ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ယခုႏွစ္တြင္ မိမိဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပိး အထူးေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မည္မ်ွခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားပင္ျဖစ္ေစ ထူးျခားစြာေအာင္ျမင္မႈ ရတတ္သည္။ မိမိ၏ ကံႏွင့္ဥာဏ္ကို အားကိုယ္ၿပိး မေလ်ာ့ေသာ ဇြဲ႔လံုဝိရိယျဖင့္ လုပ္ကိုင္ပါ။ ယခုႏွစ္တြင္ အခက္မ်ား ေတြ႔ၾကံဳေလ ဘဝအတြက္ေအာင္ျမင္မႈ မၾကာခင္ရေတာ့မည့္ဟု ယံုၾကည့္ထားပါ။

မႏွစ္က ဆိုးခဲ့ ညံခဲ့သမ်ွ ယခုႏွစ္တြင္ မုခ်အဆင္ေျပမႈေလေတြ ေတြ႔ၾကံဳရလိမ့္မည္။ အရာရာအေလးန္ထာၿပိး လုပ္ကိုင္ႀကိဳးစားပါ။ ေငြ႐ွင္၊ ေၾကး႐ွင္၊ လုပ္ငန္း႐ွင္၊ ဥစၥာ႐ွင္မ်ားက မိမိအား ကူညီရန္ ကံၾကမၼကေစာင္ၾကည့္ေနပါလိမ့္မည္။ ထိုေသာ္ မေကာင္းမႈဒူစ႐ိုက္လုပ္ငန္မ်ား၊မျပစ္ကင္းေသာ စီးပြားဥစၥာ႐ွာေဖြ႔ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မိမိထံ ေရာက္ရိွလာတတ္သည္။

မိမိကံကို ထိမ္းသိမ္းၿပိး ဘာသာေရ၊ဘာဝန၊ကမၼဌာန္းထိုင္ တရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အလွဴအတန္းမ်ား မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ေပးကမ္းလွဴတန္း ဒါနျပဳၾကပါ။ ျပည္တြင္း/ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီးသြားလာရကိန္းရိွသည္။ ဘဝအတြက္ တိုးတတ္ခ်မ္းသားမည့္ စီးပြားေရး အသက္ေမြးေၾကာင္း အခြမ္းအလမ္းေကာင္းမ်ား ေတြ႔ၾကံဳရလိမ့္မည္။

ယခုႏွစ္တြင္ * 2019-1လ,6လ,7လ၊ 10လ,11လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးရိွလျဖစ္၍ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။ လူမႈေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးရျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ မိမိရပ္တန္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္။ယခုႏွစ္တြင္ တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနသားသမီးမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရိွမည္။ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရတတ္သည္။

* 2019- 2လ,3လ၊ 5လ, 12လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ဒြန္းစ႑ား အေကာင္း ႏွင့္ အဆိုး ဒြန္႔တြဲေနပါလိမ့္မည္။မည္သည့္ကိစၥမဆို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထူးသတိထားပါ။

စီးပြားေရးဂ႑ 🔹စီးပြားေရးတိုးတတ္လာမည္။ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ၊ ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း အက်ိဴးခံစားရၿပိး ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ဝင္လာတတ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ထြန္း၍ ေရြဆိုင္၊ ရတနာလုပ္ငန္းအေရာင္းအဝယ္၊ ေရလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ေရပိုက္အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးမ်ား၊ သစ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈ ခ်မ္းသာသုခရတတ္သည္။

စက္ဘီး၊ဆိုင္ကယ္၊ကားအေရာင္းအဝယ္းလုပ္ငန္း၊ ေျမလုပ္ငန္း၊ ပြဲစားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္း အခက္ခဲမ်ား အေႏွာက္အယွက္စီးပြားျပဳိင္ဘက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း အက်ိဳးေပးနည္းလိမ့္မည္။

