ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕၏ မူလအမည္မွာ႐ွမ္းဘာသာျဖင့္“ေယာင္ေ၀ွ”ျဖစ္သည္။ေတာင္ႏွစ္သြယ္ၾကားမွကုန္းေျမဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ေယာင္ေ၀ွဟုေျပာေသာ ႐ွမ္းသံကိုျမန္မာတို႔က ေညာင္ေ႐ႊဟုၾကား၍မွတ္တမ္းတင္
ေရးသား၊ေခၚဆိုရာမွေညာင္ေ႐ႊဟုအမည္ေခၚတြင္ခဲ့သည္။သကၠရာဇ္(၇၂၁)ခုႏွစ္တြင္ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာေစာ္ဘြားႀကီးဆီဆိုင္ဖလက္ထက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း(၆၄၄)ခန္႔ကာလ၊ ယခု သန္းေထာင္ဘုရားနယ္ေျမအတြင္းတစ္ခုေသာေနရာတြင္ခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းတို႔ျဖင့္ဖံုးလႊမ္း ကြယ္ေပ်ာက္လ်က္႐ွိေသာ လိုဏ္ဂူအတြင္းမွာ ဘုရားဓာတ္ေတာ္၊ေမြေတာ္မ်ားေရာင္ျခည္ကြန္႔ျမဴးသည္ကို သန္းေထာင္နယ္သားတို့ ဖူးျမင္ေတြ႔႐ွိၾကသည္။ ထိုအခါေစာ္ဘြားႀကီးဆီဆိုင္ဖ ထံသြားေရာက္ သတင္းေပး
ႀကေလသည္။ေစာ္ဘြားႀကီးဆီဆိုင္ဖသည္အားရ၀မ္းသာျဖစ္ျပီးေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္မွဴးမတ္တို႔ႏွင့္ ပရိတ္သတ္ေျမာက္ျမားစြာၿခံရံ၍သန္းေထာင္အရပ္သို႔ခ်ီတတ္လာကာခ်ဳံႏြယ္ပိတ္ေပါင္းတို႔ကို ႐ွင္းလင္းခုတ္ထြင္ၿပီး လိုဏ္ဂူကိုတူးေဖာ္ၾကည့္ရာဘုရား႐ွင္႐ုပ္ပြားေတာ္(၅)ဆူတို႔ကိုဖူးျမင္ေတြ႔႐ွိရေလသည္။ ၎႐ုပ္ပြားေတာ္ငါးဆူအနက္ႏွစ္ဆူမွာရဟႏၲာပံုေတာ္ဟုသိ႐ွိရသည္။၎႐ုပ္ပြားေတာ္ငါးဆူတို႔ကို ေဖာင္ေတာ္ဦး ႐ုပ္ပြားေတာ္ဟုေခၚေ၀ၚခဲ့ႀကသည္။ေဖာင္ေတာ္ဦး႐ုပ္ပြားေတာ္ဟုေခၚဆိုရျခင္းအေၾကာင္းအရင္း မွာေကာဇာသကၠရာဇ္ (၄၀၄)ခုႏွစ္တြင္မင္းအျဖစ္ေရာက္႐ွိေတာ္မူေသာပုဂံျပည့္႐ွင္နရပတိအေလာင္းစည္သူမင္းႀကီးသည္ သာသနာေတာ္ျမတ္စည္ပင္ျပန္႔ပြားထြန္းကားျခင္းကိုလိုလားေသာမင္းျမတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း အလံုးစံုႏွံ႔ေအာင္ေဖာင္ေတာ္ျဖင့္တိုင္းခန္းလွည့္လည္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာက္သီဟိုဠ္မင္းကဆက္သလိုက္ေသာ သင္းကနတ္ေဖာင္ေတာ္ျဖင့္လွည့္လည္ျပန္လာေတာ္မူရာမလယေခၚမလႅာဟုကၽြန္းေရာက္သို.ေရာက္လွ်င္ (၎ကၽြန္းသည္အႏၵိယျပည္မဒရပ္နယ္ေတာင္ဘက္ပင္လယ္တြင္႐ွိ၍အေမႊးနံ႔သာ၊ ကရမက္စသည္အလြန္ေပါသည္ဟုသိရသည္။)သိၾကားမင္းကဆက္သအပ္ႏွင္းလိုက္ေသာအခါ မဟာေဗာဓိသားႏွင့္တကြသရကၡန္နံ႔သာႏွစ္အသားတို႔ကို႐ုပ္ပြားေတာ္(၅)ဆူထုလုပ္ေစေတာ္မူၿပီးလွ်င္
ေဖာင္ေတာ္၏ေ႐ွ႕ဦးတြင္ပင့္တင္ကိုးကြယ္ယူေဆာင္ေတာ္မူလ်က္ေနျပည္ေတာ္ပုဂံၿမိဳ႕ သို႔ေရာက္ရွိေတာ္မူေလသည္။ဤသို႔ေဖာင္ေတာ္အေ႐ွ႕ဦး၌တင္ယူကိုးကြယ္ခဲ့ေသာဘုရားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္
ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ေစာ္ဘြားႀကီးဆီဆိုင္ဖသည္ယင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္(၅)ဆူကို မိမိေနျပည္ေတာ္ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ပင့္ေဆာင္ၿပီးေဟာ္နန္းဦးစံျပႆဒ္ေပၚတြင္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ေတာ္မူၿပီးမွ
