လူမိုက္က မတိုက္တြန္းသင့္ မတိုက္တြန္းထိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္ေတြကို လုပ္သာလုပ္စမ္းပါဆိုၿပီးေတာ့ တိုက္တြန္းတတ္တယ္။

မေသာက္တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ေသာက္တတ္ေအာင္ မတိုက္တြန္းတတ္ဘူးလား? တိုက္တြန္းတတ္တယ္။

မသတ္တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို သတ္ေအာင္၊ မခိုးတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ခုိးေအာင္ မတိုက္တြန္းတတ္ဘူးလား? တိုက္တြန္းတတ္တယ္။

မုသားမေျပာတတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ကို မုသားေျပာေအာင္၊ သူမ်ားရဲ႕ အတင္းအဖ်င္း မေျပာတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ကို သူမ်ားရဲ႕ အတင္းအဖ်င္း ေျပာတတ္ေအာင္ တုိက္တြန္းတတ္တယ္။

“လာစမ္းပါကြယ္ … ငါ့ေခါင္း သန္းကေလး ရွာေပးစမ္းပါ” ဘာလုပ္တာလဲ? အဲဒါ သူမ်ားအသက္ကုိ မသတ္တတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို သတ္ေအာင္ တိုက္တြန္းတာ၊

လူမိုက္ဆိုတာ အဲဒီ အတိုင္းပဲ။ မတိုက္တြန္းသင့္ မတိုက္တြန္းထိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းရပ္ေတြကို လုပ္သာ လုပ္စမ္းပါဆိုၿပီး တိုက္တြန္း တတ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု —

နည္းမွန္လမ္းမွန္ကို သူက အထြတ္အျမတ္ မထားဘူး၊ နည္းမွားလမ္းမွားႀကီးကို သူက အထြတ္အျမတ္ ထားတတ္ျပန္တယ္။

မခက္ဘူးလား? မွားေနတဲ့ က်င့္စဥ္ကို သူက အထြတ္အျမတ္ ထားတတ္ျပန္တယ္။ မွန္ကန္ေနတဲ့ က်င့္၀တ္ပဋိပတ္က်ေတာ့ မ်က္ႏွာလႊဲထားတယ္။ ၾကည့္ေပါ့။

{“နတၳိ ဒိႏၷံ, နတၳိ ယိ႒ံ, နတၳိ ဟုတံ, နတၳိ သုကတဒုကၠဋာနံ ကမၼာနံ ဖလံ ၀ိပါေကာ” }…

စသည္ျဖင့္ မိစၦာဒိ႒ိ အယူအဆရိွေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒါနရဲ႕ အက်ဳိးတရားဆိုတာ မရိွဘူး၊ သီလရဲ႕ အက်ဳိးတရားဆုိတာ မရွိဘူး၊ အေမဆုိတာ မရွိဘူး၊ အေဖဆုိတာ မရွိဘူး၊

ဒီေလာကဆိုတာ မရိွဘူး၊ ဟုိေလာကဆိုတာမရိွဘူး၊ ဘာေျပာတာလဲ?

အေမအေပၚမွာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုိ႔ ေကာင္းက်ဳိး မရႏုိင္ဘူး၊ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ျပဳလုပ္လုိ႔လည္း မေကာင္းက်ဳိး မရႏုိင္ဘူး၊ အေဖအေပၚမွာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ျပဳလုိ႔ ေကာင္းက်ဳိး မရႏုိင္ဘူး၊

မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ျပဳလုပ္လုိ႔လည္း မေကာင္းက်ဳိး မရႏုိင္ဘူး၊ ဒီလို လက္ခံထားတယ္။ ေလာကမွာ သီလ, သမာဓိ, ပညာ သိကၡာသံုးရပ္ အက်င့္ျမတ္ကို စနစ္တက်က်င့္လို႔ ရဟႏၲာျဖစ္သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္၊

