၁။ ေရခဲေသတၱာ၏ အတြင္း၊ အျပင္ကို ေရျဖင့္မည္သည့္အခါမွ ပက္ျဖန္းေဆးေၾကာျခင္း မျပဳရ။
အတြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ ေရွာ့ျဖစ္တတ္သည္။

၂။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာ မႈတ္ေဆးဘူး၊ ဓါတ္ေငြ႔ဘူးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအနီးတြင္ မသံုးပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာမွ အပူေၾကာင့္ မီးေလာင္တတ္သည္။

၃။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို အၾကာႀကီးဖြင့္မထားပါႏွင့္။

၄။ ပူေနေသးေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ အေအးခံၿပီးမွ ထည့္ပါ။

၅။ ကာဘြန္နိတ္အေအးဗူး (ဥပမာ - ကိုကာကုိလာ၊ 100 Plus) စသည္တို႔ကို အေပၚထပ္ အေအးခန္းထဲ မထည့္ပါႏွင့္။

၆။ ဓါတုေဗဒေဆးရည္မ်ား၊ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

၇။ ေရခဲေသတၱာအတြင္း ပစၥည္းမ်ားကို ၾကပ္သိပ္ေနေအာင္ ထည့့္မထားပါႏွင့္။ ေလလွည့္ပတ္မႈေကာင္းေအာင္ ေနရာလပ္ ေပးထားပါ။

၈။ ေရခဲေသတၱာအေပၚထပ္ ေရခဲခန္းအတြင္း ပုလင္း၊ ဖန္ခြက္ စသည္တို႔ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ အရည္ပုလင္းမ်ား မထည့္ပါႏွင့္။ ကြဲတတ္သည္။

၉။ ေအးခဲေနေသာ အသားငါးမ်ားႏွင့္ ယခုမွ ၀ယ္လာေသာ အသားငါးမ်ားကို အေပၚေရခဲခန္းအတြင္း အတူပူးကပ္မထားပါႏွင့္။ ခြာထားပါ။

၁၀။ မီးေလာင္ေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ အီသာ၊ ဘင္ဇင္း၊ အယ္လ္ကိုေဟာ၊ ဓါတ္ေငြ႔မီးျခစ္တြင္ ထည့္ေသာအရည္ စသည္တို႔ကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ ေပါက္ကြဲတတ္သည္။

၁၁။ ေသာက္ေဆး၊ ထိုးေဆးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း မထည့္ပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းထည့္ထားပါ ဟု ညႊန္ၾကားထား သည့္ ေဆးမ်ားကိုသာ ထည့္ပါ။

၁၂။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္း မသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

၁၃။ ေရခဲခန္းအတြင္းမွ ခဲေနေသာ အသားငါးမ်ားကို ထုတ္ကာ အရည္ေပ်ာ္ေစၿပီးေနာက္ ထပ္မံ၍ ေရခဲခန္းအတြင္း မထည့္ပါေတာ့ႏွင့္။ အားလံုးကုန္ေအာင္စားပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲခန္းအတြင္းထည့္မည့္ အသားငါးမ်ားကို တစ္ခါခ်က္ေလာက္ရံု ခုတ္ထစ္၊ ေရျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာေဆးၿပီးမွ သုိေလွာင္ပါ။ ထုတ္သည့္အခါတြင္လည္း ထို တစ္ခါခ်က္ေလာက္ရံုသာ ထုတ္ပါ။ အျခား မခ်က္ေသးေသာ အသားငါးမ်ားကို အရည္မေပ်ာ္ပါေစႏွင့္။ ဆက္လက္ခဲထားပါ။

၁၄။ အပူခ်ိန္နိမ့္တြင္ အလြယ္တကူ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အသီးမ်ား၊ ဥပမာ - ငွက္ေပ်ာသီး၊ နာနတ္သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခြားသီး၊ စသည္တို႔ကို ေရခဲေသတၱာအတြင္း ထည့္သြင္းမသိုေလွာင္ပါႏွင့္။

၁၅။ ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မလုပ္ေတာ့ဟု ဆုိလွ်င္ ဆက္မသံုးပါႏွင့္။ အတြင္းရိွပစၥည္းမ်ား အားလံုးထုတ္ပါ။ ခလုတ္ကိုပိတ္ၿပီး ပလပ္ကို ခြ်တ္ထားပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေရခဲေသတၱာျပင္ဆိုင္သုိ႔ပို႔ပါ။ အကယ္၍ မေတာ္တဆ ၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္၍ ျပင္လိုလွ်င္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းသူကိုသာ ျပန္ဆက္ခုိင္းပါ။ တတ္ေယာင္ကားမ်ားကို ဆက္ခိုင္းျခင္း၊ မသိနားမလည္ဘဲ မိမိ ကိုယ္တိုင္လုပ္ျခင္းသည္ ဓါတ္လုိက္မည့္ အႏၱရာယ္ေရာ၊ မီးေလာင္မည့္အႏၱရာယ္ပါ ရိွပါသည္။

၁၆။ ေရခဲေသတၱာကို (သယ္သည့္အခါ၊ ေနရာေျပာင္းသည့္အခါမ်ားတြင္) မည္သည့္အခါမွ မလဲွပါႏွင့္။ ေထာင္လွ်က္သာ ထားရပါမည္။

ေရခဲေသတၱာကို မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္နည္း

အပန္းမႀကီးလွေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ အနည္းငယ္မွ် လုပ္လွ်င္ပင္ ေရခဲေသတၱာ၏ သက္တမ္းကို ပိုၿပီးရွည္ေစႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ပ်က္ခ်ိန္မတိုင္မီ ပ်က္မည့္အႏၱရာယ္မွလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မည္။

အႏၱရာယ္ကင္းေရး ပထမ (Safety First)

၁။ ေရခဲေသတၱာကို သန္႔ရွင္းေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ပထမဦးစြာ ျပဳလုပ္ရမည္မွာ ေရခဲေသတၱာ မီးခလုတ္ကို ပိတ္ကာ ပလပ္ခြ်တ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရခဲေသတၱာကို မီးမပိတ္ဘဲ၊ ပလပ္မခြ်တ္ဘဲ သန္႔ရွင္းေရး၊ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး မလုပ္ပါႏွင့္။ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားသည္။

၂။ ေလးလံေသာ၊ ကဲြႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ ထုတ္ပါ။

၃။ ေရခဲေသတၱာကို မီးပိတ္၊ ပလပ္ခြ်တ္ၿပီးလွ်င္ နံရံမွ ခြာပါ။ ထိုသို႔ခြာရာတြင္ ေရခဲေသတၱာ ေအာက္ပိုင္းကိုသာ ကိုင္ၿပီး ေျဖးညင္းစြာ ေရႊ႔ပါ။ ၾကမ္းျပင္မ်ားကို မျခစ္မိ ေစရန္ သတိထားပါ။

၄။ ေရခဲေသတၱာ တစ္ပတ္လည္ လူ၀င္လို႔ရႏိုင္ေလာက္သည္ထိ ခြာထားပါ။

ေရခဲေသတၱာကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း

ပံုမွန္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနပါမွ ေရခဲေသတၱာ သက္တမ္းရွည္မည္။ ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ အျပင္နံရံမ်ားကို ေရေႏြးအနည္းငယ္ ဆြတ္ထားေသာ သန္႔ရွင္းသည့္ အ၀တ္ျဖင့္ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သုတ္ေပးပါ။ အကယ္၍ အစြန္းအထင္းမ်ားကို သာမန္အ၀တ္စျဖင့္ သုတ္မရပါက ဆပ္ျပာမံႈ႔အနည္းငယ္ ထည့္သံုး ႏိုင္သည္။ အျပင္းစား ေခ်းခြ်တ္ေဆးမ်ားသည္ ေရခဲေသတၱာတြင္သုတ္ထားေသာ ေဆးမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္၏။

