ကပ္စီးနည္းျခင္း မဟုုတ္ပါ။ ကုုမၼဏီက ပိုုက္ဆံကိုု လည္း မသံုုးသင့္တဲ့ ေနရာ
မသံုုးျဖစ္ေအာင္ ေခြ်တာ ေပးရပါမယ္။

က။ အသံုုးစားရင္းတင္ရင္ ရိုုးသားမူရိွပါေစ။

ခ။ ႒ာနပိုုင္ ပစၥည္းမ်ားကိုု တန္ဖိုုးထားပါ။ စကၠဴ တစ္ရြက္ကအစ ေခြ်တာတတ္ပါေစ။

ဂ။ အလုုပ္လုုပ္ေနတဲ့ မိနစ္တိုုင္းကိုု တန္ဖိုုးထားပါ။

ဃ။ အရင္းအနီး စိုုက္ထုုတ္တိုုင္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းဖိုု႔ အၿမဲအားထုုပ္ေပးပါ။

င။ ပိုုင္ရွင္စိတ္ဓါတ္ေမြးျမဴပါ။

၁၀။ ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ ကိုုယ့္တိုုင္လုုပ္မိတဲ့ အျပစ္ကိုု လြယ္လြယ္နဲ႔ ခြင့္လြတ္တတ္ၾကၿပီး
သူမ်ားအျပစ္ကိုုေတာ့ ေသးေသးမ်ွင္မွ်င္ကအစ ျပစ္တင္ခ်င္ၾကပါတယ္။
သူမ်ားအျပစ္ကိုု ျမင္တတ္ေလ၊ အားမလိုု အားမရ ျဖစ္ေလ ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေလ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္တတ္တဲ့ အက်င့္ဟာ လူ႔ဘ၀ကိုု အလ်င္အျမင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ ေစၿပီး
အျပစ္တင္တတ္တဲ့ အက်င့္ကိုုလည္း ျပဳျပင္သြားေစပါတယ္။

က။ အလုုပ္လုုပ္ျခင္းဟာ ပိုုက္ဆံရဖိုု႔ အတြက္ တစ္ခုုတည္းေၾကာင့္ မဟုုတ္ပါ။
အလုုပ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ကိုု သင္ယူတဲ့ အခြင့္အေရး ေပးပါတယ္။
ႀကီးျပင္းရင့္က်က္ဖိုု႔ အခြင့္အေရးေပးပါတယ္။
ဘ၀ကိုု ပိုုမိုုတန္ဖိုုးရိွေအာင္ ျမင့္တင္ေပးပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။

ခ။ လုုပ္ေဖၚကိုုင္ဘက္မ်ားဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ဖိုု႔ နဲ႔
စိတ္ညီလက္ညီ ႀကိဳးစားႏိုုင္ဖိုု႔ အခြင့္အေရး ေပးပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။

ဂ။ Customers စားသံုုးသူမ်ားဟာ ပိုုမိုု၀န္ေဆာင္မူ ေပးႏိုုင္ဖိုု႔ အခြင့္အေရး ေပးပါတယ္။
လုုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖိုု႔ အားေပးၾကပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။

ဃ။ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားဟာ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖိုု႔ တြန္းအားေပးပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။

င။ ေ၀ဖန္မူမ်ားဟာ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု ပိုုမိုု ျပည့္စံုုေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုုင္ဖိုု႔
ဆန္းစစ္ခြင့္ ေပးပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Aung Ko Latt
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #

၁။ သစ္စာ ရှိခြင်း

အရည်အချင်းရှိသူထက် သစ္စာရှိသူကို အလုပ်ဋ္ဌာနတွေက ပိုပြီးအားကိုးကြပါတယ်။
ကုမ္မဏီ အပေါ် ဖြစ်ဖြစ်၊ ဋ္ဌာနအပေါ် ဖြစ်ဖြစ် သစ္စာ စောင့်သိသူများဟာ

