(သတိထားမွတ္သား​သင္​့စရာမို႔ )

မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွွ် သင့္ကားဆီတုိင္ကီကို ျပည့္လွ်ံသည္အထိဓာတ္ဆီ မျဖည့္မိပါေစႏွင့္။

ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ျဖည့္ရာတြင္လည္း ပန္႔ကိုင္၀န္ထမ္းကို တိုင္ကီျပြန္( အဖံုးဖြင့္လွ်င္ဖြင့္ခ်င္း ေတြ႔ရေသာအ၀က်ယ္ပိုက္)ၾကီးမွ ေလသံၾကားလွ်င္ ဆီဆက္မထည့္ဘဲ ရပ္ခိုင္းရန္ ဓာတ္ဆီျဖည့္တိုင္း မွာၾကားပါ၊

သို႔မဟုတ္ အခ်ိုဳ.ေသာ ေခတ္မီဓာတ္ဆီျဖည့္သည့္တုိင္မ်ားမွ ေဂါက္မ်ားမွာ ကားမွျပြန္အတြင္း စိုက္ထည့္ထားသည္တြင္ ဓာတ္ဆီမ်က္ႏွာျပင္ တက္လာျပီး ေဂါက္ႏႈတ္သီးအဖ်ားႏွင့္ထိသည္ႏွင့္ ပန္႔က အလိုအေလ်ာက္ရပ္ေပးပါသည္။

ထိုသို႔ ရပ္သြားေသာ စနစ္ပါလ်ွင္လည္း ေဂါက္ကိုေနာက္ဆြဲ၍ ထပ္မံ ျပည့္သထက္ျပည့္ေစရန္၊ သို႔မဟုတ္ ျပြန္ထိပ္၀ပိတ္ေသာ အဖံုးအထိေရာက္ေအာင္ ဆီမျဖည့္ရန္ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ကားအခ်ိဳ.ဓာတ္ဆီျဖည့္ေနပံုမွာ ကားလႈပ္၍ လွွ်ံက်(နီးပါး) အဖံုးႏွင့္ ဓာတ္ဆီမ်က္ႏွာျပင္ ထိသည္အထိ ဆီထည့္ေနၾကသည္ကို စိတ္မေကာင္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ မၾကာခဏေတြ႔ရွိေနရျခင္းေၾကာင့္ သတိေပးရျခင္းျဖစ္သည္။

ဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံၾကီးတို႔တြင္ မိမိကားကို ေလာင္စာဆီျဖည့္ၾကရာတြင္ ပန္႔ပိုက္ဆြဲ၊ ပန္႔ေခါင္းကိုင္ ဆီျဖည့္ရန္ အဖံုးဖြင့္ေပးမည့္သူ မရွိေပ။

ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရာသည္တြင္ ဆီျဖည့္ပိုက္ၾကီးေခါင္းအတြက္ အေပါက္၀ေဂါက္ကို တိုင္ကီအေပါက္ အ၀က်ယ္ထဲသို႔္ ခလုပ္ဆြဲပစ္ထားလိုက္သည္တြင္ ဓာတ္ဆီမျပည့္မီ(အနည္းငယ္အလိုတြင္ ေလသံမ်ားလိုက္လာသည့္အေျခအေနတြင္)ပန္႔က ဆီျဖည့္သည့္အလုပ္ကိုျဖတ္ခ်ရပ္တံ့ေပးလိုက္သည္။

ဓာတ္ဆီဆက္ျဖည့္ရန္ ေနရာက်န္ရွိေနပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္အျပည့္(လွ်ံက်ခါနီး၊ ၀င္ဆံ့ႏုိင္သေလာက္ အေျခအေနအထိ)မျဖည့္ရပါသနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းသည္ ေမးရမည့္အခ်ိန္၊ ေမးသင့္ေသာ အခါၾကံဳရပါေတာ့သည္။

အေၾကာင္းမူကား သင္သည္ အမ်ားဆံုး၊ အျမင့္ဆံုး၊ အဆ့ံဆံုး၊ အ၀င္ဆံ့ႏုိင္ဆံုး မျဖည့္သင့္သည္ကို သိရွိသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

