တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏွင္႕ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား ေဒသခံမ်ား၏စကားကို အစိုးရအေနျဖင္႕ နားေထာင္ဖို့လိုၿပီ

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၏ စကားသံ မ်ားကို NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ေလး ေလးစားစား နားေထာင္ရန္လိုအပ္ သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MATA) မွ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မ တီ၀င္ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးကေျပာသည္။
စဥ္းစားဖို႔လို
““အဓိကကေတာ့ ေျပာခဲ့ တဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ၊ စကားေတြ၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဆန္းစစ္ခ်က္ေတြကို NLD အစိုးရအေနနဲ႔ ေလးေလးစား စား နားေထာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ စြမ္းအင္လို အပ္ခ်က္ဆိုတဲ့ ကိစ္ၥရွိရပါတယ္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုပါ။ တကယ္တမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႔နဲ႔ လူမႈဘ၀ေတြ စေတးခံၿပီး မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ အားလံုးတန္း တူညီမွ်တဲ့ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မစေတးရတဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဘယ္ ဟာလိုခ်င္လဲဆိုတဲ့ ကိစ္ၥက အစိုးရ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဆံုးျဖတ္ရ မွာ။ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြကို စေတး ၿပီးမွ တျခားျပည္မအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကိစ္ၥဟာ တရားမွ်တ ပါ့မလားဆိုတာ NLD အစိုးရ စဥ္း စားရမွာပါ။ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ ေရးဆိုတဲ့အစိုးရက ေလးေလးနက္ နက္ စဥ္းစားဖို႔လိုပါၿပီ”” ဟု ၎ က ေျပာသည္။
ပညာရွင္မ်ားကရွင္းျပ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel တြင္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား ႏွင့္ ျပည္ပပညာရွင္မ်ား MATA အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေက်ာက္ မီးေသြးၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏ္ၲရာယ္ (သို႔ မဟုတ္) အဆိပ္သင့္ တီက်စ္အမည္ ျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ တီက်စ္ေဒသရွိ ေရထု၊ ေလထုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ပပညာ ရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ကို ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း၊ တီက်စ္ေဒသ ရွိ ေလထုအတြင္းတြင္ က်န္းမာေရး ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ဓာတ္သတ္ၱဳ မ်ား ပါ၀င္ႏႈန္းမွာ ျမင့္မားလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
အစီအစဥ္ရွိ
““အစိုးရကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ အကုန္လံုးကိုေျပာ ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ေျပာဖို႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုသဏၭာန္ အရ လုပ္ငန္းစဥ္အရ လုပ္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚမွာ လိုလားလက္ ခံမွ ေတြ႕ခြင့္ရွိမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရကို ဖိတ္ၾကားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို လာနားေထာင္ၾကည့္ ဖို႔ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီး ၆ ဦးကို ဖိတ္ထားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ မွ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရက တိုက္႐ိုက္သက္ ဆိုင္တာမွန္တယ္။ ျပည္နယ္က ၀န္ ႀကီးေတြရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ မပါဘဲနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လံုး၀ လက္မခံဘူး။ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္း အင္၀န္ႀကီးဌာနကိုလည္း ေတြ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္”” ဟု ၎င္းက ျဖည့္ စြက္ေျပာသည္။
ပိတ္သိမ္းရန္ေတာင္းဆို
တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ပအိုး၀္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေဒသတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ တီက်စ္စက္႐ံု စတင္ ခ်ိန္မွစ၍ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ က်န္း မာေရးျပႆနာမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ံုကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္အစိုးရက ၀ူရွီဟြာေဂါင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာကုမ္ၸဏီကို လိုင္စင္ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး လိုင္စင္သက္ တမ္းမွာ ၂၂ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမ္ၸ ဏီဘက္မွ ၎င္းတို႔၏ စက္႐ံုလည္ ပတ္မႈေၾကာင့္ ေဘးအႏ္ၲရာယ္ရွိ ေၾကာင္း၊ အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္ လံုလံု ျပႏိုင္လွ်င္ ၎င္းတို႔၏ လုပ္ ငန္းလိုင္စင္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈကို စြန္႔လႊတ္မည္ဟုေျပာဆို မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တီက်စ္ေဒသ ၅ မိုင္အတြင္း ရြာေပါင္း ၃၉ ရြာ ခန္႔တည္ရွိၿပီးလူဦးေရ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စက္႐ံုမွ စြန္႔ပစ္ပစ္ၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ မ်ားအေနျဖင့္ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ သားပ်က္သား ေလွ်ာျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း တိုးျမင့္လာ ေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ စက္႐ံုကိုပိတ္ သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း သိရသည္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Weekly HeadLine
တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ ဒေသခံများ၏စကားကို အစိုးရအနေဖြင့် နားထောင်ဖို့လိုပြီ

တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးတွေ့ ရှိချက်များ၊ ဒေသခံများ၏ စကားသံ များကို NLD အစိုးရအနေဖြင့် လေး လေးစားစား နားထောင်ရန်လိုအပ် သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ပွင့်လင်းမြင် သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု ဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ (MATA) မှ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မ တီဝင်ဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောသည်။
စဉ်းစားဖို့လို
““အဓိကကတော့ ပြောခဲ့ တဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေ၊ စကားတွေ၊ ဒေသခံတွေရဲ့ ဆန်းစစ်ချက်တွေကို NLD အစိုးရအနေနဲ့ လေးလေးစား စား နားထောင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ စွမ်းအင်လို အပ်ချက်ဆိုတဲ့ ကိစ်္စရှိရပါတယ်။ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုပါ။ တကယ်တမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ဖို့နဲ့ လူမှုဘဝတွေ စတေးခံပြီး မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ အားလုံးတန်း တူညီမျှတဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မစတေးရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဘယ် ဟာလိုချင်လဲဆိုတဲ့ ကိစ်္စက အစိုးရ နဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဆုံးဖြတ်ရ မှာ။ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကို စတေး ပြီးမှ တခြားပြည်မအတွက် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကိစ်္စဟာ တရားမျှတ ပါ့မလားဆိုတာ NLD အစိုးရ စဉ်း စားရမှာပါ။ ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက် ရေးဆိုတဲ့အစိုးရက လေးလေးနက် နက် စဉ်းစားဖို့လိုပါပြီ”” ဟု ၎င်း က ပြောသည်။
ပညာရှင်များကရှင်းပြ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ Orchid Hotel တွင် တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများ နှင့် ပြည်ပပညာရှင်များ MATA အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက ကျောက် မီးသွေးခြိမ်းခြောက်မှုအန်္တရာယ် (သို့ မဟုတ်) အဆိပ်သင့် တီကျစ်အမည် ဖြင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း၊ တီကျစ်ဒေသရှိ ရေထု၊ လေထုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ပပညာ ရှင်များက လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ ကို ရှင်းပြခဲ့ကြောင်း၊ တီကျစ်ဒေသ ရှိ လေထုအတွင်းတွင် ကျန်းမာရေး ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ဓာတ်သတ်္တု များ ပါဝင်နှုန်းမှာ မြင့်မားလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
အစီအစဉ်ရှိ
““အစိုးရကို ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိချက်တွေ အကုန်လုံးကိုပြော ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ပြောဖို့မှာ ကျွန်တော်တို့ ချဉ်းကပ်မှုပုံသဏ္ဌာန် အရ လုပ်ငန်းစဉ်အရ လုပ်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ လိုလားလက် ခံမှ တွေ့ခွင့်ရှိမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ဆုံပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကို ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရှိချက်ကို လာနားထောင်ကြည့် ဖို့ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီး ၆ ဦးကို ဖိတ်ထားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးပွဲကို ဝန်ကြီးတစ်ယောက် မှ တက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ပြည် ထောင်စု အစိုးရက တိုက်ရိုက်သက် ဆိုင်တာမှန်တယ်။ ပြည်နယ်က ဝန် ကြီးတွေရဲ့ သဘောထားမှတ်ချက် မပါဘဲနဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက လုံး၀ လက်မခံဘူး။ လျှပ်စစ်နဲ့စွမ်း အင်ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်း တွေ့ဖို့ ကြိုးစားပါမယ်”” ဟု ၎င်းင်းက ဖြည့် စွက်ပြောသည်။
ပိတ်သိမ်းရန်တောင်းဆို
တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံသည် ရှမ်းပြည်နယ် ပအိုးဝ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ပင် လောင်းမြို့နယ် တီကျစ်ဒေသတွင် တည်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး၂၀၀၅ ခုနှစ် တွင် လုပ်ငန်းများ စတင်လည်ပတ် ခဲ့ကြောင်း၊ တီကျစ်စက်ရုံ စတင် ချိန်မှစ၍ ဒေသခံများအနေဖြင့် ကျန်း မာရေးပြဿနာများကို ဆိုးရွားစွာ ခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စက်ရုံကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ယခင်အစိုးရက ဝူရှီဟွာဂေါင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ် လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာကုမ်္ပဏီကို လိုင်စင်ချထားပေးခဲ့ပြီး လိုင်စင်သက် တမ်းမှာ ၂၂ နှစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုမ်္ပ ဏီဘက်မှ ၎င်းင်းတို့၏ စက်ရုံလည် ပတ်မှုကြောင့် ဘေးအန်္တရာယ်ရှိ ကြောင်း၊ အထောက်အထား ခိုင်ခိုင် လုံလုံ ပြနိုင်လျှင် ၎င်းင်းတို့၏ လုပ် ငန်းလိုင်စင်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကို စွန့်လွှတ်မည်ဟုပြောဆို မှုများရှိခဲ့ကြောင်း၊ တီကျစ်ဒေသ ၅ မိုင်အတွင်း ရွာပေါင်း ၃၉ ရွာ ခန့်တည်ရှိပြီးလူဦးရေ၁၂၀၀၀ ကျော် နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း၊ စက်ရုံမှ စွန့်ပစ်ပစ်္စည်းများကြောင့် ဒေသခံ များအနေဖြင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါများ၊ သားပျက်သား လျှောဖြစ်ပွားမှုနှုန်း တိုးမြင့်လာ ကြောင်း စစ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြ ခဲ့ပြီး ဒေသခံများမှ စက်ရုံကိုပိတ် သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုမှုများရှိနေ ကြောင်း သိရသည်။
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top