အထူး ဗုဒၶဟူသားသမီးမ်ား တြက္ခ်က္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင္း၊ မိမိထင္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ ႏွင့္ ေဝးကြာသြားရတတ္သည့္ကို သတိႏွင့္လုပ္ကိုင္ပါ။ မိမိလုပ္ငန္း၊ အိမ္တြင္းမိသာစု မိမိလုပ္ေပးေထာက္ပံသေလာက္ အေကာင္းအျမင္ မခံရဘဲ မိမိေစတနာ ေဝဒနာျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ ဆက္ဆံရမည္။ သို႔ေသာ္ သူတပါးအားကိုယ္၍မရေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၅ ႏွစ္ရိွသူမ်ား စီးပြားေရး လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး ညံပါလိမ့္မည္။ ထိုသက္ပိုင္းျခား ဇာတာရွင္ကေတြ႔က ေငြေၾကးနဲ႔ပက္သက္ၿပီးလက္လြတ္စပယ္မလုပ္မိဖို႔လိုသလို ေငြေၾကးနဲ႔ ပက္သက္ရင္ မိမိအေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားတတ္သည္။

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဝယ္လို႔ ဆိုင္ေဆာက္လို႔ ေငြျမဳပ္ျခင္း၊ ေငြျပန္မေပၚတာ ကိစၥမရွိတတ္၍ ေငြလူလိ္မ္ခံရျခင္း၊ ေရာင္းမွားျဖစ္ျခင္း အမႈခင္းမ်ားၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ မလိုအပ္တဲ့ေနရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံျခင္း၊ ေငြေခ်းတဲ့ကိစၥမ်ား လုံးဝမလုပ္ပါနဲ႔။ မိမိကိုယ္က အတိုးမယူဘဲ လကႏဲွတ္စာခ်ဳပ္စာတန္းနဲ႔ ေခ်းရင္ေတာင္မႈ ျပန္ရဘဲ ထြက္ေျပးထိန္းေ႐ွာင္သြားလိမ့္မယ္။

သို႔ေသာ္(1-6-2019)ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင့္ႏွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ညီကိုေမာင္ႏွခ်င္း စကားမ်ားျခင္း၊ အေမြအႏွစ္ကိစၥမ်ားေျပာဆိုရျခင္း ၾကံဳရတတ္သည္။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ 🔹ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား
ခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံတြဲဘက္* တနလၤာ၊ အဂါၤ * အနည္းအထစ္ေငါ့မ်ား အေကာင္းအဆိုးႏွင့္ဒြန္းတြဲေက်ာ္လႊားရတတ္ၿပိး

*ၾကာသပေတး*အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား အေႏွာက္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္းေရး ကသိကေအာက္ အထစ္အေငါ့ျဖစ္ျခင္း၊ မၾကာခဏ တက်က္က်က္ စကားမ်ား ျပႆနာတတ္ အျငင္းအခံုျပဳလုပ္၍ ေခတၱယာယီခြဲရတတ္သည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥအတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားမည္။

အခ်စ္ေရးတြင္ စြတ္စြဲမႈအမ်ိဴ းမ်ိဴ းခံရကိန္းၾကံဳမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲမည္။ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ခ်စ္သူ၏အေျဖကို ေစာင့္ေနရင့္ မိမိအခ်ိန္မ်ား ကုန္ခမ္းသြားလိမ့္မည္။ မိမိထက္ ဝါႀကီး၊ အသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ ဆံုးဆည္းရျခင္း၊ ရပ္ေဝမွာ ဖူးစားေတြ႔ရတတ္သည္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ခ်စ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ ေနနံတြဲဘက္* တနဂၤေႏြ၊ စေန႔၊ ေသာၾကာ*အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ား အိမ္ေထာင္ေရးသာစိုျပည့္၍ ျပည္တြင္း/ျပည္ပခရီးသြားလာျခင္း၊ ဘုရားဖူးခရီးသြားလာရကိန္းရိွသည္။ ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္၊ မိဘေမာင္ႏွမေဆြမ်ိဳးအေမြအႏွစ္ရရိွျခင္း ႏွင့္ အိမ္ယာ၊ တိုက္ခန္း၊ ေျမယာ၊ ျခံကြက္မ်ားရရိွတတ္သည္။ ေငြေၾကးကိစၥရပ္မ်ား အတိုင္းအတာထက္ ပိုဝင္ကိန္းၾကံဳမည္။ သားသမီး၊ တပည့္မ်ား တိုးပြားမည္။ မိမိတို႔၏ ေ႐ွ႕ေရး ဘဝခိုင္ျမဲေစ
ရန္ အေထာက္အကူရရိွေစရန္ စိတ္႐ွည္းသီးခံၿပိး တပည့္ေမြးျမဴရန္ သင့္ေတာ္ပါလိမ့္မည္။