က။ ခေါင်းဆောင်နေရာမှာနေပြီး ပြသနာကိုစဉ်းစားပေးလေ့ရှိတယ်။

ခ။ အထက်ကလူနဲ့ အတွေးအမြင်များ အမြဲတမ်းဖလှယ်ကြတယ်။

ဂ။ ဋ္ဌာနရဲ့ အကျိုးကို အစဉ်အမြဲ ကာကွယ်တယ်။

ဃ။ ဋ္ဌာနပိုမိုအကျိုးအမြတ်ရအောင် အမြဲ အားထုတ်တယ်။

င။ ပြင်ပမှ မြူဆွယ်မူ အမျိုးမျိုးရဲ့ ဒဏ်ကို ကြံကြံခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်။

၂။ အလုပ်ကို လေးစားခြင်း

ခေတ်ကြီးက အလျင်အမြန်တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ပညာတတ်များပေါများလာပါတယ်။
ပညာရေးအရည်အချင်းနဲ့ ဘွဲ့ ဒီဂရီ တို့ဟာ လူတစ်ဦးကို အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့
အဓိက အကြောင်းတရား မဟုတ်တော့ပါ။
အလုပ်ကို လေးလေးစားစား ရှိခြင်းဟာ အမြန်အဆန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်အတွက်
တန်ဖိုးအလွန်ရှိတဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်။
အလုပ်ကို လေးစားသူများဟာ…

က။ အလုပ်လုပ်ခြင်းဟာ ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်း အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါ။

ခ။ ကိုယ်ရတာထက် အမြဲပိုလုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိကြပါတယ်။

ဂ။ အလုပ်အတွက် ပေးဆပ်ရတာ ပျော်ရွှင်ကြပါတယ်။

ဃ။ အလုပ်တက်ချိန်၊ အလုပ်ဆင်းချိန် တွေကို လစ်လျူရူ့တတ်ပြီး
အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးမှ နားတတ်ကြပါတယ်။

င။ အလုပ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ သေးသေးမွှားမွှားကအစ အထူးဂရုပြုတတ်ကြတယ်။

၃။ တက်တက်ကြွကြွ ရှိခြင်း

က။ ပြောမှသိတယ်၊ ခိုင်းမှလုပ်တဲ့ လူစားမျိုးမဟုတ်ပါ။
တာဝန်ပေးတာကို စောင့်ဆိုင်းမနေတတ်ပဲ လိုအပ်တယ်ထင်ရင် အကုန်လုံး
ပြီးအောင်လုပ်ထားတတ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ..

က။ အလုပ်ကို ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ထက် ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ ကိုပိုဦးစားပေးလေ့ရှိတယ်။

ခ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို အမြဲရှာကြံတွေးတောတတ်တယ်။

ဂ။ ထဲထဲဝင်ဝင် အလုပ်ထဲမှာ အာရုံနှစ်နေတတ်တယ်။

ဃ။ မျက်နာလိုမျက်နာရ အလုပ်မျိုး ရှောင်ရှားတတ်ကြတယ်။

င။ အပြုသဘောဆောင်တတ်ပြီး အခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်သူများဖြစ်ကြတယ်။

၄။ တာဝန်ယူခြင်း

တာဝန်ယူရဲခြင်းဟာ အလုပ်အောင်မြင်ဖို့ အတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးဟာ အရည်အချင်းအရ သူများထက် အားနည်း ရင် အားနည်း လို့ ရပါတယ်။
တာဝန်ယူတဲ့စိတ်ကတော့ သူများထက် အားမနည်းသင့်ပါ။
တာဝန်ယူရဲတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ အထက်ရဲ့ ယုံကြည်မူ ကို ပိုမိုရလွယ်ပါတယ်။
က။ တာဝန်တစ်ရပ်ရဲ့ အဓိက ဗဟိုချက်မဟာ တာဝန်ယူစိတ်ဖြစ်တယ်။

