20% အထိDiscount ေပးမည့္ (ကမၻာေအး ေက်ာက္မ်က္ေရွ ႔) Grand Wireless ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းတက္ရဖို႔ လုိပါသလား။ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လိုသည္ဟူေသာ အေျဖကိုရသည္။ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းက ဘြဲ႕မရရင္ ဘဝမွာ မေအာင္ျမင္ေတာ့ဘူးလားေမး ရင္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဘြဲ႕ႏွင့္ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သာ အခ်ိဳး က်သည္ဟု ေျဖရပါမည္။

အေရးႀကီးသည့္ေမးခြန္းမွာ ဘာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေကာင္း ေကာင္းတက္ဖို႔လိုသလဲဟူေသာ ေမးခြန္းပင္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း တစ္ခုကိုေရာက္ဖို႔ လိုေသာ ေၾကာင့္ဟု ႐ိုးရွင္းေသာ အေျဖရ ပါသည္။ ေက်ာင္းေကာင္းဝင္ခြင့္ ရရန္ ေတာ္႐ံုႀကိဳးစားမႈႏွင့္ မရပါ။ ဝင္ခြင့္ရၿပီးလွ်င္လည္း မျပဳတ္ ေအာင္ ဆက္ႀကိဳးစားရျပန္သည္။ အၿမဲတမ္း အေကာင္းဆံုးကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ ဆရာမ်ား၏ ဖိအားေၾကာင့္လည္း စံႏႈန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့လိုက္၍ မရေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ အဆုိပါ ပတ္ဝန္းက်င္က ထြက္ လာသူမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကိဳးစားရမည္၊ စံႏႈန္းျမင့္ျမင့္ထား ၿပီး အလုပ္လုပ္ရမည္၊ အေကာင္း ဆံုးကို ဖန္တီးရမည္ဆုိသည့္ အသိမ်ိဳး၊ Culture မ်ိဳး၊ ခုိင္မာသည့္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ိဳး ပါလာၾက သည္။


