လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အ တြင္း တိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္ဦးေမာ့ လာမည္ဟု အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားက ဆုိသည္။ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ခိုင္္မာလာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားေကာင္း လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။

ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၉ တြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အ လမ္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းလာႏုိင္ သည္ဟု ဆုိသည္။ ထို႔အတူ လုပ္ ငန္းငယ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္ စိန္ ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားရွိေနေသာ္ လည္း အလားအလာေကာင္း သည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရွိေနဆဲ ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ေဆာင္းပါးက ၂၀၁၉ ႏွင့္ ၂၀၂၀ အတြင္း အခ်ိန္ တိုတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစ မည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အလား အလာေကာင္းမ်ားရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ ေလ့လာ မႈမ်ားအရ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္း၊ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟု စစ္တမ္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသုေတသန အဖြဲ႕မ်ားကလည္း အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပး မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ားက လုပ္ကိုင္ ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တိုတြင္း အက်ိဳး ျမတ္ရႏိုင္မည္ဟု အႀကံျပဳထား သည္။

အခ်ိန္တိုအတြင္း အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ ေသာ လုပ္ငန္း ၁၇ မ်ိဳး

ျမန္မာစီးပြားစီမံအမႈေဆာင္ မ်ားအသင္း (MBE-Myanmar Business Executives Associa-tion)၏ မၾကာမီက ေကာက္ယူခဲ့ သည့္ သုေတသနစစ္တမ္းတစ္ခု အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၌ အခ်ိန္တိုအတြင္း စီးပြား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ ငန္း အမ်ိဳးအစား ၁၇ မ်ိဳးရွိသည္ ဟု ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ ငန္း ၁၇ မ်ိဳးအတြက္ လက္ေတြ႕ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ ခန္႔ကို အခ်ိန္သံုးလၾကာ ေမး ျမန္းေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒီလုပ္ငန္းေတြက က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္မွာ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လုိ႔ရ တယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြဆို အရင္းအႏွီး မလိုဘဲ လုပ္လို႔ေတာင္ရတယ္’’ဟု အဆိုပါ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာ တြင္ ပါဝင္ေသာ ဦးဝဏၰေက်ာ္က ေျပာသည္။

ထိုစစ္တမ္းတြင္ အခ်ိန္တို အတြင္း အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ က႑ငါးခု ပါဝင္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ် ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ နည္းပညာ အသံုးျပဳဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အစား အေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေမြး ျမဴေရးတုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းတြင္ လုပ္ငန္း သံုးမ်ိဳးကို အႀကံျပဳထားသည္။ ယင္းတို႔သည္ ဒီဇိုင္းဆန္း သစ္သားပရိေဘာဂ ဖန္တီးေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပန္းပင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ၿခံအလွဆင္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေရေမႊး ဆီ၊ ဖေယာင္းတုိင္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအ တြက္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္း (GYM)လုပ္ငန္း၊ ေန႔ကေလးထိန္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္း၊ သက္ေမြးပညာ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးဆိုင္ရာ အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္း၊ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ ဗိသုကာဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးျခင္း လုပ္ငန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဓာတ္ေငြ႕ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းတုိ႔ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္ ကုန္က်စရိတ္မႀကီးမားဘဲ ရပ္ကြက္အတြင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ဟု ဆုိသည္။ ဥပမာ မီးဖိုေခ်ာင္ သံုး ဓာတ္ေငြ႕ (LPG)သည္ ေရ သန္႔ဘူးျဖန္႔ေဝသည့္ ကိုယ္စား လွယ္လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ပင္ သတ္မွတ္ စည္းကမ္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါ က အသားတင္အျမတ္ရႏိုင္သည္ ဟု ဦးဝဏၰေက်ာ္က အႀကံျပဳ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး အသိရွိလာျခင္း ေၾကာင့္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ ခန္း လုပ္ကိုင္လာသူမ်ားလာၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အခန္းငယ္ မ်ား၌ပင္ GYM လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။

