စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး
×

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ သရက္ စုိက္ ဧက ၁ ဒသမ ၅၅ သန္း ေက်ာ္ခန္ ႔ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ သရက္သီး အလံုးေပါင္း ၁,၆၅၀ သန္းေက်ာ္ ထြက္ရွိ ေနသည္။ သရက္ သီးသည္ ရာသီခ်ိန္ တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပၚတတ္ သျဖင့္ ေစ်းေကာင္း မရရွိဘဲ သရက္သီး မ်ားပုပ္ၿပီး အေလ အလြင့္ ျဖစ္ျခင္း မ်ားႏွင့္ ၾကံဳရ သည္။

သို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတ ကာတြင္ သရက္ သီးကို ရာသီခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ ေပၚေအာင္ နည္းပညာ အသံုးခ်လာ ၾကသည္။ ရာသီခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ ရာသီ ထက္ ေစာ၍ သီးျခင္း၊ ရာသီထက္ ေနာက္က် သီးျခင္း ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚ ႏုိင္သည္။ ပံုမွန္ ရာသီ ထက္ေစာ ၍ သရက္သီးေပၚျခင္း ေၾကာင့္ ေစ်းေကာင္း ရသည္။

ေပၚဦးေပၚဖ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ မ်က္ႏွာရသည္။ ရာသီခ်ိန္ထက္ေနာက္က်၍ သရက္သီးေပၚျခင္းသည္ ပိုးမြႊားေရာဂါ က်ၿပီး အရည္အေသြးပါ ထိခိုက္ေစႏုိင္ သည္။ သို႔အတြက္ သရက္သီးကို ပံုမွန္ရာသီ ထက္ေစာ၍ သီးေအာင္သာ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။

ပံုမုန္ ရာသီထက္ သရက္သီး ေစာေပၚ ရန္မွာ သရက္သီး ဆြတ္ခူးၿပီး သရက္တံုး သြားေသာ အပင္ ရပ္နား ခ်ိန္တြင္ ပုိးက် ေရာဂါ ရကုိင္း မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ ျခင္း၊ ပိုေနေသာ ကိုင္း မ်ားအား သုတ္သင္ ျခင္းျဖင့္ အပင္ကုိ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရမည္။ လာမည့္ ရာသီတြင္ ပန္းပြင့္ၿပီး အသီးသီးေပး ႏုိင္ေသာ သန္စြမ္းကိုင္းမ်ားသာ က်န္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။

သရက္အပင္အုိ၊ အပင္ပ်ဳိမ်ား ကိုင္းျဖတ္ေတာက္ရွင္းလင္းၿပီးပါက ဓာတ္ေျမ ၾသဇာေကြၽးရသည္။ လာမည့္ရာသီ သရက္ သီးေစာရန္ အတြက္ အားျဖည့္ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပါင္းျမက္ ရွင္းလင္း ၿပီးပါက သက္တမ္း ေလးငါး ႏွစ္သား အပင္ အတြက္ ႏုိက္ထ႐ို ဂ်င္၊ ေဖာ့စ ဖရပ္ႏွင့္ ပိုတက္ ဆီယမ္ ၃း၁း၁ ေျမၾသဇာ ကို တစ္ပင္လွ်င္ ႏွစ္ကီလုိ၊ သံုးကီလုိႏႈန္း ထည့္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ သဘာ၀ေျမၾသဇာအျဖစ္ ၾကက္ေခ်း၊ ႏြား ေခ်း၊ ၀က္ေခ်း၊ လင္းႏို႔ေခ်း၊ ထံုး၊ ဒိုလုိမိုဒ္ မ်ားကို ေရာေႏွာေကြၽးလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။

ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ား ေကြၽးရာတြင္ အပင္၏ အရြက္အံုးဆုိင္းမႈ ေအာက္တည့္တည့္တြင္ ေလးငါးေနရာ က်င္း တူး၍ ထည့္ေကြၽးရသည္။ ေျမၾသဇာ ေကြၽးၿပီးပါက အပင္ေျခကို ေကာက္႐ိုး၊ ျမက္ေျခာက္မ်ား ဖံုးေပးရန္လိုအပ္သည္။

