ပုသိမ္။ၾသဂုတ္ ၂၁ ။            ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံးမွ ဇူလိုင္လအတြက္ ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳထိုက္သူအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ရာ ငပုေတာၿမိဳ႕ နယ္၊ တင္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္း(ခ)ဦးထြန္းေလးကို ေတာဆင္းရိုင္းမ်ား ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသူရဲေကာင္းဆုျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
"ဆုခ်ီးျမႇင့္တ့ဲအတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္။အိပ္မက္ တစ္ခါမွမမက္ဖူးဘူး။ဆုခ်ီးျမႇင့္တယ္ဆိုတာလည္း ေနာက္ပိုင္း ကြၽန္ေတာ္လိုမိ်ဳးပဲ ေတာဆင္႐ိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အရပ္သားျဖစ္ျဖစ္ စံျပနမူနာအေနန႔ဲ ေတာဆင္ ႐ိုင္းကို ကာကြယ္ခ်င္တ့ဲစ္ိတ္ေတြရိွလာေအာင္ ေနာက္ပိုင္းသူရဲေကာင္းေပၚလာေအာင္ဆိုၿပီး ေပးတ့ဲဆုျဖစ္တ့ဲ ကြၽန္ေတာ္အမ်ားႀကီး ေက်နပ္ဂုဏ္ျပဳမိတယ္”ဟု ဆိုခ်ီးျမႇင့္ခံရသူ ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္းက ဆုရရိွမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။
ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္း(ခ)ဦးထြန္းေလးသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ တင္းေခ်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဆင္သတ္တရားခံမ်ား ဖမ္းဆီးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြ႔ဲအစည္းတပ္ဖြဲ႔တို႔အၾကား တက္ႂကြစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ဆင္သတ္တရားခံႏွစ္ဦးႏွင့္ဆင္သတ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲၿပီး၊၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆင္သတ္ရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ တူမီးေသနတ္ ၄လက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားဖမ္းဆီးရမိခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္းအား ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဂုဏ္ျပဳဆုအျပင္ ကမာၻ႔ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရးမိတ္ေဆြမ်ားအသင္း(FOW) တို႔က ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးသူရဲေကာင္းဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။
"ေငြေၾကးပံ့ပို႔မႈလည္း အမ်ားႀကီးလိုတယ္။ လူတစ္ေယာက္ ေတာထဲသြားမယ္ဆိုရင္ တခိ်ဳ႕ေနရာက် ဖုန္းမိတယ္ဗ်ာ။ ေဒသခံျပည္သူဟာစားစရာမရွိလို႔ ေတာထဲမွာေနတယ္။ ဖုန္းလည္းမရွိဘူး။ ဖုန္းေလးတစ္လုံးမွ တစ္ေသာင္းခြဲ ႏွစ္ေသာင္းပဲရွိတယ္။ ကိုယ္က ပံ့ပိုးမယ္။ဖုန္းကတ္ေတြ ေ၀ေပးမယ္။ၿပီးရင္ လူစိမ္း၀င္တာ  လူေတြသြားလာတာ ဘယ္ေနရာမွာ ဆင္က်လည္း အဲဒါမိ်ဳးေတြပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ေတာဆင္ရိုင္း မ်ား သတ္ျဖတ္ေနမႈကို ျပည္သူမ်ားသတင္းေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ အခက္အခဲအား ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္းက ေျပာျပသည္။
ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္း(ခ)ဦးထြန္းေလး၏ အဘိုး၊အေဖမ်ားသည့္ ဆင္မ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ဦးေက်ာ္ျမင့္ထြန္းမွာ ဆင္မ်ားအသုံးဝင္မႈတန္ဖိုးကိုသိရိွနားလည္ကာ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန တပ္ဖြဲ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည္။
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ပုသိမ္ခ႐ိုင္၊ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္း ၆ခုတြင္ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ေနထိုင္ က်က္စားလွ်က္ရိွၿပိီး အာ႐ွေတာဆင္ေကာင္ေရ ၁၅၀ ခန္႔ ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသတခုလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဒသတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ဆင္စြယ္၊ဆင္ႏွာေမာင္းမ်ား တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာဆင္ မ်ားအား ဆင္သတ္မုဆိုးမ်ားမွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားရိွလာၿပီး၊၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဆင္စြယ္၊ ဆင္ႏွာေမာင္း အျပင္ ဆင္ သားေရ၊ဆင္အသားမ်ားတရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား ရိွခ့ဲေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ားအား ဆင္သတ္မုဆိုးမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔(WCS Myanmar)၊ ကမာၻ႕ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားထိန္းသိမ္းေရး မိတ္ေဆြမ်ားအသင္း(FOW)ႏွင့္ ကမာၻ႔ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔(WWF)တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
 ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Mizzima
#Unicode Version #
ပုသိမ်။သြဂုတ် ၂၁ ။            ။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံးမှ ဇူလိုင်လအတွက် ချီးကျုးဂုဏ်ပြုထိုက်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ရာ ငပုတောမြို့ နယ်၊ တင်းချောင်းကျေးရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်မြင့်ထွန်း(ခ)ဦးထွန်းလေးကို တောဆင်းရိုင်းများ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသူရဲကောင်းဆုဖြင့် ချီးမြှင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