နည္းပညာသံုး ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ား၌ DATA Centre ထူေထာင္ေပးျခင္းအ တြက္ အႀကံေပးႏွင့္ တပ္ဆင္သင္ ၾကားေပးျခင္းလုပ္ငန္း၊ အတတ္ ပညာတစ္ခုခုအား YouTube Channel မွ သင္ၾကားေပးျခင္း လုပ္ငန္း၊ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ ေၾကာ္ ျငာဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေပးျခင္း လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာဆန္ေသာ Web-site Domain မ်ား ဖန္တီးဝယ္ယူ ျခင္း၊ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ ငန္းႏွင့္ Google Adsense အတိုင္ ပင္ခံႏွင့္ ေၾကာ္ျငာကိုယ္စားလွယ္ လုပ္ငန္းတုိ႔သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုလည္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အဲဒီထဲမွာ အိုင္ဒီယာအ ေကာင္းဆံုးရွိမယ္ဆုိရင္ အရင္း အႏွီးအနည္းဆံုးနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆံုး ျပန္ရမယ့္အလုပ္က ေတာ့ နံပါတ္ (၁၅) (ျမန္မာဆန္ ေသာ Website Domain မ်ား ဖန္တီးဝယ္ယူျခင္း၊ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္း) ပါပဲဗ်ာ’’ ဟု ထိုလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သူ လူငယ္တစ္ဦးက သူ၏ အျမင္ကို ေျပာသည္။

ထိုလုပ္ငန္းသည္ ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ ျမန္မာ ဒိုမိန္းမ်ားကို ဝယ္ယူထား႐ံုသာ ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။ ဥပမာ Shalpay (ရွယ္ေပး)ဆုိ သည့္ Domain တစ္ခုကို ဝယ္ ထားလွ်င္ ထိုအမည္ကို အသံုးျပဳ လိုသည့္ လုပ္ငန္းရွင္က ဝယ္ယူ ထားသူထံမွ ျပန္လည္ဝယ္ယူရ မည္ဟု ဆုိသည္။ ဒိုမိန္းယူစဥ္က က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းခန္႔သာရွိေသာ္ လည္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည့္ အခါ ႀကိဳက္ေၾကးေခၚယူႏုိင္သည္ ဟု ဆုိသည္။

‘‘ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိကအ သက္က ဘယ္လိုနာမည္ေတြကို ကိုယ္ဝယ္ထားၿပီး ဘယ္လိုလူေတြ ဆီ ဘယ္ေဈးနဲ႔ ျပန္ေရာင္းမလဲဆုိ တာ စဥ္းစားတတ္ဖို႔ပဲ လုိတယ္ဗ်။ ဒီလုပ္ငန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာသာ မတြင္က်ယ္ေသးေပမယ့္ တျခား ႏုိင္ငံေတြမွာ ေတာ္ေတာ္အလုပ္ ျဖစ္တယ္ဗ်’’ဟု ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ကို ရွာေဖြရသည္မွာ အခက္အခဲျဖစ္ၿပီး ထိုလုပ္ငန္းကို အသံုးျပဳသူ နည္းေနေသးသည္ဟု ထိုလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ေသာ လွည္းျဖင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အစားအ ေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ ထူး ျခားသည့္ အရသာျဖင့္ ေရခဲမုန္႔ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ Fast Food (အဆင္သင့္စားေသာက္ႏုိင္ သည့္ အစားအစာမ်ား) စား ေသာက္ဆုိင္လုပ္ငန္းတို႔လည္း အ လားအလာေကာင္းသည္ဟု ဆုိ သည္။ ဆုိင္ခန္းငွားရမ္းခ ႀကီးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ား၊ ေရြ႕လ်ားလွည္းမ်ားျဖင့္ အ စားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကလည္း လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆက္လက္အလုပ္ျဖစ္ေနဦး မည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ကားနဲ႔ေရာင္းတာက ဆုိင္ ငွားခသက္သာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဈးေရာင္းရမယ့္ေနရာကို အလြယ္တကူလည္း ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ တယ္’’ဟု လွည္းတန္းတြင္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ေဈးေရာင္းခ်ေန သည့္ မသိဂႌက ေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာ က်သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ငွားရမ္းခ က်ပ္ငါးသိန္းမွ က်ပ္သိန္း ဆယ္ ဂဏန္းထိရွိေနသည္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုသည္ ၾကက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္ သည္။ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥေဈးကြက္သည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာရွိျခင္းႏွင့္ အျခား တိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရးထက္ ကုန္က်စရိတ္နည္းျခင္း၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