ပညာေရးဂ႑ 🔹ပညာေရးတြင္ ဘဝအတြက္ရည္မွန္းထားေသာပညာရပ္မ်ား ဂ႐ုတစိုက္ ေလ့လာသင္ျခင္း ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ မိမိပညာရပ္မ်ားကို မိမိဝါသနာအရင္းခံ၍ ထြန္းေပါက္ေအာင္ သင္ၾကားပါ။ ဘဝအတြက္ တိုးတတ္ခ်မ္းသားမည့္ စီးပြားေရး အသက္ေမြးေၾကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ပညာေရးတြင္ လံုးလ ဝီရိယရိွမွာသာ မိမိေမ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္ထားေသာ ပညာရပ္မ်ား အေကာင္အထည့္ေဖာ္ျခင္း ဆည္းပူးျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္၍ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာမည္။ မိမိပညာရပ္မ်ား သင္ရာတြင္ သူတပါး၏ ကူညီမစ ေထာက္ပံ့မႈေပးျခင္း၊ ရာထူးေနရာဌာနမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ ပံပိုးေပးျခင္းမ်ား စံစားခံစားရကိန္းရိွသည္။ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ စက္မႈလက္မႈ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးေၾကာင္းျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္။

က်န္းမားေရးဂ႑ 🔹 က်န္းမာေရးအေန႔နဲ႔ ဖ်ားႏွားျခင္း၊ ေသြးတိုး၊ ဒူနား၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ဆီး၊ မ်က္စိေရာဂါ၊ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာေရာဂါ၊ ေလနာေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္း ေရာဂါေဝဒနာ အထူးခံစားရတတ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ပြားလ်ွင္ တတ္ကြၽမ္းေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္ဂ႐ုတစိုက္ ကုသမႈခံယူသင့္ေသာႏွစ္ျဖစ္ျဖစ္သည္။က်န္းမာေရးတြင္ *၃*ဂဏန္းရက္ ႏွင့္ *၅*ဂဏန္းရက္ ေမြးဖြားသူမ်ား အထူးဂ႐ုစိုက္ရလိမ့္မည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ➖ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ရတနာသုတ္) ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၅)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* ပန္ေရာင္၊ အညိဳ႕ေရာင္၊ အစိမ္းေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ
(ရ၊ လ၊ ဝ၊ န) (၃- ၂- ၇- ၉)

အစိမ္းေရာင္ ရိွေသာ ရတနာမ်ားဝတ္ဆင္ပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္ 🔹အေ႐ွေတာင္အရပ္ သင့္ေတာ္ေသာေနရာ၌ ကံေကာ္ပင္၊ ခေရပင္စိုက္ျခင္း၊ လမ္းခင္းျခင္း၊ တံတားေဆာက္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ သရက္ပင္၊ သစ္ခြာပင္၊ သလဲပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျပဳလုပ္ပါ။

ယၾတာ ➖ မိမိေမြးေန႔တြင္ ေၾကးဖလားျဖင့္ ေရေတာ္(၅)ခြက္ ဘုရားလွဴ ေပးပါ။ ရြက္လွၫြန္႔၊ ေပါက္ၫြန္႔(၉)ၫြန္႔တို႔ကို ေရႊအိုးျဖင့္ ဘုရားတြင္ ဆီးမီး(၅)ခြက္ပူေဇာ္ေပးပါ။ အဘိုးအဘြားအႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေကာက္ညႇင္းေပါင္း၊ ငခ်ိတ္ေပါင္း၊ အုန္းထမင္းမ်ားကိုလွဴ ေပးပါ။

ဖိုးသူေတာ္(www.phothutaw.com)
Credit:ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ

#Unicode Version#
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ယခုနှစ်တွင် မိမိဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောပြိး အထူးအောင်မြင်မှုရရှိမည်နှစ်ဖြစ်သည်။ မည်မျှခက်ခဲသောကိစ္စရပ်များပင်ဖြစ်စေ ထူးခြားစွာအောင်မြင်မှု ရတတ်သည်။ မိမိ၏ ကံနှင့်ဉာဏ်ကို အားကိုယ်ပြိး မလျော့သော ဇွဲ့လုံဝိရိယဖြင့် လုပ်ကိုင်ပါ။ ယခုနှစ်တွင် အခက်များ တွေ့ကြုံလေ ဘဝအတွက်အောင်မြင်မှု မကြာခင်ရတော့မည့်ဟု ယုံကြည့်ထားပါ။