သရက္ပင္ကို ကိုင္းျဖတ္၊ ေျမၾသဇာ ေကြၽး ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ေရသြင္းေပးရန္ လို အပ္သည္။ ေရသြင္းၿပီး ငါးရက္မွ ခုနစ္ရက္ အတြင္း ရြက္ႏုမ်ား တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။ ပံုမုန္ရာသီ၌ ဇူလုိင္လတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရြက္ႏုထြက္သည္။ ၎င္းအရြက္မ်ားသည္ မိုးရာသီ မကုန္မီ အရြက္ရင့္မ်ား ျဖစ္ သြားၿပီး ႀကီးထြားမႈ ရပ္ဆုိင္ သြားသည္။

ရြက္ႏု ထြက္ခ်ိန္ သည္ သရက္သီး ခ်ိန္အတြက္ အဓိက အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ရြက္ႏုမ်ား မရင့္ ခင္အဆင့္တြင္ အရြက္မ်ား ေၾကးနီေရာင္ ျဖစ္လာသည္။ အရြက္ႏုမ်ား အဆင့္ဆင့္ ႀကီးထြားလာသည္။ ၎င္းအခ်ိန္တြင္ ေလွး ပိုး၊ ရြက္စားပိုး၊ က်ဳိင္း၊ ဒက္ပိုးတုႏွင့္ မွည့္ ေပ်ာက္စြန္းေရာဂါမ်ား က်ေရာက္တတ္ သျဖင့္ သတိျပဳႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိ အပ္သည္။

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ရာသီတြင္ သရက္ သီးေပၚေစရန္မွာ ပထမအႀကိမ္ထြက္ေသာ ရြက္ႏုမ်ားမရင့္မွီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရ သည္။ သရက္ဖူးမ်ား ႏုိးၾကားလာ ေစရန္ႏွင့္ အဖူးထြက္ ပန္းပြင့္လာေစရန္အတြက္ အရြက္ရင့္မ်ားအေပၚတြင္ ယမ္းစိမ္းေဖ်ာ္ ရည္ကို ပက္ဖ်န္းေပးရသည္။

တခ်ဳိ႕ သရက္မ်ဳိး မ်ားသည္ သရက္ဖူး မ်ား ႏုိးၾကား ေစရန္ ယမ္းစိမ္းျဖင့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ မရွိသျဖင့္ Paclobutrazol ကို ႀကိဳတင္ အသံုး ျပဳ၍ အပင္ပိုင္းႀကီးထြားမႈကို ဟန္႔တား ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ Cultar, Runner-p, prediet ဟူ၍ ၀ယ္ယူႏုိင္သည္။ Paclobutrazol သူသည္ အရြက္ထက္ အျမစ္က ပို၍ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္။

ေဆးကို အသံုးျပဳရာတြင္ အၫႊန္းပါအတုိင္း တိတိ က်က် အသံုးျပဳရန္လိုသည္။ သရက္ရြက္ မ်ားသည္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေတာင့္တင္းေနပါက သရက္ဖူးမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သရက္ ရြက္မ်ားပါၿပီး ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေနျခင္း၊ ေသးငယ္လြန္းျခင္း၊ အဆစ္မ်ားရွည္ ျခင္း၊ ကိုင္းမ်ားေသးသြယ္ျခင္း၊ အေရ အတြက္နည္းလြန္းျခင္းျဖစ္ေနပါက ႏုိက္ ထ႐ိုဂ်င္၊ ေဖာ့စဖရပ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ ၉း၂၄း၂၄ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို တစ္ပင္လွ်င္ တစ္ကီလုိမွ ႏွစ္ကီလုိ ထည့္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ထည့္သြင္းရမည့္ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာႏႈန္းထားမွာ အပင္သက္တမ္းအလုိက္ ကြာျခားသည္။