အထက္ပါ စစ္တမ္းအျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဈးကြက္သုေတသနအဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ား အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလားအ လာေကာင္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။ Oxford Business Groupက ၂၀၁၉ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာက္ လုပ္ေရးႏွင့္ စြမ္းအင္က႑သည္ အက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုးလုပ္ငန္း ဟု ဆုိသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔နီးပါး အထိျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္အားေကာင္းလာၿပီဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ဆုိသည္။ တန္ဖိုးသင့္ႏွင့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေခ်းေငြ မ်ားရရွိလာျခင္း၊ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား ကို ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

‘‘ေဆာက္လုပ္ေရးက နည္း နည္းဦးေမာ့လာပါၿပီ’’ဟု လုိင္စင္ ရ ကန္ထ႐ိုက္တာအသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္းက ဆုိသည္။ကိုရီးယားဘ႑ာေရးလုပ္ ငန္းစုုျဖစ္သည့္ KB (Kookmin Bank)ဥကၠ႒ Yoon Jong Kyooကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အလားအလာ ေကာင္းမ်ားရွိ၍ ဘ႑ာေရးလုပ္ ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ သည္။

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ အႏွံ႔ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္လာသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား က ဆုိသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ အိမ္ရာအလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ား သည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း အလားအလာရွိသည့္ လုပ္ငန္း တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တိုးပြားလာသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အရွိန္ျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အစား အေသာက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြား ေရး၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုရွိလာမည္ဟု ဂ်ာမနီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက ခန္႔မွန္းထားသည္။

အစားအေသာက္ေရာင္းခ် ရာတြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာအစားအ ေသာက္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား႐ိုးရာ အစားအေသာက္မ်ားသည္ လက္ ရွိ ေဈးကြက္အတြင္း ေခတ္စား လာသည့္ အစားအေသာက္လုပ္ ငန္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု စားေသာက္ ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

ေလာင္စာဆီႏွင့္ စြမ္းအင္က႑

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္သံုးစြဲမႈမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ကုန္ စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ မ်ား လာျခင္းေၾကာင့္ စက္သံုးဆီသံုးစြဲ မႈ မ်ားျပားလာသည္။ထို႔အျပင္ နယ္ဘက္မ်ားတြင္ ဆုိင္ကယ္ သံုးစြဲမႈမ်ားလာျခင္း ေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းအ တြင္း အလားအလာရွိသည့္ လုပ္

ငန္းျဖစ္လာသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အပိုပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္း မ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္။

ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား

အစိုးရသည္ SME ဟုေခၚ ေသာ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အား ေပးလာျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရသက္ တမ္း သံုးႏွစ္အတြင္း ထိုလုပ္ငန္း မ်ား ယခင္ထက္ အားေကာင္းလာ သည္။ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ထုတ္သည့္ အစားအေသာက္ကုန္မ်ား၊ လူသံုးကုန္မ်ား၊ ျမန္မာ့႐ိုးရာႏွင့္ တုိင္းရင္းသား႐ိုးရာ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း သည္ ေအာင္ျမင္သည့္လုပ္ငန္း မ်ား ျဖစ္လာသည္။

‘‘အရင္တုန္းက ထိုင္းဘက္ က ဝင္တာေတြ သိပ္မ်ားတယ္။ အခုေတာ့ ရွမ္း၊ ကခ်င္နဲ႔ ခ်င္း႐ိုး ရာ အဆင္ေတြဆို လူေတြက စိတ္ ဝင္စားၾကတယ္။ ဒါကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ အဝတ္ အစားေတြ ထုတ္ေရာင္းတာ ပိုအ ဆင္ေျပတယ္’’ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး၊ အထည္ႏွင့္ အိတ္မ်ိဳးစံုေရာင္းခ် ေနေသာ ကိုျပည့္စံုက ဆုိသည္။

႐ိုးရာဖိနပ္၊ အိတ္မ်ားကို လည္း တုိင္းရင္းသား႐ိုးရာအဆင္ မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း က အလ်င္အျမန္ေရာင္းအား ေကာင္းလာၿပီး လူငယ္မ်ားအ ၾကား ဖက္ရွင္တစ္ခုပမာ ေခတ္ စားလာသည္ဟု ဆုိင္ရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဒသတြင္း အသားစားသံုး မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ႏို႔ေသာက္ သံုးမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ အျမတ္အစြန္းရွိမည့္ အ လားအလာရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ထိုလုပ္ငန္းကို Organic အသီးအႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ သာမန္ထက္ ပိုမိုဝင္ေငြရလာႏုိင္သည္။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေန ၿပီး ဆက္လက္က်ဆင္းႏိုင္ေျခရွိ ေသာေၾကာင့္ ထိုအခ်က္ကို ျပည္ တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား သတိထား ရမည္ဟု ADB ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္သူ အႀကီးတန္းအရာရွိ မစၥယူမိကို တာမူရာက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုကို စတင္လုပ္ကိုင္သူအ တြက္ Business Plan (လုပ္ငန္း စီမံခ်က္) ေရးဆြဲသင့္သည္ဟု ေဈး ကြက္သုေတသနအဖြဲ႕မ်ားက အ ႀကံျပဳထားသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:  7Day Daily