အားလံုးေသာဓာတ္ဆီသံုးယာဥ္(ကား)မ်ားႏွင့္ ကားမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုေလာက္မွစတင္၍ စနစ္အတြင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ (မျဖစ္မေန ထြက္ေပၚလာသည့္)ဓာတ္ဆီေငြ႔ ျပန္လည္စုေဆာင္းသည့္စနစ္(Vap our Recovery System)ပါ၀င္ တပ္ဆင္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ဖမ္းမိထာေသာ ဓာတ္(ဆီ)ေငြ႔၊ သို႔မဟုတ္ EVAP စနစ္က ဓာတ္ဆီစနစ္က ဓာတ္ဆီေငြ႔မ်ားကို တိုင္ကီအတြင္းမွာ ဖမ္းသည္။ ထိုမွတဆင့္ ေလွာင္ဘူးငယ္္(Canister)အတြင္းသို႔ လမ္းျပပို႔ေဆာင္သည္။

အင္ဂ်င္လည္္ပတ္ေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဓာတ္ဆီဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို Intake Manifold သို႔ ဆက္လက္ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေပးျပန္သည္။ေပါက္ကြဲမီးေလာင္ျဖစ္စဥ္(Combustion Procedure)အတြင္း ပါ၀င္သြားႏုိင္ေစရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာ ဤ အစဥ္တန္း၊ သို့မဟုတ္ စနစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွဴရွဳိက္ေနရေသာ ေလကို အဆိပ္အေတာက္ ကင္းႏုိင္သမွ် ကင္းသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ဆီတိုင္ေဂါက္(ေခါင္း)ကို တိုင္ကီဆီထည့္ ျပြန္ၾကီးအတြင္းသို႔စိုက္ထားျပီး ဓာတ္ဆီေအာ္တိုျပည့္ေနစဥ္၊ သို႔မဟုတ္ အျပည့္အလွ်ံမဟုတ္ေသး၊ အနည္းငယ္ လိုေနေသးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေလသံမ်ား စတင္ထြက္ေပၚလာခိုက္ ဆီေဂါက္မွ အလိုအေလ်ာက္ ဓာတ္ဆီအက်ရပ္သြားမည္၊ သို႔မဟုတ္ ရပ္လိုက္ပါ။

ဓာတ္ဆီျဖည့္ေခါင္းၾကီး (Fuel Filler Nozzle)ကို အသာမျပီး ျပင္ပသို႔ လွ်ံက်လုနီးပါး(အဖံုးပင္ပိတ္ရန္ ခက္သည္အထိ)၊ သို႔မဟုတ္ ကားကိုလႈပ္၍ ဆက္ထည့္သည့္အလုပ္မ်ိဳး မျပဳလုပ္၊ မျဖည့္အပ္ေပ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဓာတ္ဆီ(အရည္)ကို စနစ္တြင္းပါရွိေသာ ဓာတ္ဆီအေငြ႔ဘူး(Vapour Cansister)အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေစျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ လြန္စြာအႏၱရယ္မ်ားသည္။

ထိုသို႔ လွ်ံက်လုနီးပါး အဖံုးပင္ပိတ္ရခက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးအထိ ဓာတ္ဆီျဖည့္ျခင္းသည္ သင္ ဓာတ္ဆီျဖည့္ေနစဥ္ ဓာတ္ဆီအေငြ႔ဘူးက တိုင္ကီမွလာေသာ ဓာတ္ဆီေငြ႔ (အေငြ႔သက္သက္)ကိုသာ လက္ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဓာတ္ဆီေငြ႔ကို လက္မခံႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန၊ အေနအထား ျဖစ္သြားေတာ့မည္။

အေငြ႔လႈပ္ရွားမူမ်ားအတြက္ လူးသာလွိမ့္သာပင္ ေနရာ(Space)လြတ္ မက်န္ေလာက္ေအာင္ ဓာတ္ဆီကို ျဖည့္လိုက္ပါက ျပည့္ခါနီးအေျခအေနတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဓာတ္ဆီေငြ႔တို႔သည္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားရေတာ့မည္ကို မသိႏုိင္ေတာ့ေပ။

တိုင္ကီအတြင္းသို႔ ဓာတ္ဆီကို ျဖည့္ညင္းစြာ ျဖည့္လွ်င္ပင္ ဓာတ္ဆီ အေငြ႔ျပန္သည္ကို မလႊဲေရွာင္ႏုိင္ေပ။