အထက္ပါႏႈန္းထားသည္ အပင္သက္ ၁၇ ႏွစ္သားအရြယ္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးထြက္ေသာ အရြက္ႏုမ်ား ထြက္ၿပီး ရင့္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ အခါမဟုတ္ေသာ မုိးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရေပးသြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ ထပ္ရြက္ႏုမ်ားကို ဟန္႔တားရန္ လိုအပ္ သည္။ မုိးသည္ထန္စြာ ရြာသြန္းပါက သုညး၅၂း၂၄ အခ်ဳိး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၅၀ မွ ၆၀ ဂရမ္ကို ေရ ၂၀ လီတာႏွင့္ေဖ်ာ္၍ အရြက္မ်ားကို ဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ မုိးမရြာပါက သုညး၂၅း၄၀ အခ်ဳိးဓာတ္ေျမ ၾသဇာ ၅၀ မွ ၆၀ ဂရမ္ကို ေရ ၂၀ လီတာ ႏွင့္ ဖ်ာ္၍ ၁၅ ရက္၊ သို႔မဟုတ္ ၂၀ ရက္၊ သို႔မဟုတ္ ၃၀ ျခား ဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။

သရက္ရြက္မ်ား ရင့္လာခ်ိန္တြင္ ပန္းပြင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အကိုင္း ႀကီးမ်ား ကြၽတ္ဆတ္ေနျခင္း၊ အရြက္မ်ား အစိမ္းရင့္ေရာင္ရွိ၍ ေခ်ၾကည့္လွ်င္ <ကတ္ ဆတ္ေနၿပီး ရြက္ႏုမ်ားကို မေတြ႕ရေတာ့ သည့္အခ်ိန္တြင္ ပန္းပြင္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၎ အခ်ိန္ သည္ Paclobutrazol ဖ်န္းၿပီးေနာက္ ရက္ ၁၂၀ မွ ရက္ ၁၃၀ အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္။

ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်ိန္သည္ ေျမအစို ဓာတ္ေျခာက္ေသြ႕ေနျခင္း၊ ရာသီဥတုသည္ တိမ္ကင္းစင္သာယာေနျခင္း၊ မုိးမရြာေသာ ကာလျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာက္ပိုင္း တြင္ မိုးရာသီ ကုန္ဆံုး ကာလ သည္ အသင့္ ေတာ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ၎အခ်ိန္တြင္ အၫြန္႔သစ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သုညး ၂၅း၂၄ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၅၀ ဂရမ္မွ ၆၀ ဂရမ္ကို ေရ ၁၂၀ လီတာႏွင့္ေဖ်ာ္၍ ဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။

သရက္ ပန္းပြင့္ ေစရန္ အတြက္ Thiourea ၇၅ ဂရမ္မွ ၈၀ ဂရမ္ကို ေရလီတာ ၂၀ တြင္ ေဖ်ာ္၍၊ သို႔မဟုတ္ေရာစပ္၍ အပင္ေပၚဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ပက္ဖ်န္းၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း မုိးမရြာလွ်င္ ပို၍အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။ ယမ္းစိမ္းကို အသံုးျပဳပါက အရြက္မ်ား ေလာင္ကြၽမ္းႏုိင္ သျဖင့္ ႏႈန္းထားမွန္ကန္ရန္ႏွင့္ ညေနပိုင္း တြင္သာ ေဆးဖ်န္းရန္ သတိျပဳသင့္သည္။