ဘုရားျဖစ္သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ေလာကမွာ မရိွပါဘူးလို႔ သူက ဒီလို လက္ခံထားတယ္။ လက္ခံၿပီးေတာ့ ဒါနရဲ႕ အက်ဳိးဆိုတာ နည္းနည္းမွ မရိွဘူး၊

ကိုယ္ႀကိဳက္တာ ကိုယ္လုပ္ႏိုင္ခြင့္ ရိွတယ္။ သီလရဲ႕အက်ဳိးဆိုတာ နည္းနည္းမွ မရိွဘူး၊ ကိုယ္ႀကိဳက္တာ ကိုယ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ႏိုင္ခြင့္ ရိွတယ္ဆိုၿပီး သူက ဒီလို ယူဆတယ္။

ၿပီးေတာ့ နည္းမွားလမ္းမွားကို သူက နည္းမွန္လမ္းမွန္အျဖစ္ အထြတ္အျမတ္ ထားတတ္တယ္။ ဟုတ္သလား, မဟုတ္သလား ၾကည့္ေပါ့။

ဥဳးဇင္းတို႔ေကာ တစ္ကမၻာလံုးမွာေကာ ဟို ႏိုင္ငံေရးစကား ေျပာတယ္လို႔ေတာ့ မယူဆပါနဲ႔၊ လက္၀ဲ၀ါဒ လက်္ာ၀ါဒဆိုၿပီး ၀ါဒအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ မကြဲၾကဘူးလား? ကြဲၾကတယ္။

နည္းမွားလမ္းမွားေတြကို အထြတ္အျမတ္ထားေနတဲ့ ၀ါဒေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကံ-ကံရဲ႕အက်ဳိးကို လက္ခံယံုၾကည္ေနတဲ့ ၀ါဒေတြ ဟုတ္သလား? မဟုတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ လူမိုက္ဆိုတာ နည္းမွားလမ္းမွားကို သူက နည္းမွန္လမ္းမွန္အျဖစ္ အထြတ္အျမတ္ ထားတတ္တယ္။ ဒါတြင္လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။

သမၼာ ၀ုေတၱာ ပကုပၸတိ။

သမၼာ = ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ။

၀ုေတၱာ = ေျပာဆိုဆံုးမသည္ရိွေသာ္။

ပကုပၸတိ = ငါ့အား ေျပာရေကာင္းလားဟူ၍ အမ်က္ထြက္တတ္၏။

ဟုတ္သလား, မဟုတ္သလား ၾကည့္ေပါ့။ အေၾကာင္းနဲ႔ အက်ဳိး ေဖာ္ျပၿပီးေတာ့ သူ႕ကို သြားၿပီး ေျပာဆိုဆံုးမၾကည့္ပါ။ ငါ့ကုိ ေျပာရေကာင္းလားဆိုၿပီး သူေဒါသ မျဖစ္ဘူးလား? ျဖစ္တယ္။

မ်က္ႏွာလိုက္ၿပီး ဆံုးမတယ္၊ ငါ့ကိုမွ ကြက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရတယ္ စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ။ တျခားတျခား ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ဆိုဆံုးမတာေတာင္မွ ငါ့ကို ေစာင္းၿပီး ေျပာေနတယ္လို႔ တစ္ခါတစ္ရံ ထင္ခ်င္ ထင္တတ္တယ္။

လူမိုက္ဆိုတာက သူ႕ကို ေကာင္းေကာင္း သြားေျပာရင္ သူက လက္ခံသလား? လက္မခံဘူးေနာ္။ ဒါေလာက္တြင္လားဆိုေတာ့ မကေသးဘူး။

