လင္နဲ႕မယား႐ယ္လို႔ လက္႐ွိဘဝမွာ ျဖစ္လာခ့ဲမယ္ဆို႐င္ျဖင့္
အတိတ္ဘဝက ျပဳခ့ဲေသာ မိမိကုသိုလ္ကံေႄကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အကုသိုလ္ကံေႄကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အတူတူ မျပဳမူခ့ဲလ်ွင္ အိမ္တစ္အိမ္ထဲတြင္ မိသားစုအျဖစ္သို့ ေ႐ာက္႐ွိနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

သား/သမီး ႄကေတာ့ “ အေႄကြး ” ေပါ့။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းနွင့္ အေႄကြးေတာင္းျခင္း ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးကြဲျပားသြားလိမ့္မယ္။ ဝဋ္ေႄကြးမ႐ွိခ့ဲလ်ွင္ အေဖ ၊ အေမ နွင့္ သား/သမီး ဆိုျပီး ေပၚလာမွာ မဟုတ္ပါဘူးး။

ဒါ့ေႄကာင့္မို႔လို႔ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ အတူတကြ ျပဳလာႄကတ့ဲ လင္မယားေတြႄကေတာ့ ေနန့ဲလ ေ႐ႊန့ဲျမ လို႔ ဆိုသလိုသက္ဆံုးတိုင္ ေ႐ႊလက္တြဲ သြားႄကသလို ၊ အကုသိုလ္ေတြ အတူတကြျပဳလုပ္လာခ့ဲႄကတ့ဲ အတြဲေတြက် ျပန္ေတာ့လည္း အိမ္ပူ ၊ ႐န္ျဖစ္ ၊ စိတ္ဆင္း႐ဲျပီး ေသကြဲမကြဲေတာင္ ႐ွင္ကြဲ ကြဲေန႐တ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳးန့ဲ ႄကံဳ႐တတ္တယ္လို့ ေျပာထားပါတယ္။

 အေႄကြးလာေတာင္းတ့ဲ သား/သမီး ႄကျပန္ေတာ့လည္း ဘယ္ေန႐ာမွ အသံုးမႄကဘူးးးမိဘစိတ္ဆင္း႐ဲေအာင္ အျမဲလုပ္ေနတ့ဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။
အေႄကြးလာဆပ္တ့ဲ သား/သမီးႄကေတာ့ မိဘဝတၱ႐ားကို နားလည္ျပီး မ်က္နွာပ်က္႐မဲ့အျဖစ္မ်ိဳးေတြကို ေ႐ွာင္က်ဥ္ေလ့႐ွိတယ္။

လူ႐ယ္လို႔ ေမြးဖြားလာျပီဆို ေတြ ့ဆံု ၊ လမ္းခြဲ ၊ ေပ်ွာ္႐ႊင္မႈ ၊ ေဝဒနာ ခံစား႐မႈ ၊ စိတ္ဆင္း႐ဲျခင္း ၊ ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္း ၊ အျငိဳေတးထားျခင္း ၊ ခ်စ္ျခင္း ၊ မုန္းျခင္း စတ့ဲအခ်က္ေတြက ကိုယ္ျပဳခ့ဲတ့ဲ အတိတ္က ကံေႄကာင့္ လက္႐ွိဘဝမွာ ကိုယ့္ဆီျပန္လာမ့ဲ တန္ျပန္ ဝဋ္ေႄကြးဆို႐င္လည္း မမွားေပနိုင္ဘူးေလ။