၂။ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း ေရခဲေသတၱာေပၚသို႔
ေရမ်ားေလာင္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ဓါတ္လိုက္တတ္သည္။

၃။ တံခါးလက္ကိုင္မ်ားကိုမူ သန္႔ရွင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ အ၀တ္စျဖင့္ ေန႔စဥ္သုတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေပးပါ။

၄။ တံခါးရြက္မ်ားတြင္ ေလလံုေစရန္ ရာဘာျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ထိုရာဘာမ်ားကို မေပါက္ျပဲေစရန္ ဂရုစိုက္ပါ။ ထုိ ရာဘာမ်ားေပၚတြင္ ေခ်းေညွာ္မ်ားကပ္ေနျခင္းသည္ ရာဘာ၏သက္တမ္းကို က်ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရာဘာလိုင္နာမ်ားကို မၾကာခဏစစ္ေဆးၿပီး ေခ်းေညွာ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေပးပါ။

၅။ အတြင္းဘက္ စင္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွက်ေသာ အရည္မ်ားျဖင့္ ညစ္ပတ္ေန တတ္ပါသည္။ ထိုအရည္မ်ားေပေနခဲ့ေသာ္ အ၀တ္စသန္႔သန္႔ကို ဆပ္ျပာရည္ အနည္းငယ္ဆြတ္ကာ ခ်က္ျခင္းသန္႔ရွင္းေပးပါ။

၆။ အကယ္၍ အတြင္းဘက္စင္မ်ားေပၚတြင္ ဟင္းခ်က္ဆီမ်ား ေပက်ံေနေသာ္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ေဆးေၾကာသန္႔စင္ပါ။ ထိုဆီမ်ားေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္စင္မ်ား ကြဲအက္ပ်က္စီးတတ္သည္။

၇။ ရက္လြန္ေနေသာ အစားအစာမ်ားကို ဆက္ၿပီးသုိေလွာင္မထားပါႏွင့္။ မစားဘဲ ခ်က္ျခင္းလႊင့္ပစ္ပါ။ ထိုပုပ္သိုးေနေသာ အစားအစာမ်ားမွတဆင့္ ေကာင္းေသာအစား အေသာက္မ်ားသို႔ ကူးကာ နံေစာ္ၿပီး ေရာဂါရေစတတ္သည္။

၈။ အကယ္၍ ေရခဲေသတၱာသည္ Frost Free မဟုတ္လွ်င္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္း၌ ေရခဲမ်ားကပ္တတ္သည္။ ေရခဲမ်ား ကပ္လာခဲ့ေသာ္ ေရခဲျပင္အထူလက္မ၀က္ခန္႔ရိွလာၿပီ ဆိုသည္ႏွင့္ ေရေသတၱာမီးကိုပိတ္၊ ပလပ္ကိုခြ်တ္ကာ အေအးကိုေလွ်ာ့ ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေရခဲမ်ားေပ်ာ္ေအာင္ေစာင့္ပါ။
မွတ္ခ်က္။ ။ ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ ေရႏွင့္ေလာင္းျခင္း၊ အပူေပးျခင္း၊ ပန္ကာႏွင့္မႈတ္ျခင္း၊ ဒါးစေသာ ခြ်န္ထက္ သည့္အရာမ်ားျဖင့္ ထိုးခြာျခင္း စသည္တို႔ လံုး၀မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ အီဗာပိုေရတာကြိဳင္မ်ား ပ်က္စီးေစတတ္သည္။ ေရခဲေသတၱာ ခလုတ္ပိတ္လိုက္သည္ႏွင့္ အေအးဓါတ္ေလ်ာ့ကာ ေရခဲမ်ား သူ႔အလိုလို အရည္ေပ်ာ္ကြာက်ကုန္ပါမည္။

၉။ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။
ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္မ်ားသည္ ဖံုမ်ားတက္ေနကာ ညစ္ပတ္ေနလွ်င္ အပူကို ေကာင္းေကာင္းစြန္႔ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထိုအခါ ေရခဲေသတၱာအလုပ္ပိုလုပ္ရမည္။ မီးအားပိုကုန္က်မည္။ သက္တမ္းတိုမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲေသတၱာ၏ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ား ကို ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးျခင္းသည္ အေရးႀကီး၏။

မည္သို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္မည္နည္း

လြယ္ပါသည္။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားကို vacuum cleaner ရိွပါက vacuum cleaner ျဖင့္ ဖံု၊ အမႈံမ်ားကို စုပ္ထုတ္ပါ။ vacuum cleaner မရိွဘူးလား။ လြယ္ပါသည္။ ၾကက္ေမြးတံျမက္စည္းျဖင့္သုတ္ပါ။ ၾကက္ေမြးတံျမက္စည္း မရိွလွ်င္ သန္႔ရွင္းေသာ အ၀တ္စုတ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားမွာ ပူေနမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္အပူေလာင္မည္။ သတိထားပါ။ ဤကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္းကုိ အနည္းဆံုး ၆ လ တစ္ႀကိမ္၊ ၁ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လုပ္ေပးပါ။ သို႔ေသာ္ ဖံုထူေသာေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္္လတစ္ႀကိမ္၊ သံုးလ တစ္ႀကိမ္ စသျဖင့္ လုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္မ်ားေအာက္တြင္ ေခြ်းခံခြက္ (drip tray) ရိွတတ္ပါသည္။ ကြန္ဒင္ဆာမွ က်လာေသာေခြ်းမ်ားသည္ ထိုခြက္ အတြင္းတြင္စုေနမည္။ ထုိခြက္ကိုလည္း မၾကာခဏ သြန္ေပးရန္ လုိပါသည္။ ထိုခြက္အတြင္းရိွေရတြင္ ျခင္မ်ားေပါက္ဖြားႏိုင္ သည္။
ေရခဲေသတၱာ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကိြဳင္ ရိွသနည္း။

ေရခဲေသတၱာအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မွာ ေရခဲေသတၱာ၏
ေနာက္ဘက္၊ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ဘက္တြင္ ရိွတတ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႔ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ကုိ အုပ္မထားေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔ ေရခဲေသတၱာမ်ားတြင္ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္မ်ားကို အုပ္ထားတတ္သည္။ အုပ္ထားလွ်င္ ထိုအကာမ်ားကို ျဖဳတ္ရန္ လုိပါသည္။
၁၀။ ပန္ကာမ်ားကို သန္႔ရွင္းေပးပါ။
ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္၊ သို႔မဟုတ္ အီဗာပိုေရတာမ်ားကို ေလမႈတ္ေပးေသာ ပန္ကာမ်ားရိွပါသည္။ အထက္ပါပံုတြင္ၾကည့္ပါ။ ထိုပန္ကာမ်ားတြင္ ဖံုမ်ားတက္ေနပါမည္။ ကြန္ဒင္ဆာကြိဳင္ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေသာအခါ ထိုပန္ကာမ်ားကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ တည္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေပးပါ။

သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား

၁။ မီးျပတ္သြားေသာ္လည္း မူလရိွေသာ အေအးဓါတ္ျဖင့္ ေရခဲေသတၱာအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ေအးေနမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေအး ဓါတ္ကို ထိန္းထားႏုိင္ရန္ ေရခဲေသတၱာဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္းကို မၾကာခဏမျပဳပါႏွင့္။ အေအးခန္းမွ အသား၊ ငါးမ်ား ကိုလည္း သည္အတိုင္း ဆက္လက္ထားပါ။ သို႔ေသာ္ ၂၄ နာရီထက္ေက်ာ္ၿပီး မီးျပတ္မီဆိုပါမူ အေပၚထပ္ အေအးခန္းမွ အသားငါးမ်ားကို ထုတ္လိုက္ပါ။ သည္အတုိင္းဆက္မထားပါႏွင့္။ အေအးဓါတ္ျပယ္ၿပီး ပုပ္ကုန္တတ္သည္။

၂။ ခရီးရက္ရွည္ထြက္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ -
၃ ပတ္အတြင္း ျပန္ေရာက္မည္ဆုိပါက ေရခဲေသတၱာကို မပိတ္ဘဲ သည္အတိုင္းထားခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ အစားအေသာက္မ်ားကို ေတာ့ ကုန္ေအာင္ သံုးခဲ့ပါ။
၃ ပတ္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ေနမည္ဆိုပါက ေရခဲေသတၱာအတြင္း ရိွသမွ် အစားအေသာက္အားလံုးကို ထုတ္ပါ။ ေရခဲေသတၱာကို သန္႔ရွင္းပါ။ ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္လုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္မီးပါပိတ္ၿပီး ပလပ္ကို ခြ်တ္ထားလိုက္ပါ။

ဒါေတြသိထားဘို႔လိုတယ္

၁။ ေရခဲေသတၱာနံရံမ်ား ပူေနျခင္းသည္ ပံုမွန္ျဖစ္၏။ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။

၂။ မီးဖြင့္ထားၿပီး ကြန္ပရက္ဆာ ေမာင္းေနလွ်င္ တုန္ေန၊ ပူေနပါမည္။ ဤသည္မွာလည္း ပံုမွန္ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။

၃။ မီးျပတ္သြားၿပီး မီးျပန္လာလွ်င္ ပံုမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္ရန္ (ေရခဲေသတၱာလိုသည့္အပူခ်ိန္ေရာက္ရန္) ၉ နာရီမွ ၁၄ နာရီခန္႔ ၾကာပါလိမ့္မည္။ ခ်က္ျခင္းျပန္မေအးလာခဲ့ေသာ္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ ေရခဲေသတၱာကိုသာ ေတာက္ေလွ်ာက္ဖြင့္ထားပါ။

၄။ Frost Free သုိ႔မဟုတ္ Self-defrosting ဟုေရးထားေသာ ေရခဲေသတၱာမ်ားသည္ အေပၚထပ္၌ ခဲလာမည့္ ေရခဲမ်ားကို ၆ နာရီမွ ၈ နာရီ ၾကာတိုင္း သူ႔ဟာသူ ျပန္အရည္ေဖ်ာ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။ သီးသန္႔ေရခဲေဖ်ာ္ေပးရန္ မလိုပါ။

၅။ ယခုေခတ္ေရခဲေသတၱာမ်ား၌ အနံ႔ေဖ်ာက္ေပးသည့္ Platinum Deodorzing device ပါတတ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အျပင္ကၾကည့္၍ မျမင္ရပါ။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ အသားငါးမ်ား၏ ညီွနံ႔စေသာ မေကာင္းသည့္ အန႔ံအသက္မ်ားကို ေဖ်ာက္ေပးပါသည္။

၆။ အကယ္၍ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေနခဲ့ေသာ္၊ သို႔မဟုတ္ ေရခဲေသတၱာထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အ၀တ္ေရစိုမ်ား လွန္းထား ေသာ္ ေရခဲေသတၱာနံရံ၌ ေခြ်းျပန္တတ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဖန္ခြက္အတြင္း ေရခဲထည့္ထားလွ်င္ ဖန္ခြက္နံရံ၌ ေခြ်းျပန္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္၍ စိတ္ပူစရာမလိုပါ။

၇။ ေရခဲေသတၱာေအာက္တြင္ အေပၚထပ္ေရခဲခန္းမွ ေဖ်ာ္ခ်လိုက္သည့္ ေရ သုိ႔မဟုတ္ ေခြ်းမ်ားကို ခံေပးေသာ ေခြ်းခံခြက္ရိွပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေခြ်းခံခြက္ကို ေရသြန္စရာမလိုပါ။ အေငြ႔ပ်ံၿပီး ေရမ်ားခန္းသြားပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ ထိုခြက္ထဲ၌ မိႈမ်ားေပါက္လာတတ္၊ အန႔ံအသက္မ်ား ထြက္လာတတ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔မျဖစ္ေအာင္ ခြက္ကို ပံုမွန္ေဆးေၾကာေပးရန္လိုပါသည္။

၈။ ေရခဲသည္ ေရခဲေသတၱာထဲမွ အန႔ံအသက္မ်ားကို စုပ္ယူႏုိင္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခဲခြက္မ်ား နံေနတတ္ပါသည္။ ေရခဲခြက္မ်ား အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေအာင္ ၂ လ တစ္ႀကိမ္၊ ၃ လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာေပးပါ။
ေရခဲေသတၱာကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း

မွတ္ခ်က္။ ။ တံခါးရြက္တြင္ ေလလံုေအာင္ထိန္းေပးေသာ ရာဘာလိုင္နာရိွသည္။ ထုိလိုင္နာကို မေပါက္ၿပဲ၊ မပ်က္စီးေစရန္ အထူးသတိျပဳပါ။ ထိုလိုင္နာ ကဲြအက္၊ ပ်က္စီးပါက ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္းေအးေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ဘာျပႆနာ တက္ေနသလဲ?

ေရခဲေသတၱာ လံုး၀အလုပ္မလုပ္ေတာ့လွ်င္ (မေအးေတာ့လွ်င္) ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာ ပလပ္ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိုးထားရဲ့လား?
(ပလပ္ မမိတမိျဖစ္ေနရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ထိုးပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာရဲ့ မီးခလုတ္ဟာ ေကာင္းေသးရဲ့လား?
(မီးခလုတ္ေကာင္းမေကာင္းကို တျခား လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း တစ္ခုခု (ဥပမာ - မီးပူ၊ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္) စတာေတြသံုးၿပီး စစ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ မေကာင္းရင္ ခလုတ္လဲပါ။)

၃။ ေရခဲေသတၱာမီးလိုင္းက breaker က်ေနသလား။ Fuse (ဖ်ဴ႔စ္) ျပတ္ေနသလား?
(Breaker က်ေနရင္ ဘာေၾကာင့္က်သလဲ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာပါ။ ေနာက္ျပန္တင္ပါ။ ဖ်ဴ႔စ္ျပတ္ေနရင္ တစ္ေနရာရာမွာ
ေရွာ့ျဖစ္ေနသလား စစ္ေဆးၿပီး အရြယ္တူ ဖ်ဴ႔စ္ကို ျပန္၀ယ္ထည့္ပါ။ ဖ်ဴ႔စ္ကို မူလအရြယ္ထက္ ပိုႀကီးမထားပါနဲ႔။ ေရခဲ ေသတၱာ ပ်က္စီးတတ္ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာမ်ားအတြက္ fuse ဟာ ၁၃ အမ္ပီယာ (13A) ဖ်ဴ႔စ္ ျဖစ္ပါတယ္။)