ႏွစ္စဥ္သီတင္းကၽြတ္လဆန္း(၇)ရက္သို႔ေရာက္ေသာ အခါေဟာ္နန္းဦးစံျပႆဒ္မွေအာက္သို႔ပင့္ေဆာင္ေတာ္မူၿပီး လွပတင့္တယ္စြာေဆာက္လုပ္ထားေသာျပႆဒ္မ႑ပ္အတြင္းေကာင္းမြန္စြာ စံထားလ်က္ျပည္သူျပည္သားတို႔၏အဖူးအေျမာ္အပူေဇာ္ခံပြဲသဘင္ကိုခမ္းနားသိုက္ျမိဳက္စြာ ဆင္ယင္က်င္းပေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ေဟာ္နန္းဦးစံျပႆဒ္ေဆာင္မွၿမိဳ႕တြင္း သို႔ႀကြဆင္းေတာ္မူသည္ကိုအစြဲျပဳ၍လူ႔ျပည္သို႔ႀကြဆင္းလာေသာျမတ္စြာဘုရားကို (စ၀္ဖရားလံုးစိုင္း)ဟု ႐ွမ္းဘာသာျဖင့္ေခၚတြင္သျဖင့္မူလေဖာင္ေတာ္ဦးဟူေသာအမည္မွာအခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ေလသည္။ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၌ႏွစ္ေပါင္း(၂၅၆)ႏွစ္ၾကာ ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပႏိုင္ခဲ့၍သကၠရာဇ္(၉၇၇)ခုႏွစ္တြင္ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ကို စိုးစံေသာေစာ္ဘြားမ(ေစာ၀္နန္းမ၊ေစာ၀္နန္းေဟး) လက္ထက္ေရာက္ေသာအခါ၎ၿမိဳ႕ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္႐ွိအျခားေစာ္ဘြားၿမိဳ႕စား
တို႔ကၿမိဳ႕ေတာ္ကိုထိပါးတိုက္ခိုက္ေႏွာင့္ယွက္ေ၀ဖန္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ႐ွမ္းျမန္မာတို႔အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ ယင္းေဖာင္ေတာ္ဦး႐ုပ္ပြားေတာ္(၅)ဆူတို႔ကိုစစ္ေဘး၊စစ္ဒဏ္ရန္အႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းရာျဖစ္ေသာ
ေညာင္ေ႐ႊနယ္ေ႐ႊအင္းတိမ္ဘုရားႀကီး၏အရံေစာင့္ကၽြန္သီးေတာ္တို႔အား(၁၂)မႈမင္းေရးကိစၥကို ခပ္သိမ္းလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး၍၎တို႔၏သူႀကီးအား႐ုပ္ပြားေတာ္တို႔ကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥေဆာင္႐ြက္ဖြယ္အ၀၀တိုင္းကိုအမိန္႔အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းၿပီး အထူးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေစခဲ့သည္။၎အသည္ေတာ္တို႔ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္၌စစ္ေဘး၊စစ္ဒဏ္ ရန္အႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေစေသာအေႀကာင္းအရင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၌ဘုရားကိုယ္စား႐ုပ္ပြားဆင္းထု၊ေစတီပုထိုးတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ကိုးကြယ္ထားေသာကၽြန္သီးေတာ္ေခၚအသည္ေတာ္မ်ား
ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္ကိုမည္သူမဆို
၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေႏွာက္ယွက္ထိပါးဖ်က္ဆီးျခင္း
မျပဳလုပ္ရဟူေသာဘာသာတရားအရ ရန္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳရဟူ
ေသာဘာသာထံုးတမ္းဥပေဒပညတ္ခ်က္အရလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာစြာေနထိုင္ရေသာသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၎တို႔ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္၌စစ္ေဘး၊စစ္ဒဏ္ရန္အႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းျခင္းျဖစ္သည္။၎ရပ္ကြက္ကား
ေ႐ႊအင္းတိမ္ဘုရားႀကီး၏အေ႐ွ႕ဘက္ေျမာင္ဆံု႐ြာအေနာက္ေတာင္အင္းတိမ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းေတာင္ဘက္ ယခုေဆာ္မ႐ြာဟုေခၚေသာရပ္ကြက္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ေဆာ္မ႐ြာအေနာက္ဘက္တြင္ေဖာင္ေတာ္ဦး႐ြာဟု
