မိႆရာသီ (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀)

ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍    လုပ္ကိုင္ျခင္းမွ    အဆင့္ျမင့္တက္လမ္း     ရရွိ မည္။   ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတြင္လည္းေကာင္း     ျပည္ပႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ     အက်ိဳးေကာင္းမ်ား   ရရွိမည္။   ေနရာအေျပာင္းအလဲႏွင့္  တိုးတက္မႈမ်ား   ျဖစ္ေပၚမည္။   ေဆာင္႐ြက္ထားေသာကိစၥမ်ား   ေနာက္ဆုံး ခ်ိန္ေရာက္ခါမွ   တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္မည္။   ယၾတာ   ။      ။  အဂၤ  ါေန႔တြင္   ေဆးဝါး အလႉဒါနျပဳပါ။

ၿပိႆရာသီ (ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၁)

ရည္႐ြယ္ခ်က္    ေအာင္ျမင္မည္။    အခက္အခဲမ်ား   ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။   လူမ်ိဳးကြဲ   အက်ိဳးေပးမည္။   ရန္အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္  ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္  ႀကဳံမည္။    ခ်က္ခ်င္းဆုံးျဖတ္ၿပီး   ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔မွ   ေကာင္းေသာ    အက်ိဳးဆက္ရရွိမည္။    ကာလရွည္ၾကာ  ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ထားေသာကိစၥ  တို႔မွ    ေအာင္ျမင္မႈအက်ိဳးဆက္ကို   ရရွိမည္။   ယၾတာ  ။     ။  ေသာၾကာေန႔တြင္   သစ္ေဆြးမ်ား   ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။

ေမထုန္ရာသီ (ေမ ၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁)

ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား  ဝန္းရံေနသည္။   အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္  ရင္ဆိုင္ ရမည္။   စကားမတည္သူမ်ားႏွင့္  ေတြ႕မည္။   ကိုယ္တိုင္လည္း   တစ္ပါးသူအ ေပၚ   စကားတည္ရန္   ခဲယဥ္းမည္။   စာ႐ြက္စာတမ္း  လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ ကိစၥမွန္သမွ်     သတိႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ပါ။   အေရာင္းအဝယ္ကိစၥမ်ား    အေလာ တႀကီး   မေဆာင္႐ြက္ရ။   ေရာင္းမွားဝယ္မွား ျဖစ္တတ္သည္။ 

ယၾတာ    ။      ။  ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္     ယပ္ေတာင္ေဟာင္းမ်ား   စြန႔္ပစ္ပါ။

ကရကဋ္ရာသီ (ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)

ဘဝအေျပာင္းအလဲရွိမည္။    ဆုံးျဖတ္ခ်က္သစ္မ်ား   ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။    လမ္းသစ္ထြင္၍  ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား   ေအာင္ျမင္မည္။   ခ်က္ခ်င္းဆုံးျဖတ္၍   လက္ေတြ႕လုပ္ေသာအလုပ္တို႔သည္   စိတ္ကူးထားသည္ထက္ပို၍    ေအာင္ ျမင္မည္။   လူသစ္၊  ဝန္းက်င္သစ္ႏွင့္  ဆက္ဆံရမည္။    ယၾတာ  ။        ။ တနလၤာ ေန႔တြင္    ေက်ာက္ေက်ာ  ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ဩဂုတ္ ၂၃)

မလုပ္ေတာ့ဟူ၍    ယတိျပတ္ဆုံးျဖတ္ထားေသာ   လုပ္ငန္းမ်ား       ျပန္ လည္   လုပ္ကိုင္ရမည္။   ျပႆနာေဟာင္းမ်ား    ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။    ျပန္ လည္   ဆုံစည္းရန္   မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဟု   သတ္မွတ္ထားေသာသူႏွင့္  ဆုံစည္း မည္။  မိမိဝန္းက်င္တြင္    အသက္ေသဆုံးမည္ဟု ထင္မွတ္ရေသာသူ   ပကတိ ျပန္လည္    က်န္းမာလာမည္။     ေဆးစစ္ခ်က္အရ  ေရာဂါမရွိဟု    သတင္းၾကား ရမည္။    ယၾတာ   ။          ။  တနဂၤေႏြေန႔တြင္     အုန္းသီးစိတ္    ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂)

အေရးပါေသာစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား   လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။   အလုပ္  ႏွစ္ခု   တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း   လုပ္ကိုင္ရမည္။   အေျပာင္းအလဲႏွင့္  တိုးတက္မႈ မ်ား   ပူးတြဲျဖစ္ထြန္းမည္။     အရပ္ေဝး   ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ   အလုပ္  မ်ား      အဆင္ေျပမည္။   ကိုယ္တိုင္တြင္လည္းေကာင္း၊   မိသားစုတြင္လည္း ေကာင္း      အလုပ္အႀကံအစည္   ေအာင္ျမင္မည္။   ယၾတာ  ။ ။  ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္   လိေမၺာ္သီး    ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

တူရာသီ (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃)

ေရွ႕ဆက္တိုးရန္    လမ္းစေပ်ာက္၍   ေနာက္ျပန္ဆုတ္ရန္    ခက္ခဲေသာ   အေနအထားရွိမည္။   ရပ္တန႔္ေနမည့္အစား   ရသမွ်  ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္ပါ။    တစ္ပါးသူျပဳမူထားေသာ    ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို    ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး  သ ဖြယ္   ထမ္းေဆာင္    ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။     အျခားသူမ်ား     တားဆီးေန သည့္ ၾကား မွ     တစ္ဇ∑တ္ထိုး    ေရွ႕တိုးလုပ္ကာ      အရႈံးႀကဳံၿပီးမွ     ထူးျခားမည္။   

ယၾတာ  ။   ။  ေသာၾကာေန႔တြင္      ပဲကုလားဟင္း    ဆြမ္းေလာင္းပါ။

ၿဗိစÍာရာသီ(ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂)

အဆိုးအညံ့မ်ားကို   ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၿပီး    ေကာင္းေသာကံပြင့္မည္။   အ ေရးပါေသာ  ကတိစကားမ်ား   ေျပာဆိုေဆာင္႐ြက္ရမည္။  လူမ်ိဳးကြဲ    အက်ိဳး  ေပးမည္။    အရပ္ေဝးႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး    လုပ္ေသာလုပ္ငန္းတို႔မွ    အဆင့္ျမင့္   တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။   အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားကို   ေက်ာ္လႊားၿပီး   ထူးျခား ေသာ    ေအာင္ျမင္မႈမ်ား    ရရွိမည္။    အတတ္ပညာႏွင့္  တိုးတက္မႈမ်ားရမည္။   ယၾတာ   ။  ။   အဂၤ  ါေန႔တြင္   ဆန္ႀကဲပက္၍    ၾကက္ငွက္အစာေကြၽးပါ။

ဓႏုရာသီ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

အလႉမဂၤလာကိစၥမ်ား    ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။    ေမတၱာေရးကံေကာင္း    မည္။    အၿပိဳင္အဆိုင္အားလုံးကို    ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေပမည္။   မိတ္ေကာင္းေဆြ ေကာင္း  တိုးပြားမည္။   စုေပါင္းလုပ္ငန္း    အက်ိဳးေပးမည္။  ပညာအတတ္ႏွင့္  တိုးတက္မႈမ်ား  ရရွိမည္။   ကိုယ့္ကိစၥထက္    သူတစ္ပါးကိစၥမ်ား  ဦးစားေပးရ လိမ့္မည္။  အခါတိုင္းထက္ပို၍  ေငြဝင္မည္။  ယၾတာ   ။ ။   ၾကာသပေတးေန႔ တြင္    ဖန္ကြဲမ်ား    ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။ 

မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၂၀)

ကာလရွည္ၾကာ   လူပင္ပန္း      စိတ္ပင္ပန္းခံ၍    ႀကိဳးစားအားထုတ္ထား သည္တို႔၏    ေကာင္းေသာအသီးအပြင့္မ်ား   ပိုင္ဆိုင္ခံစားရမည္။  ဘဝအေျခ  အေန  အဆင့္ျမင့္မားတိုးတက္ရန္အတြက္   ေပၚထြန္းလာေသာ  အေျခအေန  အရပ္ရပ္ကို    လက္ေတြ႕အသုံးခ်၍   အဆင့္ျမင့္ေသာ  တက္လမ္းမ်ား   ေပၚ  ထြန္းမည္။   ယၾတာ  ။ ။    စေနေန႔တြင္    တံခြန္တစ္လက္  ဘုရားကပ္လႉပါ။