႐ႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးမွ ေျပာင္း ၾကည့္လွ်င္ Jack Ma သည္ ကမၻာ ေက်ာ္ေက်ာင္းက ဘြဲ႕မရပါ။ Steve Jobs သည္လည္း ဘြဲ႕မရ ပါ။ သို႔ေသာ္ Steve Jobs ႏွင့္ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းသည္ ကားဂိုေဒါင္ ေလးထဲတြင္ Apple ကို စတင္ခဲ့ သည့္အခ်ိန္က မဆုတ္မနစ္ လက္ မေလွ်ာ့ဘဲ ဆက္လုပ္ျဖစ္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္လာ သည့္တစ္ေလွ်ာက္ အသင္း ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေအာင္လည္း ဖန္တီးခဲ့သည္။ Apple တြင္ အ ေကာင္းဆံုးကိုပဲ လုပ္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ရင္ အစည္းအေဝးမွာ SteveJobs ၏ အလြန္အကြၽံဖိအားေပး သည့္ Culture ရွိခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ သူ႔ကိုမုန္း၍ Apple ကေန အလုပ္ ထြက္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ Jack Ma လည္း ထိုနည္းတူပင္။ တ႐ုတ္ျပည္လို အင္တာနက္ စီးပြားေရးဆိုတာ ၾကားေတာင္ မၾကားဖူးသည့္ေခတ္မွာ သူ႔ကို ယံုၾကည္ၾကေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ အခန္းေလး တစ္ခန္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာေလး သံုး၊ ေလးလံုးေလာက္ႏွင့္ အျမတ္အ စြန္းမရခင္ႏွစ္ေတြမွာေတာင္ သူ တုိ႔ အလုပ္ကိုပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ အားထည့္ခဲ့သည္။ နည္း ပညာပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ ပိုမိုျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ သည္။ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားရ မည္ဆုိသည့္ Culture ကို Aliba-ba's Team တြင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ Steve Jobs ၏ Apple ႏွင့္ Jack Ma ၏ Alibaba တုိ႔ ေအာင္ျမင္မႈတြင္ Culture က အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းေကာင္း ဖို႔၊ မေကာင္းဖို႔ထက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းဖို႔ကေတာ့ ပိုအေရးႀကီး သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းဆုိ သည္မွာလည္း ကမၻာေက်ာ္တကၠ သိုလ္က ဘြဲ႕ရထားသူေတြပါမွ၊ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာမွ၊ လူမႈကြန္ရက္ က်ယ္ျပန္႔သူမ်ားပါ႐ံုႏွင့္ ပတ္ဝန္း က်င္ေကာင္းမဟုတ္ျပန္ပါ။ ပတ္ ဝန္းက်င္ေကာင္းဆိုသည္မွာ ရည္ မွန္းခ်က္ရွိေသာ၊ ႀကိဳးစားလိုစိတ္ အျပည့္ရွိေသာ၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ၏ Golden Rules လုိ႔ ေခၚၾက ေသာ၊ မေဖာက္ဖ်က္အပ္ေသာ စည္းကမ္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ဂ႐ုစိုက္တန္ဖိုးထားေသာသူမ်ား စုဖြဲ႕ထားသည္။ ထို႔အတူ တီထြင္ ဖန္တီးဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အားေပး ေသာ အေကာင္းဆံုးကိုပဲလုပ္ၿပီး အျခားသူမ်ားကိုလည္း အေကာင္းဆံုးကိုပဲ လုပ္ၾကဖို႔ တြန္းအား၊ ဖိအားေပးသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး ကို ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းဟု ေခၚ ပါသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု သည္ မိသားစုကေနလည္း အစ ျပဳပါသည္။ ပန္းကန္ေဆးၿပီးတုိင္း ေဘစင္တစ္ခုလံုးမွာ အမိႈက္ႏွင့္ စားႂကြင္းစာက်န္မ်ား ပြမေနခဲ့ ေအာင္ ေဘစင္တစ္ခုလံုးကို ေဆး ေၾကာသန္႔စင္ဖို႔ ေျပာတတ္သည့္၊ မေဆးခဲ့ရင္ ေခၚဆူၿပီး ျပန္ေဆး ခုိင္းသည့္ မိဘမ်ိဳးရွိသည္မွာ ပတ္ ဝန္းက်င္ေကာင္းတြင္ ႀကီးျပင္းခြင့္ ရျခင္းျဖစ္သည္။

 ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတြင္ ႀကီးျပင္းရသည္မွာ ပင္ပန္းသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္ခ်င္စိတ္ရွိလွ်င္ ၿပီးၿပီးေရာေနတတ္သည့္၊ ခပ္ေပါ့ေပါ့ေတြးတတ္သည့္၊ စံႏႈန္း မ်ားကို ေအာက္ကို ခပ္လြယ္လြယ္ပဲ ႏွိမ့္ခ်ပစ္တတ္သည့္ ပတ္ဝန္း က်င္ကေန ႐ုန္းထြက္ဖို႔ လုိသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုသည္ လူတစ္ေယာက္၏ ႀကိဳးစားအား ထုတ္လိုစိတ္ကို ေလာင္စာျဖည့္ ေပးသကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိး တစ္ခုသည္လည္း ကင္ဆာဆဲလ္ တစ္ခုလို လူတစ္ေယာက္၏ ဘဝ ကို ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းျဖစ္ ေအာင္ တျဖည္းျဖည္းလိႈက္စား ေစတတ္သည္။

Grit စာအုပ္ျဖင့္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ Dr. Angela Lee Duckworth သည္ သူ၏ စာအုပ္ကို သုေတသနျပဳခ်က္ ေျမာက္ျမားစြာကို အေျခခံၿပီး ေရး သားခဲ့သည္။

