ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စက္ရုံ၊အလုပ္ရုံကုမၸဏီလုပ္ငန္းဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျကရေသာ အလုပ္သမား ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ မ်ား ၎လုပ္ငန္းဌာနမ်ားရွိ အုပ္ခ် ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ား၊ဘ႑ာေရးအရာရွိမ်ား၊လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာနမွဴ းမ်ား အားလုံးမဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ!

ယေန့ေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္က အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က စီစဥ္ သတ္မွတ္ ထုတ္ျပန္ေပးထားသည့္ လူမႈဖူလုံေရး ဥပေဒ အေျကာင္း တင္ျပပါရေစ

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေန့မွာ ျပဌါန္း ခဲ႕ပါတယ္။

၎ ဥပေဒ ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ အမိန့္ေၾကညာစာအမွတ္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္သည့္ေန့မွ စ၍ အက် ဳိး သက္ေရာက္ပါတယ္။

လူမႈဖုလုံေရးရန္ပုံေငြ အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္က လစာဝင္ေငြအေပၚမွာ အခ် ဳိးက် တြက္ခ်က္ထားသည့္ ေငြပမာဏ ကို လစဥ္ မျဖစ္မေန ထည့္ဝင္ေပးရပါတယ္။

အစိုးရအေနျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ မထားမေနရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားကို သတ္မွတ္အေျကာင္းျကားထားပီးအာမခံမထားမေနရ အလုပ္သမားတိုင္းသည္ မိမိတို့ ဝင္ေငြမွ လစဥ္ ေပးေဆာင္ရသည္။ အလုပ္သမားတိုင္း လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ လုပ္ထားရပါတယ္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အလုပ္သမားတိုင္းအတြက္…

၁ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

၂။ မိသားစုေထာက္ပ့ံမႈ

၃။အလုပ္လုပ္က္ိုင္နိုင္စြမ္းမရွိမႈ အက် ဳိးခံစားခြင့္ ။ သက္ျပည့္အျငိမ္းစားအက်ဳိ းခံစားခြင့္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူအက် ဳိးခံစားခြင့္

၄။ အလုပ္လက္မဲ႔အက် ဳိးခံစားခြင့္

၅။ အျခားလူမႈဖူလုံေရးတို့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္

ဥပေဒပါ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားအရေတာ့ –

ယေန့လုပ္ငန္းဌာန တိုင္း အလုပ္ရုံ စက္ရုံတိုင္းက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ မထားမေနရ ထားေနရသည့္ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံတြင္ အမွတ္စဥ္
၁ ။
၂။
၃။
၄ ။
၅။
အခ်က္မ်ားအတြက္ အျကဳံးဝင္ပါတယ္..

ယေန့ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား မိမိတို ့လစဥ္ ထည့္ဝင္ေနရသည့္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံေငြကို တာဝန္ေက်ရုံ ေပးေနရတာမဟုတ္သလို
မိမိတို ့ရရွိမည့္ ထိုအာမခံအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းရင္းရင္း ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရယူၾကဖို ့လိုပါတယ္။

အလုပ္သမားသည္လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ ကို အထင္မေသးပါနဲ႕ဘာမွ သုံးစားမရပါဘူးကြာ ဆိုပီး ေသခ်ာသိမ္းဆည္းမထားပဲ အသုံးမခ်တက္ရင္ လူအ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမန္ေနဂ်ာေတြေငြစာရင္းဌာနက ဘ႑ာေရးမွဴးေတြလူမႈဖူလုံေရးအာမခံ အတြက္တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးေနသူ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္လည္း အစိုးရက မျဖစ္မေနလုပ္ခိုင္းလို့ ေငြသြင္းခိုင္းလို့ဆိုပီး အာမခံကဒ္လုပ္ေပးရုံအာမခံေငြသြင္းေပးရုံေလာက္သာ ဝတ္ေက်တန္းေက်သေဘာမထားေစခ်င္ပါ။