၁. ေက်းဇူးလာဆပ္ေသာ သား/သမီးမ်ား

အတိတ္ဘဝက ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ အတူတကြျပဳလုပ္လာခ့ဲႄကေသာ သူမ်ားသည္ လက္႐ွိဘဝတြင္ အေဖ ၊ အေမ နွင့္ သား/ သမီးမ်ား အျဖစ္သို့ ေ႐ာက္႐ွိႄက႐မည္ဟု ဆိုထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုသူတို႔ကို “ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သူမ်ား ” ဟု ေခၚႄကသည္။ မိဘစကားကို အစဥ္အျမဲ နားေထာင္ျပီး သိတတ္ေသာသူ၊ လိမၼာေ႐းျခား႐ွိျပီး မိဘမ်ား စိတ္ေသာကေ႐ာက္႐မည့္ အျဖစ္မ်ားမွ ေ႐ွာင္႐ွားနိုင္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

၂. ကလ့ဲစားလာေခ်ေသာ သား/သမီးမ်ား

အတိတ္ကံက ျပဳခ့ဲေသာ အကုသိုလ္အက်ိဳးဆက္ေႄကာင့္ လက္႐ွိဘဝမွာ မိသားစုအျဖစ္ ေ႐ာက္ႄက႐သည္ဟုလည္း ဆိုထားျပန္သည္။ ထိုသူတို႔ အ႐ြယ္ေ႐ာက္လာႄကေသာအခါ မိသားစု စည္းစိမ္မ်ားကို သံုးျဖဳန္းျခင္း ၊ စိတ္ဆင္း႐ဲေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားနွင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုျပိဳကြဲသြား သည္အထိ ျဖစ္တတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အဲ့လိုလူမ်ိဳးကို “ ေက်းဇူးကန္းေသာ သူ ” ဟု ေခၚတြင္ေစသည္။သူတို႔ေလးေတြန့ဲ ဝဋ္ေႄကြးေတြ ထပ္မျပဳလုပ္မိေစ႐န္ ေ႐ွာင္က်ဥ္ႄကပါ။

သူစိမ္းလူေတြျဖစ္ခ့ဲလ်ွင္ ကာကြယ္နိုင္ေကာင္း ကာကြယ္နိုင္လိမ့္မည္။ ခုဟာက အိမ္က ကိုယ့္သား/သမီးမ်ားျဖစ္ေသာေႄကာင့္ အခက္႐ေပမည္။ ထို့ေႄကာင့္ လူတို့သည္ မည္သူမဆို ကိုယ့္ကိုခ်စ္ႄကသည္။ ေသ႐မွာကိုလည္း ေႄကာက္ေသာေႄကာင့္ ဘယ္နည္းန့ဲမွ အကုသိုလ္ေတြ မလုပ္မိႄကဖို့ႏွင့္ သူတစ္ပါးအသက္ကို မသတ္မိေစ႐န္ ဆင္ျခင္နိုင္ႄကပါေစ။

၃. အေႄကြးလာေတာင္းေသာ သား/ သမီးမ်ား

အတိတ္ဘဝတြင္ မိဘမ်ားက ေပး႐န္ က်န္ခ့ဲေသာေႄကာင့္ လက္႐ွိဘဝတြင္ သား / သမီး က လာေ႐ာက္ေတာင္း႐မ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ေႄကြးမဟုတ္ဘဲ ေငြေႄကးဟုလည္း ဆိုထားျပန္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္သူ့အေပၚ ေပးဆပ္႐မည့္ အေႄကြးနွင့္ သက္ဆိုင္သြားသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္ေပး႐မည့္ အေႄကြးက နည္းလ်ွင္ ကိုယ့္ဆီမွာ တစ္နွစ္ နွစ္နွစ္ေလာက္သာ ေနျပီး ေသဆံုးသြားႄကသည္။ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ဘဲ သူ့ကို ခ်စ္သည္ေသာ္ငွားလည္း သူ ကိုယ္နွင့္ေနမည္ မဟုတ္။ သူ ႐ ႐န္အေႄကြးကုန္လ်ွင္ ကိုယ့္ဆီက ထြက္ခြာသြားလိမ့္မည္။