Dan ဟူသည့္ ေၾကးစားေရ ကူးသမားသည္ သူ၏ ပထမ ေျခာက္ႏွစ္တြင္ အျခားေသာေရ ကူးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအား ေလ့ လာခဲ့သည္။ ထူးခြၽန္လွသည့္ ေရ ကူးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားမွာ ပင္ကုိဗီဇ တစ္ခုေၾကာင့္ ထူးခြၽန္ျခင္းမဟုတ္ ဘဲ စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာအား ထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ လာျခင္းဟု Dan က ေျပာသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ထူးခြၽန္သည့္ ေရကူးခ်န္ပီယံတစ္ ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ရင္ တကယ္ေတာ္သူေတြ စုေနသည့္အသင္းအဖြဲ႕ တြင္ ပါဝင္ႏုိင္မွျဖစ္မည္ဟု Dan က ဆုိသည္။

လူတစ္ေယာက္က တကယ္ ေတာ္ေအာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အ ရင္ႀကိဳးစားရသည္။ ထို႔ေနာက္ အသင္းေကာင္းမ်ား၊ လူေတာ္မ်ားစု ေနသည့္ ေနရာကို ေရာက္ေအာင္ သြားရသည္။

သို႔ေသာ္ တကယ့္လူေတာ္ မ်ား စုေနသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ိဳး က လူတုိင္းကို အလြယ္တကူ လက္မခံ။ လူအနည္းငယ္ကိုသာ လက္ခံသည္။ ေနရာအကန္႔အ သတ္ရွိသည္။ စံႏႈန္းကန္႔သတ္ ခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ အမ်ားသူငါထက္ ပိုထူးခြၽန္ထက္ ျမက္သူမ်ားႏွင့္ စုထားသည့္ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုတြင္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားၿပီး ပါဝင္ခြင့္ရဖို႔ လည္း ပိုမိုခက္ခဲမည္သာျဖစ္သည္။

Dan က ဆက္ေျပာသည္။ ‘‘ေျပာရရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိပ္စည္းကမ္း ထားတဲ့ သူမ်ိဳးမဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကလူ ေတြက စာေတြေရးေနတယ္၊ သင္ေနတယ္၊ ေလ့လာေနတယ္၊ ႀကိဳး စားေနၾကတယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္ လည္း အဲဒီလူေတြရဲ႕ အစုထဲဝင္ သြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ပတ္ဝန္း က်င္ကလူေတြ လုပ္ေနတဲ့အတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္လည္း လိုက္လုပ္မိတယ္။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တာကေတာ့ ခင္ဗ်ား တစ္ခုခုကို ဇြဲရွိရွိနဲ႔စဥ္ဆက္မျပတ္ အားထုတ္ဖို႔ဆုိတဲ့ေနရာမွာ နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိတယ္။ခင္ဗ်ား ကိုယ္တုိင္လုပ္တာက ေတာ့ ခက္ခဲတဲ့နည္းေပါ့ဗ်ာ... ။နည္းနည္းလြယ္တဲ့ နည္းကေတာ့ လူေတြရဲ႕ အေျခခံတြန္းအားျဖစ္ တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြျဖစ္ျခင္းကို သံုးဖို႔ပဲ။ ခင္ဗ်ား ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြက ပိုၿပီး ဇြဲရွိရွိနဲ႔ ႀကိဳးစားေလေလ၊ ခင္ဗ်ား လည္း သူတုိ႔ထက္ ပိုၿပီးႀကိဳးစားဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလေလပဲ’’ဟု ေျပာသည္။

Grit စာအုပ္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ ဘဝထဲက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ Culture ကို ပတ္ဝန္းက်င္က ဖန္ တီးသည္။ မိသားစု၊ လုပ္ငန္းခြင္၊ အေပါင္းအသင္း၊ ႐ံုးပိတ္ရက္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားမွာ လုပ္ေလ့ရွိသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ သြားေလ့ ရွိသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ ေပါင္းသင္းသူမ်ား စသည့္အ ေပါင္းအသင္းမ်ားသည္ ဘဝ တန္ဖိုး၊ အလုပ္အေပၚထားသည့္ တန္ဖိုး၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ လိုက္နာ ရမည့္ ဝတၱရားမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ပံုမ်ားကို တိုက္႐ိုက္တြန္း အားမ်ားႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈမ်ား ေပး တတ္ပါသည္။