မိမိေငြမဟုတ္လ္ို ့ ပီးရင္ ပီးတာပဲဆိုပီး လြယ္လြယ္ သေဘာမထားေစခ်င္ပါ။

အလုပ္သမားတိုင္း မိမိတို့အတြက္ကုမၸဏီက လူမႈဖူလုံေရးအာမခံထားေပးပီး ေငြသြင္းေနရတယ္ဆိုရင္ မိမိတို့ရဲ႕ လူမႈဖးလုံေရးကဒ္ ရေအာင္ေတာင္းပါ။

ကုမၸဏီက သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ယူထားရသူကလည္း လူမႈဖူလုံေရးရုံးမွ အာမခံထားပီးေသာ မိမိတို ့အလုပ္သမားမ်ား၏ ကဒ္ကို ရေအာင္ေတာင္းပါ။

အလုပ္သမားမ်ားထံကို ေသခ်ာအပ္ႏွံေပးပါ။

ထိုကဒ္သည္ အလုပ္သမားက အလုပ္ထြက္သြားလွ်င္ ယူသြားရမည့္ကဒ္ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္ေျပာင္းသြားလွ်င္လည္း ယူသြားရမည့္ကဒ္ျဖစ္သည္။

ေနာက္အလုပ္ဌာနသစ္ကိုေရာက္သြားလွ်င္ ထိုကဒ္အမွတ္ကို လူမႈဖူလုံေရးေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္သည္။

မိမိကဒ္သည္ မိမိေငြသြင္းခဲ႕ေသာ လေပါင္းမ်ားစြာကို ေရတြက္ထားမွာျဖစ္ေသာေျကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္မ်ားကို SMART CARD မ်ားျဖင့္ လုပ္ေပးထားပါသည္။

ထို ကဒ္သည္ အာမခံထားသူ အတြက္ မွတ္ပုံတင္လို အသုံးဝင္ေသာ ဘဝအာမခံခ်က္ေပးေသာ အလုပ္သမားဘဝ၏ သက္ေသခံကဒ္လည္းျဖစ္ေပသည္။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ကို အထင္မေသးပါနဲ႕အာမခံထားသူဟာ မက်န္းမာလို ့ေဆးကုခ်င္ရင္ မိမိအတြက္သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေဆးခန္း တြင္ အခမဲ႕ေဆးကုသခြင့္ရမည္။

ထို ေဆးခန္းမ်ားသည္ စေန।တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္ထားသျဖင့္ အာမခံထားသူသည္ ထိုပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေျကာင့္ ေဆးရုံတက္ရပါက မိမိတို့တက္ေရာက္သည့္ေဆးရုံမွေဆးစာမ်ားျဖင့္ လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းဖြင့္သည့္ေန႕တြင္ သြားေရာက္ျပသကာ ေဆးကုသစရိတ္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။

အာမခံထားသူသည္ မက်န္းမမာျဖစ္သည့္ေန့မွေရွ့ပိုင္း ၆ လအတြင္း လက္ရွိလုပ္ငန္းဌာနတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ရမည္।အနည္းဆုံး အာမခံေျကး ၄ လ စာ ေပးသြင္းထားပီး ျဖစ္ရမည္။

အာမခံထားသူ အလုပ္သမားသည္ က်န္းမာေရးေျကာင့္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အခါေဆးခြင့္ယူထားစဥ္ အလုပ္ရွင္မွ လစာမေပးေသာေျကာင့္ ဝင္ေငြမရွိေသာအခါပ်မ္းမွ်လစာ၏ ေငြ ၆၀% ကို ၂၆ ပတ္(၆ လစာ) အထိ လူမႈဖူလုံေရးဌာနသို့တင္ျပေတာင္းဆိုံ ခံစားခြင့္ရွိသည္။

ေဆးစာမ်ားတင္ျပရမည္ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လူမႈ႕ဖူလုံေရးေဆးခန္း ေဆးရုံ ဆရာဝန္ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားပါရမည္။

