20% အထိDiscount ေပးမည့္ (ကမၻာေအး ေက်ာက္မ်က္ေရွ ႔) Grand Wireless ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပိုင္ရွင္ အမည္ေပါက္ႏွင့္ ေနရပ္ လိပ္စာမ်ား မွန္ကန္မႈမရွိျခင္း ျပႆနာသည္ မလြဲမေသြေျဖရွင္း ရန္ လိုအပ္ေန၍ မွတ္ပံုတင္ထား သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အားလံုး၏ လက္ရွိပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္၊ ေန ရပ္လိပ္စာ မွန္ကန္တိက်မႈရွိေစ ေရး အေလးထားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ မ်ိဳးက ေျပာသည္။


ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္က က်င္းပ သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ ေမာက္မယ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးစိုင္းေငါင္းဆိုင္ဟိန္းက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူၿပီးေနာက္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အခြန္စိမ္းျပသအခြန္ေဆာင္ၿပီးမွ အမည္ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳျခင္းကို ေျဖေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒုဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ လာ ေရာက္ရွင္းလင္းစဥ္ ယင္းသို႔ေျပာ ၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းအခြန္ မ်ားဦးစီးဌာန အခြန္ပံုစံ(၁)- အ ခြန္စိမ္းပါရွိမွသာ အခြန္ပံုစံတြင္ ပါရွိေသာ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ အတုိင္း ပိုင္ရွင္အမည္ေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု  ဒုဝန္ႀကီးက ရွင္းျပၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းခ်က္အရ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာဝင္ ေငြတိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ လည္းေကာင္း လက္ရွိလုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရ အခြန္စိမ္းျပသမွ အမည္ေျပာင္းခြင့္ျပဳျခင္းကို ေျဖ ေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပး၍ မရေသး ဟု ေျပာသည္။

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ယာဥ္ မ်ား ကနဦးမွတ္ပံုတင္ခ်ိန္က စ၍ မွတ္ပံုတင္ထားသူ၏အမည္၊ ေန ရပ္လိပ္စာမ်ား မွတ္တမ္းတင္ ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယာဥ္ကို အဆင့္ဆင့္ ေရာင္းဝယ္လက္ ေျပာင္းၿပီးေနာက္ ပိုင္ဆုိင္မႈအ ျငင္းပြားျခင္းမ်ား၊ ေပါင္ႏွံငွားရမ္း ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား ႐ႈပ္ေထြးေနသည္ ဟု ဒုဝန္ႀကီးက ဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယာဥ္တင္သြင္းရန္ Free Permit ေလွ်ာက္ထားစဥ္က တည္းက အျခားပုဂၢိဳလ္၏မွတ္ပံု တင္ကုိ  ငွားရမ္းအသံုးျပဳ၍ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ ယာဥ္ဝယ္ယူ ၿပီးေနာက္ ဝယ္ယူခြန္မေပးေဆာင္ လို၍ မိမိအမည္ေျပာင္းရန္ တြန္႔ ဆုတ္ေနမႈမ်ား စသည့္ မမွန္ကန္ ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေနမႈ မ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္တစ္စီး၏ပိုင္ ရွင္အမည္ႏွင့္ ေနရပ္မွန္ကန္ေစ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ႀကီးမား ေသာ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚေစ သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ား၏ဦးစီးဌာနမ်ား၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၊ ယာဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ လုပ္ငန္းအ သင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဓိကျဖစ္ ေသာ ယာဥ္လက္ဝယ္ရွိ အမည္ မေပါက္ေသးေသာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ မ်ားအားလံုးက ကိုယ္စီအသိစိတ္ ဓာတ္ရွိရွိျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မွသာ ပိုင္ရွင္အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာမွန္ကန္ၿပီး ႏိုင္င့ံ ဘ႑ာအခြန္အခမ်ား လစ္ဟာမႈ မရွိဘဲ ျပည့္ဝစြာ ေကာက္ခံႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ငင္းရင္ ဆိုင္ေနရသည့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္အ မည္ေပါက္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား မွန္ကန္မႈမရွိျခင္းျပႆနာသည္ မလြဲမေသြေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေန ၍ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိ ႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