(Dr. Angela Lee Duckworth ၏ GRIT 'The Power of Passionand Perseverance' ကို ကိုးကား သည္။)

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day

#Unicode Version#

ကျောင်းကောင်းကောင်းတက်ရဖို့ လိုပါသလား။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လိုသည်ဟူသော အဖြေကိုရသည်။ ကျောင်းကောင်းကောင်းက ဘွဲ့မရရင် ဘဝမှာ မအောင်မြင်တော့ဘူးလားမေး ရင် အောင်မြင်မှုသည် ဘွဲ့နှင့်ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ်သာ အချိုး ကျသည်ဟု ဖြေရပါမည်။

အရေးကြီးသည့်မေးခွန်းမှာ ဘာကြောင့် ကျောင်းကောင်း ကောင်းတက်ဖို့လိုသလဲဟူသော မေးခွန်းပင်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း တစ်ခုကိုရောက်ဖို့ လိုသော ကြောင့်ဟု ရိုးရှင်းသော အဖြေရ ပါသည်။ ကျောင်းကောင်းဝင်ခွင့် ရရန် တော်ရုံကြိုးစားမှုနှင့် မရပါ။ ဝင်ခွင့်ရပြီးလျှင်လည်း မပြုတ် အောင် ဆက်ကြိုးစားရပြန်သည်။ အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးကိုပဲ မျှော်လင့်နေသည့် ဆရာများ၏ ဖိအားကြောင့်လည်း စံနှုန်းများကို လျှော့လိုက်၍ မရပေ။ သို့ဖြစ်ရာ အဆိုပါ ပတ်ဝန်းကျင်က ထွက် လာသူများမှာ များသောအားဖြင့် ကြိုးစားရမည်၊ စံနှုန်းမြင့်မြင့်ထား ပြီး အလုပ်လုပ်ရမည်၊ အကောင်း ဆုံးကို ဖန်တီးရမည်ဆိုသည့် အသိမျိုး၊ Culture မျိုး၊ ခိုင်မာသည့် စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုမျိုး ပါလာကြ သည်။


ရှုထောင့်တစ်မျိုးမှ ပြောင်း ကြည့်လျှင် Jack Ma သည် ကမ္ဘာ ကျော်ကျောင်းက ဘွဲ့မရပါ။ Steve Jobs သည်လည်း ဘွဲ့မရ ပါ။ သို့သော် Steve Jobs နှင့် သူ့ သူငယ်ချင်းသည် ကားဂိုဒေါင် လေးထဲတွင် Apple ကို စတင်ခဲ့ သည့်အချိန်က မဆုတ်မနစ် လက် မလျှော့ဘဲ ဆက်လုပ်ဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခဲ့သည်။ အောင်မြင်လာ သည့်တစ်လျှောက် အသင်း ကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်လည်း ဖန်တီးခဲ့သည်။ Apple တွင် အ ကောင်းဆုံးကိုပဲ လုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင် အစည်းအဝေးမှာ SteveJobs ၏ အလွန်အကျွံဖိအားပေး သည့် Culture ရှိခဲ့သည်။ အချို့ သူ့ကိုမုန်း၍ Apple ကနေ အလုပ် ထွက်သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ Jack Ma လည်း ထိုနည်းတူပင်။ တရုတ်ပြည်လို အင်တာနက် စီးပွားရေးဆိုတာ ကြားတောင် မကြားဖူးသည့်ခေတ်မှာ သူ့ကို ယုံကြည်ကြသော အချို့သော ရှယ်ယာရှင်များနှင့် အခန်းလေး တစ်ခန်းမှာ ကွန်ပျူတာလေး သုံး၊ လေးလုံးလောက်နှင့် အမြတ်အ စွန်းမရခင်နှစ်တွေမှာတောင် သူ တို့ အလုပ်ကိုပိုကောင်းအောင် လုပ်ဖို့ အားထည့်ခဲ့သည်။ နည်း ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ပိုမိုမြှုပ်နှံခဲ့ သည်။ မဆုတ်မနစ် ကြိုးစားရ မည်ဆိုသည့် Culture ကို Aliba-ba's Team တွင် တည်ဆောက် ခဲ့သည်။ Steve Jobs ၏ Apple နှင့် Jack Ma ၏ Alibaba တို့ အောင်မြင်မှုတွင် Culture က အဓိကနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။

