တခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသမီးဘ၀ကို နိမ့္က်ေသာ ဘ၀ဟုထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ အရာရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေနာက္လိုက္ သာ ျဖစ္ၾကရေပသည္။အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားအျဖစ္သို႔ မရႏိုင္ၾကေပ။ ဆုထူးပန္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုထင္ျမင္ယူဆ ေနၾကသည္။ ဒီလို မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး ရွိသည္။ ဘုရားျဖစ္ရန္ဆုထူးပန္ဆင္ႏိုင္သည္။ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္ အခါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘုရားဆုေတာင္းၾကသည့္ သာဓကမ်ား ရွိသည္။

ျမတ္စြာဘုရား ခုနစ္၀ါေျမာက္၀ါဆိုခါနီးတြင္ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္သို႔ ႂကြသြား ၍ အဘိဓမၼာတရားေဟာၾကားသည္။၀ါကြၽတ္ေသာအခါ အဘိဓမၼာတရား ေဟာ ၾကားၿပီးဆုံးေသာေၾကာင့္လူ႔ျပည္သို႔ျပန္ႂကြဆင္းေတာ္မူသည္။ ဘုရားရွင္ျပန္ဆင္း ေသာလမ္းတြင္ နတ္ပရိသတ္မ်ားစုံလင္စြာ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အထက္မွသည္ေအာက္အ၀ီစိတိုင္ေအာင္ ဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္ ကာ လူေတြလည္း နတ္ျဗဟၼာေတြကိုေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ ၃၆ -ယူဇနာရွိေသာ ပရိသတ္တြင္ အားလုံးလိုလို ဘုရားအျဖစ္ဆုေတာင္းၾကေတာ့သည္။ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ခြဲျခားမႈ ဟူ၍ မရွိေတာ့။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘုရားျဖစ္ ရန္ဆုထူးပန္ႏိုင္ၾကသည္ကိုသိၾကေလသည္။ (ဓမၼပဒ၊ ဌ-၂၊ ၁၄၆)ဘုရားအျဖစ္ကို ဆုေတာင္းၾကေသာအမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးဘ၀အျဖစ္ေတာ့ ဘုရားအျဖစ္ကို မရႏိုင္၊ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားဆုပန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ေၾကာင္း တရားကိုအရင္လိုက္နာက်င့္ႀကံရမည္။ အမ်ိဳးေကာင္းသား ေယာက်ာၤး တစ္ဦးျဖစ္ရန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားလိုက္နာက်င့္ႀကံရမည့္ တရားမ်ားမွာ-

(၁) ရတနာသုံးပါးတို႔၌ ၾကည္ညိဳျခင္း၊
(၂) ငါးပါးသီလကို ျဖည့္က်င့္ျခင္း၊
(၃) အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္၊ မိန္းမအျဖစ္ကို မႏွစ္သက္ျခင္း၊
(၄) အမ်ိဳးသားအျဖစ္၊ ေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို ႏွစ္သက္ျခင္း၊

ဟူေသာတရားေလးပါးကို လိုက္နာက်င့္ႀကံရမည္။ ရတနာသုံးပါး ၾကည္ညိဳရမည္ဟု ဆိုရာတြင္ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါး၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးတို႔၌ဉာဏ္သက္၀င္ကာ ယုံၾကည္ ၾကည္ညိဳရမည္ကို ဆိုလိုသည္။ငါးပါးသီလကို ျဖည့္က်င့္ရမည္ဟု ဆိုရာတြင္ ငါးပါးသီလ၏ အက်ိဳးႏွွင့္ အျပစ္ကိုသိ၍ လုံၿခဳံေအာင္ ေစာင့္ထိန္း ျဖည့္က်င့္ရမည္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္၊မိန္းမအျဖစ္ကို မႏွစ္သက္ျခင္းဟု ဆိုရာတြင္ မိန္းမအျဖစ္၌ တည္ရွိ ပါကစၾက၀ေတးမင္း၊ သိၾကားမင္း၊ ျဗဟၼာမင္း တို႔၏ စည္းစိမ္ကို မရႏိုင္။ပေစၥကဗုဒၶါ၊ သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားအျဖစ္ကို မရႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္၊ မိန္းမ အျဖစ္ကိုမလိုခ်င္၊မႏွစ္သက္ျခင္းရွိေနရမည္။ထိုကဲ့သို႔ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ပင္အမ်ိဳးေကာင္း သား ေယာက်ာၤးျဖစ္ဖို႔ရာအေၾကာင္းတစ္ပါး ျဖစ္၏။အမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို ႏွစ္သက္ျခင္းဟုဆိုရာတြင္ အမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးအျဖစ္၌ တည္ရွိပါက စၾက၀ေတးမင္းမွ အစ ေနာက္ဆုံးသဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားတိုင္ေအာင္ ျဖစ္ႏိုင္ သည္။