Thiourea ၊ သို႔မဟုတ္KNO3 ဖ်န္းၿပီး ခုနစ္ရက္မွ ၁၀ ရက္ၾကာပါက ပထမဦးဆံုး ပန္းခိုင္စထြက္ပန္းပြင့္လာသည္။ အနည္းလို အာဟာရဓာတ္ ဃေယ ၾါယဇညယႀသ ပါ၀င္ သည့္ ၁၅း၃၀း၁၅ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ကပ္ ေဆးႏွင့္ေရာၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ပက္ဖ်န္းေပးပါ။ ပန္းမပြင့္မီ ခုနစ္ရက္အလုိတြင္ ၀တ္ မႈန္ကူးရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ ယင္ေကာင္၊ ပ်ားမ်ားလာေရာက္ေစရန္ အပင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၾကက္ေခ်းမ်ား ျဖန္႔ခင္းေပးျခင္း၊ ငါးအူမ်ားကို အပင္ေပၚ တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ပန္းခိုင္ထြက္ၿပီး ၁၄ ရက္အၾကာတြင္ ပန္းၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ပြင့္သည္။ ၂၁ ရက္အၾကာတြင္ ပန္းဖူး၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပန္းပြင့္လာသည္။ ပန္းၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ ပြင့္ခ်ိန္တြင္ အသီးျပည့္စံုစြာ သေႏၶေအာင္ေစရန္အတြက္ ယင္ႏွင့္ပ်ား မ်ား၏ အကူအညီမ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ ၀တ္မႈန္ကူးရန္ သင့္တင့္ေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္း ဆသည္ အေရးႀကီးသည္။ အပူခ်ိန္ ၁၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၄၄ ဒီဂရီ စင္တီ ဂရိတ္ သည္ ၀တ္မႈန္ကူး သေႏၶေအာင္ ေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ပန္းပြင့္သေႏၶေအာင္ၿပီး ခုနစ္ရက္ အၾကာတြင္ အသီးငယ္င႐ုတ္ေကာင္းေစ့ အရြယ္ အဆင့္ေရာက္ရွိလာသည္။ အသီး ငယ္မ်ား ႀကီးထြားရန္ အပင္ရွိအာဟာရ မ်ားကို မွ်ေ၀သံုးစြဲစျပဳလာသည္။ သရက္သီး ပဲပုပ္ေစ့အရြယ္ အဆင့္ေရာက္လာပါ က ႀကီးထြားမႈ လ်င္ျမန္လာသည္။ အသီး ငယ္ၾကာေစ့ရြယ္ အဆင့္သို႔ ပန္းပြင့္ၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ေရာက္ရွိသည္။ ကိုင္း ငယ္၊ ကိုင္းႀကီး၊ ပင္မပင္စည္မွ အစာမ်ား ကို အသီးႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ စုပ္ယူ အသံုးခ်သည္။ ပန္းခိုင္တစ္ခုလံုးတြင္ အသီး ၁၀ လံုးမွ ၁၅ လံုးသာထား၍ သီး ညႇပ္၊ သီးက်ပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အထူး အေရးႀကီးသည္။

ပန္းပြင့္ၿပီး ၄၅ ရက္သားအရြယ္တြင္ အသီးခါဥအရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ဤ အဆင့္တြင္ အာဟာရ မလံုေလာက္ပါက ေၾကြက်တတ္သည္။ ၁၅း၃၀း၁၅ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာကို အနည္းလုိအာဟာရဓာတ္မ်ားႏွင့္ ေရာ၍ ဓာတ္ေျမၾသဇာအရည္ ၁၀ မီလီမီတာကို ေရလီတာ ၂၀ ႏွင့္ေရာ၍ ပက္ဖ်န္းေပး ရန္ လိုအပ္သည္။