ေ႐ွးက႐ွိခဲ့သည္။၎႐ြာသည္အယုတ္ေတာ္မ်ားေနရာရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ဟုယခုလက္႐ွိအသည္ေတာ္မ်ား၊ လူႀကီးမ်ားႏႈတ္အမွတ္အသားထား႐ွိခဲ့ၾကေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။၎ေဖာင္ေတာ္ဦး႐ြာတြင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာအခ်ိန္မွစ၍၎႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိုေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားဟုတင္စား၍
ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီျခင္း၊

ေဖာင္ေတာ္ဦး႐ုပ္ပြားေတာ္ျမတ္တို႔ကိုအသည္ေတာ္မ်ားကအစဥ္အလာမပ်က္ဆက္လက္က်င္းပလာခဲ့ေသာ မူလပြဲေတာ္ရက္ျဖစ္သည့္သီတင္းကၽြတ္လဆန္း(၇)ရက္ေန႔တြင္ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕သို႔အေရာက္ ပင့္ေဆာင္ရမည္ဟုအာဏာပိုင္တို႔အမိန္႔ပညတ္ခ်က္မ်ားအရ…
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၅) ရက္၊ ေဆာ္မ႐ြာ ေက်ာင္းေတာ္မွ ေအာက္သို႔ဆင္းႂကြ (၁) ညစံ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၆) ရက္၊ ဟဲယာ႐ြာမသို႔ႂကြ (၁) ညစံ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၇) ရက္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ သို႔ႂကြ (၁) ညစံ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၈) ရက္၊ နမ့္သဲ႐ြာသို႔ႂကြ ေန႔ဆြမ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ နမ့္ပန္သို႔ႂကြ (၁) ညစံ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၉) ရက္၊ ေနာင္ေတာ႐ြာသို႔ႂကြ (၁) ညစံ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၀) ရက္၊ ႐ြာႀကီးဘန္းပုံသို႔ႂကြ (၁) ညစံ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၁) ရက္၊ ေဆာ္မ႐ြာေက်ာင္းေတာ္သို႔ အေရာက္ႂကြေတာ္မူကာ
ျမိဳ႕႐ြာေန၊ျပည္သူျပည္သားတို႔၏အပူေဇာ္ခံ(၈)ဌာနပြဲေတာ္သဘင္ကိုစည္ကားသိုက္ျမိဳက္ စြာဆင္ယင္က်င္းပခဲ့ေလသည္။သကၠရာဇ္ (၁၁၃၃)ခုႏွစ္အခ်ိန္ကာလတြင္အင္းတိမ္ေဆာ္မ႐ြာ႐ွိေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္းေတာ္ကိုမီးသင့္ေလာင္သျဖင့္ ႐ြာႀကီးဘန္းပံုအရပ္တြင္ေက်ာင္းေတာ္ေဆာက္လုပ္ျပီး ႐ုပ္ပြားေတာ္(၅)ဆူကိုပင့္တင့္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းၿပီးလွ်င္
ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားရာမွသကၠရာဇ္(၁၂၄၃)ခုႏွစ္တြင္႐ြာႀကီးဘန္းပံုေက်ာင္းေတာ္မွသာေလးတိုက္နမ့္ဟူး႐ြာ နမ့္ဟူးေက်ာင္းေတာ္သို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစာင့္ေ႐ွာက္ခဲ့ေလသည္။ထို႔ေနာက္မူလ(၈)ဌာနသို႔ေဒသစာရီႂကြခ်ီရာမွ (၁၉)ဌာနတိုင္ေအာင္ႀကြခ်ီေတာ္မူျပန္သည္။

သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၃) ရက္၊ မူလဂႏၶကုဋီမွေက်ာင္းဦး ဗုဒၶါသန ပလႅင္ေတာ္
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၄) ရက္၊ ေက်ာင္းေတာ္မွ အင္းတိမ္