ထိုမြန္ျမတ္ေသာ ဘ၀မ်ားကိုရႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို ႏွစ္သက္ စိတ္ရွိရမည္။ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါကဤအမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးျဖစ္ေၾကာင္း တရားေလးပါး ကိုလိုက္နာက်င့္ႀကံ၍ဒုတိယဘ၀၌အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္မွ အမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးအျဖစ္ကိုေရာက္ သြားေသာသာဓကမ်ား ရွိသည္။ အခါတစ္ပါး ကပၸိလ၀တ္ျပည္သူ ေဂါပိကာအမည္ရွိသာကီ၀င္မင္းသမီးသည္ ဘုရား၊တရား အလြန္ၾကည္ညိဳသည္။ ငါးပါးသီလ လုံေအာင္ေစာင့္သည္။ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ကို မႏွစ္သက္။

အမ်ိဳးသားေယာက်ာၤးအျဖစ္ကိုႏွစ္သက္သည္ျဖစ္၍ ရဟန္းေတာ္သုံးပါးကို ျပဳစုလုပ္ေကြၽး လွ်က္ ေနသည္။ ေဂါပိကာကြယ္လြန္ေသာအခါ ဒုတိယဘ၀တြင္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ သိၾကားမင္း၏ သားေတာ္ေဂါပကနတ္သား ေယာက်ာၤးျဖစ္ရေလ၏။ထိုသာဓကကို ေထာက္ထား၍အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ဤတရားေလးပါးကို ျပည့္စုံေအာင္ က်င့္ႏိုင္ေသာ္ ဒုတိယဘ၀၌ေယာက်ာၤးေကာင္းစင္စစ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေယာက်ာၤးဘ၀ ရၿပီးေသာအခါတြင္လည္းအရင္ဘ၀က ေတာင္းခဲ့ေသာ ဘုရားဆုျပည့္ေၾကာင္း ပါရမီ ကို ျဖည့္က်င့္ပါကဘုရားအျဖစ္ကို ေရာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ဘုရားျဖစ္ရန္ဆုထူးပန္ႏိုင္ၾကေပသည္။သဒၶမၼရံသီရိပ္သာ ဆရာေတာ္ အရွင္ကု႑လာဘိ၀ံသမွ ကူးယူ တင္ျပပါသည္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: theesaychin
#Unicode Version#
တချို့သော အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့၏ အမျိုးသမီးဘဝကို နိမ့်ကျသော ဘဝဟုထင်မြင်ယူဆကြသည်။ အရာရာတွင် အမျိုးသားများ၏ နောက်လိုက် သာ ဖြစ်ကြရပေသည်။အလွန်မြင့်မြတ်သော ဘုရားအဖြစ်သို့ မရနိုင်ကြပေ။ ဆုထူးပန်ရန် မဖြစ်နိုင်ဟုထင်မြင်ယူဆ နေကြသည်။ ဒီလို မဟုတ်ပါ။ အမျိုး သမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ဆောင်ရွက်နိုင်သော အခွင့်အရေး ရှိသည်။ ဘုရားဖြစ်ရန်ဆုထူးပန်ဆင်နိုင်သည်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော် အခါက အမျိုးသမီးများ ဘုရားဆုတောင်းကြသည့် သာဓကများ ရှိသည်။

မြတ်စွာဘုရား ခုနစ်ဝါမြောက်ဝါဆိုခါနီးတွင် တာဝတိံသာ နတ်ပြည်သို့ ကြွသွား ၍ အဘိဓမ္မာတရားဟောကြားသည်။ဝါကျွတ်သောအခါ အဘိဓမ္မာတရား ဟော ကြားပြီးဆုံးသောကြောင့်လူ့ပြည်သို့ပြန်ကြွဆင်းတော်မူသည်။ ဘုရားရှင်ပြန်ဆင်း သောလမ်းတွင် နတ်ပရိသတ်များစုံလင်စွာ ရှိခိုးပူဇော်ကြသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့် အထက်မှသည်အောက်အဝီစိတိုင်အောင် ဟင်းလင်းပြင်ဖြစ် ကာ လူတွေလည်း နတ်ဗြဟ္မာတွေကိုတွေ့မြင်ကြရသည်။ ၃၆ -ယူဇနာရှိသော ပရိသတ်တွင် အားလုံးလိုလို ဘုရားအဖြစ်ဆုတောင်းကြတော့သည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု ဟူ၍ မရှိတော့။

ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် ဘုရားဖြစ် ရန်ဆုထူးပန်နိုင်ကြသည်ကိုသိကြလေသည်။ (ဓမ္မပဒ၊ ဌ-၂၊ ၁၄၆)ဘုရားအဖြစ်ကို ဆုတောင်းကြသောအမျိုးသမီးတို့သည် အမျိုးသမီးဘဝအဖြစ်တော့ ဘုရားအဖြစ်ကို မရနိုင်၊ထို့ကြောင့် ဘုရားဆုပန်သော အမျိုးသမီးသည် အမျိုးသား ဖြစ်ကြောင်း တရားကိုအရင်လိုက်နာကျင့်ကြံရမည်။ အမျိုးကောင်းသား ယောကျာၤး တစ်ဦးဖြစ်ရန်အမျိုးသမီးများလိုက်နာကျင့်ကြံရမည့် တရားများမှာ-