ပန္းပြင့္ၿပီး ရက္ ၆၀ သား၌ အသီး တြင္ ၾကက္ဥအရြယ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ သည္။ ဤအဆင့္တြင္ အစိုဓာတ္ျပတ္ျခင္း၊ အာဟာရ မလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္ပါက ေ<က က်တတ္သည္။ အပူခ်ိန္နိမ့္လြန္းျခင္း၊ ျမင့္ လြန္းျခင္းျဖစ္ပါကလည္း ေၾကြက်တတ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အသီးမ်ားကို ေ>ခေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အသီးႀကီးထြားမႈ ေကာင္းေစရန္ ၉း၂၄း၂၄ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို တစ္ပင္လွ်င္ တစ္ကီလုိ မွ ႏွစ္ကီလုိႏႈန္း ထည့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ပန္းပြင့္ၿပီး ရက္ ၉၀ တြင္ အသီးမ်ား ရင့္ရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤ အဆင့္တြင္ ႀကီးထြားမႈပိုမုိလာသည္။ ေရ သြင္းရက္ပို၍ ျခားေပးၿပီး ေရသြင္းခ်ိန္တြင္ ၉း၂၄း၂၄ ဓာတ္ေျမၾသဇာေကြၽးေပးရန္ လို အပ္သည္။ ၁၀ ရက္ၾကာလွ်င္ သရက္သီး ေပၚ၌ ခပ္ပါးပါး ဖေယာင္းလႊာေပၚလာ သည္။ ဖေယာင္းလႊာေပၚလာေစရန္ ၉း၂၄း ၂၄ ဓာတ္ေျမၾသဇာအရည္ ၂၀ မီလီမီတာ ႏွင့္ ၃၀ မီလီမီတာကို ေရလီတာ ၂၀ ႏွင့္ ေရာ၍ ပက္ဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ရာသီခ်ိန္မဟုတ္ ပန္း ပြင့္ၿပီး ရက္ ၁၁၀၊ ရက္ ၁၁၅ ရက္ၾကာတြင္ ေကာင္းစြာႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ သရက္သီး မ်ားကို စနစ္တက် ဆြတ္ခူးႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

The Farmer Media မွ ေအာင္ဆန္း (စုိက္ပ်ဳိးေရး) ေဆာင္းပါးအား ကူးယူမွ်ေ၀ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ကိုရဲႏိုင္​ဝင္
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #


မြန်မာနိုင်ငံ တွင် သရက် စိုက် ဧက ၁ ဒသမ ၅၅ သန်း ကျော်ခန့်ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် သရက်သီး အလုံးပေါင်း ၁,၆၅၀ သန်းကျော် ထွက်ရှိ နေသည်။ သရက် သီးသည် ရာသီချိန် တွင် တစ်ပြိုင်တည်း ပေါ်တတ် သဖြင့် ဈေးကောင်း မရရှိဘဲ သရက်သီး များပုပ်ပြီး အလေ အလွင့် ဖြစ်ခြင်း များနှင့် ကြုံရ သည်။

သို့အတွက် နိုင်ငံတ ကာတွင် သရက် သီးကို ရာသီချိန် မဟုတ်ဘဲ ပေါ်အောင် နည်းပညာ အသုံးချလာ ကြသည်။ ရာသီချိန် မဟုတ်ဘဲ ရာသီ ထက် စော၍ သီးခြင်း၊ ရာသီထက် နောက်ကျ သီးခြင်း နှစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ် နိုင်သည်။ ပုံမှန် ရာသီ ထက်စော ၍ သရက်သီးပေါ်ခြင်း ကြောင့် ဈေးကောင်း ရသည်။

ပေါ်ဦးပေါ်ဖျားဖြစ်သဖြင့် ဈေးကွက်တွင် မျက်နှာရသည်။ ရာသီချိန်ထက်နောက်ကျ၍ သရက်သီးပေါ်ခြင်းသည် ပိုးမွှားရောဂါ ကျပြီး အရည်အသွေးပါ ထိခိုက်စေနိုင် သည်။ သို့အတွက် သရက်သီးကို ပုံမှန်ရာသီ ထက်စော၍ သီးအောင်သာ အလေးပေး ဆောင်ရွက်လာကြသည်။

