ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္၊ ဦးတန္ခူးလဆန္း (၁၃)ရက္ (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒၶဟူးေန႔သည္ ႏွစ္ဆန္း(၁)ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။သာသနာေတာ္အတြက္ ဝါဆို-ဝါကပ္၊ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား…

ဤ၁၃၈၁ခုႏွစ္တြင္ လထက္ရက္ငင္ မရိွပါ၍ ဗုဒၶဘာသာ၊ သာသနာေတာ္ ဝန္ထမ္း ရဟန္းအရွင္ျမတ္ တို႔မွာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁ခုႏွစ္၊ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ (၁၇-၇-၂၀၁၉) ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ပထမပုရိမဝါ ကပ္ဆိုေတာ္မူၾက ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယ ပစၧိမဝါကို ျမန္မာ ဝါေခါင္ လျပည့္ေက်ာ္ (၁)ရက္ (၁၆-၈-၂၀၁၉) ေသာၾကာေန႔တြင္ ကပ္ဆိုေတာ္မူၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ကန္ဦးမူ၊ သႀကၤန္စကားေျပက်မ္း)ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္အတြက္ အရွင္သခင္ၿဂိဳ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

ဝႆပတိ ဧကရာဇ္ ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ေသနာပတိ ကာကြယ္ေရး တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သႆပတ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ရႆပတိ ကုနသြယ္ေရး ေသာၾကာၿဂိဳဟ္နိရႆပတိ ဓာတ္သတၱဳ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္ အသီးသီးတို႔သည္ ေနစၾကာဝဠာႀကီးအား ေဘးဥပါဒ္ အႏၲရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းေဝးၿပီး

ကမၻာသူ ကမၻာသား အေပါင္းတို႔အား ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာေစျခင္း ေကာင္းက်ိဳး အလို႔ငွာ တာဝန္ အသီးသီးယူၾကလ်က္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးၾကလတၱံ႕။

ယခုႏွစ္တြင္ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနၿဂိဳဟ္တို႔သည္ ႏွစ္၏ သခင္ၿဂိဳဟ္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရိွပါ။(နာရဒသံဟိတက်မ္း)ေအာင္ေဇယတုသကၠရာဇ္ ၁၃၈၀-ခု၊ ဒီဃႏွစ္ႂကြင္း ၂၈၀ ရႆ ေဝါဟာရမာသ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း(၁၀)ရက္၊

ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၉ ဧၿပီလ (၁၄)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ စံေတာ္ခ်ိန္ ညေန(၅)နာရီ (၂၁)မိနစ္ (၄၂)စကၠန္႔၊ ျမန္မာနာရီ ေန႔ဗဟိုရ္(၃)ခ်က္တီးေက်ာ္ (၅)နာရီ (၂)ပါဒ္ (၅)ဗီဇနာ (၃)ျပဏ္ (၂)ခရာ၊ ကန္ရာသီလဂ္ ကရကဋ္ရာသီစန္း စန္းယွဥ္ အသလိႆနကၡတ္ တနဂၤေႏြ ေဟာရတ္ စေနၾတင္း ဗုဒၶဟူးနဝင္း ၾကာသပေတး ဒြါဒသင္း ၾကာသပေတး တႎသင္း၊

လဂ္စီးနကၡတ္ ဟႆတနကၡတ္ (၁၂)လံုး (၂)ပါဒ္ (၂)ဃဋီ (၂၆)ဝိဃဋီ (၆)အႏုဃဋီထက္ လဂ္စီးလ်က္ ထိုနာရီ၏ ဣ႒ဘဝါးကား (၃၀)ဘဝါး (၁၁)လက္သစ္ (၆)မုေယာ (၃)ႏွမ္း (၈)ဆံျခည္ မြန္းတည့္နကၡတ္ကား ပုဏၰဗသွ်ဳနကၡတ္ (၈၀)အံသာ (၁၀)လိတၱာ (၃၀)ဝိလိတၱာ ျပည့္မတ္ေသာ မဂၤလာအခါ သမယတြင္ (ယုဂ္၂၈မွ) ဝဇရယုဂ္၊ (ယုဂ္၂၇မွ) သုလယုဂ္၊ ပုဏၰာတိထီ ၁၀လံုး ေတတိလကရိုဏ္းႏွင့္ ယွဥ္လ်က္၊