၄။ ေရခဲေသတၱာက ၀ိုင္ယာႀကိဳးကို ၾကြက္ေတြကိုက္ျဖတ္ထားလို႔ ျပတ္ေနသလား?
(၀ိုင္ယာႀကိဳးျပတ္ေတာက္ ပ်က္စီးေနရင္ ႀကိဳးအသစ္နဲ႔ အစားထိုးပါ။ ျပန္ဆက္ၿပီး မသံုးပါနဲ႔။)

ေရခဲေသတၱာ ေကာင္းေကာင္း မေအးေတာ့လွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းက အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ နံပါတ္ (၁) ကိုေရာက္ေနသလား?
(ပံုမွန္ဆိုလွ်င္ ခလုတ္ကို နံပါတ္ ၃ မွာထားပါတယ္။ နံပါတ္ ၁ မွာဆို ေအးမွာမဟုတ္ပါ။ နံပါတ္ ၃ သို႔ျပန္ေျပာင္းပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာအနီးမွာ အပူထုတ္တဲ့ (မီးဖို၊ ေနေရာင္တိုက္ရိုက္ထိုးက်ေနျခင္း) အရာေတြ ရိွေနသလား?
(ေရခဲေသတၱာနားမွာ မီးဖို၊ မီးပူစတာေတြရိွေနရင္ ေ၀းရာကို ေရႊ႔ထားပါ။ ေရခဲေသတၱာကို ေနထိုးေနရင္ ေနမထိုးတဲ့ေနရာကို ေရႊ႔ေပးပါ။)

၃။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ေသေသခ်ာခ်ာပိတ္ထားရဲ့လား။ တံခါးဟေနသလား?
(တံခါးမေစ့ရင္ အေအးေလ်ာ့ပါတယ္။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ပိတ္တဲ့အခါ ေသေသခ်ာ ေစ့ေအာင္ ပိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။)

၄။ ေရခဲေသတၱာရဲ့တံခါးက ရာဘာလိုင္နာေတြ ေပါက္ကဲြပ်က္စီးေနသလား?
(တံခါးက လုိင္နာေတြေပါက္ျပဲေနရင္ အျပင္ကေလေတြ၀င္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းေအးမွာမဟုတ္ပါ။ ဆုိင္ပို႔ၿပီးလုိင္နာအသစ္ျပန္ထည့္ပါ။)

၅။ ေရခဲေသတၱာတံခါးကို အၾကာႀကီးဖြင့္ထားသလား?
(ေရခဲေသတၱာတံခါးကို ပစၥည္းယူၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းျပန္ပိတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အၾကာႀကီးဖြင့္မထားပါနဲ႔။)

၆။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ပူေနေသးတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား?
(ေရခဲေသတၱာထဲမထည့္ခင္ အစားအေသာက္ေတြကို အရင္အေအးခံပါ။ ပူေနတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ေရခဲေသတၱာထဲမထည့္ပါနဲ႔။)

၇။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ထည့္ထားတဲ့ပစၥည္းေတြ အရမ္းမ်ားၿပီး က်ပ္သိပ္ေနသလား?
(ေရခဲေသတၱာထဲ ပစၥည္းေတြထည့္တဲ့အခါ စနစ္တက် ထည့္ဘို႔လိုပါတယ္။ ပစၥည္းေတြနဲ႔ က်ပ္သိပ္ေနရင္ ေလေကာင္း ေကာင္းမလွည့္ပတ္ႏုိင္လို႔ ေကာင္းေကာင္းေအးမွာ မဟုတ္ပါ။)

၈။ ေရခဲေသတၱာဟာ နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္ေနသလား?
(ေရခဲေသတၱာကို နံရံကေန အနည္းဆံုး ၂ လက္မ ခြာထားရပါမယ္။ နံရံနဲ႔ သိပ္ကပ္လြန္းေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေရခဲေသတၱာနဲ႔
နံရံအၾကားမွာ ပစၥည္းေတြထည့္ထားရင္ ေလလွည့္ပတ္မႈမေကာင္းလို႔ ေအးမွာမဟုတ္ပါ။ ေရခဲေသတၱာနဲ႔ နံရံအၾကားမွာဘာပစၥည္းမွ မရိွပါေစနဲ႔။

၉။ တကယ္လို႔ Damper control ပါခဲ့ရင္ mid-position (အလယ္မွာ) ထားေပးပါ။

ေအာက္ထပ္ေရခဲေသတၱာခန္းထဲက အစားအေသာက္ေတြ ေအးခဲေနလွ်င္
ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာအတြင္းက အပူခ်ိန္ထိန္းခလုတ္ဟာ နံပါတ္ (၅) ကိုေရာက္ေနသလား?
(နံပါတ္ ၅ ဟာ အျမင့္ဆံုးခလုတ္ျဖစ္လို႔ အရမ္းေအးပါတယ္။ မလိုအပ္ရင္ နံပါတ္ ၃ မွာပဲထားပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ စြတ္စိုေနတဲ့ အစားအစာေတြ ထည့္ထားသလား?
(အရမ္းစြတ္စိုေနတဲ့ ဥပမာ - မွ်စ္ခ်ဥ္၊ ခ်ဥ္ဖတ္၊ စိတ္ထားတဲ့ ဖရဲသီး စတာေတြဟာ ေရေငြ႔ကိုထုတ္ၿပီး တျခား အစားအေသာက္ေတြကို ေအးခဲေစပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဖရဲသီးစိတ္ ထည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းမထည့္ပါနဲ႔။ wrapping plastic ဆိုတဲ့ အစားအေသာက္ေတြကိုပတ္တဲ့ ပလတ္စတစ္အၾကည္စ ပါးပါးကေလး ရိွပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္ၿပီးမွ ထည့္ပါ။)

ေရခဲေသတၱာသည္ တုန္ခါေနလွ်င္၊ အသံမ်ားထြက္ေနလွ်င္ ေအာက္ပါတို႔ကို စစ္ေဆးပါ။

၁။ ေရခဲေသတၱာထားတ့ဲ ၾကမ္းျပင္ဟာ မညီညာဘဲ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လြတ္ေနသလား?
(ပထမ - ေရခဲေသတၱာထားတဲ့ ၾကမ္းျပင္ဟာ ညီညာတဲ့ ၾကမ္းျပင္ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရခဲေသတၱာရဲ့ ေျခေထာက္ ေလးေခ်ာင္းစလံုး ၾကမ္းျပင္နဲ႔ထိေနရပါမယ္။ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လြတ္ေနရင္ တစ္ခုခုနဲ႔ ခုေပးပါ။)

၂။ ေရခဲေသတၱာေနာက္၊ ေအာက္ဘက္က ကြန္ပရက္ဆာဘက္မွာ တစ္ခုခု၀င္ေနသလား?
(အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ကြန္ပရက္ဆာဘက္ကို သတၱဳပစၥည္းတစ္ခုခု၀င္ေနရင္ အသံေတြျမည္ေနပါမယ္။ အဲဒီအခါအဲဒီပစၥည္းကို ရွာၿပီးထုတ္ပစ္ပါ။)

၃။ ေခြ်းခံခြက္ (drip tray) ေခ်ာင္ေနရင္လဲ အသံထြက္တတ္ပါတယ္။ ျပန္က်ပ္ေပးပါ။

၄။ ေရခဲေသတၱာေနာက္၊ ေအာက္ဖက္မွာ ကာထားတဲ့ အကာေတြ ေခ်ာင္ေနသလား။ ျပန္က်ပ္ေပးပါ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ေအးၿငိမ္း
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #


 ၁။ ရေခဲသေတ္တာ၏ အတွင်း၊ အပြင်ကို ရေဖြင့်မည်သည့်အခါမှ ပက်ဖြန်းဆေးကြောခြင်း မပြုရ။
အတွင်း၌ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ဝိုင်ယာကြိုးများ တပ်ဆင်ထားသဖြင့် ရှော့ဖြစ်တတ်သည်။

၂။ မီးလောင်စေတတ်သော မှုတ်ဆေးဘူး၊ ဓါတ်ငွေ့ဘူးများကို ရေခဲသေတ္တာအနီးတွင် မသုံးပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာမှ အပူကြောင့် မီးလောင်တတ်သည်။

၃။ ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို အကြာကြီးဖွင့်မထားပါနှင့်။

၄။ ပူနေသေးသော အစားအသောက်များကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း မထည့်ပါနှင့်။ အအေးခံပြီးမှ ထည့်ပါ။

၅။ ကာဘွန်နိတ်အအေးဗူး (ဥပမာ - ကိုကာကိုလာ၊ 100 Plus) စသည်တို့ကို အပေါ်ထပ် အအေးခန်းထဲ မထည့်ပါနှင့်။

၆။ ဓါတုဗေဒဆေးရည်များ၊ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း ထည့်သွင်း မသိုလှောင်ပါနှင့်။

၇။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်း ပစ္စည်းများကို ကြပ်သိပ်နေအောင် ထည့်မထားပါနှင့်။ လေလှည့်ပတ်မှုကောင်းအောင် နေရာလပ် ပေးထားပါ။

၈။ ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ထပ် ရေခဲခန်းအတွင်း ပုလင်း၊ ဖန်ခွက် စသည်တို့ဖြင့် ထည့်ထားသော အရည်ပုလင်းများ မထည့်ပါနှင့်။ ကွဲတတ်သည်။

၉။ အေးခဲနေသော အသားငါးများနှင့် ယခုမှ ဝယ်လာသော အသားငါးများကို အပေါ်ရေခဲခန်းအတွင်း အတူပူးကပ်မထားပါနှင့်။ ခွာထားပါ။

၁၀။ မီးလောင်စေတတ်သောပစ္စည်းများ၊ မီးခြစ်၊ ဖယောင်းတိုင်၊ အီသာ၊ ဘင်ဇင်း၊ အယ်လ်ကိုဟော၊ ဓါတ်ငွေ့မီးခြစ်တွင် ထည့်သောအရည် စသည်တို့ကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း မထည့်ပါနှင့်။ ပေါက်ကွဲတတ်သည်။

၁၁။ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေးများကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း မထည့်ပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းထည့်ထားပါ ဟု ညွှန်ကြားထား သည့် ဆေးများကိုသာ ထည့်ပါ။

၁၂။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း ထည့်သွင်း မသိုလှောင်ပါနှင့်။

၁၃။ ရေခဲခန်းအတွင်းမှ ခဲနေသော အသားငါးများကို ထုတ်ကာ အရည်ပျော်စေပြီးနောက် ထပ်မံ၍ ရေခဲခန်းအတွင်း မထည့်ပါတော့နှင့်။ အားလုံးကုန်အောင်စားပါ။ ထို့ကြောင့် ရေခဲခန်းအတွင်းထည့်မည့် အသားငါးများကို တစ်ခါချက်လောက်ရုံ ခုတ်ထစ်၊ ရေဖြင့် သေသေချာချာဆေးပြီးမှ သိုလှောင်ပါ။ ထုတ်သည့်အခါတွင်လည်း ထို တစ်ခါချက်လောက်ရုံသာ ထုတ်ပါ။ အခြား မချက်သေးသော အသားငါးများကို အရည်မပျော်ပါစေနှင့်။ ဆက်လက်ခဲထားပါ။

၁၄။ အပူချိန်နိမ့်တွင် အလွယ်တကူ ပျက်စီးစေတတ်သော အသီးများ၊ ဥပမာ - ငှက်ပျောသီး၊ နာနတ်သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခွားသီး၊ စသည်တို့ကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်း ထည့်သွင်းမသိုလှောင်ပါနှင့်။

၁၅။ ရေခဲသေတ္တာ ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဟု ဆိုလျှင် ဆက်မသုံးပါနှင့်။ အတွင်းရှိပစ္စည်းများ အားလုံးထုတ်ပါ။ ခလုတ်ကိုပိတ်ပြီး ပလပ်ကို ချွတ်ထားပါ။ ထို့နောက် ရေခဲသေတ္တာပြင်ဆိုင်သို့ပို့ပါ။ အကယ်၍ မတော်တဆ ဝိုင်ယာကြိုးပြတ်၍ ပြင်လိုလျှင် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူကိုသာ ပြန်ဆက်ခိုင်းပါ။ တတ်ယောင်ကားများကို ဆက်ခိုင်းခြင်း၊ မသိနားမလည်ဘဲ မိမိ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခြင်းသည် ဓါတ်လိုက်မည့် အန္တရာယ်ရော၊ မီးလောင်မည့်အန္တရာယ်ပါ ရှိပါသည်။

၁၆။ ရေခဲသေတ္တာကို (သယ်သည့်အခါ၊ နေရာပြောင်းသည့်အခါများတွင်) မည်သည့်အခါမှ မလဲှပါနှင့်။ ထောင်လျှက်သာ ထားရပါမည်။

ရေခဲသေတ္တာကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း

အပန်းမကြီးလှသော ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းငယ်မျှ လုပ်လျှင်ပင် ရေခဲသေတ္တာ၏ သက်တမ်းကို ပိုပြီးရှည်စေနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပျက်ချိန်မတိုင်မီ ပျက်မည့်အန္တရာယ်မှလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မည်။

အန္တရာယ်ကင်းရေး ပထမ (Safety First)

၁။ ရေခဲသေတ္တာကို သန့်ရှင်းရေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်တော့မည်ဆိုလျှင် ပထမဦးစွာ ပြုလုပ်ရမည်မှာ ရေခဲသေတ္တာ မီးခလုတ်ကို ပိတ်ကာ ပလပ်ချွတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာကို မီးမပိတ်ဘဲ၊ ပလပ်မချွတ်ဘဲ သန့်ရှင်းရေး၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး မလုပ်ပါနှင့်။ အလွန်အန္တရာယ်များသည်။

၂။ လေးလံသော၊ ကွဲနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ရေခဲသေတ္တာအတွင်းမှ ထုတ်ပါ။

၃။ ရေခဲသေတ္တာကို မီးပိတ်၊ ပလပ်ချွတ်ပြီးလျှင် နံရံမှ ခွာပါ။ ထိုသို့ခွာရာတွင် ရေခဲသေတ္တာ အောက်ပိုင်းကိုသာ ကိုင်ပြီး ဖြေးညင်းစွာ ရွှေ့ပါ။ ကြမ်းပြင်များကို မခြစ်မိ စေရန် သတိထားပါ။

၄။ ရေခဲသေတ္တာ တစ်ပတ်လည် လူဝင်လို့ရနိုင်လောက်သည်ထိ ခွာထားပါ။

ရေခဲသေတ္တာကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း

ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေပါမှ ရေခဲသေတ္တာ သက်တမ်းရှည်မည်။ အောက်ပါအတိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါ။