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၅) ရက္၊ အင္းတိမ္မွ ဟဲယာ႐ြာမ (၂)ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၇) ရက္၊ ဟဲယာ႐ြာမမွ ေညာင္ေ႐ႊ (၂)ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၉) ရက္၊ ေညာင္ေ႐ႊမွ နမ့္သဲမုန္႔ထုပ္ (၃) နာရီ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၉) ရက္၊ နမ့္သဲမုန္႔ထုပ္မွ လင္းကင္း (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၀) ရက္၊ လင္းကင္းမွ ေၾကးစား (၄) နာရီ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၁) ရက္၊ မိုင္းေသာက္မွ သလဲဦး (၄) နာရီ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၁) ရက္္၊ သလဲဦးမွ ငါးဖယ္ေခ်ာင္း (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၂) ရက္၊ ငါးဖယ္ေခ်ာင္မွ ဇရပ္ႀကီး (၁) နာရီ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၂) ရက္၊ ဇရပ္ႀကီးမွ ဘုရားေပါက္ (၅) နာရီ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၂) ရက္၊ ဘုရားေပါက္မွ နမ့္ပန္ (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၃) ရက္၊ နမ့္ပန္မွ ေနာင္ေတာ (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၄) ရက္၊ ေနာင္ေတာမွ မန္က်ည္းဆိပ္ (၃) နာရီ
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၄) ရက္၊ မန္က်ည္းဆိပ္မွ က်ိဳမ့္ခမ္း (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္၊ က်ဳိင့္ခမ္းမွ မိုင္းပ်ဳိ႕ (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္၊ မိုင္းပ်ဳိ႕ မွ အင္းေပါခံု (၅) နာရီခြဲ
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၂) ရက္၊ အင္းေပါခံုမွ ႐ြာႀကီးေရသာ (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္၊ ေက်ာင္ဦးဗုဒၶါသနပလႅင္မွ မူလဂႏၶကုဋီတိုက္သို႔ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူေလသည္။
ယခုအခါတြင္ေတာ္သလင္းလကြယ္ေန့မွစ၍သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္(၃)ရက္ေန႔အထိတိုင္ေအာင္(၁၈) ရက္ေဒသစာရီႂကြခ်ီေတာ္မူေသာအရပ္ေဒသမ်ားမွာ…
ေတာ္သလင္းလကြယ္ေန႔ မူလ ဂႏၶကုဋီတိုက္မွ ေက်ာင္းဦး ဗုဒၶါသနပလႅင္ေတာ္
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁) ရက္၊ ေက်ာင္းေတာ္မွ အင္းတိမ္သို႔ႂကြ (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၂) ရက္၊ အင္းတိမ္မွ ဟဲယာ႐ြာမ (၂) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၄) ရက္၊ ဟဲယာ႐ြာမမွ ငါးဖယ္ေခ်ာင္း (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၅) ရက္၊ ငါးဖယ္ေခ်ာင္းမွ ေၾကးစားကုန္း (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၆) ရက္၊ ေၾကးစားကုန္းမွ ပြဲစာကုန္း (ေန႔ဆြမ္း) လင္းကင္း (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၇) ရက္၊ လင္းကင္းမွ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၀) ရက္၊ ေညာင္ေ႐ႊမွ နမ့္သဲမုန္႔ထုပ္ (ေန႔ဆြမ္းး) မိုင္းေသာက္ (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၁) ရက္၊ မိုင္းေသာက္မွ သလဲဦး (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၂) ရက္၊ သလဲဦးမွ ေကလာ (ေန႔ဆြမ္း) ဇရပ္ႀကီး (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၃) ရက္၊ ဇရပ္ႀကီးမွ နန္းပန္ဘုရားေပါက္ (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၄) ရက္၊ ဘုရားေပါက္မွ မန္က်ည္းဆိပ္ (ေန႔ဆြမ္း) က်ဳိင္းခမ္း (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လဆန္း (၁၅) ရက္၊ က်ဳိင္းခမ္းမွ မိုင္းပ်ဳိ႕ (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၁) ရက္၊ မိုင္းပ်ဴိ႕ မွ အင္းေပါခံု (ေန႔ဆြမ္း) ေနာင္ေတာ (၁) ညက်ိန္း