ဘာႏုရာဇၿဂိဳဟ္မင္းသည္ ၾကာဝတ္ဆံ အဆင္းႏွင့္တူေသာ အဝတ္တန္ဆာကိုဝတ္ဆင္လ်က္၊နဂါးကိုစီး၍ လက္တဘက္ကား ျမႇား၊ လက္တဘက္ကား လႊားကိုကိုင္၍ အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္ ကသည္ အေနာက္သို႔ဝင္၏ နႏၵာေဒဝီနတ္သမီးကား အလွည့္ေစ့၍ ပရမိသြာနတ္မင္း၏သား အာသီအမည္ရိွေသာ ျဗဟၼာမင္း၏ ဦးေခါင္းကို ကမ္းသည္ရိွေသာ္ ကညာေဒဝီနတ္သမီးကား ခရီးဦး ႀကိဳဆို၍ ရပ္ေစာင့္ေနလ်က္ လွမ္းလင့္၏။

ဓံသီနတ္သမီးကား အျဖဴ၊ အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာ၊ အဝါအားျဖင့္ ငါးပါးေသာ အဆင္းျဖင့္ၿပီးေသာ အဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္လ်က္ သိၾကားမင္းကို ေစာင့္လင့္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုဃ္းဦး၊ မိုဃ္းလယ္ ေကာင္းအံ့။ စစ္မက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚအံံ့။ ျပည္ႀကီးကို ျပည္ငယ္ႏိုင္စ ျပဳလာအံ့။

ဧကရာဇ္မင္းအေပါင္း ဥပါဒ္ျဖစ္တတ္ သည္။ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ရြာငယ္အခ်ိဳ႕ မီးေလာင္ဖန္ အႀကိမ္မ်ားလာအံ့။

ကုန္သြယ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး သူေ႒းသူႂကြယ္ တို႔သည္လည္း ေဘးဥပါဒ္ ျဖစ္ၾကကုန္အံ့။ လယ္ယာ ေျမလုပ္ငန္းရွင္၊ လယ္ယာလုပ္ကိုင္သူ တို႔သည္ အေႏွာင့္အယွက္ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရအံ့။ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ဆင္၊ ျမင္းႏွင့္တကြ အေျခ(၄)ေခ်ာင္း သတၱဝါအမ်ား အေသအေပ်ာက္ မ်ားအံ့။ ထိုသတၱဝါတို႔၏အသားကို လြန္စြာ စားသံုးသူတို႔သည္ အႀကိတ္၊ အသမာ၊ အနာေရာဂါ ဆိုးမ်ားျဖစ္အံံ့။ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးၾကအံ့။

လူအခ်ိဳ႕တို႔သည္ အစာ အာဟာရ ျပတ္လပ္၍ ငတ္မြတ္ၾကအံံ့။ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား အမ်က္ေဒါသ သင့္ၾကကုန္အံ့။ ေရေနသတၱဝါမ်ား၊ ငါးမ်ိဳးစိပ္မ်ား ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္တတ္သည္။ အေတာင္ရိွေသာ ေက်းငွက္ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ သည္လည္း ေဘးဥပါဒ္သင့္ၾကကုန္အံ့၊ အေရွ႕ အရပ္ေဒသရိွ တိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးတတ္ သည္။

အနီေရာင္ရိွေသာ အသီးသီး အစရိွသည့္ အသီးအႏွံမ်ား ယခုႏွစ္ ေစ်းေကာင္းအံ့။ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား အက်ိဳးအျမတ္ရိွၾကကုန္အံ့။ ဤကား မဟာသႀကၤန္က်ေန႔ အလိုအားျဖင့္ ေဟာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မဟာသႀကၤန္အက်ေန႔ အလိုကား- အခါလဂ္သည္ ကန္ရာသီလဂ္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ သာမႏၲသႀကၤန္ မည္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ ျပည္သား (၇)ရက္ သားသမီး အေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ သႀကၤန္က် တနဂၤေႏြေန႔ တိထီ၁၀လံုး ပုဏၰာ ၾကာသပေတးေျမခံ၊ ျဂဟဇာ အထက္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူလ်က္ ဦးေခါင္းေဆးျခင္း မဂၤလာကို ဆင္ယင္က်င္းပ ျပဳရာ၏။

မထင္မွတ္ေသာ ေလာကဓံတရားမ်ား ရိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူ႔ပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္ ထားရိွသမွ် အားလံုး တိုက္ခိုက္ခံရ၍ ပ်က္စီးရတတ္သည္။ ရန္သူအေပါင္း စုေပါင္း လုပ္ၾကံလာတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရားအတိုင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္ သီလကုသိုလ္ ဘာဝနာကုသိုလ္ျပဳလုပ္ပါ..