ခ။ ကိစ္စသေးသေးမျှင်မျှင်က အစ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ကြတယ်။

ဂ။ ဆိုခဲစေ မြဲစေ၊ ပြောရင် ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်။

ဃ။ တစ်ခုခု မှားယွင်းခဲ့ရင် အကြောင်းပြချက်မရှာဘူး၊

င။ ပြသနာ ဘော်လုံး ကိုယ့်ဆီရောက်လာခဲ့ရင် ကိုယ့်ဆီမှာ အဆုံးသပ်စေတယ်။

၅။ အကျိုးထိရောက်မူ

အကျိုးထိရောက်အောင် အလုပ်လုပ်တတ်ခြင်းဟာ လူတစ်ဦးရဲ့ အဓိက ပျိုးထောင်ရမဲ့ အရည်အချင်းဖြစ်တယ်။

က။ ကိုယ့်ဟာနဲ့ ကိုယ်လုံးခြာရိုက်ပြီး အကြောင်းမဲ့ အလုပ်ရူပ်နေတာမျိုးကို ရှောင်ရှားပါ။

ခ။ ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေ၊ အာရုံစူးစိုက်တတ်ပါစေ။

ဂ။ လအလိုက်၊ ရက်အလိုက် အစီအစဉ်များချမှတ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိပါစေ။

ဃ။ အချိန်ဆွဲတတ်တဲ့ အကျင့်လုံးဝရှောင်ပါ။

င။ တစ်ကြိမ်လျင် အလုပ်တစ်ခုတည်းကို ပြီးအောင်အရင်လုပ်ပါ။ ပြီးဆုံးသွားမှ အခြားအလုပ်ကို ကူးပါ။

၆။ ရလဒ်

ကြောင်မဲဖြစ်စေ၊ ကြောင်ဖြူ ဖြစ်စေ၊ ကြွက်ခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်ဟာ ကြောင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုကို ဒုက္ခခံပြီးပဲ လုပ်လုပ်၊ လိမ်မာ ပါးနပ်စွာပဲ လုပ်လုပ်
အကျိုးထိရောက်ဖို့ သာအရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘာအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ်…

က။ ဘယ်လိုပြီးမြောက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာ ကြိုတင်စဉ်းစားထားခြင်း၊

ခ။ နည်းလမ်းဟာ ပြသနာထက် အမြဲများတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ခြင်း၊

ဂ။ စည်းကမ်းရှိရှိ၊ နည်းလမ်းသိသိ ကြိုးစားတတ်ခြင်း၊

ဃ။ အခွင့်အရေးကို ဖမ်းထားနိုင်ဖို့ အမြဲ အဆင်သင့်ဖြစ်နေခြင်း၊

င။ မျှော်လင့်စောင့်ဆိုင်းခြင်းထက် ဖန်တီးမူကို ပိုမို အားသန်ခြင်း၊

စ။ တာဝန်ကို သပ်မှတ်ချိန်ထက် အမြဲ စောပြီး ပြီးဆုံးခြင်း၊

ရ။ ဆက်ဆံရေး

သင်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ အရည်အချင်းရှိရှိ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ပညာတတ်တတ်၊
ဆက်ဆံရေး အားနည်းလျင် ဘာမှ ဖြစ်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူများဟာ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ ထူးချွန်လာအောင် သင်ယူဖို့ ပိုမို အခွင့်အရေး ရှိကြပါတယ်။

က။ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ အတင်းအဖျင်း ဝါသနာပါခြင်း လုံးဝမတူညီပါ။

ခ။ စကားဆိုတာ နည်းလွန်းရင် မကောင်းပါ။ ထိုနည်းတူ များသွားရင်လည်း မကောင်းပါ။

ဂ။ မေးခွန်းထုတ်တိုင်း ကိုယ့်မှာလည်း အဖြေအဆင်သင့်ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နည်းလမ်းရဖို့ အတွက်သာ မေးခွန်းမေးလေ့ရှိတယ်။