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၂) ရက္၊ ေနာင္ေတာမွ ႐ြာႀကီးေရေသ (၁) ညက်ိန္းသီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ (၃) ရက္၊ ႐ြာႀကီး ေရေသမွ မူလဂႏၶာကုဋီတိုက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိေတာ္မူပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: http://thesupernaturalmyanmar.blogspot.com

#Unicode Version#

ညောင်ရွှေမြို့၏ မူလအမည်မှာရှမ်းဘာသာဖြင့်“ယောင်ဝှေ”ဖြစ်သည်။တောင်နှစ်သွယ်ကြားမှကုန်းမြေဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ယောင်ဝှေဟုပြောသော ရှမ်းသံကိုမြန်မာတို့က ညောင်ရွှေဟုကြား၍မှတ်တမ်းတင်
ရေးသား၊ခေါ်ဆိုရာမှညောင်ရွှေဟုအမည်ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။သက္ကရာဇ်(၇၂၁)ခုနှစ်တွင်ညောင်ရွှေမြို့ကို တည်ထောင်ခဲ့သောစော်ဘွားကြီးဆီဆိုင်ဖလက်ထက် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၆၄၄)ခန့်ကာလ၊ ယခု သန်းထောင်ဘုရားနယ်မြေအတွင်းတစ်ခုသောနေရာတွင်ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်း ကွယ်ပျောက်လျက်ရှိသော လိုဏ်ဂူအတွင်းမှာ ဘုရားဓာတ်တော်၊မွေတော်များရောင်ခြည်ကွန့်မြူးသည်ကို သန်းထောင်နယ်သားတို့ ဖူးမြင်တွေ့ရှိကြသည်။ ထိုအခါစော်ဘွားကြီးဆီဆိုင်ဖ ထံသွားရောက် သတင်းပေး
ကြလေသည်။စော်ဘွားကြီးဆီဆိုင်ဖသည်အားရဝမ်းသာဖြစ်ပြီးဆွေတော်မျိုးတော်မှူးမတ်တို့နှင့် ပရိတ်သတ်မြောက်မြားစွာခြံရံ၍သန်းထောင်အရပ်သို့ချီတတ်လာကာချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ကို ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ပြီး လိုဏ်ဂူကိုတူးဖော်ကြည့်ရာဘုရားရှင်ရုပ်ပွားတော်(၅)ဆူတို့ကိုဖူးမြင်တွေ့ရှိရလေသည်။ ၎င်းရုပ်ပွားတော်ငါးဆူအနက်နှစ်ဆူမှာရဟန္တာပုံတော်ဟုသိရှိရသည်။၎င်းရုပ်ပွားတော်ငါးဆူတို့ကို ဖောင်တော်ဦး ရုပ်ပွားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ဖောင်တော်ဦးရုပ်ပွားတော်ဟုခေါ်ဆိုရခြင်းအကြောင်းအရင်း မှာကောဇာသက္ကရာဇ် (၄၀၄)ခုနှစ်တွင်မင်းအဖြစ်ရောက်ရှိတော်မူသောပုဂံပြည့်ရှင်နရပတိအလောင်းစည်သူမင်းကြီးသည် သာသနာတော်မြတ်စည်ပင်ပြန့်ပွားထွန်းကားခြင်းကိုလိုလားသောမင်းမြတ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်း အလုံးစုံနှံ့အောင်ဖောင်တော်ဖြင့်တိုင်းခန်းလှည့်လည်တော်မူခဲ့ပြီးနောက်သီဟိုဠ်မင်းကဆက်သလိုက်သော သင်းကနတ်ဖောင်တော်ဖြင့်လှည့်လည်ပြန်လာတော်မူရာမလယခေါ်မလ္လာဟုကျွန်းရောက်သို.ရောက်လျှင် (၎င်းကျွန်းသည်အန္ဒိယပြည်မဒရပ်နယ်တောင်ဘက်ပင်လယ်တွင်ရှိ၍အမွှေးနံ့သာ၊ ကရမက်စသည်အလွန်ပေါသည်ဟုသိရသည်။)သိကြားမင်းကဆက်သအပ်နှင်းလိုက်သောအခါ မဟာဗောဓိသားနှင့်တကွသရက္ခန်နံ့သာနှစ်အသားတို့ကိုရုပ်ပွားတော်(၅)ဆူထုလုပ်စေတော်မူပြီးလျှင်
ဖောင်တော်၏ရှေ့ဦးတွင်ပင့်တင်ကိုးကွယ်ယူဆောင်တော်မူလျက်နေပြည်တော်ပုဂံမြို့ သို့ရောက်ရှိတော်မူလေသည်။ဤသို့ဖောင်တော်အရှေ့ဦး၌တင်ယူကိုးကွယ်ခဲ့သောဘုရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်
ဖောင်တော်ဦးဘုရားဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။စော်ဘွားကြီးဆီဆိုင်ဖသည်ယင်းရုပ်ပွားတော်မြတ်(၅)ဆူကို မိမိနေပြည်တော်ညောင်ရွှေမြို့တော်သို့ပင့်ဆောင်ပြီးဟော်နန်းဦးစံပြဿဒ်ပေါ်တွင်ကိုးကွယ်ပူဇော်တော်မူပြီးမှ