အေႄကြးမ်ား႐င္ေတာ့ ကိုယ့္ဆီမွာ သူ ႄကီးျပင္းလာတ့ဲအထိ တကၠသိုလ္ေ႐ာက္သည္အထိ ေက်ြးေမြးေစာင့္ေ႐ွာက္႐လိမ့္မည္။ ျပီး႐င္ ကိုယ့္ကို ထားျပီး ထြက္ခြာသြားလိမ့္မည္။ ကိုယ့္ကို ျပဳစုဖို့ ေမြးလာသည္ မဟုတ္။ ကိုယ္ေပး႐မယ့္ အေႄကြးေတြ ျပန္လာေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

၄. အေႄကြးလာဆပ္ေသာ သား/သမီးမ်ား

တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုသူတို့သည္ အတိတ္ဘဝက ျပဳခ့ဲေသာ ဝဋ္ေႄကြးေႄကာင့္ သား/သမီးအျဖစ္သို့ လာေ႐ာက္ေႄကြးဆပ္႐ျခင္းျဖစ္၏။ ဝဋ္ေႄကြးအနည္းအမ်ား ကြာျခားသြားမည္။ ေပးဆပ္႐မည့္ အေႄကြးမ်ားလ်ွင္ မိဘနွစ္ပါးကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္႐မည္။

နည္းလ်ွင္ နည္းသလို သူ့သဘာဝ နည္းလမ္းအတိုင္း ျမင္ေတြ႕ ့ႄက႐ေပလိမ့္မည္။
ထိုလူစားမ်ိဳးသည္ ေကြ်းသာ ေကြ်းေန႐သည္။ စိတ္႐င္းက မပါ။ ဘဝဝဋ္ေႄကြးေႄကာင့္သာ လာဆပ္႐ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်းဇူးလာဆပ္ေသာသူနွင့္လည္း ကြာျခားသြားသည္။ ထိုသူသည္ စိတ္ေ႐ာကိုယ္ပါ မိဘဝတၱ႐ား သိတတ္ျပီး ေက်းဇူးလာဆပ္ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

* အေပၚက အခ်က္ေတြကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ျဖင့္ သံသ႐ာလည္ေနႄကသည္။ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးအတိုင္းအဝိုင္းမ်ားသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးအိမ္မ်ားကလည္း ေ႐ွးဘဝေ႐စက္ေႄကာင့္ ျပန္လည္ဆံုႄကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာထားသည္။

ေစ်းသြားလို႔ လမ္းမွာ ေတြ ့ခ့ဲတ့ဲ လူစိမ္းတစ္ဦးကို ကိုယ္ကအစ ျပံဳးျပလို့ ထိုသူလည္း ကိုယ့္ကို ျပန္လည္ျပံဳးျပႏူတ္ဆက္ခ့ဲလ်ွင္ျဖင့္ အတိတ္ေ႐စက္က ေကာင္းမႈအက်ိဳးဆက္ေႄကာင့္ ျပန္လည္ဆံုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အကယ္လို့ သူစိမ္းတစ္ဦးကို ႄကည့္မ႐ခ့ဲသည္႐ွိေသာ္ ထိုသူနွင့္ ကိုယ္သည္ အတိတ္ဘဝက မေကာင္းမႈျပဳခ့ဲေသာေႄကာင့္သာ ျဖစ္သည္။