၁။ ရေခဲသေတ္တာ အပြင်နံရံများကို ရေနွေးအနည်းငယ် ဆွတ်ထားသော သန့်ရှင်းသည့် အဝတ်ဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် သုတ်ပေးပါ။ အကယ်၍ အစွန်းအထင်းများကို သာမန်အဝတ်စဖြင့် သုတ်မရပါက ဆပ်ပြာမှုံ့အနည်းငယ် ထည့်သုံး နိုင်သည်။ အပြင်းစား ချေးချွတ်ဆေးများသည် ရေခဲသေတ္တာတွင်သုတ်ထားသော ဆေးများကို ထိခိုက်စေနိုင်၏။

၂။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သည်ဆိုသော်လည်း ရေခဲသေတ္တာပေါ်သို့
ရေများလောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဓါတ်လိုက်တတ်သည်။

၃။ တံခါးလက်ကိုင်များကိုမူ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့သော အဝတ်စဖြင့် နေ့စဉ်သုတ်ပြီး သန့်ရှင်းပေးပါ။

၄။ တံခါးရွက်များတွင် လေလုံစေရန် ရာဘာပြားများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ထိုရာဘာများကို မပေါက်ပြဲစေရန် ဂရုစိုက်ပါ။ ထို ရာဘာများပေါ်တွင် ချေးညှော်များကပ်နေခြင်းသည် ရာဘာ၏သက်တမ်းကို ကျစေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုရာဘာလိုင်နာများကို မကြာခဏစစ်ဆေးပြီး ချေးညှော်များကို သန့်ရှင်းပေးပါ။

၅။ အတွင်းဘက် စင်များတွင် အစားအသောက်၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှကျသော အရည်များဖြင့် ညစ်ပတ်နေ တတ်ပါသည်။ ထိုအရည်များပေနေခဲ့သော် အဝတ်စသန့်သန့်ကို ဆပ်ပြာရည် အနည်းငယ်ဆွတ်ကာ ချက်ခြင်းသန့်ရှင်းပေးပါ။

၆။ အကယ်၍ အတွင်းဘက်စင်များပေါ်တွင် ဟင်းချက်ဆီများ ပေကျံနေသော် ဆပ်ပြာနှင့် ချက်ခြင်း ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ ထိုဆီများကြောင့် ပလတ်စတစ်စင်များ ကွဲအက်ပျက်စီးတတ်သည်။

၇။ ရက်လွန်နေသော အစားအစာများကို ဆက်ပြီးသိုလှောင်မထားပါနှင့်။ မစားဘဲ ချက်ခြင်းလွှင့်ပစ်ပါ။ ထိုပုပ်သိုးနေသော အစားအစာများမှတဆင့် ကောင်းသောအစား အသောက်များသို့ ကူးကာ နံစော်ပြီး ရောဂါရစေတတ်သည်။

၈။ အကယ်၍ ရေခဲသေတ္တာသည် Frost Free မဟုတ်လျှင် အပေါ်ထပ်ရေခဲခန်း၌ ရေခဲများကပ်တတ်သည်။ ရေခဲများ ကပ်လာခဲ့သော် ရေခဲပြင်အထူလက်မဝက်ခန့်ရှိလာပြီ ဆိုသည်နှင့် ရေသေတ္တာမီးကိုပိတ်၊ ပလပ်ကိုချွတ်ကာ အအေးကိုလျှော့ ပါ။ ထို့နောက် ရေခဲများပျော်အောင်စောင့်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ရေခဲအရည်ပျော်အောင်လုပ်ရာတွင် ရေနှင့်လောင်းခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ ပန်ကာနှင့်မှုတ်ခြင်း၊ ဒါးစသော ချွန်ထက် သည့်အရာများဖြင့် ထိုးခွာခြင်း စသည်တို့ လုံးဝမပြုလုပ်ပါနှင့်။ အီဗာပိုရေတာကွိုင်များ ပျက်စီးစေတတ်သည်။ ရေခဲသေတ္တာ ခလုတ်ပိတ်လိုက်သည်နှင့် အအေးဓါတ်လျော့ကာ ရေခဲများ သူ့အလိုလို အရည်ပျော်ကွာကျကုန်ပါမည်။

၉။ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များသည် ဖုံများတက်နေကာ ညစ်ပတ်နေလျှင် အပူကို ကောင်းကောင်းစွန့်ထုတ်နိုင်မည်မဟုတ်။ ထိုအခါ ရေခဲသေတ္တာအလုပ်ပိုလုပ်ရမည်။ မီးအားပိုကုန်ကျမည်။ သက်တမ်းတိုမည်။ ထို့ကြောင့် ရေခဲသေတ္တာ၏ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များ ကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးခြင်းသည် အရေးကြီး၏။

မည်သို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်မည်နည်း

လွယ်ပါသည်။ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များကို vacuum cleaner ရှိပါက vacuum cleaner ဖြင့် ဖုံ၊ အမှုံများကို စုပ်ထုတ်ပါ။ vacuum cleaner မရှိဘူးလား။ လွယ်ပါသည်။ ကြက်မွေးတံမြက်စည်းဖြင့်သုတ်ပါ။ ကြက်မွေးတံမြက်စည်း မရှိလျှင် သန့်ရှင်းသော အဝတ်စုတ်ဖြင့် သုတ်ပေးပါ။ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များမှာ ပူနေမည်။ ထို့ကြောင့် လက်အပူလောင်မည်။ သတိထားပါ။ ဤကဲ့သို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းကို အနည်းဆုံး ၆ လ တစ်ကြိမ်၊ ၁ နှစ်တစ်ကြိမ် လုပ်ပေးပါ။ သို့သော် ဖုံထူသောဒေသများတွင် နှစ်လတစ်ကြိမ်၊ သုံးလ တစ်ကြိမ် စသဖြင့် လုပ်ပေးသင့်ပါသည်။

ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များအောက်တွင် ချွေးခံခွက် (drip tray) ရှိတတ်ပါသည်။ ကွန်ဒင်ဆာမှ ကျလာသောချွေးများသည် ထိုခွက် အတွင်းတွင်စုနေမည်။ ထိုခွက်ကိုလည်း မကြာခဏ သွန်ပေးရန် လိုပါသည်။ ထိုခွက်အတွင်းရှိရေတွင် ခြင်များပေါက်ဖွားနိုင် သည်။
ရေခဲသေတ္တာ၏ မည်သည့်နေရာတွင် ကွန်ဒင်ဆာကွိုင် ရှိသနည်း။

ရေခဲသေတ္တာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်မှာ ရေခဲသေတ္တာ၏
နောက်ဘက်၊ သို့မဟုတ် အောက်ဘက်တွင် ရှိတတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အချို့ရေခဲသေတ္တာများတွင် ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်ကို အုပ်မထားသော်လည်း အချို့ ရေခဲသေတ္တာများတွင် ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်များကို အုပ်ထားတတ်သည်။ အုပ်ထားလျှင် ထိုအကာများကို ဖြုတ်ရန် လိုပါသည်။
၁၀။ ပန်ကာများကို သန့်ရှင်းပေးပါ။
ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်၊ သို့မဟုတ် အီဗာပိုရေတာများကို လေမှုတ်ပေးသော ပန်ကာများရှိပါသည်။ အထက်ပါပုံတွင်ကြည့်ပါ။ ထိုပန်ကာများတွင် ဖုံများတက်နေပါမည်။ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအခါ ထိုပန်ကာများကိုပါ တစ်ပြိုင်နက် တည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။