မနှစ်က ဆိုးခဲ့ ညံခဲ့သမျှ ယခုနှစ်တွင် မုချအဆင်ပြေမှုလေတွေ တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။ အရာရာအလေးန်ထာပြိး လုပ်ကိုင်ကြိုးစားပါ။ ငွေရှင်၊ ကြေးရှင်၊ လုပ်ငန်းရှင်၊ ဥစ္စာရှင်များက မိမိအား ကူညီရန် ကံကြမ္မကစောင်ကြည့်နေပါလိမ့်မည်။ ထိုသော် မကောင်းမှုဒူစရိုက်လုပ်ငန်များ၊မပြစ်ကင်းသော စီးပွားဥစ္စာရှာဖွေ့ရေး လုပ်ငန်းများလည်း မိမိထံ ရောက်ရှိလာတတ်သည်။

မိမိကံကို ထိမ်းသိမ်းပြိး ဘာသာရေ၊ဘာဝန၊ကမ္မဌာန်းထိုင် တရားအားထုတ်ခြင်းနှင့် အလှူအတန်းများ မိမိတတ်နိုင်သလောက်ပေးကမ်းလှူတန်း ဒါနပြုကြပါ။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်း၊ ဘုရားဖူးခရီးသွားလာရကိန်းရှိသည်။ ဘဝအတွက် တိုးတတ်ချမ်းသားမည့် စီးပွားရေး အသက်မွေးကြောင်း အခွမ်းအလမ်းကောင်းများ တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။

ယခုနှစ်တွင် * 2019-1လ,6လ,7လ၊ 10လ,11လ*ပိုင်းများတွင် အကျိုးရှိလဖြစ်၍ မည်သည့်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။ လူမှုရေး နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊ အများသဘောတူညီမှုကြောင့် ကုသိုလ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရမည်။ မိမိရပ်တန်ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စများ ပြန်လည်အသက်ဝင် လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ သို့သော် လုပ်ငန်းခွင့်တွင် အပြိုင်အဆိုင်များနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။ယခုနှစ်တွင် တနင်္လာ၊ ကြာသပတေး၊ စနေသားသမီးများနှင့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်။ အိမ်ခြံမြေအဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ရတတ်သည်။

* 2019- 2လ,3လ၊ 5လ, 12လ*ပိုင်းများတွင် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ဒွန်းစဏ္ဍား အကောင်း နှင့် အဆိုး ဒွန့်တွဲနေပါလိမ့်မည်။မည်သည့်ကိစ္စမဆို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးသတိထားပါ။

စီးပွားရေးဂဏ္ဍ 🔹စီးပွားရေးတိုးတတ်လာမည်။ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ၊ ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း အကျိူးခံစားရပြိး ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ ဝင်လာတတ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခြင်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ထွန်း၍ ရွေဆိုင်၊ ရတနာလုပ်ငန်းအရောင်းအဝယ်၊ ရေလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ရေပိုက်အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးများ၊ သစ်အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း အောင်မြင်မှု ချမ်းသာသုခရတတ်သည်။

စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊ကားအရောင်းအဝယ်းလုပ်ငန်း၊ မြေလုပ်ငန်း၊ ပွဲစားလုပ်ငန်း၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်း အခက်ခဲများ အနှောက်အယှက်စီးပွားပြိုင်ဘက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း အကျိုးပေးနည်းလိမ့်မည်။

အထူး ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများ တွက်ချက်မှုအားနည်းခြင်းကြောင်း၊ မိမိထင်သလောက် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင် နှင့် ဝေးကွာသွားရတတ်သည့်ကို သတိနှင့်လုပ်ကိုင်ပါ။ မိမိလုပ်ငန်း၊ အိမ်တွင်းမိသာစု မိမိလုပ်ပေးထောက်ပံသလောက် အကောင်းအမြင် မခံရဘဲ မိမိစေတနာ ဝေဒနာဖြစ်တတ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် မိတ်ဆွေအသစ်များနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင် ဆက်ဆံရမည်။ သို့သော် သူတပါးအားကိုယ်၍မရသောနှစ်ဖြစ်သည်။