ကုံရာသီ (ဇန္နဝါရီ ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ     ၁၈)

ခရီးသြားရန္     စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား     အဆင္ေျပမည္။    လုပ္႐ိုးလုပ္ စဥ္    မဟုတ္ေသာ    အလုပ္ကိစၥပိုမ်ား    ေဆာင္႐ြက္ရန္   အေျခအေနႀကဳံမည္။    မူလစီစဥ္ထားသည္ႏွင့္  လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား  ကြာဟမည္။   ေငြေၾကး  အေပးအယူကိစၥမ်ားတြင္ သတိႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ အခ်ိန္ယူၿပီး   စဥ္းစားေလ အမွားႀကဳံမည္။   ယၾတာ   ။    ။  စေနေန႔တြင္   ဖိနပ္အျပတ္မ်ား   ရွာေဖြစြန႔္ပစ္ပါ။   မိန္ရာသီ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀)

အလိုအေလ်ာက္    စိတ္တိုေဒါသထြက္မည္။   ရန္ပဋိပကၡမ်ား   ျဖစ္တတ္  သည္။   မူလရည္မွန္းထားသည္ကတစ္မ်ိဳး၊  လက္ေတြ႕တစ္မ်ိဳးျဖစ္မည္။   စီမံ ကိန္း    ခ်၍  မရ။   တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေသာကိစၥမ်ားကို   အဆုံးသတ္ရမည္။   ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ထားသည္မ်ားကို    လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္  ရမည္။   ယၾတာ  ။          ။  ၾကာသပေတးေန႔တြင္      ပန္းအျဖဴငါးပြင့္       ဘုရားကပ္ လႉ ပါ။       


ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Kumudra


#Unicode Version#

မိဿရာသီ (မတ် ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀)

ဦးတည်ချက်ပြောင်း၍    လုပ်ကိုင်ခြင်းမှ    အဆင့်မြင့်တက်လမ်း     ရရှိ မည်။   ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုတွင်လည်းကောင်း     ပြည်ပနှင့် ဆက်နွှယ်သော     အကျိုးကောင်းများ   ရရှိမည်။   နေရာအပြောင်းအလဲနှင့်  တိုးတက်မှုများ   ဖြစ်ပေါ်မည်။   ဆောင်ရွက်ထားသောကိစ္စများ   နောက်ဆုံး ချိန်ရောက်ခါမှ   တလွဲတချော်ဖြစ်မည်။   ယတြာ   ။      ။  အင်္ဂ  ါနေ့တွင်   ဆေးဝါး အလှူဒါနပြုပါ။

ပြိဿရာသီ (ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၁)

ရည်ရွယ်ချက်    အောင်မြင်မည်။    အခက်အခဲများ   ကျော်လွှားနိုင်မည်။   လူမျိုးကွဲ   အကျိုးပေးမည်။   ရန်အတိုက်အခံများနှင့်  ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်  ကြုံမည်။    ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီး   ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ခြင်းတို့မှ   ကောင်းသော    အကျိုးဆက်ရရှိမည်။    ကာလရှည်ကြာ  ကြိုးစားဆောင်ရွက်ထားသောကိစ္စ  တို့မှ    အောင်မြင်မှုအကျိုးဆက်ကို   ရရှိမည်။   ယတြာ  ။     ။  သောကြာနေ့တွင်   သစ်ဆွေးများ   ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။

မေထုန်ရာသီ (မေ ၂၂ မှ ဇွန် ၂၁)

ရန်အနှောင့်အယှက်များ  ဝန်းရံနေသည်။   အတိုက်အခံများနှင့်  ရင်ဆိုင် ရမည်။   စကားမတည်သူများနှင့်  တွေ့မည်။   ကိုယ်တိုင်လည်း   တစ်ပါးသူအ ပေါ်   စကားတည်ရန်   ခဲယဉ်းမည်။   စာရွက်စာတမ်း  လက်ပြောင်းလက်လွှဲ ကိစ္စမှန်သမျှ     သတိနှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။   အရောင်းအဝယ်ကိစ္စများ    အလော တကြီး   မဆောင်ရွက်ရ။   ရောင်းမှားဝယ်မှား ဖြစ်တတ်သည်။ 