(၁) ရတနာသုံးပါးတို့၌ ကြည်ညိုခြင်း၊
(၂) ငါးပါးသီလကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း၊
(၃) အမျိုးသမီးအဖြစ်၊ မိန်းမအဖြစ်ကို မနှစ်သက်ခြင်း၊
(၄) အမျိုးသားအဖြစ်၊ ယောကျာၤးအဖြစ်ကို နှစ်သက်ခြင်း၊

ဟူသောတရားလေးပါးကို လိုက်နာကျင့်ကြံရမည်။ ရတနာသုံးပါး ကြည်ညိုရမည်ဟု ဆိုရာတွင်ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုးပါး၊ တရားဂုဏ်တော် ခြောက်ပါး၊ သံဃာဂုဏ်တော် ကိုးပါးတို့၌ဉာဏ်သက်ဝင်ကာ ယုံကြည် ကြည်ညိုရမည်ကို ဆိုလိုသည်။ငါးပါးသီလကို ဖြည့်ကျင့်ရမည်ဟု ဆိုရာတွင် ငါးပါးသီလ၏ အကျိုးနှင့် အပြစ်ကိုသိ၍ လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်း ဖြည့်ကျင့်ရမည်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးအဖြစ်၊မိန်းမအဖြစ်ကို မနှစ်သက်ခြင်းဟု ဆိုရာတွင် မိန်းမအဖြစ်၌ တည်ရှိ ပါကစကြဝတေးမင်း၊ သိကြားမင်း၊ ဗြဟ္မာမင်း တို့၏ စည်းစိမ်ကို မရနိုင်။ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ၊ သဗ္ဗညု မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ကို မရနိုင်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးအဖြစ်၊ မိန်းမ အဖြစ်ကိုမလိုချင်၊မနှစ်သက်ခြင်းရှိနေရမည်။ထိုကဲ့သို့ မနှစ်သက်ခြင်းသည်ပင်အမျိုးကောင်း သား ယောကျာၤးဖြစ်ဖို့ရာအကြောင်းတစ်ပါး ဖြစ်၏။အမျိုးသား ယောကျာၤးအဖြစ်ကို နှစ်သက်ခြင်းဟုဆိုရာတွင် အမျိုးသား ယောကျာၤးအဖြစ်၌ တည်ရှိပါက စကြဝတေးမင်းမှ အစ နောက်ဆုံးသဗ္ဗညု မြတ်စွာဘုရားတိုင်အောင် ဖြစ်နိုင် သည်။

ထိုမွန်မြတ်သော ဘဝများကိုရနိုင်သော အမျိုးသားယောကျာၤးအဖြစ်ကို နှစ်သက် စိတ်ရှိရမည်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကဤအမျိုးသား ယောကျာၤးဖြစ်ကြောင်း တရားလေးပါး ကိုလိုက်နာကျင့်ကြံ၍ဒုတိယဘဝ၌အမျိုးသမီးအဖြစ်မှ အမျိုးသား ယောကျာၤးအဖြစ်ကိုရောက် သွားသောသာဓကများ ရှိသည်။ အခါတစ်ပါး ကပ္ပိလဝတ်ပြည်သူ ဂေါပိကာအမည်ရှိသာကီဝင်မင်းသမီးသည် ဘုရား၊တရား အလွန်ကြည်ညိုသည်။ ငါးပါးသီလ လုံအောင်စောင့်သည်။ အမျိုးသမီးအဖြစ်ကို မနှစ်သက်။

အမျိုးသားယောကျာၤးအဖြစ်ကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်၍ ရဟန်းတော်သုံးပါးကို ပြုစုလုပ်ကျွေး လျှက် နေသည်။ ဂေါပိကာကွယ်လွန်သောအခါ ဒုတိယဘဝတွင် တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ သိကြားမင်း၏ သားတော်ဂေါပကနတ်သား ယောကျာၤးဖြစ်ရလေ၏။ထိုသာဓကကို ထောက်ထား၍အမျိုးသမီးတို့သည် ဤတရားလေးပါးကို ပြည့်စုံအောင် ကျင့်နိုင်သော် ဒုတိယဘဝ၌ယောကျာၤးကောင်းစင်စစ် ဖြစ်နိုင်သည်။ ယောကျာၤးဘ၀ ရပြီးသောအခါတွင်လည်းအရင်ဘဝက တောင်းခဲ့သော ဘုရားဆုပြည့်ကြောင်း ပါရမီ ကို ဖြည့်ကျင့်ပါကဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများလည်း ဘုရားဖြစ်ရန်ဆုထူးပန်နိုင်ကြပေသည်။သဒ္ဓမ္မရံသီရိပ်သာ ဆရာတော် အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသမှ ကူးယူ တင်ပြပါသည်။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: theesaychin
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top