ေသာ = ထုိလူမိုက္သည္။

၀ိနယံ = လူ႕၀ိနည္း လူ႕က်င့္၀တ္, ရဟန္း၀ိနည္း ရဟန္းက်င့္၀တ္ကို။

န ဇာနာတိ = မသိ။ (၀ါ) သိေသာ္လည္း မက်င့္။

လူမိုက္ဆိုတာ လူ႕၀ိနည္း လူ႕က်င့္၀တ္ကိုလည္း နားမလည္ဘူး၊ ရဟန္း၀ိနည္း ရဟန္းက်င့္၀တ္ကိုလည္း နည္းမလည္ဘူး၊ နားလည္လည္း သူက မက်င့္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ —

တသၼာ = ထုိ႔ေၾကာင့္။

တႆ = ထိုလူမိုက္ကို။

အဒႆနံ = မျမင္ေတြ႕ရျခင္းသည္။

သာဓု = ေကာင္းလွပါေပ၏။

သူ႕ရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ေလးေတြက မခိုင္လံုဘူးလား? သိပ္ခိုင္လံုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ”လူမိုက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မျမင္ေတြ႕ရပါလို၏” လို႔

သူ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဒကာေတာ္ သိၾကားမင္းႀကီးအား သူက ရွင္းလင္း တင္ျပတယ္။

ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးတဲ့အပိုင္းမွာ ေနာက္ထပ္ သိၾကားမင္းႀကီးကလည္း ၾကည္ညိဳလြန္းလို႔ အကိတၱိရွင္ရေသ့ကို ထပ္ၿပီးေတာ့ ”ေနာက္ထပ္ လိုတဲ့ ဆုမ်ားရိွလို႔ရိွရင္လည္း ေတာင္းစမ္းပါ” ဆိုၿပီး

ထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာျပန္တယ္။ ေျပာလိုက္တဲ့ အခ်ိန္အခါမွာလည္း အကိတၱိရွင္ရေသ့က ဆုကို လိုခ်င္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ သိၾကားမင္းႀကီးကိုပဲ တရားေဟာခ်င္တဲ့အတြက္ သူ ထပ္ၿပီး ဘာဆုေတာင္းလဲ?

ခုနက ၾကည့္၊ သူ႕ ဆုေတာင္းပံုေလး။

ဓီရံ ပေႆ သုေဏ ဓီရံ၊ ဓီေရန သဟ သံ၀ေသ။

ဓီေရနလႅာပသလႅာပံ၊ တံ ကေရ တဥၥ ေရာစေယ။ (ဇာတက၊႒၊၄၊၂၄၁၊၊)


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္
# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #


လူမိုက်က မတိုက်တွန်းသင့် မတိုက်တွန်းထိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းရပ်တွေကို လုပ်သာလုပ်စမ်းပါဆိုပြီးတော့ တိုက်တွန်းတတ်တယ်။

မသောက်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သောက်တတ်အောင် မတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလား? တိုက်တွန်းတတ်တယ်။

မသတ်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သတ်အောင်၊ မခိုးတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ခိုးအောင် မတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလား? တိုက်တွန်းတတ်တယ်။

မုသားမပြောတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကို မုသားပြောအောင်၊ သူများရဲ့ အတင်းအဖျင်း မပြောတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို သူများရဲ့ အတင်းအဖျင်း ပြောတတ်အောင် တိုက်တွန်းတတ်တယ်။

“လာစမ်းပါကွယ် … ငါ့ခေါင်း သန်းကလေး ရှာပေးစမ်းပါ” ဘာလုပ်တာလဲ? အဲဒါ သူများအသက်ကို မသတ်တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို သတ်အောင် တိုက်တွန်းတာ၊

လူမိုက်ဆိုတာ အဲဒီ အတိုင်းပဲ။ မတိုက်တွန်းသင့် မတိုက်တွန်းထိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းရပ်တွေကို လုပ်သာ လုပ်စမ်းပါဆိုပြီး တိုက်တွန်း တတ်တယ်။ နောက်တစ်ခု —

နည်းမှန်လမ်းမှန်ကို သူက အထွတ်အမြတ် မထားဘူး၊ နည်းမှားလမ်းမှားကြီးကို သူက အထွတ်အမြတ် ထားတတ်ပြန်တယ်။