အာမခံထားသူ အမ် ဳိးသမီ းမ်ား မီးဖြားပါကေဆးခြင့္ အတြက္ လစာေငြ၏ ၇၀% ခံစားခြင့္ရမည္။

ေဆးကုသမႈ မီးဖြားစရိတ္ အေနျဖင့္ မိမိလစာ၏ ေငြ ၅၀ % ရမည္။

ကေလးအမႊာ ၂ ေယာက္ေမြးပါက ၇၅ % ရမည္ အမႊာ ၃ ေယာက္အထက္ေမြးပါက မိမိလစာ ပ်ွမ္းမွ် လစာ ၁၀၀ % အျပည့္ ကို မီးဖြားစရိတ္အေနျဖင့္ရမည္။

ထိုစရိတ္ေငြသည္ ကုမၸဏီႏွင့္မသက္ဆိုေပ အာမခံထားသူအတြက္ သီးသန့္စရိတ္ျဖစ္ေပသည္။

အာမခံထားသူ အလုပ္သမား အမ် ဳိးသားသည္ မိမိ၏ ဇနီး မီးဖြားရင္ ခြင့္ ၁၅ ရက္ယူန္ိုင္သလို ထို ၁၅ ရက္စာအတြက္ အက် ဳိးခံစားခြင့္ေငြ ေတာင္းခံနိုင္သည္။

သို့ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္ကတည္းက မိမိတို ့အားသတ္မွတ္ေပးထားေသာ လူမႈဖူလုံေရးေဆးခန္းကို ျပသျပီး သူတို ့စီစဥ္ေပးသည့္အတိုင္းလိုက္နာရေပမည္။

မီးဖြားျခင္း ကေလးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားလည္း အခမဲ႕ရေပမည္။

ထိုအက် ဳိး ခံစားခြင့္ကို အလုပ္သမားက မိမိရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္သလို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွတာဝန္ယူထားရသူမ်ားကိုယ္တိုင္က မိမိအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တင္ျပေတာင္းဆိုေပးရမည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ ဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္သည့္ေန့မွ စတင္၍ ထိုဥပေဒျပဌါန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အာမခံေျကး ေပးသြင္းသူမ်ားသည္။

အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့သည့္ အာမခံထားေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အသက္ျပည့္ အျငိမ္းစားခံစားခြင့္ အေနျဖင့္ အာမခံေျကးေငြကို ၂၀၁၂ ခု ဥပေဒအရ စတင္ေပးသြင္းထားခဲ႕စဥ္မွသည္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ လေပါင္း ၁၈၀ (၁၅ ႏွစ္) စာ ေပးသြင္းထားပီးျဖစ္ပါကအလုပ္သမား၏ ပွ်မ္းမွ် လစာ တစ္လစာ၏ ၁၅ ဆ ကို တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းရယူခြင့္ရမည္။

၁၂ လ မွ လေပါင္း ၁၈၀ အတြင္း သြင္းထားပီးသူသည္ အလုပ္ရွင္မွသြင္းေပးထားေငြ ၏ ၄၀ % ႏွင့္ အလုပ္သမားသြင္းေငြကို အတိုးႏွင့္ ျပန္ရမည္။

၁၂ လ ေအာက္ အာမခံေငြေပးသြင္းထားရင္ ေပးသြင္းထားေငြအားလုံးျပန္ထုတ္ယူခြင့္ ရွိသည္။

အာမခံထားသူသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းမရွိေျကာင္းေဆးစာ နွင့္ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားေသာ အျငိမ္းစားသက္ျပည့္ အရြယ္ျဖစ္ေျကာင္အေထာက္အထားတင္ျပရမည္။

လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ ထားျပီးေသာ အလုပ္သမားတိုင္း အလုပ္ရွင္တိုင္းအာမခံေျကးမ်ားလစဥ္ လတိုင္းတင္းတင္းရင္းရင္း ေပးသြင္းရသလို ရပိုင္ခြင့္အက် ဳိးမ်ားကိုလည္း တင္းတင္းရင္းရင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးပီး ေတာင္းခံေပးျကဖို ့ အားေပးတိုက္တြန္းလိုက္ပါရေစ။

အလုပ္သမား ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္လည္းလူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ကဒ္မ်ားကို အလ်င္မီေအာင္ ထုတ္ေပးနိုင္ဖို ့ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ ့..