ပုံမုန် ရာသီထက် သရက်သီး စောပေါ် ရန်မှာ သရက်သီး ဆွတ်ခူးပြီး သရက်တုံး သွားသော အပင် ရပ်နား ချိန်တွင် ပိုးကျ ရောဂါ ရကိုင်း များအား ဖြတ်တောက် ခြင်း၊ ပိုနေသော ကိုင်း များအား သုတ်သင် ခြင်းဖြင့် အပင်ကို သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရမည်။ လာမည့် ရာသီတွင် ပန်းပွင့်ပြီး အသီးသီးပေး နိုင်သော သန်စွမ်းကိုင်းများသာ ကျန်ရှိရန် လိုအပ်သည်။

သရက်အပင်အို၊ အပင်ပျိုများ ကိုင်းဖြတ်တောက်ရှင်းလင်းပြီးပါက ဓာတ်မြေ သြဇာကျွေးရသည်။ လာမည့်ရာသီ သရက် သီးစောရန် အတွက် အားဖြည့် ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ပေါင်းမြက် ရှင်းလင်း ပြီးပါက သက်တမ်း လေးငါး နှစ်သား အပင် အတွက် နိုက်ထရို ဂျင်၊ ဖော့စ ဖရပ်နှင့် ပိုတက် ဆီယမ် ၃း၁း၁ မြေသြဇာ ကို တစ်ပင်လျှင် နှစ်ကီလို၊ သုံးကီလိုနှုန်း ထည့်ပေးရန်လိုအပ်သည်။ သဘာဝမြေသြဇာအဖြစ် ကြက်ချေး၊ နွား ချေး၊ ဝက်ချေး၊ လင်းနို့ချေး၊ ထုံး၊ ဒိုလိုမိုဒ် များကို ရောနှောကျွေးလျှင် ပိုကောင်းသည်။

ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် သဘာဝမြေသြဇာများ ကျွေးရာတွင် အပင်၏ အရွက်အုံးဆိုင်းမှု အောက်တည့်တည့်တွင် လေးငါးနေရာ ကျင်း တူး၍ ထည့်ကျွေးရသည်။ မြေသြဇာ ကျွေးပြီးပါက အပင်ခြေကို ကောက်ရိုး၊ မြက်ခြောက်များ ဖုံးပေးရန်လိုအပ်သည်။

သရက်ပင်ကို ကိုင်းဖြတ်၊ မြေသြဇာ ကျွေး ပြုလုပ်ပြီးပါက ရေသွင်းပေးရန် လို အပ်သည်။ ရေသွင်းပြီး ငါးရက်မှ ခုနစ်ရက် အတွင်း ရွက်နုများ တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမုန်ရာသီ၌ ဇူလိုင်လတွင် ဒုတိယအကြိမ် ရွက်နုထွက်သည်။ ၎င်းင်းအရွက်များသည် မိုးရာသီ မကုန်မီ အရွက်ရင့်များ ဖြစ် သွားပြီး ကြီးထွားမှု ရပ်ဆိုင် သွားသည်။

ရွက်နု ထွက်ချိန် သည် သရက်သီး ချိန်အတွက် အဓိက အချက် ဖြစ်သည်။ ရွက်နုများ မရင့် ခင်အဆင့်တွင် အရွက်များ ကြေးနီရောင် ဖြစ်လာသည်။ အရွက်နုများ အဆင့်ဆင့် ကြီးထွားလာသည်။ ၎င်းင်းအချိန်တွင် လှေး ပိုး၊ ရွက်စားပိုး၊ ကျိုင်း၊ ဒက်ပိုးတုနှင့် မှည့် ပျောက်စွန်းရောဂါများ ကျရောက်တတ် သဖြင့် သတိပြုကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရန် လို အပ်သည်။

ပုံမှန်မဟုတ်သော ရာသီတွင် သရက် သီးပေါ်စေရန်မှာ ပထမအကြိမ်ထွက်သော ရွက်နုများမရင့်မှီအချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ရ သည်။ သရက်ဖူးများ နိုးကြားလာ စေရန်နှင့် အဖူးထွက် ပန်းပွင့်လာစေရန်အတွက် အရွက်ရင့်များအပေါ်တွင် ယမ်းစိမ်းဖျော် ရည်ကို ပက်ဖျန်းပေးရသည်။