#Unicode Version# ျဖင့္ဖတ္ပါ ။

လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အ တွင်း တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခဲ့သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေးသည် လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ဦးမော့ လာမည်ဟု အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB)အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် သုတေသနအဖွဲ့များက ဆိုသည်။ အစိုးရ၏ စီးပွားရေးမူဝါဒများ ခိုင်မာလာခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အားကောင်း လာခြင်းတို့ကြောင့်ဟု ဆိုသည်။

ထိုအချက်များကြောင့် ၂၀၁၉ တွင် စီးပွားရေးအခွင့်အ လမ်းများ ပိုမိုပွင့်လင်းလာနိုင် သည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့အတူ လုပ် ငန်းငယ်တစ်ခုထူထောင်ရန် စိန် ခေါ်မှုအခက်အခဲများရှိနေသော် လည်း အလားအလာကောင်း သည့် အကျိုးအမြတ်များရှိနေဆဲ ဟု ဆိုသည်။

ထို့ကြောင့် ယခု ဆောင်းပါးက ၂၀၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ အတွင်း အချိန် တိုတွင်း အကျိုးအမြတ်ရရှိစေ မည့် လုပ်ငန်းအချို့နှင့် အလား အလာကောင်းများရှိနေသည့် လုပ်ငန်းများကို ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်သည်။

နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း များ၏ အကြံပြုချက်နှင့် လေ့လာ မှုများအရ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ် ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ် ငန်း၊ စွမ်းအင်ကဏ္ဍနှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် လုပ် ငန်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုပ်သာကိုင်သာရှိသော စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများဟု စစ်တမ်းများ တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ် ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးသုတေသန အဖွဲ့များကလည်း အထက်ပါ လုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ပေး မည့် လုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်ငယ်များက လုပ်ကိုင် ခြင်းဖြင့် အချိန်တိုတွင်း အကျိုး မြတ်ရနိုင်မည်ဟု အကြံပြုထား သည်။

အချိန်တိုအတွင်း အလုပ်ဖြစ်နိုင် သော လုပ်ငန်း ၁၇ မျိုး

မြန်မာစီးပွားစီမံအမှုဆောင် များအသင်း (MBE-Myanmar Business Executives Associa-tion)၏ မကြာမီက ကောက်ယူခဲ့ သည့် သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခု အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၌ အချိန်တိုအတွင်း စီးပွား ဖြစ်နိုင်သည့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ် ငန်း အမျိုးအစား ၁၇ မျိုးရှိသည် ဟု ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုလုပ် ငန်း ၁၇ မျိုးအတွက် လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင် ၁၀၀ ခန့်ကို အချိန်သုံးလကြာ မေး မြန်းကောက်ယူခြင်းဖြစ်သည်။

‘‘ဒီလုပ်ငန်းတွေက ကျပ် သိန်း ၁၀၀ အောက်မှာ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းအဖြစ် လုပ်ကိုင်လို့ရ တယ်။ တချို့တွေဆို အရင်းအနှီး မလိုဘဲ လုပ်လို့တောင်ရတယ်’’ဟု အဆိုပါ စစ်တမ်းကောက်ယူရာ တွင် ပါဝင်သော ဦးဝဏ္ဏကျော်က ပြောသည်။

ထိုစစ်တမ်းတွင် အချိန်တို အတွင်း အလုပ်ဖြစ်နိုင်သော ကဏ္ဍငါးခု ပါဝင်ပြီး ကိုယ်ပိုင် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချ ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ နည်းပညာ အသုံးပြုဝန်ဆောင်မှုများ၊ အစား အသောက်လုပ်ငန်းများနှင့် မွေး မြူရေးတို့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ် ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းတွင် လုပ်ငန်း သုံးမျိုးကို အကြံပြုထားသည်။ ယင်းတို့သည် ဒီဇိုင်းဆန်း သစ်သားပရိဘောဂ ဖန်တီးရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပန်းပင်ရောင်းချခြင်းနှင့် ခြံအလှဆင်လုပ်ငန်းနှင့် ရေမွှေး ဆီ၊ ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်သည်။

ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအ တွက် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း (GYM)လုပ်ငန်း၊ နေ့ကလေးထိန်း ကျောင်းလုပ်ငန်း၊ သက်မွေးပညာ နှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်း၊ ကိုယ်ပိုင် အိမ် ဗိသုကာဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခြင်း လုပ်ငန်း၊ မီးဖိုချောင်သုံး ဓာတ်ငွေ့ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းတို့ဖြစ် သည်။

အဆိုပါ လုပ်ငန်းများအ တွက် ကုန်ကျစရိတ်မကြီးမားဘဲ ရပ်ကွက်အတွင်း လုပ်ကိုင်နိုင် ဟု ဆိုသည်။ ဥပမာ မီးဖိုချောင် သုံး ဓာတ်ငွေ့ (LPG)သည် ရေ သန့်ဘူးဖြန့်ဝေသည့် ကိုယ်စား လှယ်လုပ်ငန်းကဲ့သို့ပင် သတ်မှတ် စည်းကမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ က အသားတင်အမြတ်ရနိုင်သည် ဟု ဦးဝဏ္ဏကျော်က အကြံပြု သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး အသိရှိလာခြင်း ကြောင့် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့် ခန်း လုပ်ကိုင်လာသူများလာပြီး ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ အခန်းငယ် များ၌ပင် GYM လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။

နည်းပညာသုံး ဝန်ဆောင်မှု များတွင် ကုမ္ပဏီများ၌ DATA Centre ထူထောင်ပေးခြင်းအ တွက် အကြံပေးနှင့် တပ်ဆင်သင် ကြားပေးခြင်းလုပ်ငန်း၊ အတတ် ပညာတစ်ခုခုအား YouTube Channel မှ သင်ကြားပေးခြင်း လုပ်ငန်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကြော် ငြာဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးခြင်း လုပ်ငန်း၊ မြန်မာဆန်သော Web-site Domain များ ဖန်တီးဝယ်ယူ ခြင်း၊ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းလုပ် ငန်းနှင့် Google Adsense အတိုင် ပင်ခံနှင့် ကြော်ငြာကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းတို့သည် အချိန်တိုအတွင်း အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်း စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

‘‘အဲဒီထဲမှာ အိုင်ဒီယာအ ကောင်းဆုံးရှိမယ်ဆိုရင် အရင်း အနှီးအနည်းဆုံးနဲ့ အကျိုးအမြတ် အများဆုံး ပြန်ရမယ့်အလုပ်က တော့ နံပါတ် (၁၅) (မြန်မာဆန် သော Website Domain များ ဖန်တီးဝယ်ယူခြင်း၊ ပြန်လည် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း) ပါပဲဗျာ’’ ဟု ထိုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သူ လူငယ်တစ်ဦးက သူ၏ အမြင်ကို ပြောသည်။

ထိုလုပ်ငန်းသည် ခေတ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေသည့် မြန်မာ ဒိုမိန်းများကို ဝယ်ယူထားရုံသာ ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ဥပမာ Shalpay (ရှယ်ပေး)ဆို သည့် Domain တစ်ခုကို ဝယ် ထားလျှင် ထိုအမည်ကို အသုံးပြု လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်က ဝယ်ယူ ထားသူထံမှ ပြန်လည်ဝယ်ယူရ မည်ဟု ဆိုသည်။ ဒိုမိန်းယူစဉ်က ကျပ်နှစ်သောင်းခန့်သာရှိသော် လည်း ပြန်လည်ရောင်းချသည့် အခါ ကြိုက်ကြေးခေါ်ယူနိုင်သည် ဟု ဆိုသည်။

‘‘ဒီလုပ်ငန်းရဲ့ အဓိကအ သက်က ဘယ်လိုနာမည်တွေကို ကိုယ်ဝယ်ထားပြီး ဘယ်လိုလူတွေ ဆီ ဘယ်ဈေးနဲ့ ပြန်ရောင်းမလဲဆို တာ စဉ်းစားတတ်ဖို့ပဲ လိုတယ်ဗျ။ ဒီလုပ်ငန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာသာ မတွင်ကျယ်သေးပေမယ့် တခြား နိုင်ငံတွေမှာ တော်တော်အလုပ် ဖြစ်တယ်ဗျ’’ဟု ဆိုသည်။