နှစ်စဉ်သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၇)ရက်သို့ရောက်သော အခါဟော်နန်းဦးစံပြဿဒ်မှအောက်သို့ပင့်ဆောင်တော်မူပြီး လှပတင့်တယ်စွာဆောက်လုပ်ထားသောပြဿဒ်မဏ္ဍပ်အတွင်းကောင်းမွန်စွာ စံထားလျက်ပြည်သူပြည်သားတို့၏အဖူးအမြော်အပူဇော်ခံပွဲသဘင်ကိုခမ်းနားသိုက်မြိုက်စွာ ဆင်ယင်ကျင်းပတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ဟော်နန်းဦးစံပြဿဒ်ဆောင်မှမြို့တွင်း သို့ကြွဆင်းတော်မူသည်ကိုအစွဲပြု၍လူ့ပြည်သို့ကြွဆင်းလာသောမြတ်စွာဘုရားကို (စဝ်ဖရားလုံးစိုင်း)ဟု ရှမ်းဘာသာဖြင့်ခေါ်တွင်သဖြင့်မူလဖောင်တော်ဦးဟူသောအမည်မှာအခိုက်အတန့်အားဖြင့် ကွယ်ပျောက်ခဲ့လေသည်။ညောင်ရွှေမြို့၌နှစ်ပေါင်း(၂၅၆)နှစ်ကြာ ပွဲတော်များကျင်းပနိုင်ခဲ့၍သက္ကရာဇ်(၉၇၇)ခုနှစ်တွင်ညောင်ရွှေမြို့ကို စိုးစံသောစော်ဘွားမ(စောဝ်နန်းမ၊စောဝ်နန်းဟေး) လက်ထက်ရောက်သောအခါ၎င်းမြို့တော်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအခြားစော်ဘွားမြို့စား
တို့ကမြို့တော်ကိုထိပါးတိုက်ခိုက်နှောင့်ယှက်ဝေဖန်မှုများသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာရှမ်းမြန်မာတို့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သော ယင်းဖောင်တော်ဦးရုပ်ပွားတော်(၅)ဆူတို့ကိုစစ်ဘေး၊စစ်ဒဏ်ရန်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရာဖြစ်သော
ညောင်ရွှေနယ်ရွှေအင်းတိမ်ဘုရားကြီး၏အရံစောင့်ကျွန်သီးတော်တို့အား(၁၂)မှုမင်းရေးကိစ္စကို ခပ်သိမ်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး၍၎င်းတို့၏သူကြီးအားရုပ်ပွားတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ဖွယ်အ၀၀တိုင်းကိုအမိန့်အာဏာများအပ်နှင်းပြီး အထူးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေခဲ့သည်။၎င်းအသည်တော်တို့နေထိုင်ရာရပ်ကွက်၌စစ်ဘေး၊စစ်ဒဏ် ရန်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေသောအကြောင်းအရင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့၌ဘုရားကိုယ်စားရုပ်ပွားဆင်းထု၊စေတီပုထိုးတို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကိုးကွယ်ထားသောကျွန်သီးတော်ခေါ်အသည်တော်များ
နေထိုင်ရာရပ်ကွက်ကိုမည်သူမဆို
ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်ထိပါးဖျက်ဆီးခြင်း
မပြုလုပ်ရဟူသောဘာသာတရားအရ ရန်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုရဟူ
သောဘာသာထုံးတမ်းဥပဒေပညတ်ချက်အရလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာစွာနေထိုင်ရသောသူများဖြစ်သည့်အလျောက် ၎င်းတို့နေထိုင်ရာရပ်ကွက်၌စစ်ဘေး၊စစ်ဒဏ်ရန်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းရပ်ကွက်ကား
ရွှေအင်းတိမ်ဘုရားကြီး၏အရှေ့ဘက်မြောင်ဆုံရွာအနောက်တောင်အင်းတိမ်မြို့ဟောင်းတောင်ဘက် ယခုဆော်မရွာဟုခေါ်သောရပ်ကွက်ပင်ဖြစ်လေသည်။ဆော်မရွာအနောက်ဘက်တွင်ဖောင်တော်ဦးရွာဟု
ရှေးကရှိခဲ့သည်။၎င်းရွာသည်အယုတ်တော်များနေရာရပ်ကွက်ဖြစ်သည်ဟုယခုလက်ရှိအသည်တော်များ၊ လူကြီးများနှုတ်အမှတ်အသားထားရှိခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသည်။၎င်းဖောင်တော်ဦးရွာတွင် သီတင်းသုံးတော်မူသောအချိန်မှစ၍၎င်းရုပ်ပွားတော်များကိုဖောင်တော်ဦးဘုရားဟုတင်စား၍
ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။

ဖောင်တော်ဦးဘုရား ဒေသစာရီ ကြွချီခြင်း၊

ဖောင်တော်ဦးရုပ်ပွားတော်မြတ်တို့ကိုအသည်တော်များကအစဉ်အလာမပျက်ဆက်လက်ကျင်းပလာခဲ့သော မူလပွဲတော်ရက်ဖြစ်သည့်သီတင်းကျွတ်လဆန်း(၇)ရက်နေ့တွင်ညောင်ရွှေမြို့သို့အရောက် ပင့်ဆောင်ရမည်ဟုအာဏာပိုင်တို့အမိန့်ပညတ်ချက်များအရ…
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၅) ရက်၊ ဆော်မရွာ ကျောင်းတော်မှ အောက်သို့ဆင်းကြွ (၁) ညစံ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၆) ရက်၊ ဟဲယာရွာမသို့ကြွ (၁) ညစံ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၇) ရက်၊ ညောင်ရွှေမြို့ သို့ကြွ (၁) ညစံ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၈) ရက်၊ နမ့်သဲရွာသို့ကြွ နေ့ဆွမ်းကပ်ပြီးလျှင် နမ့်ပန်သို့ကြွ (၁) ညစံ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၉) ရက်၊ နောင်တောရွာသို့ကြွ (၁) ညစံ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၀) ရက်၊ ရွာကြီးဘန်းပုံသို့ကြွ (၁) ညစံ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၁) ရက်၊ ဆော်မရွာကျောင်းတော်သို့ အရောက်ကြွတော်မူကာ
မြို့ရွာနေ၊ပြည်သူပြည်သားတို့၏အပူဇော်ခံ(၈)ဌာနပွဲတော်သဘင်ကိုစည်ကားသိုက်မြိုက် စွာဆင်ယင်ကျင်းပခဲ့လေသည်။သက္ကရာဇ် (၁၁၃၃)ခုနှစ်အချိန်ကာလတွင်အင်းတိမ်ဆော်မရွာရှိဖောင်တော်ဦးကျောင်းတော်ကိုမီးသင့်လောင်သဖြင့် ရွာကြီးဘန်းပုံအရပ်တွင်ကျောင်းတော်ဆောက်လုပ်ပြီး ရုပ်ပွားတော်(၅)ဆူကိုပင့်တင့်ရွှေ့ပြောင်းပြီးလျှင်
စောင့်ရှောက်ထားရာမှသက္ကရာဇ်(၁၂၄၃)ခုနှစ်တွင်ရွာကြီးဘန်းပုံကျောင်းတော်မှသာလေးတိုက်နမ့်ဟူးရွာ နမ့်ဟူးကျောင်းတော်သို့ရွှေ့ပြောင်းစောင့်ရှောက်ခဲ့လေသည်။ထို့နောက်မူလ(၈)ဌာနသို့ဒေသစာရီကြွချီရာမှ (၁၉)ဌာနတိုင်အောင်ကြွချီတော်မူပြန်သည်။

သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၃) ရက်၊ မူလဂန္ဓကုဋီမှကျောင်းဦး ဗုဒ္ဓါသန ပလ္လင်တော်
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၄) ရက်၊ ကျောင်းတော်မှ အင်းတိမ်
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၅) ရက်၊ အင်းတိမ်မှ ဟဲယာရွာမ (၂)ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၇) ရက်၊ ဟဲယာရွာမမှ ညောင်ရွှေ (၂)ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၉) ရက်၊ ညောင်ရွှေမှ နမ့်သဲမုန့်ထုပ် (၃) နာရီ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၉) ရက်၊ နမ့်သဲမုန့်ထုပ်မှ လင်းကင်း (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၀) ရက်၊ လင်းကင်းမှ ကြေးစား (၄) နာရီ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၁) ရက်၊ မိုင်းသောက်မှ သလဲဦး (၄) နာရီ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၁) ရက်၊ သလဲဦးမှ ငါးဖယ်ချောင်း (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၂) ရက်၊ ငါးဖယ်ချောင်မှ ဇရပ်ကြီး (၁) နာရီ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၂) ရက်၊ ဇရပ်ကြီးမှ ဘုရားပေါက် (၅) နာရီ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၂) ရက်၊ ဘုရားပေါက်မှ နမ့်ပန် (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၃) ရက်၊ နမ့်ပန်မှ နောင်တော (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၄) ရက်၊ နောင်တောမှ မန်ကျည်းဆိပ် (၃) နာရီ