ဤအက်ိဳးဆက္ေတြ႐့ဲအေႄကာင္းကို သင္တို့ က်မတို့ နားလည္သေဘာေပါက္ခ့ဲလ်ွင္ ေ႐ွ့ဆက္ျပီး ကုသိုလ္မ်ားကို အဘယ္သို့ ျပဳလုပ္ ျဖတ္သန္းႄကမည္လို့ ယူဆထားပါသနည္း??
အျဖဴထည္ျဖင့္ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ပါမည္ေလာ??
သို့မဟုတ္ ညစ္ညမ္းေသာ အကုသိုလ္အလုပ္မ်ား ဆက္လုပ္ပါမည္ေလာ??
ခ်င့္ခ်ိန္ႄကည့္႐ူနိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ျပဳခ့ဲေသာ အတိတ္ဘဝက ဝဋ္ေႄကြးကို မသိခ့ဲေသာ္လည္း လက္႐ွိဘဝတြင္ ျပဳျပင္နိုင္ေသးသည္။ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ႐ွိေနေသးသည္။ ကိုယ္ခ်စ္ေသာ သား/သမီး ေဆြမ်ိဳးအတိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ဘုန္းႄကီးေက်ာင္းသို့ သြားျခင္း၊ တ႐ားဓမၼအားထုတ္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ျပဳခ့ဲေသာ အတိတ္က ကံကို အနည္းအက်ဥ္းေလ်ွာ့ခ်ေပးနိုင္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့“ မေကာင္းမႈကို ေကာင္းမႈနွင့္ ေခ်ပျခင္း ” လို့ ေျပာလို႔ ႐သည္။
ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ အဆိုးထဲမွ အေကာင္း လို႔ဘဲ ယူဆႄက႐ေတာ့မွာေပါ့။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ေအာင္ ႏိုင္ ထြန္း
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #


လင်နဲ့မယားရယ်လို့ လက်ရှိဘဝမှာ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်
အတိတ်ဘဝက ပြုခဲ့သော မိမိကုသိုလ်ကံကြောင့် သော်လည်းကောင်း ၊ အကုသိုလ်ကံကြောင့် သော်လည်းကောင်း အတူတူ မပြုမူခဲ့လျှင် အိမ်တစ်အိမ်ထဲတွင် မိသားစုအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။

သား/သမီး ကြတော့ “ အကြွေး ” ပေါ့။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ခြင်းနှင့် အကြွေးတောင်းခြင်း ဟူ၍ နှစ်မျိုးကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်။ ဝဋ်ကြွေးမရှိခဲ့လျှင် အဖေ ၊ အမေ နှင့် သား/သမီး ဆိုပြီး ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူးး။

ဒါ့ကြောင့်မို့လို့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ အတူတကွ ပြုလာကြတဲ့ လင်မယားတွေကြတော့ နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြ လို့ ဆိုသလိုသက်ဆုံးတိုင် ရွှေလက်တွဲ သွားကြသလို ၊ အကုသိုလ်တွေ အတူတကွပြုလုပ်လာခဲ့ကြတဲ့ အတွဲတွေကျ ပြန်တော့လည်း အိမ်ပူ ၊ ရန်ဖြစ် ၊ စိတ်ဆင်းရဲပြီး သေကွဲမကွဲတောင် ရှင်ကွဲ ကွဲနေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံရတတ်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။

 အကြွေးလာတောင်းတဲ့ သား/သမီး ကြပြန်တော့လည်း ဘယ်နေရာမှ အသုံးမကြဘူးးးမိဘစိတ်ဆင်းရဲအောင် အမြဲလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။
အကြွေးလာဆပ်တဲ့ သား/သမီးကြတော့ မိဘဝတ္တရားကို နားလည်ပြီး မျက်နှာပျက်ရမဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကို ရှောင်ကျဉ်လေ့ရှိတယ်။

လူရယ်လို့ မွေးဖွားလာပြီဆို တွေ့ဆုံ ၊ လမ်းခွဲ ၊ ပျှော်ရွှင်မှု ၊ ဝေဒနာ ခံစားရမှု ၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ၊ ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်း ၊ အငြိုတေးထားခြင်း ၊ ချစ်ခြင်း ၊ မုန်းခြင်း စတဲ့အချက်တွေက ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ အတိတ်က ကံကြောင့် လက်ရှိဘဝမှာ ကိုယ့်ဆီပြန်လာမဲ့ တန်ပြန် ဝဋ်ကြွေးဆိုရင်လည်း မမှားပေနိုင်ဘူးလေ။