အသက် ၂၁၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၃၂၊ ၃၅၊ ၄၂၊ ၄၅၊ ၅၅ နှစ်ရှိသူများ စီးပွားရေး လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေး ညံပါလိမ့်မည်။ ထိုသက်ပိုင်းခြား ဇာတာရှင်ကတွေ့က ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီးလက်လွတ်စပယ်မလုပ်မိဖို့လိုသလို ငွေကြေးနဲ့ ပက်သက်ရင် မိမိအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်သည်။

အိမ်၊ ခြံ၊ မြေဝယ်လို့ ဆိုင်ဆောက်လို့ ငွေမြုပ်ခြင်း၊ ငွေပြန်မပေါ်တာ ကိစ္စမရှိတတ်၍ ငွေလူလိမ်ခံရခြင်း၊ ရောင်းမှားဖြစ်ခြင်း အမှုခင်းများကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ မလိုအပ်တဲ့နေရာရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း၊ ငွေချေးတဲ့ကိစ္စများ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ မိမိကိုယ်က အတိုးမယူဘဲ လကနဲှတ်စာချုပ်စာတန်းနဲ့ ချေးရင်တောင်မှု ပြန်ရဘဲ ထွက်ပြေးထိန်းရှောင်သွားလိမ့်မယ်။

သို့သော်(1-6-2019)နောက်ပိုင်းတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင့်နှင့်အထွေထွေကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ ညီကိုမောင်နှချင်း စကားများခြင်း၊ အမွေအနှစ်ကိစ္စများပြောဆိုရခြင်း ကြုံရတတ်သည်။

အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဂဏ္ဍ 🔹ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ
ချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ဘက် နေနံတွဲဘက်* တနင်္လာ၊ အဂါၤ * အနည်းအထစ်ငေါ့များ အကောင်းအဆိုးနှင့်ဒွန်းတွဲကျော်လွှားရတတ်ပြိး

*ကြာသပတေး*အိမ်ထောင်ဘက်များ အနှောက်ချက်အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်းရေး ကသိကအောက် အထစ်အငေါ့ဖြစ်ခြင်း၊ မကြာခဏ တကျက်ကျက် စကားများ ပြဿနာတတ် အငြင်းအခုံပြုလုပ်၍ ခေတ္တယာယီခွဲရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စအတွက် ငွေကြေးကုန်ကျမှုများမည်။

အချစ်ရေးတွင် စွတ်စွဲမှုအမျိူ းမျိူ းခံရကိန်းကြုံမည်။ လူငယ်လူရွယ်များ အချစ်ရေးတွင် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန် ခက်ခဲမည်။ လူငယ်လူရွယ်များ ချစ်သူ၏အဖြေကို စောင့်နေရင့် မိမိအချိန်များ ကုန်ခမ်းသွားလိမ့်မည်။ မိမိထက် ဝါကြီး၊ အသက်ကြီးသူတို့နှင့် ဆုံးဆည်းရခြင်း၊ ရပ်ဝေမှာ ဖူးစားတွေ့ရတတ်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ချစ်ရေးနှင့် အိမ်ထောင်ဘက် နေနံတွဲဘက်* တနင်္ဂနွေ၊ စနေ့၊ သောကြာ*အိမ်ထောင်ဘက်များ အိမ်ထောင်ရေးသာစိုပြည့်၍ ပြည်တွင်း/ပြည်ပခရီးသွားလာခြင်း၊ ဘုရားဖူးခရီးသွားလာရကိန်းရှိသည်။ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်၊ မိဘမောင်နှမဆွေမျိုးအမွေအနှစ်ရရှိခြင်း နှင့် အိမ်ယာ၊ တိုက်ခန်း၊ မြေယာ၊ ခြံကွက်များရရှိတတ်သည်။ ငွေကြေးကိစ္စရပ်များ အတိုင်းအတာထက် ပိုဝင်ကိန်းကြုံမည်။ သားသမီး၊ တပည့်များ တိုးပွားမည်။ မိမိတို့၏ ရှေ့ရေး ဘဝခိုင်မြဲစေ
ရန် အထောက်အကူရရှိစေရန် စိတ်ရှည်းသီးခံပြိး တပည့်မွေးမြူရန် သင့်တော်ပါလိမ့်မည်။