မခက်ဘူးလား? မှားနေတဲ့ ကျင့်စဉ်ကို သူက အထွတ်အမြတ် ထားတတ်ပြန်တယ်။ မှန်ကန်နေတဲ့ ကျင့်ဝတ်ပဋိပတ်ကျတော့ မျက်နှာလွှဲထားတယ်။ ကြည့်ပေါ့။

{“နတ္ထိ ဒိန္နံ, နတ္ထိ ယိဋ္ဌံ, နတ္ထိ ဟုတံ, နတ္ထိ သုကတဒုက္ကဋာနံ ကမ္မာနံ ဖလံ ဝိပါကော” }…

စသည်ဖြင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူအဆရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဒါနရဲ့ အကျိုးတရားဆိုတာ မရှိဘူး၊ သီလရဲ့ အကျိုးတရားဆိုတာ မရှိဘူး၊ အမေဆိုတာ မရှိဘူး၊ အဖေဆိုတာ မရှိဘူး၊

ဒီလောကဆိုတာ မရှိဘူး၊ ဟိုလောကဆိုတာမရှိဘူး၊ ဘာပြောတာလဲ?

အမေအပေါ်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ ကောင်းကျိုး မရနိုင်ဘူး၊ မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလုပ်လို့လည်း မကောင်းကျိုး မရနိုင်ဘူး၊ အဖေအပေါ်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလို့ ကောင်းကျိုး မရနိုင်ဘူး၊

မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုလုပ်လို့လည်း မကောင်းကျိုး မရနိုင်ဘူး၊ ဒီလို လက်ခံထားတယ်။ လောကမှာ သီလ, သမာဓိ, ပညာ သိက္ခာသုံးရပ် အကျင့်မြတ်ကို စနစ်တကျကျင့်လို့ ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်၊

ဘုရားဖြစ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ လောကမှာ မရှိပါဘူးလို့ သူက ဒီလို လက်ခံထားတယ်။ လက်ခံပြီးတော့ ဒါနရဲ့ အကျိုးဆိုတာ နည်းနည်းမှ မရှိဘူး၊

ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်နိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ သီလရဲ့အကျိုးဆိုတာ နည်းနည်းမှ မရှိဘူး၊ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုပြီး သူက ဒီလို ယူဆတယ်။

ပြီးတော့ နည်းမှားလမ်းမှားကို သူက နည်းမှန်လမ်းမှန်အဖြစ် အထွတ်အမြတ် ထားတတ်တယ်။ ဟုတ်သလား, မဟုတ်သလား ကြည့်ပေါ့။

ဥုးဇင်းတို့ကော တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကော ဟို နိုင်ငံရေးစကား ပြောတယ်လို့တော့ မယူဆပါနဲ့၊ လက်ဝဲဝါဒ လကျ်ာဝါဒဆိုပြီး ဝါဒအမျိုးမျိုးတွေ မကွဲကြဘူးလား? ကွဲကြတယ်။

နည်းမှားလမ်းမှားတွေကို အထွတ်အမြတ်ထားနေတဲ့ ဝါဒတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကံ-ကံရဲ့အကျိုးကို လက်ခံယုံကြည်နေတဲ့ ဝါဒတွေ ဟုတ်သလား? မဟုတ်ဘူး။

ဒါကြောင့် လူမိုက်ဆိုတာ နည်းမှားလမ်းမှားကို သူက နည်းမှန်လမ်းမှန်အဖြစ် အထွတ်အမြတ် ထားတတ်တယ်။ ဒါတွင်လားဆိုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။

