20% အထိDiscount ေပးမည့္ (ကမၻာေအး ေက်ာက္မ်က္ေရွ ႔) Grand Wireless ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈမရွိေစေရးႏွင့္ ေငြေၾကး တည္ၿငိမ္ေစေရး ျပည္တြင္း၌ က်ပ္ ေငြကိုသာ သံုးစြဲရန္ သံုးႀကိမ္တိုင္ ၫႊန္ၾကားစာထုတ္ တားျမစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ဆက္လက္သံုးစြဲေနသျဖင့္ အေရး ယူရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ က ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ တြင္ က်င္း ပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းက ‘ႏုိင္ငံေငြေၾကး ပိုမိုခိုင္ မာလာေစရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြအား ျမန္မာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ ျပည္တြင္း ၌ က်ပ္ေငြအျဖစ္လဲလွယ္သံုးစြဲေစ ရန္ တြန္းအားေပးမည့္ အစီအမံ မ်ားရွိ၊ မရွိ’ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းေမးခြန္းကို ေျဖၾကား ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟို ဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္ က ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့  ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ အသံုးျပဳသူမ်ားကို အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ျပည္တြင္း၌ အေရာင္းအ ဝယ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ေငြေပးေခ်မႈကိစၥ မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ(ကန္ ေဒၚလာ)ကို မသံုးစြဲဘဲ က်ပ္ေငြကို  သာ သံုးစြဲရန္ ၂၀၁၅ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ တြင္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ယခု ၂၀၁၈ တြင္ တစ္ႀကိမ္ သံုး ႀကိမ္တိုင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အသံုးျပဳေန ဆဲျဖစ္ၿပီး လိုက္နာမႈအားနည္းေန သည္ဟု​ ၎က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္း၌ က်ပ္ေငြမသံုးဘဲ ႏုိင္ငံျခားေငြသံုးစြဲသူမ်ားကို မည္ သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္၊ မည္သည့္ကာလက စ၍ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ စသည့္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည့္အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိအ ခ်ိန္တြင္ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဦးဘိုဘုိငယ္က ေျပာသည္။

‘‘ပညာေပးကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းမရွိတဲ့သူေတြကို အေရးယူဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္’’ဟု ၎က ဆုိ သည္။

ထုိသို႔ ျပည္တြင္း၌ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ား အသံုးျပဳေနျခင္းကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူႏိုင္ရန္ ၂၀၁၂ က ေရးဆြဲထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား သံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကို ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေနၿပီး ခိုင္ ခိုင္မာမာျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာ သည္။

‘‘အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လုပ္တဲ့ ေရာင္းဝယ္ မႈေတြ ျပည္တြင္းေငြပဲျဖစ္ရမယ္’’ ဟု ၎က ဆိုသည္။ အျခားေသာ ဥေရာပ၊ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လည္း ျပည္တြင္း၌ ျပည္တြင္းသံုး ေငြကိုသာ သံုးစြဲရၿပီး ႏုိင္ငံျခား သံုးေငြကိုသံုးစြဲမႈမရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံျခားေငြသံုး စြဲေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၃ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒပုဒ္မ ၈ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီ မႈမရွိေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာသည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားအရ ႏုိင္ငံျခားေငြကို သာမန္ကိစၥမ်ားတြင္ သံုးစြဲခြင့္မရွိ ဘဲ မျဖစ္မေန ႏိုင္ငံျခားေငြသံုးစြဲ ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိလာပါက ဗဟိုဘဏ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းသံုးက်ပ္ေငြတန္ ဖိုး က်ဆင္းမႈမရွိေစေရး၊ ခိုင္မာမႈ ရရွိေစေရး ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံျခား ေငြသံုးစြဲျခင္းကို ပိတ္ပင္မည့္အ ျပင္ ‘‘အမ်ားႀကီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ေဒၚ လာကို ပိတ္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔စာ ရင္ က်ပ္ေငြရဲ႕တန္ဖိုးခိုင္မာေစဖို႔ အတြက္ အေၾကာင္းအရာကို ရွာ ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ တျဖည္းျဖည္း ဒါေတြကို ပေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးဘိုဘို ငယ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ျပည္တြင္း၌ လာဖြင့္သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ျခားသားမ်ားကို တိုက္ခန္းငွားရမ္း မႈမ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္ မ်ား စသည္တို႔တြင္ ျမန္မာက်ပ္ ေငြအစား ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြမ်ား အသံုးျပဳေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၏ ေျမငွားရမ္းျခင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၌လည္း အသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲ ႏုိင္ငံျခားသံုး ေငြသာ အသံုးျပဳေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ ငံျခားသံုးေငြ အသံုးျပဳေနျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း သံုးက်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္လာ မည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာ ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္ က်ပ္ေငြႏွင့္ လဲလွယ္ ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ဝင္ေငြလည္း တိုး လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းေမး ျမန္းသူ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။