သို့ဖြစ်ရာ ကျောင်းကောင်း ဖို့၊ မကောင်းဖို့ထက် ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းဖို့ကတော့ ပိုအရေးကြီး သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဆို သည်မှာလည်း ကမ္ဘာကျော်တက္က သိုလ်က ဘွဲ့ရထားသူတွေပါမှ၊ ပိုက်ဆံချမ်းသာမှ၊ လူမှုကွန်ရက် ကျယ်ပြန့်သူများပါရုံနှင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ကောင်းမဟုတ်ပြန်ပါ။ ပတ် ဝန်းကျင်ကောင်းဆိုသည်မှာ ရည် မှန်းချက်ရှိသော၊ ကြိုးစားလိုစိတ် အပြည့်ရှိသော၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း ၏ Golden Rules လို့ ခေါ်ကြ သော၊ မဖောက်ဖျက်အပ်သော စည်းကမ်းနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဂရုစိုက်တန်ဖိုးထားသောသူများ စုဖွဲ့ထားသည်။ ထို့အတူ တီထွင် ဖန်တီးဆန်းသစ်မှုများကို အားပေး သော အကောင်းဆုံးကိုပဲလုပ်ပြီး အခြားသူများကိုလည်း အကောင်းဆုံးကိုပဲ လုပ်ကြဖို့ တွန်းအား၊ ဖိအားပေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး ကို ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဟု ခေါ် ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခု သည် မိသားစုကနေလည်း အစ ပြုပါသည်။ ပန်းကန်ဆေးပြီးတိုင်း ဘေစင်တစ်ခုလုံးမှာ အမှိုက်နှင့် စားကြွင်းစာကျန်များ ပွမနေခဲ့ အောင် ဘေစင်တစ်ခုလုံးကို ဆေး ကြောသန့်စင်ဖို့ ပြောတတ်သည့်၊ မဆေးခဲ့ရင် ခေါ်ဆူပြီး ပြန်ဆေး ခိုင်းသည့် မိဘမျိုးရှိသည်မှာ ပတ် ဝန်းကျင်ကောင်းတွင် ကြီးပြင်းခွင့် ရခြင်းဖြစ်သည်။

 ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတွင် ကြီးပြင်းရသည်မှာ ပင်ပန်းသည်။ သို့သော် အောင်မြင်ချင်စိတ်ရှိလျှင် ပြီးပြီးရောနေတတ်သည့်၊ ခပ်ပေါ့ပေါ့တွေးတတ်သည့်၊ စံနှုန်း များကို အောက်ကို ခပ်လွယ်လွယ်ပဲ နှိမ့်ချပစ်တတ်သည့် ပတ်ဝန်း ကျင်ကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ လိုသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုသည် လူတစ်ယောက်၏ ကြိုးစားအား ထုတ်လိုစိတ်ကို လောင်စာဖြည့် ပေးသကဲ့သို့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုး တစ်ခုသည်လည်း ကင်ဆာဆဲလ် တစ်ခုလို လူတစ်ယောက်၏ ဘဝ ကို ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်းဖြစ် အောင် တဖြည်းဖြည်းလှိုက်စား စေတတ်သည်။

Grit စာအုပ်ဖြင့် နာမည် ကျော်ကြားခဲ့သည့် Dr. Angela Lee Duckworth သည် သူ၏ စာအုပ်ကို သုတေသနပြုချက် မြောက်မြားစွာကို အခြေခံပြီး ရေး သားခဲ့သည်။