၁. ကျေးဇူးလာဆပ်သော သား/သမီးများ

အတိတ်ဘဝက ကောင်းမှုကုသိုလ်များဖြင့် အတူတကွပြုလုပ်လာခဲ့ကြသော သူများသည် လက်ရှိဘဝတွင် အဖေ ၊ အမေ နှင့် သား/ သမီးများ အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိကြရမည်ဟု ဆိုထားသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသူတို့ကို “ ကျေးဇူးသိတတ်သော သူများ ” ဟု ခေါ်ကြသည်။ မိဘစကားကို အစဉ်အမြဲ နားထောင်ပြီး သိတတ်သောသူ၊ လိမ္မာရေးခြားရှိပြီး မိဘများ စိတ်သောကရောက်ရမည့် အဖြစ်များမှ ရှောင်ရှားနိုင်သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။

၂. ကလဲ့စားလာချေသော သား/သမီးများ

အတိတ်ကံက ပြုခဲ့သော အကုသိုလ်အကျိုးဆက်ကြောင့် လက်ရှိဘဝမှာ မိသားစုအဖြစ် ရောက်ကြရသည်ဟုလည်း ဆိုထားပြန်သည်။ ထိုသူတို့ အရွယ်ရောက်လာကြသောအခါ မိသားစု စည်းစိမ်များကို သုံးဖြုန်းခြင်း ၊ စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် အိမ်ထောင်စုတစ်ခုပြိုကွဲသွား သည်အထိ ဖြစ်တတ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အဲ့လိုလူမျိုးကို “ ကျေးဇူးကန်းသော သူ ” ဟု ခေါ်တွင်စေသည်။သူတို့လေးတွေနဲ့ ဝဋ်ကြွေးတွေ ထပ်မပြုလုပ်မိစေရန် ရှောင်ကျဉ်ကြပါ။

သူစိမ်းလူတွေဖြစ်ခဲ့လျှင် ကာကွယ်နိုင်ကောင်း ကာကွယ်နိုင်လိမ့်မည်။ ခုဟာက အိမ်က ကိုယ့်သား/သမီးများဖြစ်သောကြောင့် အခက်ရပေမည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့သည် မည်သူမဆို ကိုယ့်ကိုချစ်ကြသည်။ သေရမှာကိုလည်း ကြောက်သောကြောင့် ဘယ်နည်းနဲ့မှ အကုသိုလ်တွေ မလုပ်မိကြဖို့နှင့် သူတစ်ပါးအသက်ကို မသတ်မိစေရန် ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။

၃. အကြွေးလာတောင်းသော သား/ သမီးများ

အတိတ်ဘဝတွင် မိဘများက ပေးရန် ကျန်ခဲ့သောကြောင့် လက်ရှိဘဝတွင် သား / သမီး က လာရောက်တောင်းရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်ကြွေးမဟုတ်ဘဲ ငွေကြေးဟုလည်း ဆိုထားပြန်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကိုယ်သူ့အပေါ် ပေးဆပ်ရမည့် အကြွေးနှင့် သက်ဆိုင်သွားသည်။

ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ပေးရမည့် အကြွေးက နည်းလျှင် ကိုယ့်ဆီမှာ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်သာ နေပြီး သေဆုံးသွားကြသည်။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ဘဲ သူ့ကို ချစ်သည်သော်ငှားလည်း သူ ကိုယ်နှင့်နေမည် မဟုတ်။ သူ ရ ရန်အကြွေးကုန်လျှင် ကိုယ့်ဆီက ထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်။

အကြွေးများရင်တော့ ကိုယ့်ဆီမှာ သူ ကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ တက္ကသိုလ်ရောက်သည်အထိ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရလိမ့်မည်။ ပြီးရင် ကိုယ့်ကို ထားပြီး ထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်။ ကိုယ့်ကို ပြုစုဖို့ မွေးလာသည် မဟုတ်။ ကိုယ်ပေးရမယ့် အကြွေးတွေ ပြန်လာတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။