ယတြာ    ။      ။  ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်     ယပ်တောင်ဟောင်းများ   စွန့်ပစ်ပါ။

ကရကဋ်ရာသီ (ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂)

ဘဝအပြောင်းအလဲရှိမည်။    ဆုံးဖြတ်ချက်သစ်များ   ချမှတ်နိုင်သည်။    လမ်းသစ်ထွင်၍  ဆောင်ရွက်မှုများ   အောင်မြင်မည်။   ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်၍   လက်တွေ့လုပ်သောအလုပ်တို့သည်   စိတ်ကူးထားသည်ထက်ပို၍    အောင် မြင်မည်။   လူသစ်၊  ဝန်းကျင်သစ်နှင့်  ဆက်ဆံရမည်။    ယတြာ  ။        ။ တနင်္လာ နေ့တွင်    ကျောက်ကျော  ဆွမ်းတော်တင်ပါ။

သိဟ်ရာသီ (ဇူလိုင် ၂၃ မှ ဩဂုတ် ၂၃)

မလုပ်တော့ဟူ၍    ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားသော   လုပ်ငန်းများ       ပြန် လည်   လုပ်ကိုင်ရမည်။   ပြဿနာဟောင်းများ    ပြန်လည်ဖြေရှင်းရမည်။    ပြန် လည်   ဆုံစည်းရန်   မဖြစ်နိုင်တော့ဟု   သတ်မှတ်ထားသောသူနှင့်  ဆုံစည်း မည်။  မိမိဝန်းကျင်တွင်    အသက်သေဆုံးမည်ဟု ထင်မှတ်ရသောသူ   ပကတိ ပြန်လည်    ကျန်းမာလာမည်။     ဆေးစစ်ချက်အရ  ရောဂါမရှိဟု    သတင်းကြား ရမည်။    ယတြာ   ။          ။  တနင်္ဂနွေနေ့တွင်     အုန်းသီးစိတ်    ဆွမ်းတော်တင်ပါ။

ကန်ရာသီ (ဩဂုတ် ၂၄ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂)

အရေးပါသောစာရွက်စာတမ်းများ   လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။   အလုပ်  နှစ်ခု   တစ်ပြိုင်နက်တည်း   လုပ်ကိုင်ရမည်။   အပြောင်းအလဲနှင့်  တိုးတက်မှု များ   ပူးတွဲဖြစ်ထွန်းမည်။     အရပ်ဝေး   နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ဆက်စပ်သော   အလုပ်  များ      အဆင်ပြေမည်။   ကိုယ်တိုင်တွင်လည်းကောင်း၊   မိသားစုတွင်လည်း ကောင်း      အလုပ်အကြံအစည်   အောင်မြင်မည်။   ယတြာ  ။ ။  ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်   လိမ္ဗော်သီး    ဆွမ်းတော်တင်ပါ။

တူရာသီ (စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၃)

ရှေ့ဆက်တိုးရန်    လမ်းစပျောက်၍   နောက်ပြန်ဆုတ်ရန်    ခက်ခဲသော   အနေအထားရှိမည်။   ရပ်တန့်နေမည့်အစား   ရသမျှ  ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါ။    တစ်ပါးသူပြုမူထားသော    ပြဿနာအခက်အခဲများကို    ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး  သ ဖွယ်   ထမ်းဆောင်    ဖြေရှင်းရလိမ့်မည်။     အခြားသူများ     တားဆီးနေ သည့် ကြား မှ     တစ်ဇ∑တ်ထိုး    ရှေ့တိုးလုပ်ကာ      အရှုံးကြုံပြီးမှ     ထူးခြားမည်။   

ယတြာ  ။   ။  သောကြာနေ့တွင်      ပဲကုလားဟင်း    ဆွမ်းလောင်းပါ။

ဗြိစÍာရာသီ(အောက်တိုဘာ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂)