Dan ဟူသည့် ကြေးစားရေ ကူးသမားသည် သူ၏ ပထမ ခြောက်နှစ်တွင် အခြားသောရေ ကူးကျွမ်းကျင်သူများအား လေ့ လာခဲ့သည်။ ထူးချွန်လှသည့် ရေ ကူးကျွမ်းကျင်သူများမှာ ပင်ကိုဗီဇ တစ်ခုကြောင့် ထူးချွန်ခြင်းမဟုတ် ဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာအား ထုတ်မှုများကြောင့် အောင်မြင် လာခြင်းဟု Dan က ပြောသည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာ ထူးချွန်သည့် ရေကူးချန်ပီယံတစ် ယောက်ဖြစ်ချင်ရင် တကယ်တော်သူတွေ စုနေသည့်အသင်းအဖွဲ့ တွင် ပါဝင်နိုင်မှဖြစ်မည်ဟု Dan က ဆိုသည်။

လူတစ်ယောက်က တကယ် တော်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အ ရင်ကြိုးစားရသည်။ ထို့နောက် အသင်းကောင်းများ၊ လူတော်များစု နေသည့် နေရာကို ရောက်အောင် သွားရသည်။

သို့သော် တကယ့်လူတော် များ စုနေသည့် အသင်းအဖွဲ့မျိုး က လူတိုင်းကို အလွယ်တကူ လက်မခံ။ လူအနည်းငယ်ကိုသာ လက်ခံသည်။ နေရာအကန့်အ သတ်ရှိသည်။ စံနှုန်းကန့်သတ် ချက်၊ သတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ အများသူငါထက် ပိုထူးချွန်ထက် မြက်သူများနှင့် စုထားသည့် အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုတွင် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များပြီး ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ လည်း ပိုမိုခက်ခဲမည်သာဖြစ်သည်။

Dan က ဆက်ပြောသည်။ ‘‘ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိပ်စည်းကမ်း ထားတဲ့ သူမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူ တွေက စာတွေရေးနေတယ်၊ သင်နေတယ်၊ လေ့လာနေတယ်၊ ကြိုး စားနေကြတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် လည်း အဲဒီလူတွေရဲ့ အစုထဲဝင် သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်း ကျင်ကလူတွေ လုပ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်လည်း လိုက်လုပ်မိတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ခင်ဗျား တစ်ခုခုကို ဇွဲရှိရှိနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ် အားထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိတယ်။ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်လုပ်တာက တော့ ခက်ခဲတဲ့နည်းပေါ့ဗျာ... ။နည်းနည်းလွယ်တဲ့ နည်းကတော့ လူတွေရဲ့ အခြေခံတွန်းအားဖြစ် တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီ ထွေဖြစ်ခြင်းကို သုံးဖို့ပဲ။ ခင်ဗျား ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက ပိုပြီး ဇွဲရှိရှိနဲ့ ကြိုးစားလေလေ၊ ခင်ဗျား လည်း သူတို့ထက် ပိုပြီးကြိုးစားဖို့ အခွင့်အလမ်းများလေလေပဲ’’ဟု ပြောသည်။

Grit စာအုပ်နှင့် လက်တွေ့ ဘဝထဲက အဖြစ်အပျက်များကို ပြန်ချိန်ထိုးစဉ်းစားကြည့်လျှင် Culture ကို ပတ်ဝန်းကျင်က ဖန် တီးသည်။ မိသားစု၊ လုပ်ငန်းခွင်၊ အပေါင်းအသင်း၊ ရုံးပိတ်ရက်၊ ကျောင်းပိတ်ရက်များမှာ လုပ်လေ့ရှိသည့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ သွားလေ့ ရှိသည့် နေရာများနှင့် ရွေးချယ် ပေါင်းသင်းသူများ စသည့်အ ပေါင်းအသင်းများသည် ဘဝ တန်ဖိုး၊ အလုပ်အပေါ်ထားသည့် တန်ဖိုး၊ လူ့ကျင့်ဝတ်နှင့် လိုက်နာ ရမည့် ဝတ္တရားများအပေါ် ရှုမြင် သုံးသပ်ပုံများကို တိုက်ရိုက်တွန်း အားများနှင့် လွှမ်းမိုးမှုများ ပေး တတ်ပါသည်။

(Dr. Angela Lee Duckworth ၏ GRIT 'The Power of Passionand Perseverance' ကို ကိုးကား သည်။)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top