၄. အကြွေးလာဆပ်သော သား/သမီးများ

တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသူတို့သည် အတိတ်ဘဝက ပြုခဲ့သော ဝဋ်ကြွေးကြောင့် သား/သမီးအဖြစ်သို့ လာရောက်ကြွေးဆပ်ရခြင်းဖြစ်၏။ ဝဋ်ကြွေးအနည်းအများ ကွာခြားသွားမည်။ ပေးဆပ်ရမည့် အကြွေးများလျှင် မိဘနှစ်ပါးကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမည်။

နည်းလျှင် နည်းသလို သူ့သဘာဝ နည်းလမ်းအတိုင်း မြင်တွေ့ကြရပေလိမ့်မည်။
ထိုလူစားမျိုးသည် ကျွေးသာ ကျွေးနေရသည်။ စိတ်ရင်းက မပါ။ ဘဝဝဋ်ကြွေးကြောင့်သာ လာဆပ်ရခြင်းဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးလာဆပ်သောသူနှင့်လည်း ကွာခြားသွားသည်။ ထိုသူသည် စိတ်ရောကိုယ်ပါ မိဘဝတ္တရား သိတတ်ပြီး ကျေးဇူးလာဆပ်သောသူ ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

* အပေါ်က အချက်တွေကို ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဖြင့် သံသရာလည်နေကြသည်။ မိသားစု ဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းများသာမက ပတ်ဝန်းကျင် ဘေးအိမ်များကလည်း ရှေးဘဝရေစက်ကြောင့် ပြန်လည်ဆုံကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောထားသည်။

ဈေးသွားလို့ လမ်းမှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ လူစိမ်းတစ်ဦးကို ကိုယ်ကအစ ပြုံးပြလို့ ထိုသူလည်း ကိုယ့်ကို ပြန်လည်ပြုံးပြနူတ်ဆက်ခဲ့လျှင်ဖြင့် အတိတ်ရေစက်က ကောင်းမှုအကျိုးဆက်ကြောင့် ပြန်လည်ဆုံခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အကယ်လို့ သူစိမ်းတစ်ဦးကို ကြည့်မရခဲ့သည်ရှိသော် ထိုသူနှင့် ကိုယ်သည် အတိတ်ဘဝက မကောင်းမှုပြုခဲ့သောကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။

ဤအကျိုးဆက်တွေရဲ့အကြောင်းကို သင်တို့ ကျမတို့ နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့လျှင် ရှေ့ဆက်ပြီး ကုသိုလ်များကို အဘယ်သို့ ပြုလုပ် ဖြတ်သန်းကြမည်လို့ ယူဆထားပါသနည်း??
အဖြူထည်ဖြင့် ကောင်းမှုပြုလုပ်ပါမည်လော??
သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းသော အကုသိုလ်အလုပ်များ ဆက်လုပ်ပါမည်လော??
ချင့်ချိန်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။

ကိုယ်ပြုခဲ့သော အတိတ်ဘဝက ဝဋ်ကြွေးကို မသိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိဘဝတွင် ပြုပြင်နိုင်သေးသည်။ နည်းလမ်းများလည်း ရှိနေသေးသည်။ ကိုယ်ချစ်သော သား/သမီး ဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းများအား ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ သွားခြင်း၊ တရားဓမ္မအားထုတ်ခြင်း၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ပြုခဲ့သော အတိတ်က ကံကို အနည်းအကျဉ်းလျှော့ချပေးနိုင်သည်။

တစ်နည်းအားဖြင့်တော့“ မကောင်းမှုကို ကောင်းမှုနှင့် ချေပခြင်း ” လို့ ပြောလို့ ရသည်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ အဆိုးထဲမှ အကောင်း လို့ဘဲ ယူဆကြရတော့မှာပေါ့။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:အောင် နိုင် ထွန်း
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top