အဆိုးအညံ့များကို   ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီး    ကောင်းသောကံပွင့်မည်။   အ ရေးပါသော  ကတိစကားများ   ပြောဆိုဆောင်ရွက်ရမည်။  လူမျိုးကွဲ    အကျိုး  ပေးမည်။    အရပ်ဝေးနှင့်ဆက်စပ်ပြီး    လုပ်သောလုပ်ငန်းတို့မှ    အဆင့်မြင့်   တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်မည်။   အပြိုင်အဆိုင်များကို   ကျော်လွှားပြီး   ထူးခြား သော    အောင်မြင်မှုများ    ရရှိမည်။    အတတ်ပညာနှင့်  တိုးတက်မှုများရမည်။   ယတြာ   ။  ။   အင်္ဂ  ါနေ့တွင်   ဆန်ကြဲပက်၍    ကြက်ငှက်အစာကျွေးပါ။

ဓနုရာသီ (နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)

အလှူမင်္ဂလာကိစ္စများ    ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။    မေတ္တာရေးကံကောင်း    မည်။    အပြိုင်အဆိုင်အားလုံးကို    ကျော်လွှားနိုင်ပေမည်။   မိတ်ကောင်းဆွေ ကောင်း  တိုးပွားမည်။   စုပေါင်းလုပ်ငန်း    အကျိုးပေးမည်။  ပညာအတတ်နှင့်  တိုးတက်မှုများ  ရရှိမည်။   ကိုယ့်ကိစ္စထက်    သူတစ်ပါးကိစ္စများ  ဦးစားပေးရ လိမ့်မည်။  အခါတိုင်းထက်ပို၍  ငွေဝင်မည်။  ယတြာ   ။ ။   ကြာသပတေးနေ့ တွင်    ဖန်ကွဲများ    ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။ 

မကာရရာသီ (ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၂၀)

ကာလရှည်ကြာ   လူပင်ပန်း      စိတ်ပင်ပန်းခံ၍    ကြိုးစားအားထုတ်ထား သည်တို့၏    ကောင်းသောအသီးအပွင့်များ   ပိုင်ဆိုင်ခံစားရမည်။  ဘဝအခြေ  အနေ  အဆင့်မြင့်မားတိုးတက်ရန်အတွက်   ပေါ်ထွန်းလာသော  အခြေအနေ  အရပ်ရပ်ကို    လက်တွေ့အသုံးချ၍   အဆင့်မြင့်သော  တက်လမ်းများ   ပေါ်  ထွန်းမည်။   ယတြာ  ။ ။    စနေနေ့တွင်    တံခွန်တစ်လက်  ဘုရားကပ်လှူပါ။

ကုံရာသီ (ဇန်နဝါရီ ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီလ     ၁၈)

ခရီးသွားရန်     စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ     အဆင်ပြေမည်။    လုပ်ရိုးလုပ် စဉ်    မဟုတ်သော    အလုပ်ကိစ္စပိုများ    ဆောင်ရွက်ရန်   အခြေအနေကြုံမည်။    မူလစီစဉ်ထားသည်နှင့်  လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများ  ကွာဟမည်။   ငွေကြေး  အပေးအယူကိစ္စများတွင် သတိနှင့်ဆောင်ရွက်ပါ။ အချိန်ယူပြီး   စဉ်းစားလေ အမှားကြုံမည်။   ယတြာ   ။    ။  စနေနေ့တွင်   ဖိနပ်အပြတ်များ   ရှာဖွေစွန့်ပစ်ပါ။   မိန်ရာသီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀)

အလိုအလျောက်    စိတ်တိုဒေါသထွက်မည်။   ရန်ပဋိပက္ခများ   ဖြစ်တတ်  သည်။   မူလရည်မှန်းထားသည်ကတစ်မျိုး၊  လက်တွေ့တစ်မျိုးဖြစ်မည်။   စီမံ ကိန်း    ချ၍  မရ။   တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်သောကိစ္စများကို   အဆုံးသတ်ရမည်။   ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ထားသည်များကို    လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်  ရမည်။   ယတြာ  ။          ။  ကြာသပတေးနေ့တွင်      ပန်းအဖြူငါးပွင့်       ဘုရားကပ် လှူ ပါ။       
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top