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: bamakhit

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်၊ ဦးတန်ခူးလဆန်း (၁၃)ရက် (၁၇-၄-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်။သာသနာတော်အတွက် ဝါဆို-ဝါကပ်၊ သံဃာတော် အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား…

ဤ၁၃၈၁ခုနှစ်တွင် လထက်ရက်ငင် မရှိပါ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သာသနာတော် ဝန်ထမ်း ရဟန်းအရှင်မြတ် တို့မှာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် (၁)ရက် (၁၇-၇-၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ပထမပုရိမဝါ ကပ်ဆိုတော်မူကြ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယ ပစ္ဆိမဝါကို မြန်မာ ဝါခေါင် လပြည့်ကျော် (၁)ရက် (၁၆-၈-၂၀၁၉) သောကြာနေ့တွင် ကပ်ဆိုတော်မူကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ကန်ဦးမူ၊ သြင်္ကန်စကားပြေကျမ်း)ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၁-ခုနှစ်အတွက် အရှင်သခင်ဂြို ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဝဿပတိ ဧကရာဇ် သောကြာဂြိုဟ် သေနာပတိ ကာကွယ်ရေး တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်သဿပတ် စိုက်ပျိုးရေး ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်ရဿပတိ ကုနသွယ်ရေး သောကြာဂြိုဟ်နိရဿပတိ ဓာတ်သတ္တု ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် အသီးသီးတို့သည် နေစကြာဝဠာကြီးအား ဘေးဥပါဒ် အန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းဝေးပြီး

ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အပေါင်းတို့အား ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာစေခြင်း ကောင်းကျိုး အလို့ငှာ တာဝန် အသီးသီးယူကြလျက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးကြလတ္တံ့။

ယခုနှစ်တွင် တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ကြာသပတေး၊ စနေဂြိုဟ်တို့သည် နှစ်၏ သခင်ဂြိုဟ် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိပါ။(နာရဒသံဟိတကျမ်း)အောင်ဇေယတုသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀-ခု၊ ဒီဃနှစ်ကြွင်း ၂၈၀ ရဿ ဝေါဟာရမာသ နှောင်းတန်ခူးလဆန်း(၁၀)ရက်၊

ခရစ်နှစ် ၂၀၁၉ ဧပြီလ (၁၄)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ စံတော်ချိန် ညနေ(၅)နာရီ (၂၁)မိနစ် (၄၂)စက္ကန့်၊ မြန်မာနာရီ နေ့ဗဟိုရ်(၃)ချက်တီးကျော် (၅)နာရီ (၂)ပါဒ် (၅)ဗီဇနာ (၃)ပြဏ် (၂)ခရာ၊ ကန်ရာသီလဂ် ကရကဋ်ရာသီစန်း စန်းယှဉ် အသလိဿနက္ခတ် တနင်္ဂနွေ ဟောရတ် စနေတြင်း ဗုဒ္ဓဟူးနဝင်း ကြာသပတေး ဒွါဒသင်း ကြာသပတေး တိံသင်း၊

လဂ်စီးနက္ခတ် ဟဿတနက္ခတ် (၁၂)လုံး (၂)ပါဒ် (၂)ဃဋီ (၂၆)ဝိဃဋီ (၆)အနုဃဋီထက် လဂ်စီးလျက် ထိုနာရီ၏ ဣဋ္ဌဘဝါးကား (၃၀)ဘဝါး (၁၁)လက်သစ် (၆)မုယော (၃)နှမ်း (၈)ဆံခြည် မွန်းတည့်နက္ခတ်ကား ပုဏ္ဏဗသျှုနက္ခတ် (၈၀)အံသာ (၁၀)လိတ္တာ (၃၀)ဝိလိတ္တာ ပြည့်မတ်သော မင်္ဂလာအခါ သမယတွင် (ယုဂ်၂၈မှ) ဝဇရယုဂ်၊ (ယုဂ်၂၇မှ) သုလယုဂ်၊ ပုဏ္ဏာတိထီ ၁၀လုံး တေတိလကရိုဏ်းနှင့် ယှဉ်လျက်၊

ဘာနုရာဇဂြိုဟ်မင်းသည် ကြာဝတ်ဆံ အဆင်းနှင့်တူသော အဝတ်တန်ဆာကိုဝတ်ဆင်လျက်၊နဂါးကိုစီး၍ လက်တဘက်ကား မြှား၊ လက်တဘက်ကား လွှားကိုကိုင်၍ အရှေ့မြောက်ထောင့် ကသည် အနောက်သို့ဝင်၏ နန္ဒာဒေဝီနတ်သမီးကား အလှည့်စေ့၍ ပရမိသွာနတ်မင်း၏သား အာသီအမည်ရှိသော ဗြဟ္မာမင်း၏ ဦးခေါင်းကို ကမ်းသည်ရှိသော် ကညာဒေဝီနတ်သမီးကား ခရီးဦး ကြိုဆို၍ ရပ်စောင့်နေလျက် လှမ်းလင့်၏။