ဓာတိဆီေငြ႔ ဆားကစ္စနစ္ ပ်က္ဆီးကာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားရျခင္းမွာ ယခင္က မေလ်ာ္မကန္ မွားယြင္းစြာ ဓာတ္ဆီျဖည့္ခဲ့မူေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ယင္းသို႔ခၽြတ္ယြင္းပါက သင့္ကားသည္လည္း ဓာတ္ဆီအေငြ႔ေလွာင္ဘူးငယ္အသစ္ မလဲသေရြ႔ ပံုမွန္ဆီအျပည့္ျဖစ္ရန္ပင္ စနစ္အတြင္း ေလခိုေအာင္းေနမူမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာ အခက္အခဲ ေတြ႔ေပလိမ့္မည္။

ဓာတ္ဆီျဖည့္တင္းမူကို Auto ျဖတ္ေတာက္ျခင္းသည္ ဆက္တိုက္ျဖတ္ေတာက္မူမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျပီး သင့္ကားတိုင္ကီမွာလဲ ပံုမွန္အျပည့္ျဖည့္ရန္ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏုိင္ ရွိေခ်ေတာ့မည္။

ယင္းအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ခုထည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ပံုတြင္ျပထားသည့္ ဓာတ္ဆီေငြ႔ဘူးမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို အစားထိုးလဲလိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။

မိမိကားကို စက္ပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာ ျဖစ္ႏုိင္သည့္နည္းတူ ပ်က္စီးရာပ်က္စီး ျဖစ္သည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအတြင္းသို႔ အဆိပ္ေငြ႔ထုတ္လႊတ္မူကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ မည္သို႔မွ် အက်ိဳးပိုရွိလာမည္မဟုတ္သည့္ သင့္ကားဆီတိုင္ကီအလြန္အမင္းျပည့္သည္အထိ ဓာတ္ဆီျဖည့္တင္းသည့္ကိစၥကို မည္သည့္အခါမွ် မျပဳလုပ္​မိ​ေစရန္​ သတိထား​ေစလိုပါသည္​။
ဖိုးသူေတာ္(www.phothutaw.com)
Credit: Automobile journal
Dr Myint Nyne
#Unicode Version#
(သတိထားမှတ်သားသင့်စရာမို့ )

မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ သင့်ကားဆီတိုင်ကီကို ပြည့်လျှံသည်အထိဓာတ်ဆီ မဖြည့်မိပါစေနှင့်။

ဓာတ်ဆီဆိုင်များတွင် သွားရောက်ဖြည့်ရာတွင်လည်း ပန့်ကိုင်ဝန်ထမ်းကို တိုင်ကီပြွန်( အဖုံးဖွင့်လျှင်ဖွင့်ချင်း တွေ့ရသောအဝကျယ်ပိုက်)ကြီးမှ လေသံကြားလျှင် ဆီဆက်မထည့်ဘဲ ရပ်ခိုင်းရန် ဓာတ်ဆီဖြည့်တိုင်း မှာကြားပါ၊

သို့မဟုတ် အချိုု.သော ခေတ်မီဓာတ်ဆီဖြည့်သည့်တိုင်များမှ ဂေါက်များမှာ ကားမှပြွန်အတွင်း စိုက်ထည့်ထားသည်တွင် ဓာတ်ဆီမျက်နှာပြင် တက်လာပြီး ဂေါက်နှုတ်သီးအဖျားနှင့်ထိသည်နှင့် ပန့်က အလိုအလျောက်ရပ်ပေးပါသည်။

ထိုသို့ ရပ်သွားသော စနစ်ပါလျှင်လည်း ဂေါက်ကိုနောက်ဆွဲ၍ ထပ်မံ ပြည့်သထက်ပြည့်စေရန်၊ သို့မဟုတ် ပြွန်ထိပ်ဝပိတ်သော အဖုံးအထိရောက်အောင် ဆီမဖြည့်ရန်ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။

ကားအချို.ဓာတ်ဆီဖြည့်နေပုံမှာ ကားလှုပ်၍ လျှံကျ(နီးပါး) အဖုံးနှင့် ဓာတ်ဆီမျက်နှာပြင် ထိသည်အထိ ဆီထည့်နေကြသည်ကို စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြင့် မကြာခဏတွေ့ရှိနေရခြင်းကြောင့် သတိပေးရခြင်းဖြစ်သည်။

ဖွံံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံကြီးတို့တွင် မိမိကားကို လောင်စာဆီဖြည့်ကြရာတွင် ပန့်ပိုက်ဆွဲ၊ ပန့်ခေါင်းကိုင် ဆီဖြည့်ရန် အဖုံးဖွင့်ပေးမည့်သူ မရှိပေ။

ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရာသည်တွင် ဆီဖြည့်ပိုက်ကြီးခေါင်းအတွက် အပေါက်ဝဂေါက်ကို တိုင်ကီအပေါက် အဝကျယ်ထဲသို့် ခလုပ်ဆွဲပစ်ထားလိုက်သည်တွင် ဓာတ်ဆီမပြည့်မီ(အနည်းငယ်အလိုတွင် လေသံများလိုက်လာသည့်အခြေအနေတွင်)ပန့်က ဆီဖြည့်သည့်အလုပ်ကိုဖြတ်ချရပ်တံ့ပေးလိုက်သည်။

ဓာတ်ဆီဆက်ဖြည့်ရန် နေရာကျန်ရှိနေပါလျက် အဘယ်ကြောင့်အပြည့်(လျှံကျခါနီး၊ ဝင်ဆံ့နိုင်သလောက် အခြေအနေအထိ)မဖြည့်ရပါသနည်းဆိုသည့် မေးခွန်းသည် မေးရမည့်အချိန်၊ မေးသင့်သော အခါကြုံရပါတော့သည်။

အကြောင်းမူကား သင်သည် အများဆုံး၊ အမြင့်ဆုံး၊ အဆံ့ဆုံး၊ အဝင်ဆံ့နိုင်ဆုံး မဖြည့်သင့်သည်ကို သိရှိသွားသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။

အားလုံးသောဓာတ်ဆီသုံးယာဉ်(ကား)များနှင့် ကားများတွင် ဆယ်စုနှစ်လေးခုလောက်မှစတင်၍ စနစ်အတွင်း ထွက်ပေါ်လာသည့် (မဖြစ်မနေ ထွက်ပေါ်လာသည့်)ဓာတ်ဆီငွေ့ ပြန်လည်စုဆောင်းသည့်စနစ်(Vap our Recovery System)ပါဝင် တပ်ဆင်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ပြန်လည်ဖမ်းမိထာသော ဓာတ်(ဆီ)ငွေ့၊ သို့မဟုတ် EVAP စနစ်က ဓာတ်ဆီစနစ်က ဓာတ်ဆီငွေ့များကို တိုင်ကီအတွင်းမှာ ဖမ်းသည်။ ထိုမှတဆင့် လှောင်ဘူးငယ်(Canister)အတွင်းသို့ လမ်းပြပို့ဆောင်သည်။

အင်ဂျင်လည်ပတ်နေစဉ် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဓာတ်ဆီဓာတ်ငွေ့များကို Intake Manifold သို့ ဆက်လက် လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးပြန်သည်။ပေါက်ကွဲမီးလောင်ဖြစ်စဉ်(Combustion Procedure)အတွင်း ပါဝင်သွားနိုင်စေရန် လမ်းကြောင်းပေးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။

ဆောင်ရွက်လိုက်သော ဤ အစဉ်တန်း၊ သို့မဟုတ် စနစ်သည် ကျွနု်ပ်တို့ ရှူရှိုက်နေရသော လေကို အဆိပ်အတောက် ကင်းနိုင်သမျှ ကင်းသွားစေရန် ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဓာတ်ဆီတိုင်ဂေါက်(ခေါင်း)ကို တိုင်ကီဆီထည့် ပြွန်ကြီးအတွင်းသို့စိုက်ထားပြီး ဓာတ်ဆီအော်တိုပြည့်နေစဉ်၊ သို့မဟုတ် အပြည့်အလျှံမဟုတ်သေး၊ အနည်းငယ် လိုနေသေးသော အခြေအနေများတွင် လေသံများ စတင်ထွက်ပေါ်လာခိုက် ဆီဂေါက်မှ အလိုအလျောက် ဓာတ်ဆီအကျရပ်သွားမည်၊ သို့မဟုတ် ရပ်လိုက်ပါ။