ပညာရေးဂဏ္ဍ 🔹ပညာရေးတွင် ဘဝအတွက်ရည်မှန်းထားသောပညာရပ်များ ဂရုတစိုက် လေ့လာသင်ခြင်း ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ မိမိပညာရပ်များကို မိမိဝါသနာအရင်းခံ၍ ထွန်းပေါက်အောင် သင်ကြားပါ။ ဘဝအတွက် တိုးတတ်ချမ်းသားမည့် စီးပွားရေး အသက်မွေးကြောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။ပညာရေးတွင် လုံးလ ဝီရိယရှိမှာသာ မိမိမျော်မှန်းရည်ရွယ်ထားသော ပညာရပ်များ အကောင်အထည့်ဖော်ခြင်း ဆည်းပူးခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှု လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်၍ နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမည်။ မိမိပညာရပ်များ သင်ရာတွင် သူတပါး၏ ကူညီမစ ထောက်ပံ့မှုပေးခြင်း၊ ရာထူးနေရာဌာနများမှ ထောက်ပံ့ ပံပိုးပေးခြင်းများ စံစားခံစားရကိန်းရှိသည်။ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ စက်မှုလက်မှု ပညာရပ်များဖြင့် အသက်မွေးကြောင်းပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။

ကျန်းမားရေးဂဏ္ဍ 🔹 ကျန်းမာရေးအနေ့နဲ့ ဖျားနှားခြင်း၊ သွေးတိုး၊ ဒူနား၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဆီး၊ မျက်စိရောဂါ၊ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ၊ သွားနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါ၊ လေနာရောဂါများဖြစ်တတ်သည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရ ရခြင်း ရောဂါဝေဒနာ အထူးခံစားရတတ်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားလျှင် တတ်ကျွမ်းသော ဆရာများနှင့်ဂရုတစိုက် ကုသမှုခံယူသင့်သောနှစ်ဖြစ်ဖြစ်သည်။ကျန်းမာရေးတွင် *၃*ဂဏန်းရက် နှင့် *၅*ဂဏန်းရက် မွေးဖွားသူများ အထူးဂရုစိုက်ရလိမ့်မည်။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စများ ➖ ယခုနှစ်တွင် ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ဘုရားတွင်(ရတနာသုတ်) ရွတ်ဆိုပြိး ပုတီး(၅)ပတ်စိတ်ပြီး ခရီးသွားခြင်း၊* ပန်ရောင်၊ အညို့ရောင်၊ အစိမ်းရောင် * အဝတ်အထည်မျာဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထိုအရောင်များကို အဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။

အကျိူ းပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ
(ရ၊ လ၊ ဝ၊ န) (၃- ၂- ၇- ၉)

အစိမ်းရောင် ရှိသော ရတနာများဝတ်ဆင်ပါ။

ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ ကံကောင်းစေလိုသော် 🔹အရှေတောင်အရပ် သင့်တော်သောနေရာ၌ ကံကော်ပင်၊ ခရေပင်စိုက်ခြင်း၊ လမ်းခင်းခြင်း၊ တံတားဆောက်ပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါ။တောင်အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာတွင် သရက်ပင်၊ သစ်ခွာပင်၊ သလဲပင် စိုက်ပျိုးခြင်းပြုလုပ်ပါ။

ယတြာ ➖ မိမိမွေးနေ့တွင် ကြေးဖလားဖြင့် ရေတော်(၅)ခွက် ဘုရားလှူ ပေးပါ။ ရွက်လှညွန့်၊ ပေါက်ညွန့်(၉)ညွန့်တို့ကို ရွှေအိုးဖြင့် ဘုရားတွင် ဆီးမီး(၅)ခွက်ပူဇော်ပေးပါ။ အဘိုးအဘွားအကြီးအကဲပုဂ္ဂိုလ်များကို ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ငချိတ်ပေါင်း၊ အုန်းထမင်းများကိုလှူ ပေးပါ။

ဖိုးသူတော်(www.phothutaw.com)
Credit:ဗေဒင်နှင့်လက္ခဏာ ဆရာမင်းသူရ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top