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ
အားလုံးထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္ထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္သင့္သလို |လုပ္ေဆာင္ဖို ့တိုပ္တြန္းပါရေစ။
အလုပ္သမား မ်ားအတြက္လည္း ရသင့္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း လူမႈဖူလုံေရးဌာန ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ားအထိ နားလည္သိရွိေနပီး အာမခံထားသူမ်ား ေတာင္းခံလာပါက ေသခ်ာရွင္းျပကူညီလုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ရန္ လမ္းညႊန္ေပးထားေပးဖို ့ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

အာမခံေျကးမ်ားကို ထိထိေရာက္ ေကာက္ခံ।ထိထိေရာက္ေရာက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈျပန္ေပး।ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႕အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးရင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႕ျပည္သူလူထု အတြက္ တန္ဖိုးရိွတဲ႕ အာမခံအစီစဥ္ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

ေဆးခန္းမ်ား।ေဆးရုံမ်ား।ဆရာဝန္မ်ားအား ပိတ္ရက္မရွိ ၂၄ နာရီ ထားေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားေဆးရုံမ်ားကို လည္း နယ္ေျမေဒသ အလိုက္မ်ားစြာ ဖြင့္ေပးထားဖို ့ေတာင္းဆိုပါရေစ!

သို ့မဟုတ္ အစိုးရျပည့္သူ ့ေဆးရုံမ်ားမွာ လူမႈဖူလုံေရးကဒ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ အေရးေပၚလူနာမ်ားအား လက္ခံကုသေပးနိုင္ဖို ့စီစဥ္ေပးပါကလည္း အာမခံထားသူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ပိုအဆင္ေျပလာႏိုင္ပါတယ္။

အာမခံထားလိုသူမ်ားလည္း တိုးတက္လာနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား!

လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ လုပ္ထားပါက အလုပ္သမားေနာင္ေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ေအးနိုင္ျကပါေစမယ္။

အေရးျကီးတာက လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ ရေအာင္ေတာင္းပါ।ေသခ်ာကိုင္ေဆာင္ထားပါ।အခြင့္အေရး အျပည့္ အသုံးခ်ပါ။မွတ္ပုံတင္လိုပဲ အေရးျကီးပါတယ္။

၂၀၁၂ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံဥပေဒအရေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ခဲ႕ရင္သင္ သူေဌး ျဖစ္ေနရင္လည္း သင္လစာဝင္ေငြက ေဒၚလာ ရာ ေထာင္ခ်ီရေနတာဆိုရင္ ျပန္ရမယ့္ ပမာဏကလည္း အမ်ားျကီးပါ။

လူမႈဖူလုံေရးအာမခံကဒ္ကိုင္ထားပီး ၁၅ ႏွစ္စာ သြင္းထားခဲ႕တဲ႕ အာမခံ ေငြေတြ အနိမ့္ဆုံး ပွ်မ္းမွ် လစာက ေဒၚလာ ၁၀၀ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာင္ ၁၅ ဆ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ ပမာဏသင္ျပန္မေတာင္းရင္သင္ေလာက္ မိုက္တဲ႕သူ ဘယ္သူရွိအုံးမလဲ?

မိမိရဲ႕ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံ ကဒ္က အလကား သုံးစားမရတဲ႕ ကဒ္လ္ုိ့ ့မမွတ္လိုက္ပါနဲ႕ ဗ်!

အစိုးရက အေကာင္းဆုံး စီစဥ္ေပးထားတာျဖစ္လို ့တန္ဖိုးရွိတယ္।တန္ဖိုးသိပါ।တန္ဖိုးထားပါ။

က်ေနာ္မွာ အခု လူမႈဖူလုံေရး အာမခံကဒ္ SMART CARD ရွိတယ္ေ।နာင္တခ်ိန္မွာ အာမခံေငြ ေဒၚလာ အနည္းဆုံ ၂၅၀၀ ပမာဏ ေလာက္ေတာ့ ျပန္ရမွာပါခင္ဗ်ာ!

မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းတို ့အေနနဲ႕ လည္း ရခြင့္အျပည့္ရွိပါတယ္။

အလုပ္ရွင္မ်ားလည္း မိမိအလုပ္သမားရဲ႕ အခြင့္အေရး မိမိက မေပးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ အစိုးရက ေပးတဲ႕ အာမခံ အက် ဳိးေက်းဇူး မ်ားကို ေတာင္းခံခြင့္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးထားနိုင္ျကပါေစဗ်ာ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Kophone Kyaw:
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #


မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဌာနများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရသော အလုပ်သမား ဝန်ထမ်းများနှင့် အလုပ်ရှင် များ ၎င်းလုပ်ငန်းဌာနများရှိ အုပ်ချ ုပ်ရေးအရာရှိများ၊ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိများ၊လူစွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာနမှူ းများ အားလုံးမင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ!

ယနေ့တော့ လုပ်ငန်းခွင်က အလုပ်သမားများအတွက် နိုင်ငံတော်က စီစဉ် သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်ပေးထားသည့် လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ အကြောင်း တင်ပြပါရစေ

လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ဥပဒေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် နေ့မှာ ပြဌါန်း ခဲ့ပါတယ်။

၎င်း ဥပဒေ ဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်ဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှ စ၍ အကျ ိုး သက်ရောက်ပါတယ်။

လူမှုဖုလုံရေးရန်ပုံငွေ အတွက် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်က လစာဝင်ငွေအပေါ်မှာ အချ ိုးကျ တွက်ချက်ထားသည့် ငွေပမာဏ ကို လစဉ် မဖြစ်မနေ ထည့်ဝင်ပေးရပါတယ်။

အစိုးရအနေဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ မထားမနေရ လုပ်ငန်းဌာနများကို သတ်မှတ်အကြောင်းကြားထားပီးအာမခံမထားမနေရ အလုပ်သမားတိုင်းသည် မိမိတို့ ဝင်ငွေမှ လစဉ် ပေးဆောင်ရသည်။ အလုပ်သမားတိုင်း လူမှုဖူလုံရေးကဒ် လုပ်ထားရပါတယ်။

လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က အလုပ်သမားတိုင်းအတွက်…

၁ ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှု

၂။ မိသားစုထောက်ပံ့မှု

၃။အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိမှု အကျ ိုးခံစားခွင့် ။ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားအကျို းခံစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျ ိုးခံစားခွင့်

၄။ အလုပ်လက်မဲ့အကျ ိုးခံစားခွင့်

၅။ အခြားလူမှုဖူလုံရေးတို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်

ဥပဒေပါ ပြဌါန်းချက်များအရတော့ –

ယနေ့လုပ်ငန်းဌာန တိုင်း အလုပ်ရုံ စက်ရုံတိုင်းက အလုပ်သမားများအတွက် မထားမနေရ ထားနေရသည့် လူမှုဖူလုံရေးအာမခံတွင် အမှတ်စဉ်
၁ ။
၂။
၃။
၄ ။
၅။
အချက်များအတွက် အကြုံးဝင်ပါတယ်..

ယနေ့ လုပ်ငန်းဌာနများနှင့် အလုပ်သမားများ မိမိတို့လစဉ် ထည့်ဝင်နေရသည့် လူမှုဖူလုံရေး အာမခံငွေကို တာဝန်ကျေရုံ ပေးနေရတာမဟုတ်သလို
မိမိတို့ရရှိမည့် ထိုအာမခံအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း တင်းတင်းရင်းရင်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရယူကြဖို့လိုပါတယ်။

အလုပ်သမားသည်လူမှုဖူလုံရေးကဒ် ကို အထင်မသေးပါနဲ့ဘာမှ သုံးစားမရပါဘူးကွာ ဆိုပီး သေချာသိမ်းဆည်းမထားပဲ အသုံးမချတက်ရင် လူအ ဖြစ်ပါတယ်။