‘‘ျပည္တြင္းေနရာ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာကို မသိမသာ ေရာ သိသိသာသာပါ သံုးစြဲေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ၎က ဆိုသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ႏုိင္ငံျခား သံုးေငြအသံုးျပဳေနသည့္လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြကို ေပါက္ ေစ်းႏႈန္းထက္ ပိုမုိေသာႏႈန္းထား ျဖင့္ တြက္ခ်က္ရယူသည့္လုပ္ငန္း မ်ားကို ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုငယ္က ေျပာ သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day


#Unicode Version#

ကျပ်ငွေတန်ဖိုး ကျဆင်းမှုမရှိစေရေးနှင့် ငွေကြေး တည်ငြိမ်စေရေး ပြည်တွင်း၌ ကျပ် ငွေကိုသာ သုံးစွဲရန် သုံးကြိမ်တိုင် ညွှန်ကြားစာထုတ် တားမြစ်ခဲ့ သော်လည်း နိုင်ငံခြားငွေများ ဆက်လက်သုံးစွဲနေသဖြင့် အရေး ယူရန် စီစဉ်နေကြောင်း ဗဟိုဘဏ် က ပြောသည်။

နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက် တွင် ကျင်း ပသော အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉) အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးသိန်းက ‘နိုင်ငံငွေကြေး ပိုမိုခိုင် မာလာစေရန်နှင့် တရားမဝင် ငွေကြေးသုံးစွဲမှုများကို ထိန်းချုပ် နိုင်ရန် နိုင်ငံခြားသုံးငွေအား မြန်မာ နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ပြည်တွင်း ၌ ကျပ်ငွေအဖြစ်လဲလှယ်သုံးစွဲစေ ရန် တွန်းအားပေးမည့် အစီအမံ များရှိ၊ မရှိ’ မေးမြန်းခဲ့သည်။

ယင်းမေးခွန်းကို ဖြေကြား ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟို ဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘိုဘိုငယ် က ခွင့်ပြုချက်မဲ့  နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အသုံးပြုသူများကို အရေးယူရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ပြောကြား သည်။

ပြည်တွင်း၌ အရောင်းအ ဝယ်ကိစ္စများနှင့်ငွေပေးချေမှုကိစ္စ များတွင် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ(ကန် ဒေါ်လာ)ကို မသုံးစွဲဘဲ ကျပ်ငွေကို  သာ သုံးစွဲရန် ၂၀၁၅ တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၁၆ တွင် တစ်ကြိမ်နှင့် ယခု ၂၀၁၈ တွင် တစ်ကြိမ် သုံး ကြိမ်တိုင် ညွှန်ကြားခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ အသုံးပြုနေ ဆဲဖြစ်ပြီး လိုက်နာမှုအားနည်းနေ သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

ပြည်တွင်း၌ ကျပ်ငွေမသုံးဘဲ နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲသူများကို မည် သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်၊ မည်သည့်ကာလက စ၍ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည် စသည့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်မည့်အချက်အလက် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအ ချိန်တွင် မပြောနိုင်သေးကြောင်း ဦးဘိုဘိုငယ်က ပြောသည်။

‘‘ပညာပေးကာလတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက် ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေကို အရေးယူဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်’’ဟု ၎င်းက ဆို သည်။

ထိုသို့ ပြည်တွင်း၌ ခွင့်ပြု ချက်မရှိဘဲ နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ အသုံးပြုနေခြင်းကို ထိထိရောက် ရောက် အရေးယူနိုင်ရန် ၂၀၁၂ က ရေးဆွဲထားသည့် နိုင်ငံခြား သုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြန် လည်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နေပြီး ခိုင် ခိုင်မာမာဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင် နေကြောင်း ဦးဘိုဘိုငယ်က ပြော သည်။