သတိပြုရမည့် အချက်များ

၁။ မီးပြတ်သွားသော်လည်း မူလရှိသော အအေးဓါတ်ဖြင့် ရေခဲသေတ္တာအတွင်းတွင် ဆက်လက်အေးနေမည်။ သို့သော် ထိုအအေး ဓါတ်ကို ထိန်းထားနိုင်ရန် ရေခဲသေတ္တာဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းကို မကြာခဏမပြုပါနှင့်။ အအေးခန်းမှ အသား၊ ငါးများ ကိုလည်း သည်အတိုင်း ဆက်လက်ထားပါ။ သို့သော် ၂၄ နာရီထက်ကျော်ပြီး မီးပြတ်မီဆိုပါမူ အပေါ်ထပ် အအေးခန်းမှ အသားငါးများကို ထုတ်လိုက်ပါ။ သည်အတိုင်းဆက်မထားပါနှင့်။ အအေးဓါတ်ပြယ်ပြီး ပုပ်ကုန်တတ်သည်။

၂။ ခရီးရက်ရှည်ထွက်တော့မည်ဆိုလျှင် -
၃ ပတ်အတွင်း ပြန်ရောက်မည်ဆိုပါက ရေခဲသေတ္တာကို မပိတ်ဘဲ သည်အတိုင်းထားခဲ့ပါ။ သို့သော် အစားအသောက်များကို တော့ ကုန်အောင် သုံးခဲ့ပါ။
၃ ပတ်ထက်ကျော်ပြီး နေမည်ဆိုပါက ရေခဲသေတ္တာအတွင်း ရှိသမျှ အစားအသောက်အားလုံးကို ထုတ်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာကို သန့်ရှင်းပါ။ ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။ ထို့နောက်မီးပါပိတ်ပြီး ပလပ်ကို ချွတ်ထားလိုက်ပါ။

ဒါတွေသိထားဘို့လိုတယ်

၁။ ရေခဲသေတ္တာနံရံများ ပူနေခြင်းသည် ပုံမှန်ဖြစ်၏။ စိတ်ပူစရာမလိုပါ။

၂။ မီးဖွင့်ထားပြီး ကွန်ပရက်ဆာ မောင်းနေလျှင် တုန်နေ၊ ပူနေပါမည်။ ဤသည်မှာလည်း ပုံမှန်ဖြစ်သဖြင့် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။

၃။ မီးပြတ်သွားပြီး မီးပြန်လာလျှင် ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်ရန် (ရေခဲသေတ္တာလိုသည့်အပူချိန်ရောက်ရန်) ၉ နာရီမှ ၁၄ နာရီခန့် ကြာပါလိမ့်မည်။ ချက်ခြင်းပြန်မအေးလာခဲ့သော် စိတ်မပူပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာကိုသာ တောက်လျှောက်ဖွင့်ထားပါ။

၄။ Frost Free သို့မဟုတ် Self-defrosting ဟုရေးထားသော ရေခဲသေတ္တာများသည် အပေါ်ထပ်၌ ခဲလာမည့် ရေခဲများကို ၆ နာရီမှ ၈ နာရီ ကြာတိုင်း သူ့ဟာသူ ပြန်အရည်ဖျော်ပေးသွားပါလိမ့်မည်။ သီးသန့်ရေခဲဖျော်ပေးရန် မလိုပါ။

၅။ ယခုခေတ်ရေခဲသေတ္တာများ၌ အနံ့ဖျောက်ပေးသည့် Platinum Deodorzing device ပါတတ်ပါသည်။ သို့သော် အပြင်ကကြည့်၍ မမြင်ရပါ။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းမှ အသားငါးများ၏ ညှီနံ့စသော မကောင်းသည့် အနံ့အသက်များကို ဖျောက်ပေးပါသည်။

၆။ အကယ်၍ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာနေခဲ့သော်၊ သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဝတ်ရေစိုများ လှန်းထား သော် ရေခဲသေတ္တာနံရံ၌ ချွေးပြန်တတ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဖန်ခွက်အတွင်း ရေခဲထည့်ထားလျှင် ဖန်ခွက်နံရံ၌ ချွေးပြန်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ဤသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်၍ စိတ်ပူစရာမလိုပါ။

၇။ ရေခဲသေတ္တာအောက်တွင် အပေါ်ထပ်ရေခဲခန်းမှ ဖျော်ချလိုက်သည့် ရေ သို့မဟုတ် ချွေးများကို ခံပေးသော ချွေးခံခွက်ရှိပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ချွေးခံခွက်ကို ရေသွန်စရာမလိုပါ။ အငွေ့ပျံပြီး ရေများခန်းသွားပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အချိန်ကြာလာသည့်အခါ ထိုခွက်ထဲ၌ မှိုများပေါက်လာတတ်၊ အနံ့အသက်များ ထွက်လာတတ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့မဖြစ်အောင် ခွက်ကို ပုံမှန်ဆေးကြောပေးရန်လိုပါသည်။

၈။ ရေခဲသည် ရေခဲသေတ္တာထဲမှ အနံ့အသက်များကို စုပ်ယူနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ရေခဲခွက်များ နံနေတတ်ပါသည်။ ရေခဲခွက်များ အနံ့အသက်ပျောက်အောင် ၂ လ တစ်ကြိမ်၊ ၃ လတစ်ကြိမ် ဆေးကြောပေးပါ။
ရေခဲသေတ္တာကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း

မှတ်ချက်။ ။ တံခါးရွက်တွင် လေလုံအောင်ထိန်းပေးသော ရာဘာလိုင်နာရှိသည်။ ထိုလိုင်နာကို မပေါက်ပြဲ၊ မပျက်စီးစေရန် အထူးသတိပြုပါ။ ထိုလိုင်နာ ကွဲအက်၊ ပျက်စီးပါက ရေခဲသေတ္တာ ကောင်းကောင်းအေးတော့မည် မဟုတ်ပါ။

ဘာပြဿနာ တက်နေသလဲ?

ရေခဲသေတ္တာ လုံးဝအလုပ်မလုပ်တော့လျှင် (မအေးတော့လျှင်) အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ။

၁။ ရေခဲသေတ္တာ ပလပ်ကို သေသေချာချာ ထိုးထားရဲ့လား?
(ပလပ် မမိတမိဖြစ်နေရင် သေသေချာချာ ပြန်ထိုးပါ။)

၂။ ရေခဲသေတ္တာရဲ့ မီးခလုတ်ဟာ ကောင်းသေးရဲ့လား?
(မီးခလုတ်ကောင်းမကောင်းကို တခြား လျှပ်စစ်ပစ္စည်း တစ်ခုခု (ဥပမာ - မီးပူ၊ ဆံပင်အခြောက်ခံစက်) စတာတွေသုံးပြီး စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မကောင်းရင် ခလုတ်လဲပါ။)

၃။ ရေခဲသေတ္တာမီးလိုင်းက breaker ကျနေသလား။ Fuse (ဖျူ့စ်) ပြတ်နေသလား?
(Breaker ကျနေရင် ဘာကြောင့်ကျသလဲ အကြောင်းရင်းကို ရှာပါ။ နောက်ပြန်တင်ပါ။ ဖျူ့စ်ပြတ်နေရင် တစ်နေရာရာမှာ
ရှော့ဖြစ်နေသလား စစ်ဆေးပြီး အရွယ်တူ ဖျူ့စ်ကို ပြန်ဝယ်ထည့်ပါ။ ဖျူ့စ်ကို မူလအရွယ်ထက် ပိုကြီးမထားပါနဲ့။ ရေခဲ သေတ္တာ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာများအတွက် fuse ဟာ ၁၃ အမ်ပီယာ (13A) ဖျူ့စ် ဖြစ်ပါတယ်။)