ကုမ္ပဏီတွေက အုပ်ချုပ်ရေးမန်နေဂျာတွေငွေစာရင်းဌာနက ဘဏ္ဍာရေးမှူးတွေလူမှုဖူလုံရေးအာမခံ အတွက်တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးနေသူ ဝန်ထမ်းများသည်လည်း အစိုးရက မဖြစ်မနေလုပ်ခိုင်းလို့ ငွေသွင်းခိုင်းလို့ဆိုပီး အာမခံကဒ်လုပ်ပေးရုံအာမခံငွေသွင်းပေးရုံလောက်သာ ဝတ်ကျေတန်းကျေသဘောမထားစေချင်ပါ။

မိမိငွေမဟုတ်လို့ ပီးရင် ပီးတာပဲဆိုပီး လွယ်လွယ် သဘောမထားစေချင်ပါ။

အလုပ်သမားတိုင်း မိမိတို့အတွက်ကုမ္ပဏီက လူမှုဖူလုံရေးအာမခံထားပေးပီး ငွေသွင်းနေရတယ်ဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ လူမှုဖးလုံရေးကဒ် ရအောင်တောင်းပါ။

ကုမ္ပဏီက သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူထားရသူကလည်း လူမှုဖူလုံရေးရုံးမှ အာမခံထားပီးသော မိမိတို့အလုပ်သမားများ၏ ကဒ်ကို ရအောင်တောင်းပါ။

အလုပ်သမားများထံကို သေချာအပ်နှံပေးပါ။

ထိုကဒ်သည် အလုပ်သမားက အလုပ်ထွက်သွားလျှင် ယူသွားရမည့်ကဒ်ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်ပြောင်းသွားလျှင်လည်း ယူသွားရမည့်ကဒ်ဖြစ်သည်။

နောက်အလုပ်ဌာနသစ်ကိုရောက်သွားလျှင် ထိုကဒ်အမှတ်ကို လူမှုဖူလုံရေးလျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြပေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

မိမိကဒ်သည် မိမိငွေသွင်းခဲ့သော လပေါင်းများစွာကို ရေတွက်ထားမှာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။

ယခုအခါ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ်များကို SMART CARD များဖြင့် လုပ်ပေးထားပါသည်။

ထို ကဒ်သည် အာမခံထားသူ အတွက် မှတ်ပုံတင်လို အသုံးဝင်သော ဘဝအာမခံချက်ပေးသော အလုပ်သမားဘဝ၏ သက်သေခံကဒ်လည်းဖြစ်ပေသည်။

လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ်ကို အထင်မသေးပါနဲ့အာမခံထားသူဟာ မကျန်းမာလို့ဆေးကုချင်ရင် မိမိအတွက်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်ဆေးခန်း တွင် အခမဲ့ဆေးကုသခွင့်ရမည်။

ထို ဆေးခန်းများသည် စနေ।တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် ပိတ်ထားသဖြင့် အာမခံထားသူသည် ထိုပိတ်ရက်များတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံတက်ရပါက မိမိတို့တက်ရောက်သည့်ဆေးရုံမှဆေးစာများဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းဖွင့်သည့်နေ့တွင် သွားရောက်ပြသကာ ဆေးကုသစရိတ်တောင်းခံနိုင်သည်။

အာမခံထားသူသည် မကျန်းမမာဖြစ်သည့်နေ့မှရှေ့ပိုင်း ၆ လအတွင်း လက်ရှိလုပ်ငန်းဌာနတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ရမည်।အနည်းဆုံး အာမခံကြေး ၄ လ စာ ပေးသွင်းထားပီး ဖြစ်ရမည်။

အာမခံထားသူ အလုပ်သမားသည် ကျန်းမာရေးကြောင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့်အခါဆေးခွင့်ယူထားစဉ် အလုပ်ရှင်မှ လစာမပေးသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိသောအခါပျမ်းမျှလစာ၏ ငွေ ၆၀% ကို ၂၆ ပတ်(၆ လစာ) အထိ လူမှုဖူလုံရေးဌာနသို့တင်ပြတောင်းဆိုံ ခံစားခွင့်ရှိသည်။