‘‘အဓိကအချက်ကတော့ နိုင်ငံအတွင်းမှာ လုပ်တဲ့ ရောင်းဝယ် မှုတွေ ပြည်တွင်းငွေပဲဖြစ်ရမယ်’’ ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ အခြားသော ဥရောပ၊ အာရှနိုင်ငံများတွင် လည်း ပြည်တွင်း၌ ပြည်တွင်းသုံး ငွေကိုသာ သုံးစွဲရပြီး နိုင်ငံခြား သုံးငွေကိုသုံးစွဲမှုမရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။

ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံခြားငွေသုံး စွဲနေခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုဒ်မ ၆၃ နှင့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုဒ်မ ၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီ မှုမရှိကြောင်း ဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဘိုဘိုငယ်က ပြောသည်။ ယင်းဥပဒေများအရ နိုင်ငံခြားငွေကို သာမန်ကိစ္စများတွင် သုံးစွဲခွင့်မရှိ ဘဲ မဖြစ်မနေ နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲ ရမည့် ကိစ္စရပ်များ ရှိလာပါက ဗဟိုဘဏ်၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။

ပြည်တွင်းသုံးကျပ်ငွေတန် ဖိုး ကျဆင်းမှုမရှိစေရေး၊ ခိုင်မာမှု ရရှိစေရေး ပြည်တွင်း၌ နိုင်ငံခြား ငွေသုံးစွဲခြင်းကို ပိတ်ပင်မည့်အ ပြင် ‘‘အများကြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ဒေါ် လာကို ပိတ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့စာ ရင် ကျပ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးခိုင်မာစေဖို့ အတွက် အကြောင်းအရာကို ရှာ ပြီး ကျွန်တော်တို့ တဖြည်းဖြည်း ဒါတွေကို ပပျောက်သွားအောင် လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်’’ဟု ဦးဘိုဘို ငယ်က ပြောသည်။

လက်ရှိတွင် ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ပြည်တွင်း၌ လာဖွင့်သည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံသည့် ကျောင်းများ၊ နိုင်ငံ ခြားသားများကို တိုက်ခန်းငှားရမ်း မှုများ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင် များ စသည်တို့တွင် မြန်မာကျပ် ငွေအစား နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ အသုံးပြုနေကြောင်း ဗဟိုဘဏ် က ပြောသည်။

ယင်းအပြင် အစိုးရဝန်ကြီး ဌာနများ၏ မြေငှားရမ်းခြင်းများ၊ နိုင်ငံခြားနှင့် ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ စသည့်လုပ်ငန်းများ၌လည်း အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံခြားသုံး ငွေသာ အသုံးပြုနေသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ဆိုသည်။

ယင်းကဲ့သို့ ပြည်တွင်း၌ နိုင် ငံခြားသုံးငွေ အသုံးပြုနေခြင်းကို တားမြစ်ခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်း သုံးကျပ်ငွေတန်ဖိုးမြင့်တက်လာ မည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာ ရောက်သည့် နိုင်ငံခြားသားများ အနေဖြင့် ကျပ်ငွေနှင့် လဲလှယ် ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ငွေလဲလှယ်ရေး လုပ်ငန်းများ၏ဝင်ငွေလည်း တိုး လာမည်ဖြစ်ကြောင်း မေးခွန်းမေး မြန်းသူ ဦးစိုးသိန်းက ပြောသည်။

‘‘ပြည်တွင်းနေရာ တော် တော်များများမှာ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာကို မသိမသာ ရော သိသိသာသာပါ သုံးစွဲနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်’’ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ နိုင်ငံခြား သုံးငွေအသုံးပြုနေသည့်လုပ်ငန်း များနှင့် နိုင်ငံခြားငွေကို ပေါက် ဈေးနှုန်းထက် ပိုမိုသောနှုန်းထား ဖြင့် တွက်ချက်ရယူသည့်လုပ်ငန်း များကို ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန် ပြည်နယ်၊ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့များ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း ဦးဘိုဘိုငယ်က ပြော သည်။
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top