ဓံသီနတ်သမီးကား အဖြူ၊ အနီ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အဝါအားဖြင့် ငါးပါးသော အဆင်းဖြင့်ပြီးသော အဝတ်တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်လျက် သိကြားမင်းကို စောင့်လင့်၏။ ထို့ကြောင့် မိုဃ်းဦး၊ မိုဃ်းလယ် ကောင်းအံ့။ စစ်မက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်အံံ့။ ပြည်ကြီးကို ပြည်ငယ်နိုင်စ ပြုလာအံ့။

ဧကရာဇ်မင်းအပေါင်း ဥပါဒ်ဖြစ်တတ် သည်။ ပြည်နယ် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ရွာငယ်အချို့ မီးလောင်ဖန် အကြိမ်များလာအံ့။

ကုန်သွယ် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေး သူဋ္ဌေးသူကြွယ် တို့သည်လည်း ဘေးဥပါဒ် ဖြစ်ကြကုန်အံ့။ လယ်ယာ မြေလုပ်ငန်းရှင်၊ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ တို့သည် အနှောင့်အယှက် အခက်အခဲများဖြင့် ရင်ဆိုင်ရအံ့။ ကျွဲ၊ နွား၊ဆင်၊ မြင်းနှင့်တကွ အခြေ(၄)ချောင်း သတ္တဝါအများ အသေအပျောက် များအံ့။ ထိုသတ္တဝါတို့၏အသားကို လွန်စွာ စားသုံးသူတို့သည် အကြိတ်၊ အသမာ၊ အနာရောဂါ ဆိုးများဖြစ်အံံ့။ ကူးစက်ရောဂါ များကြောင့် ပျက်စီးကြအံ့။

လူအချို့တို့သည် အစာ အာဟာရ ပြတ်လပ်၍ ငတ်မွတ်ကြအံံ့။ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအကြီးအကဲများ အမျက်ဒေါသ သင့်ကြကုန်အံ့။ ရေနေသတ္တဝါများ၊ ငါးမျိုးစိပ်များ ပျက်စီး ပျောက်ကွယ်တတ်သည်။ အတောင်ရှိသော ကျေးငှက် သတ္တဝါအပေါင်းတို့ သည်လည်း ဘေးဥပါဒ်သင့်ကြကုန်အံ့၊ အရှေ့ အရပ်ဒေသရှိ တိုင်းနိုင်ငံ ပြည်နယ်အချို့ ပျက်စီးတတ် သည်။

အနီရောင်ရှိသော အသီးသီး အစရှိသည့် အသီးအနှံများ ယခုနှစ် ဈေးကောင်းအံ့။ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား အကျိုးအမြတ်ရှိကြကုန်အံ့။ ဤကား မဟာသြင်္ကန်ကျနေ့ အလိုအားဖြင့် ဟောကြားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မဟာသြင်္ကန်အကျနေ့ အလိုကား- အခါလဂ်သည် ကန်ရာသီလဂ် ဖြစ်ပါသောကြောင့် သာမန္တသြင်္ကန် မည်ပါသည်။ အများပြည်သူ ပြည်သား (၇)ရက် သားသမီး အပေါင်းတို့သည် မိမိတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးတမ်း အစဉ်အလာအားဖြင့် သြင်္ကန်ကျ တနင်္ဂနွေနေ့ တိထီ၁၀လုံး ပုဏ္ဏာ ကြာသပတေးမြေခံ၊ ဂြဟဇာ အထက်အရပ်ကို မျက်နှာမူလျက် ဦးခေါင်းဆေးခြင်း မင်္ဂလာကို ဆင်ယင်ကျင်းပ ပြုရာ၏။

မထင်မှတ်သော လောကဓံတရားများ ရိုက်ခတ်လာနိုင်သည်။ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူ့ပယောဂအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိပိုင်ဆိုင် ထားရှိသမျှ အားလုံး တိုက်ခိုက်ခံရ၍ ပျက်စီးရတတ်သည်။ ရန်သူအပေါင်း စုပေါင်း လုပ်ကြံလာတတ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားအတိုင်း အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ ဒါနကုသိုလ် သီလကုသိုလ် ဘာဝနာကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါ..

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: bamakhit
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top