သမ္မာ ဝုတ္တော ပကုပ္ပတိ။

သမ္မာ = ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာ။

ဝုတ္တော = ပြောဆိုဆုံးမသည်ရှိသော်။

ပကုပ္ပတိ = ငါ့အား ပြောရကောင်းလားဟူ၍ အမျက်ထွက်တတ်၏။

ဟုတ်သလား, မဟုတ်သလား ကြည့်ပေါ့။ အကြောင်းနဲ့ အကျိုး ဖော်ပြပြီးတော့ သူ့ကို သွားပြီး ပြောဆိုဆုံးမကြည့်ပါ။ ငါ့ကို ပြောရကောင်းလားဆိုပြီး သူဒေါသ မဖြစ်ဘူးလား? ဖြစ်တယ်။

မျက်နှာလိုက်ပြီး ဆုံးမတယ်၊ ငါ့ကိုမှ ကွက်ပြီးတော့ ပြောရတယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ တခြားတခြား ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဆိုဆုံးမတာတောင်မှ ငါ့ကို စောင်းပြီး ပြောနေတယ်လို့ တစ်ခါတစ်ရံ ထင်ချင် ထင်တတ်တယ်။

လူမိုက်ဆိုတာက သူ့ကို ကောင်းကောင်း သွားပြောရင် သူက လက်ခံသလား? လက်မခံဘူးနော်။ ဒါလောက်တွင်လားဆိုတော့ မကသေးဘူး။

သော = ထိုလူမိုက်သည်။

ဝိနယံ = လူ့ဝိနည်း လူ့ကျင့်ဝတ်, ရဟန်းဝိနည်း ရဟန်းကျင့်ဝတ်ကို။

န ဇာနာတိ = မသိ။ (ဝါ) သိသော်လည်း မကျင့်။

လူမိုက်ဆိုတာ လူ့ဝိနည်း လူ့ကျင့်ဝတ်ကိုလည်း နားမလည်ဘူး၊ ရဟန်းဝိနည်း ရဟန်းကျင့်ဝတ်ကိုလည်း နည်းမလည်ဘူး၊ နားလည်လည်း သူက မကျင့်ဘူး။ ဒါကြောင့် —

တသ္မာ = ထို့ကြောင့်။

တဿ = ထိုလူမိုက်ကို။

အဒဿနံ = မမြင်တွေ့ရခြင်းသည်။

သာဓု = ကောင်းလှပါပေ၏။

သူ့ရဲ့ အကြောင်းပြချက်လေးတွေက မခိုင်လုံဘူးလား? သိပ်ခိုင်လုံတယ်။ ဒါကြောင့် ”လူမိုက်ကို ဘယ်တော့မှ မမြင်တွေ့ရပါလို၏” လို့

သူ ဆုတောင်းခြင်း ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဒကာတော် သိကြားမင်းကြီးအား သူက ရှင်းလင်း တင်ပြတယ်။

ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတဲ့အပိုင်းမှာ နောက်ထပ် သိကြားမင်းကြီးကလည်း ကြည်ညိုလွန်းလို့ အကိတ္တိရှင်ရသေ့ကို ထပ်ပြီးတော့ ”နောက်ထပ် လိုတဲ့ ဆုများရှိလို့ရှိရင်လည်း တောင်းစမ်းပါ” ဆိုပြီး

ထပ်ပြီးတော့ ပြောပြန်တယ်။ ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်အခါမှာလည်း အကိတ္တိရှင်ရသေ့က ဆုကို လိုချင်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ သိကြားမင်းကြီးကိုပဲ တရားဟောချင်တဲ့အတွက် သူ ထပ်ပြီး ဘာဆုတောင်းလဲ?

ခုနက ကြည့်၊ သူ့ ဆုတောင်းပုံလေး။

ဓီရံ ပဿေ သုဏေ ဓီရံ၊ ဓီရေန သဟ သံဝသေ။

ဓီရေနလ္လာပသလ္လာပံ၊ တံ ကရေ တဉ္စ ရောစယေ။ (ဇာတက၊ဋ္ဌ၊၄၊၂၄၁၊၊)


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:ဖားအောက်တောရဆရာတော်
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top