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၄) ရက်၊ မန်ကျည်းဆိပ်မှ ကျိုမ့်ခမ်း (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁) ရက်၊ ကျိုင့်ခမ်းမှ မိုင်းပျို့ (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁) ရက်၊ မိုင်းပျို့ မှ အင်းပေါခုံ (၅) နာရီခွဲ
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၂) ရက်၊ အင်းပေါခုံမှ ရွာကြီးရေသာ (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်၊ ကျောင်ဦးဗုဒ္ဓါသနပလ္လင်မှ မူလဂန္ဓကုဋီတိုက်သို့ဒေသစာရီကြွချီတော်မူလေသည်။
ယခုအခါတွင်တော်သလင်းလကွယ်နေ့မှစ၍သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော်(၃)ရက်နေ့အထိတိုင်အောင်(၁၈) ရက်ဒေသစာရီကြွချီတော်မူသောအရပ်ဒေသများမှာ…
တော်သလင်းလကွယ်နေ့ မူလ ဂန္ဓကုဋီတိုက်မှ ကျောင်းဦး ဗုဒ္ဓါသနပလ္လင်တော်
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁) ရက်၊ ကျောင်းတော်မှ အင်းတိမ်သို့ကြွ (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၂) ရက်၊ အင်းတိမ်မှ ဟဲယာရွာမ (၂) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၄) ရက်၊ ဟဲယာရွာမမှ ငါးဖယ်ချောင်း (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၅) ရက်၊ ငါးဖယ်ချောင်းမှ ကြေးစားကုန်း (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၆) ရက်၊ ကြေးစားကုန်းမှ ပွဲစာကုန်း (နေ့ဆွမ်း) လင်းကင်း (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၇) ရက်၊ လင်းကင်းမှ ညောင်ရွှေမြို့
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၀) ရက်၊ ညောင်ရွှေမှ နမ့်သဲမုန့်ထုပ် (နေ့ဆွမ်းး) မိုင်းသောက် (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၁) ရက်၊ မိုင်းသောက်မှ သလဲဦး (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၂) ရက်၊ သလဲဦးမှ ကေလာ (နေ့ဆွမ်း) ဇရပ်ကြီး (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၃) ရက်၊ ဇရပ်ကြီးမှ နန်းပန်ဘုရားပေါက် (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၄) ရက်၊ ဘုရားပေါက်မှ မန်ကျည်းဆိပ် (နေ့ဆွမ်း) ကျိုင်းခမ်း (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လဆန်း (၁၅) ရက်၊ ကျိုင်းခမ်းမှ မိုင်းပျို့ (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁) ရက်၊ မိုင်းပျိူ့ မှ အင်းပေါခုံ (နေ့ဆွမ်း) နောင်တော (၁) ညကျိန်း
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၂) ရက်၊ နောင်တောမှ ရွာကြီးရေသေ (၁) ညကျိန်းသီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၃) ရက်၊ ရွာကြီး ရေသေမှ မူလဂန္ဓာကုဋီတိုက်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိတော်မူပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: http://thesupernaturalmyanmar.blogspot.com
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top