ဃ။ အဝေဖန်ခံနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်။

င။ သဘောထားကြီးရပါမယ်။

၈။ နှိမ့်ချတတ်ခြင်း

ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်ခြင်းဟာ လူချစ်လူခင် ပေါများစေတတ်တဲ့အပြင် ရန်သူလည်း နည်းပါးစေတတ်ပါတယ်။

က။ သူများအထင်ကြီးအောင် ပြောဆိုပြုမူတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါ။

ခ။ အရည်အချင်းထက် မာန ပိုမကြီးသင့်ပါ။

ဂ။ အထက်လူကို ရိုသေသလို အောက်ငယ်သားများကိုလည်း လေးစားတတ်တယ်။

ဃ။ နာမည်တို့၊ ဂုဏ်တို့ ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ တွန်းအားလောက်ပဲ သဘောထားတယ်။

င။ ကိုယ်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့လူတိုင်း စိတ်ချမ်းသာစေရမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကိုယ်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့လူတိုင်း စိတ်မဆင်းရဲအောင် ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ရပါမယ်။

၉ ။ ချွေတာတတ်ခြင်း

ချွေတာတတ်ခြင်းဟာ ကပ်စီးနည်းခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကုမ္မဏီက ပိုက်ဆံကို လည်း မသုံးသင့်တဲ့ နေရာ
မသုံးဖြစ်အောင် ချွေတာ ပေးရပါမယ်။

က။ အသုံးစားရင်းတင်ရင် ရိုးသားမူရှိပါစေ။

ခ။ ဋ္ဌာနပိုင် ပစ္စည်းများကို တန်ဖိုးထားပါ။ စက္ကူ တစ်ရွက်ကအစ ချွေတာတတ်ပါစေ။

ဂ။ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မိနစ်တိုင်းကို တန်ဖိုးထားပါ။

ဃ။ အရင်းအနီး စိုက်ထုတ်တိုင်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ အမြဲအားထုပ်ပေးပါ။

င။ ပိုင်ရှင်စိတ်ဓါတ်မွေးမြူပါ။

၁၀။ ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်း

ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်တိုင်လုပ်မိတဲ့ အပြစ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ ခွင့်လွတ်တတ်ကြပြီး
သူများအပြစ်ကိုတော့ သေးသေးမျှင်မျှင်ကအစ ပြစ်တင်ချင်ကြပါတယ်။
သူများအပြစ်ကို မြင်တတ်လေ၊ အားမလို အားမရ ဖြစ်လေ ဖြစ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ အကျင့်ဟာ လူ့ဘဝကို အလျင်အမြင် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ စေပြီး
အပြစ်တင်တတ်တဲ့ အကျင့်ကိုလည်း ပြုပြင်သွားစေပါတယ်။

က။ အလုပ်လုပ်ခြင်းဟာ ပိုက်ဆံရဖို့ အတွက် တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါ။
အလုပ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို သင်ယူတဲ့ အခွင့်အရေး ပေးပါတယ်။
ကြီးပြင်းရင့်ကျက်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။
ဘဝကို ပိုမိုတန်ဖိုးရှိအောင် မြင့်တင်ပေးပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။

ခ။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်များဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ နဲ့
စိတ်ညီလက်ညီ ကြိုးစားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ပေးပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။

ဂ။ Customers စားသုံးသူများဟာ ပိုမိုဝန်ဆောင်မူ ပေးနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ပေးပါတယ်။
လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ အားပေးကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။

ဃ။ ပြိုင်ဘက်များဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားဖို့ တွန်းအားပေးပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။

င။ ဝေဖန်မူများဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုမို ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားနိုင်ဖို့
ဆန်းစစ်ခွင့် ပေးပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Aung Ko Latt
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top