သို့သော် ဝယ်ယူနိုင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်ကို ရှာဖွေရသည်မှာ အခက်အခဲဖြစ်ပြီး ထိုလုပ်ငန်းကို အသုံးပြုသူ နည်းနေသေးသည်ဟု ထိုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများက ပြောသည်။

အစားအသောက်များ ရောင်းချရာတွင် ရွေ့လျားနိုင်သော လှည်းဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအ သောက်များ ရောင်းချခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော ထူး ခြားသည့် အရသာဖြင့် ရေခဲမုန့် ပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းနှင့် Fast Food (အဆင်သင့်စားသောက်နိုင် သည့် အစားအစာများ) စား သောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတို့လည်း အ လားအလာကောင်းသည်ဟု ဆို သည်။ ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခ ကြီးမြင့်လာခြင်းကြောင့် မော်တော်ယာဉ် များ၊ ရွေ့လျားလှည်းများဖြင့် အ စားအသောက်များ ရောင်းချခြင်းများကလည်း လာမည့်နှစ်များအတွင်း ဆက်လက်အလုပ်ဖြစ်နေဦး မည်ဟု ဆိုသည်။

‘‘ကားနဲ့ရောင်းတာက ဆိုင် ငှားခသက်သာတယ်။ နောက်ပြီး ဈေးရောင်းရမယ့်နေရာကို အလွယ်တကူလည်း ပြောင်းရွှေ့နိုင် တယ်’’ဟု လှည်းတန်းတွင် မော် တော်ယာဉ်ဖြင့် ဈေးရောင်းချနေ သည့် မသိင်္ဂီက ပြောသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ အချက်အချာ ကျသည့်နေရာများတွင် ငှားရမ်းခ ကျပ်ငါးသိန်းမှ ကျပ်သိန်း ဆယ် ဂဏန်းထိရှိနေသည်။

နောက်ဆုံးတစ်ခုသည် ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း ဖြစ် သည်။ ကြက်သား၊ ကြက်ဥဈေးကွက်သည် နိုင်ငံအတွင်း ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာရှိခြင်းနှင့် အခြား တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးထက် ကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်း၊ အချိန်တိုအတွင်း အကျိုးအမြတ်များခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။

အထက်ပါ စစ်တမ်းအပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဈေးကွက်သုတေသနအဖွဲ့များ၏ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာများ အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလားအ လာကောင်းသည့် စီးပွားရေးလုပ် ငန်းများ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဆို သည်။ Oxford Business Groupက ၂၀၁၉ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆောက် လုပ်ရေးနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍသည် အကျိုးအမြတ်အများဆုံးလုပ်ငန်း ဟု ဆိုသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

လုပ်ငန်းများ ရပ်တန့်နီးပါး အထိဖြစ်ခဲ့သည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများသည် ယခုအချိန်တွင် ပြန်လည်အားကောင်းလာပြီဟု ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ က ဆိုသည်။ တန်ဖိုးသင့်နှင့် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ ချေးငွေ များရရှိလာခြင်း၊ ကွန်ဒိုမီနီယံများ ကို နိုင်ငံခြားသားများ ဝယ်ယူခွင့်ရှိလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။

‘‘ဆောက်လုပ်ရေးက နည်း နည်းဦးမော့လာပါပြီ’’ဟု လိုင်စင် ရ ကန်ထရိုက်တာအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဝင်းက ဆိုသည်။ကိုရီးယားဘဏ္ဍာရေးလုပ် ငန်းစုဖြစ်သည့် KB (Kookmin Bank)ဥက္ကဋ္ဌ Yoon Jong Kyooကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်ရာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး အလားအလာ ကောင်းများရှိ၍ ဘဏ္ဍာရေးလုပ် ငန်းများ တိုးချဲ့မည်ဟု ကြေညာခဲ့ သည်။

ထို့အပြင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖွံ့ ဖြိုးရေးအတွက် တည်ဆောက် ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် နိုင်ငံ အနှံ့ လိုအပ်ချက်မြင့်လာသည်ဟု ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ က ဆိုသည်။ထို့ကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဆောက် လုပ်ရေးပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း နှင့် အိမ်ရာအလှဆင်လုပ်ငန်းများ သည် လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်း အလားအလာရှိသည့် လုပ်ငန်း တစ်ခုဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