ဆေးစာများတင်ပြရမည်ဆေးစစ်ချက်များနှင့်လူမှု့ဖူလုံရေးဆေးခန်း ဆေးရုံ ဆရာဝန် ဆေးစစ်ချက်များပါရမည်။

အာမခံထားသူ အမျ ိုးသမီ းများ မီးဖွားပါကဆေးခွင့် အတွက် လစာငွေ၏ ၇၀% ခံစားခွင့်ရမည်။

ဆေးကုသမှု မီးဖွားစရိတ် အနေဖြင့် မိမိလစာ၏ ငွေ ၅၀ % ရမည်။

ကလေးအမွှာ ၂ ယောက်မွေးပါက ၇၅ % ရမည် အမွှာ ၃ ယောက်အထက်မွေးပါက မိမိလစာ ပျှမ်းမျှ လစာ ၁၀၀ % အပြည့် ကို မီးဖွားစရိတ်အနေဖြင့်ရမည်။

ထိုစရိတ်ငွေသည် ကုမ္ပဏီနှင့်မသက်ဆိုပေ အာမခံထားသူအတွက် သီးသန့်စရိတ်ဖြစ်ပေသည်။

အာမခံထားသူ အလုပ်သမား အမျ ိုးသားသည် မိမိ၏ ဇနီး မီးဖွားရင် ခွင့် ၁၅ ရက်ယူနိုင်သလို ထို ၁၅ ရက်စာအတွက် အကျ ိုးခံစားခွင့်ငွေ တောင်းခံနိုင်သည်။

သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားစဉ်ကတည်းက မိမိတို့အားသတ်မှတ်ပေးထားသော လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းကို ပြသပြီး သူတို့စီစဉ်ပေးသည့်အတိုင်းလိုက်နာရပေမည်။

မီးဖွားခြင်း ကလေးစောင့်ရှောက်မှုများလည်း အခမဲ့ရပေမည်။

ထိုအကျ ိုး ခံစားခွင့်ကို အလုပ်သမားက မိမိရပိုင်ခွင့် ဖြစ်သလို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူထားရသူများကိုယ်တိုင်က မိမိအလုပ်သမားများအတွက် ထိထိရောက်ရောက် တင်ပြတောင်းဆိုပေးရမည်။

၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ ဥပဒေ အာဏာသက်ရောက်သည့်နေ့မှ စတင်၍ ထိုဥပဒေပြဌါန်းချက်နှင့်အညီ အာမခံကြေး ပေးသွင်းသူများသည်။

အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့် အာမခံထားသော အလုပ်သမားများအတွက် အသက်ပြည့် အငြိမ်းစားခံစားခွင့် အနေဖြင့် အာမခံကြေးငွေကို ၂၀၁၂ ခု ဥပဒေအရ စတင်ပေးသွင်းထားခဲ့စဉ်မှသည် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ လပေါင်း ၁၈၀ (၁၅ နှစ်) စာ ပေးသွင်းထားပီးဖြစ်ပါကအလုပ်သမား၏ ပျှမ်းမျှ လစာ တစ်လစာ၏ ၁၅ ဆ ကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းရယူခွင့်ရမည်။

၁၂ လ မှ လပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း သွင်းထားပီးသူသည် အလုပ်ရှင်မှသွင်းပေးထားငွေ ၏ ၄၀ % နှင့် အလုပ်သမားသွင်းငွေကို အတိုးနှင့် ပြန်ရမည်။

၁၂ လ အောက် အာမခံငွေပေးသွင်းထားရင် ပေးသွင်းထားငွေအားလုံးပြန်ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။

အာမခံထားသူသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းဆေးစာ နှင့် အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသော အငြိမ်းစားသက်ပြည့် အရွယ်ဖြစ်ကြောင်အထောက်အထားတင်ပြရမည်။

လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ ထားပြီးသော အလုပ်သမားတိုင်း အလုပ်ရှင်တိုင်းအာမခံကြေးများလစဉ် လတိုင်းတင်းတင်းရင်းရင်း ပေးသွင်းရသလို ရပိုင်ခွင့်အကျ ိုးများကိုလည်း တင်းတင်းရင်းရင်း မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပီး တောင်းခံပေးကြဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။

အလုပ်သမား နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်းလူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ကဒ်များကို အလျင်မီအောင် ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့..

လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ
အားလုံးထိထိရောက်ရောက်အကောင်ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်သင့်သလို |လုပ်ဆောင်ဖို့တိုပ်တွန်းပါရစေ။
အလုပ်သမား များအတွက်လည်း ရသင့်သော ခံစားခွင့်များကိုလည်း လူမှုဖူလုံရေးဌာန အောက်ခြေဝန်ထမ်းများအထိ နားလည်သိရှိနေပီး အာမခံထားသူများ တောင်းခံလာပါက သေချာရှင်းပြကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပေးထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။

အာမခံကြေးများကို ထိထိရောက် ကောက်ခံ।ထိထိရောက်ရောက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပြန်ပေး।ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်ပေးရင်ဖြင့် နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထု အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အာမခံအစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဆေးခန်းများ।ဆေးရုံများ।ဆရာဝန်များအား ပိတ်ရက်မရှိ ၂၄ နာရီ ထားပေးနိုင်ရန်နှင့် အလုပ်သမားဆေးရုံများကို လည်း နယ်မြေဒေသ အလိုက်များစွာ ဖွင့်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ!

သို့မဟုတ် အစိုးရပြည့်သူ့ဆေးရုံများမှာ လူမှုဖူလုံရေးကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ အရေးပေါ်လူနာများအား လက်ခံကုသပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးပါကလည်း အာမခံထားသူအလုပ်သမားများအတွက်ပိုအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်။

အာမခံထားလိုသူများလည်း တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား!

လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ လုပ်ထားပါက အလုပ်သမားနောင်ရေး နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်အေးနိုင်ကြပါစေမယ်။

အရေးကြီးတာက လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ် ရအောင်တောင်းပါ।သေချာကိုင်ဆောင်ထားပါ।အခွင့်အရေး အပြည့် အသုံးချပါ။မှတ်ပုံတင်လိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။

၂၀၁၂ လူမှုဖူလုံရေး အာမခံဥပဒေအရအောင်အောင်မြင်မြင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ရင်သင် သူဌေး ဖြစ်နေရင်လည်း သင်လစာဝင်ငွေက ဒေါ်လာ ရာ ထောင်ချီရနေတာဆိုရင် ပြန်ရမယ့် ပမာဏကလည်း အများကြီးပါ။

လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ်ကိုင်ထားပီး ၁၅ နှစ်စာ သွင်းထားခဲ့တဲ့ အာမခံ ငွေတွေ အနိမ့်ဆုံး ပျှမ်းမျှ လစာက ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင် ၁၅ ဆ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ပမာဏသင်ပြန်မတောင်းရင်သင်လောက် မိုက်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိအုံးမလဲ?

မိမိရဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ကဒ်က အလကား သုံးစားမရတဲ့ ကဒ်လို့မမှတ်လိုက်ပါနဲ့ ဗျ!

အစိုးရက အကောင်းဆုံး စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်လို့တန်ဖိုးရှိတယ်।တန်ဖိုးသိပါ।တန်ဖိုးထားပါ။

ကျနော်မှာ အခု လူမှုဖူလုံရေး အာမခံကဒ် SMART CARD ရှိတယ်ေ।နာင်တချိန်မှာ အာမခံငွေ ဒေါ်လာ အနည်းဆုံ ၂၅၀၀ ပမာဏ လောက်တော့ ပြန်ရမှာပါခင်ဗျာ!

မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ လည်း ရခွင့်အပြည့်ရှိပါတယ်။

အလုပ်ရှင်များလည်း မိမိအလုပ်သမားရဲ့ အခွင့်အရေး မိမိက မပေးနိုင်ရင်တောင်မှ အစိုးရက ပေးတဲ့ အာမခံ အကျ ိုးကျေးဇူး များကို တောင်းခံခွင့်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားနိုင်ကြပါစေဗျာ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Kophone Kyaw:
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top