၂၀၀၃ မတိုင္မီက ယာဥ္ပိုင္ ရွင္အမည္ေျပာင္းေဆာင္ရြက္ေပး ရာတြင္ ဝယ္ယူသူ(သို႔မဟုတ္) ေရာင္းခ်သူတစ္ဦးဦးက အမည္ ေျပာင္းလာေရာက္ေဆာင္ရြက္ပါ က အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္၊ ယာဥ္ ေမာင္းလိုင္စင္၊ ဓာတ္ပံုပါ စိစစ္ ေရးကတ္ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္စာ ခ်ဳပ္မူရင္းႏွင့္  တိုက္ဆုိင္စိစစ္၍ အမည္ေျပာင္းခေကာက္ခံလ်က္ အမည္ေျပာင္းမွတ္တမ္းတင္ေပး သည္။ ၂၀၀၃ က စ၍ အခြန္စိမ္းတြင္ ပါရွိေသာ အမည္၊ ေန ရပ္လိပ္စာအတုိင္း ပိုင္ရွင္အမည္ ေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ သည္။ ဒုဝန္ႀကီးက ယင္းသို႔ ေဖာ္ျပ ထားခ်က္သည္ အျငင္းပြားမႈမျဖစ္ ေစရန္ ထည့္သြင္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူသူ က  တရားဝင္ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း တရား႐ံုးတြင္ သက္ေသခံႏုိင္ သည္အထိ ေလာေလာဆယ္ ျပင္ ဆင္ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသး ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day


#Unicode Version#
 မော်တော်ယာဉ် ပိုင်ရှင် အမည်ပေါက်နှင့် နေရပ် လိပ်စာများ မှန်ကန်မှုမရှိခြင်း ပြဿနာသည် မလွဲမသွေဖြေရှင်း ရန် လိုအပ်နေ၍ မှတ်ပုံတင်ထား သည့် မော်တော်ယာဉ်အားလုံး၏ လက်ရှိပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်၊ နေ ရပ်လိပ်စာ မှန်ကန်တိကျမှုရှိစေ ရေး အလေးထားပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော် မျိုးက ပြောသည်။


နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်က ကျင်းပ သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်း အဝေးတွင် မောက်မယ်ကိုယ်စား လှယ် ဦးစိုင်းငေါင်းဆိုင်ဟိန်းက မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူပြီးနောက် အမည်ပေါက်ပြောင်းလဲရာတွင် အခွန်စိမ်းပြသအခွန်ဆောင်ပြီးမှ အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုခြင်းကို ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်ပေးရန်ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒုဝန်ကြီးက လွှတ်တော်သို့ လာ ရောက်ရှင်းလင်းစဉ် ယင်းသို့ပြော ကြားသည်။

လက်ရှိတွင် ပြည်တွင်းအခွန် များဦးစီးဌာန အခွန်ပုံစံ(၁)- အ ခွန်စိမ်းပါရှိမှသာ အခွန်ပုံစံတွင် ပါရှိသော အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ အတိုင်း ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု  ဒုဝန်ကြီးက ရှင်းပြပြီး ဝန်ကြီးဌာန အချင်းချင်း ညှိနှိုင်းချက်အရ လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာဝင် ငွေတိုးတက်ရရှိရေးအတွက် လည်းကောင်း လက်ရှိလုပ်ထုံး လုပ်နည်းအရ အခွန်စိမ်းပြသမှ အမည်ပြောင်းခွင့်ပြုခြင်းကို ဖြေ လျှော့ဆောင်ရွက်ပေး၍ မရသေး ဟု ပြောသည်။