၄။ ရေခဲသေတ္တာက ဝိုင်ယာကြိုးကို ကြွက်တွေကိုက်ဖြတ်ထားလို့ ပြတ်နေသလား?
(ဝိုင်ယာကြိုးပြတ်တောက် ပျက်စီးနေရင် ကြိုးအသစ်နဲ့ အစားထိုးပါ။ ပြန်ဆက်ပြီး မသုံးပါနဲ့။)

ရေခဲသေတ္တာ ကောင်းကောင်း မအေးတော့လျှင် အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ။

၁။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းက အပူချိန်ထိန်းခလုတ်ဟာ နံပါတ် (၁) ကိုရောက်နေသလား?
(ပုံမှန်ဆိုလျှင် ခလုတ်ကို နံပါတ် ၃ မှာထားပါတယ်။ နံပါတ် ၁ မှာဆို အေးမှာမဟုတ်ပါ။ နံပါတ် ၃ သို့ပြန်ပြောင်းပါ။)

၂။ ရေခဲသေတ္တာအနီးမှာ အပူထုတ်တဲ့ (မီးဖို၊ နေရောင်တိုက်ရိုက်ထိုးကျနေခြင်း) အရာတွေ ရှိနေသလား?
(ရေခဲသေတ္တာနားမှာ မီးဖို၊ မီးပူစတာတွေရှိနေရင် ဝေးရာကို ရွှေ့ထားပါ။ ရေခဲသေတ္တာကို နေထိုးနေရင် နေမထိုးတဲ့နေရာကို ရွှေ့ပေးပါ။)

၃။ ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို သေသေချာချာပိတ်ထားရဲ့လား။ တံခါးဟနေသလား?
(တံခါးမစေ့ရင် အအေးလျော့ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို ပိတ်တဲ့အခါ သေသေချာ စေ့အောင် ပိတ်ဖို့လိုပါတယ်။)

၄။ ရေခဲသေတ္တာရဲ့တံခါးက ရာဘာလိုင်နာတွေ ပေါက်ကွဲပျက်စီးနေသလား?
(တံခါးက လိုင်နာတွေပေါက်ပြဲနေရင် အပြင်ကလေတွေဝင်နိုင်တာကြောင့် ကောင်းကောင်းအေးမှာမဟုတ်ပါ။ ဆိုင်ပို့ပြီးလိုင်နာအသစ်ပြန်ထည့်ပါ။)

၅။ ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို အကြာကြီးဖွင့်ထားသလား?
(ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို ပစ္စည်းယူပြီးတာနဲ့ ချက်ခြင်းပြန်ပိတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အကြာကြီးဖွင့်မထားပါနဲ့။)

၆။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ပူနေသေးတဲ့ အစားအစာတွေ ထည့်ထားသလား?
(ရေခဲသေတ္တာထဲမထည့်ခင် အစားအသောက်တွေကို အရင်အအေးခံပါ။ ပူနေတဲ့ အစားအသောက်တွေ ရေခဲသေတ္တာထဲမထည့်ပါနဲ့။)

၇။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ အရမ်းများပြီး ကျပ်သိပ်နေသလား?
(ရေခဲသေတ္တာထဲ ပစ္စည်းတွေထည့်တဲ့အခါ စနစ်တကျ ထည့်ဘို့လိုပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကျပ်သိပ်နေရင် လေကောင်း ကောင်းမလှည့်ပတ်နိုင်လို့ ကောင်းကောင်းအေးမှာ မဟုတ်ပါ။)

၈။ ရေခဲသေတ္တာဟာ နံရံနဲ့ သိပ်ကပ်နေသလား?
(ရေခဲသေတ္တာကို နံရံကနေ အနည်းဆုံး ၂ လက်မ ခွာထားရပါမယ်။ နံရံနဲ့ သိပ်ကပ်လွန်းနေရင် ဒါမှမဟုတ် ရေခဲသေတ္တာနဲ့
နံရံအကြားမှာ ပစ္စည်းတွေထည့်ထားရင် လေလှည့်ပတ်မှုမကောင်းလို့ အေးမှာမဟုတ်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာနဲ့ နံရံအကြားမှာဘာပစ္စည်းမှ မရှိပါစေနဲ့။

၉။ တကယ်လို့ Damper control ပါခဲ့ရင် mid-position (အလယ်မှာ) ထားပေးပါ။

အောက်ထပ်ရေခဲသေတ္တာခန်းထဲက အစားအသောက်တွေ အေးခဲနေလျှင်
အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ။

၁။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းက အပူချိန်ထိန်းခလုတ်ဟာ နံပါတ် (၅) ကိုရောက်နေသလား?
(နံပါတ် ၅ ဟာ အမြင့်ဆုံးခလုတ်ဖြစ်လို့ အရမ်းအေးပါတယ်။ မလိုအပ်ရင် နံပါတ် ၃ မှာပဲထားပါ။)

၂။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စွတ်စိုနေတဲ့ အစားအစာတွေ ထည့်ထားသလား?
(အရမ်းစွတ်စိုနေတဲ့ ဥပမာ - မျှစ်ချဉ်၊ ချဉ်ဖတ်၊ စိတ်ထားတဲ့ ဖရဲသီး စတာတွေဟာ ရေငွေ့ကိုထုတ်ပြီး တခြား အစားအသောက်တွေကို အေးခဲစေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဖရဲသီးစိတ် ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းမထည့်ပါနဲ့။ wrapping plastic ဆိုတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုပတ်တဲ့ ပလတ်စတစ်အကြည်စ ပါးပါးကလေး ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပတ်ပြီးမှ ထည့်ပါ။)

ရေခဲသေတ္တာသည် တုန်ခါနေလျှင်၊ အသံများထွက်နေလျှင် အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ။

၁။ ရေခဲသေတ္တာထားတဲ့ ကြမ်းပြင်ဟာ မညီညာဘဲ ခြေထောက်တစ်ဖက် လွတ်နေသလား?
(ပထမ - ရေခဲသေတ္တာထားတဲ့ ကြမ်းပြင်ဟာ ညီညာတဲ့ ကြမ်းပြင်ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နောက်ပြီး ရေခဲသေတ္တာရဲ့ ခြေထောက် လေးချောင်းစလုံး ကြမ်းပြင်နဲ့ထိနေရပါမယ်။ ခြေထောက်တစ်ဖက် လွတ်နေရင် တစ်ခုခုနဲ့ ခုပေးပါ။)

၂။ ရေခဲသေတ္တာနောက်၊ အောက်ဘက်က ကွန်ပရက်ဆာဘက်မှာ တစ်ခုခုဝင်နေသလား?
(အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာဘက်ကို သတ္တုပစ္စည်းတစ်ခုခုဝင်နေရင် အသံတွေမြည်နေပါမယ်။ အဲဒီအခါအဲဒီပစ္စည်းကို ရှာပြီးထုတ်ပစ်ပါ။)

၃။ ချွေးခံခွက် (drip tray) ချောင်နေရင်လဲ အသံထွက်တတ်ပါတယ်။ ပြန်ကျပ်ပေးပါ။

၄။ ရေခဲသေတ္တာနောက်၊ အောက်ဖက်မှာ ကာထားတဲ့ အကာတွေ ချောင်နေသလား။ ပြန်ကျပ်ပေးပါ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: အေးငြိမ်း
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top