ဓာတ်ဆီဖြည့်ခေါင်းကြီး (Fuel Filler Nozzle)ကို အသာမပြီး ပြင်ပသို့ လျှံကျလုနီးပါး(အဖုံးပင်ပိတ်ရန် ခက်သည်အထိ)၊ သို့မဟုတ် ကားကိုလှုပ်၍ ဆက်ထည့်သည့်အလုပ်မျိုး မပြုလုပ်၊ မဖြည့်အပ်ပေ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဓာတ်ဆီ(အရည်)ကို စနစ်တွင်းပါရှိသော ဓာတ်ဆီအငွေ့ဘူး(Vapour Cansister)အတွင်းသို့ ရောက်ရှိစေခြင်း ဖြစ်သဖြင့် လွန်စွာအန္တရယ်များသည်။

ထိုသို့ လျှံကျလုနီးပါး အဖုံးပင်ပိတ်ရခက်သည့် အခြေအနေမျိုးအထိ ဓာတ်ဆီဖြည့်ခြင်းသည် သင် ဓာတ်ဆီဖြည့်နေစဉ် ဓာတ်ဆီအငွေ့ဘူးက တိုင်ကီမှလာသော ဓာတ်ဆီငွေ့ (အငွေ့သက်သက်)ကိုသာ လက်ခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဓာတ်ဆီငွေ့ကို လက်မခံနိုင်တော့သည့် အခြေအနေ၊ အနေအထား ဖြစ်သွားတော့မည်။

အငွေ့လှုပ်ရှားမူများအတွက် လူးသာလှိမ့်သာပင် နေရာ(Space)လွတ် မကျန်လောက်အောင် ဓာတ်ဆီကို ဖြည့်လိုက်ပါက ပြည့်ခါနီးအခြေအနေတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဓာတ်ဆီငွေ့တို့သည် မည်သည့်နေရာသို့ သွားရတော့မည်ကို မသိနိုင်တော့ပေ။

တိုင်ကီအတွင်းသို့ ဓာတ်ဆီကို ဖြည့်ညင်းစွာ ဖြည့်လျှင်ပင် ဓာတ်ဆီ အငွေ့ပြန်သည်ကို မလွှဲရှောင်နိုင်ပေ။

ဓာတိဆီငွေ့ ဆားကစ်စနစ် ပျက်ဆီးကာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရခြင်းမှာ ယခင်က မလျော်မကန် မှားယွင်းစွာ ဓာတ်ဆီဖြည့်ခဲ့မူကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။

ယင်းသို့ချွတ်ယွင်းပါက သင့်ကားသည်လည်း ဓာတ်ဆီအငွေ့လှောင်ဘူးငယ်အသစ် မလဲသရွေ့ ပုံမှန်ဆီအပြည့်ဖြစ်ရန်ပင် စနစ်အတွင်း လေခိုအောင်းနေမူများကြောင့် များစွာ အခက်အခဲ တွေ့ပေလိမ့်မည်။

ဓာတ်ဆီဖြည့်တင်းမူကို Auto ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ဆက်တိုက်ဖြတ်တောက်မူများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး သင့်ကားတိုင်ကီမှာလဲ ပုံမှန်အပြည့်ဖြည့်ရန် မည်သို့မျှမဖြစ်နိုင် ရှိချေတော့မည်။

ယင်းအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းရန် တစ်ခုထည်းသော နည်းလမ်းမှာ ပုံတွင်ပြထားသည့် ဓာတ်ဆီငွေ့ဘူးမျိုးနှစ်မျိုးအနက် တစ်မျိုးမျိုးကို အစားထိုးလဲလိုက်ရန် ဖြစ်သည်။

မိမိကားကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ ဖြစ်နိုင်သည့်နည်းတူ ပျက်စီးရာပျက်စီး ဖြစ်သည်ကလည်း တစ်ကြောင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုအတွင်းသို့ အဆိပ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မူကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ကလည်း တစ်ကြောင်းကြောင့် မည်သို့မျှ အကျိုးပိုရှိလာမည်မဟုတ်သည့် သင့်ကားဆီတိုင်ကီအလွန်အမင်းပြည့်သည်အထိ ဓာတ်ဆီဖြည့်တင်းသည့်ကိစ္စကို မည်သည့်အခါမျှ မပြုလုပ်မိစေရန် သတိထားစေလိုပါသည်။
ဖိုးသူတော်(www.phothutaw.com)
Credit: Automobile journal
Dr Myint Nyne
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top