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ယာဉ် များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ချိန်က စ၍ မှတ်ပုံတင်ထားသူ၏အမည်၊ နေ ရပ်လိပ်စာများ မှတ်တမ်းတင် ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း ယာဉ်ကို အဆင့်ဆင့် ရောင်းဝယ်လက် ပြောင်းပြီးနောက် ပိုင်ဆိုင်မှုအ ငြင်းပွားခြင်းများ၊ ပေါင်နှံငှားရမ်း ခြင်းကိစ္စရပ်များ ရှုပ်ထွေးနေသည် ဟု ဒုဝန်ကြီးက ဆိုသည်။

ထို့အပြင် ယာဉ်တင်သွင်းရန် Free Permit လျှောက်ထားစဉ်က တည်းက အခြားပုဂ္ဂိုလ်၏မှတ်ပုံ တင်ကို  ငှားရမ်းအသုံးပြု၍ ပါမစ်လျှောက်ထားမှုများ၊ ယာဉ်ဝယ်ယူ ပြီးနောက် ဝယ်ယူခွန်မပေးဆောင် လို၍ မိမိအမည်ပြောင်းရန် တွန့် ဆုတ်နေမှုများ စသည့် မမှန်ကန် သော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင် ရွက်နေမှု များပြားနေသည်ကို တွေ့ရပြီး ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ယာဉ်တစ်စီး၏ပိုင် ရှင်အမည်နှင့် နေရပ်မှန်ကန်စေ ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကြီးမား သော အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်စေ သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။

‘‘သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန များ၏ဦးစီးဌာနများ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ ယာဉ်နှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းအ သင်းအဖွဲ့များနှင့် အဓိကဖြစ် သော ယာဉ်လက်ဝယ်ရှိ အမည် မပေါက်သေးသော ယာဉ်ပိုင်ရှင် များအားလုံးက ကိုယ်စီအသိစိတ် ဓာတ်ရှိရှိဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှသာ ပိုင်ရှင်အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာမှန်ကန်ပြီး နိုင်ငံ့ ဘဏ္ဍာအခွန်အခများ လစ်ဟာမှု မရှိဘဲ ပြည့်ဝစွာ ကောက်ခံနိုင် မည်ဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု ဒုဝန်ကြီး ဦးကျော်မျိုးက ပြောသည်။

ထို့ကြောင့် လက်ငင်းရင် ဆိုင်နေရသည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်အ မည်ပေါက်နှင့် နေရပ်လိပ်စာများ မှန်ကန်မှုမရှိခြင်းပြဿနာသည် မလွဲမသွေဖြေရှင်းရန် လိုအပ်နေ ၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိ နှိုင်းလုပ်ဆောင်မည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

၂၀၀၃ မတိုင်မီက ယာဉ်ပိုင် ရှင်အမည်ပြောင်းဆောင်ရွက်ပေး ရာတွင် ဝယ်ယူသူ(သို့မဟုတ်) ရောင်းချသူတစ်ဦးဦးက အမည် ပြောင်းလာရောက်ဆောင်ရွက်ပါ က အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်၊ ယာဉ် မောင်းလိုင်စင်၊ ဓာတ်ပုံပါ စိစစ် ရေးကတ်နှင့် အရောင်းအဝယ်စာ ချုပ်မူရင်းနှင့်  တိုက်ဆိုင်စိစစ်၍ အမည်ပြောင်းခကောက်ခံလျက် အမည်ပြောင်းမှတ်တမ်းတင်ပေး သည်။ ၂၀၀၃ က စ၍ အခွန်စိမ်းတွင် ပါရှိသော အမည်၊ နေ ရပ်လိပ်စာအတိုင်း ပိုင်ရှင်အမည် ပြောင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ် သည်။ ဒုဝန်ကြီးက ယင်းသို့ ဖော်ပြ ထားချက်သည် အငြင်းပွားမှုမဖြစ် စေရန် ထည့်သွင်းထားခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူသူ က  တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တရားရုံးတွင် သက်သေခံနိုင် သည်အထိ လောလောဆယ် ပြင် ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေး ကြောင်း ဖြေကြားသည်။
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top