အစားအသောက်လုပ်ငန်းများ

ရန်ကုန်မြို့တွင်း တိုးပွားလာသည့် လူဦးရေနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အရှိန်မြင့်လာခြင်းကြောင့် အစားအသောက်ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းများ အားကောင်းလာ သည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အစား အသောက်လုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းများသည် လာမည့် ၂ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွား ရေး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံရှိလာမည်ဟု ဂျာမနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းက ခန့်မှန်းထားသည်။

အစားအသောက်ရောင်းချ ရာတွင် မြန်မာ့ရိုးရာအစားအ သောက်များ၊ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အစားအသောက်များသည် လက် ရှိ ဈေးကွက်အတွင်း ခေတ်စား လာသည့် အစားအသောက်လုပ် ငန်းများဖြစ်သည်ဟု စားသောက် ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များက ဆိုသည်။

လောင်စာဆီနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် မော်တော် ယာဉ်သုံးစွဲမှုများလာခြင်းနှင့် ကုန် စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု များ လာခြင်းကြောင့် စက်သုံးဆီသုံးစွဲ မှု များပြားလာသည်။ထို့အပြင် နယ်ဘက်များတွင် ဆိုင်ကယ် သုံးစွဲမှုများလာခြင်း ကြောင့် စက်သုံးဆီရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းများသည် ယခုနှစ်ပိုင်းအ တွင်း အလားအလာရှိသည့် လုပ်

ငန်းဖြစ်လာသည်။ မော်တော်ယာဉ်သုံးစွဲမှု မြင့်တက်လာခြင်း ကြောင့် မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်းရောင်းချသည့် လုပ်ငန်း များလည်း အောင်မြင်နိုင်သည်။

ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းများ

အစိုးရသည် SME ဟုခေါ် သော အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အား ပေးလာခြင်းကြောင့် အစိုးရသက် တမ်း သုံးနှစ်အတွင်း ထိုလုပ်ငန်း များ ယခင်ထက် အားကောင်းလာ သည်။ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ထုတ်သည့် အစားအသောက်ကုန်များ၊ လူသုံးကုန်များ၊ မြန်မာ့ရိုးရာနှင့် တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အမှတ်တရပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်း သည် အောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်း များ ဖြစ်လာသည်။

‘‘အရင်တုန်းက ထိုင်းဘက် က ဝင်တာတွေ သိပ်များတယ်။ အခုတော့ ရှမ်း၊ ကချင်နဲ့ ချင်းရိုး ရာ အဆင်တွေဆို လူတွေက စိတ် ဝင်စားကြတယ်။ ဒါကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ အဝတ် အစားတွေ ထုတ်ရောင်းတာ ပိုအ ဆင်ပြေတယ်’’ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဈေး၊ အထည်နှင့် အိတ်မျိုးစုံရောင်းချ နေသော ကိုပြည့်စုံက ဆိုသည်။

ရိုးရာဖိနပ်၊ အိတ်များကို လည်း တိုင်းရင်းသားရိုးရာအဆင် များဖြင့် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း က အလျင်အမြန်ရောင်းအား ကောင်းလာပြီး လူငယ်များအ ကြား ဖက်ရှင်တစ်ခုပမာ ခေတ် စားလာသည်ဟု ဆိုင်ရှင်များက ဆိုသည်။

စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းများ

ဒေသတွင်း အသားစားသုံး မှု မြင့်တက်လာခြင်း၊ နို့သောက် သုံးမှု မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ သည် အမြတ်အစွန်းရှိမည့် အ လားအလာရှိသော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်လာသည်။ ထိုလုပ်ငန်းကို Organic အသီးအနှံများ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် သာမန်ထက် ပိုမိုဝင်ငွေရလာနိုင်သည်။

ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေ ပြီး ဆက်လက်ကျဆင်းနိုင်ခြေရှိ သောကြောင့် ထိုအချက်ကို ပြည် တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ သတိထား ရမည်ဟု ADB ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူ အကြီးတန်းအရာရှိ မစ္စယူမိကို တာမူရာက ပြောသည်။

ထို့အပြင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုကို စတင်လုပ်ကိုင်သူအ တွက် Business Plan (လုပ်ငန်း စီမံချက်) ရေးဆွဲသင့်သည်ဟု ဈေး ကွက်သုတေသနအဖွဲ့များက အ ကြံပြုထားသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:  7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top