"ဆုချီးမြှင့်တဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။အိပ်မက် တစ်ခါမှမမက်ဖူးဘူး။ဆုချီးမြှင့်တယ်ဆိုတာလည်း နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲ တောဆင်ရိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အရပ်သားဖြစ်ဖြစ် စံပြနမူနာအနေနဲ့ တောဆင် ရိုင်းကို ကာကွယ်ချင်တဲ့စ်ိတ်တွေရှိလာအောင် နောက်ပိုင်းသူရဲကောင်းပေါ်လာအောင်ဆိုပြီး ပေးတဲ့ဆုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်အများကြီး ကျေနပ်ဂုဏ်ပြုမိတယ်”ဟု ဆိုချီးမြှင့်ခံရသူ ဦးကျော်မြင့်ထွန်းက ဆုရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောသည်။

ဦးကျော်မြင့်ထွန်း(ခ)ဦးထွန်းလေးသည် ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် တင်းချောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှ တောဆင်ရိုင်းများ သတ်ဖြတ်ခံရမှုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ဆင်သတ်တရားခံများ ဖမ်းဆီးရေး လုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြား တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ဆင်သတ်တရားခံနှစ်ဦးနှင့်ဆင်သတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး၊၂၀၁၇ခုနှစ်တွင်လည်း ဆင်သတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် တူမီးသေနတ် ၄လက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဦးကျော်မြင့်ထွန်းအား မြို့နယ် အဆင့် ဂုဏ်ပြုဆုနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဂုဏ်ပြုဆုအပြင် ကမ္ဘာ့တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ ထိန်းသိမ်းရေးမိတ်ဆွေများအသင်း(FOW) တို့က ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးသူရဲကောင်းဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

"ငွေကြေးပံ့ပို့မှုလည်း အများကြီးလိုတယ်။ လူတစ်ယောက် တောထဲသွားမယ်ဆိုရင် တချို့နေရာကျ ဖုန်းမိတယ်ဗျာ။ ဒေသခံပြည်သူဟာစားစရာမရှိလို့ တောထဲမှာနေတယ်။ ဖုန်းလည်းမရှိဘူး။ ဖုန်းလေးတစ်လုံးမှ တစ်သောင်းခွဲ နှစ်သောင်းပဲရှိတယ်။ ကိုယ်က ပံ့ပိုးမယ်။ဖုန်းကတ်တွေ ဝေပေးမယ်။ပြီးရင် လူစိမ်းဝင်တာ  လူတွေသွားလာတာ ဘယ်နေရာမှာ ဆင်ကျလည်း အဲဒါမျိုးတွေပံ့ပိုးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်” ဟု တောဆင်ရိုင်း များ သတ်ဖြတ်နေမှုကို ပြည်သူများသတင်းပေးနိုင်ရန် လိုအပ်နေသော အခက်အခဲအား ဦးကျော်မြင့်ထွန်းက ပြောပြသည်။

ဦးကျော်မြင့်ထွန်း(ခ)ဦးထွန်းလေး၏ အဘိုး၊အဖေများသည့် ဆင်များဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူများ ဖြစ်ပြီး၊ဦးကျော်မြင့်ထွန်းမှာ ဆင်များအသုံးဝင်မှုတန်ဖိုးကိုသိရှိနားလည်ကာ တောဆင်ရိုင်းများ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆိုင်ရာဌာန တပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းဖြင့် ပူးပေါင်း၍ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူဖြစ်သည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်ခရိုင်၊ငပုတောမြို့နယ် သစ်တောကြိုးဝိုင်း ၆ခုတွင် တောဆင်ရိုင်းများ နေထိုင် ကျက်စားလျှက်ရှိပြိီး အာရှတောဆင်ကောင်ရေ ၁၅၀ ခန့် နေထိုင်ရာ အရပ်ဒေသတခုလည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဒေသတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ဆင်စွယ်၊ဆင်နှာမောင်းများ တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုများကြောင့် တောဆင် များအား ဆင်သတ်မုဆိုးများမှ သတ်ဖြတ်မှုများရှိလာပြီး၊၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ဆင်စွယ်၊ ဆင်နှာမောင်း အပြင် ဆင် သားရေ၊ဆင်အသားများတရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။

တောဆင်ရိုင်းများအား ဆင်သတ်မုဆိုးများရန်မှ ကာကွယ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၊သစ်တောဦးစီးဌာန၊မြန်မာနိုင်ငံတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(WCS Myanmar)၊ ကမ္ဘာ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များထိန်းသိမ်းရေး မိတ်ဆွေများအသင်း(FOW)နှင့် ကမ္ဘာ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့(WWF)တို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။

 ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Mizzima
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top