တချို့ သရက်မျိုး များသည် သရက်ဖူး များ နိုးကြား စေရန် ယမ်းစိမ်းဖြင့် အကျိုး သက်ရောက်မှု မရှိသဖြင့် Paclobutrazol ကို ကြိုတင် အသုံး ပြု၍ အပင်ပိုင်းကြီးထွားမှုကို ဟန့်တား ထားရန် လိုအပ်သည်။ ဈေးကွက်တွင် Cultar, Runner-p, prediet ဟူ၍ ဝယ်ယူနိုင်သည်။ Paclobutrazol သူသည် အရွက်ထက် အမြစ်က ပို၍ ထိရောက်မှု ရှိသည်။

ဆေးကို အသုံးပြုရာတွင် အညွှန်းပါအတိုင်း တိတိ ကျကျ အသုံးပြုရန်လိုသည်။ သရက်ရွက် များသည် အစိမ်းရင့်ရောင်ဖြစ်ပြီး တောင့်တင်းနေပါက သရက်ဖူးများဖြစ်ပေါ်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သရက် ရွက်များပါပြီး နူးညံ့ပျော့ပြောင်းနေခြင်း၊ သေးငယ်လွန်းခြင်း၊ အဆစ်များရှည် ခြင်း၊ ကိုင်းများသေးသွယ်ခြင်း၊ အရေ အတွက်နည်းလွန်းခြင်းဖြစ်နေပါက နိုက် ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်နှင့် ပိုတက်စီယမ် ၉း၂၄း၂၄ ဓာတ်မြေသြဇာကို တစ်ပင်လျှင် တစ်ကီလိုမှ နှစ်ကီလို ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်သည်။ ထည့်သွင်းရမည့် ဓာတ်မြေ သြဇာနှုန်းထားမှာ အပင်သက်တမ်းအလိုက် ကွာခြားသည်။

အထက်ပါနှုန်းထားသည် အပင်သက် ၁၇ နှစ်သားအရွယ်အတွက် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက်သော အရွက်နုများ ထွက်ပြီး ရင့်သွားသည့်အချိန်တွင် အချိန် အခါမဟုတ်သော မိုးကြောင့်လည်းကောင်း၊ ရေပေးသွင်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ နောက် ထပ်ရွက်နုများကို ဟန့်တားရန် လိုအပ် သည်။ မိုးသည်ထန်စွာ ရွာသွန်းပါက သုညး၅၂း၂၄ အချိုး၊ ဓာတ်မြေသြဇာ ၅၀ မှ ၆၀ ဂရမ်ကို ရေ ၂၀ လီတာနှင့်ဖျော်၍ အရွက်များကို ဖျန်းပေးရန် လိုအပ်သည်။ မိုးမရွာပါက သုညး၂၅း၄၀ အချိုးဓာတ်မြေ သြဇာ ၅၀ မှ ၆၀ ဂရမ်ကို ရေ ၂၀ လီတာ နှင့် ဖျာ်၍ ၁၅ ရက်၊ သို့မဟုတ် ၂၀ ရက်၊ သို့မဟုတ် ၃၀ ခြား ဖျန်းပေးရန် လိုအပ်သည်။

သရက်ရွက်များ ရင့်လာချိန်တွင် ပန်းပွင့်ရန် ဆောင်ရွက်ချိန်ဖြစ်သည်။ အကိုင်း ကြီးများ ကျွတ်ဆတ်နေခြင်း၊ အရွက်များ အစိမ်းရင့်ရောင်ရှိ၍ ချေကြည့်လျှင် <ကတ် ဆတ်နေပြီး ရွက်နုများကို မတွေ့ရတော့ သည့်အချိန်တွင် ပန်းပွင်လာစေရန် ဆောင်ရွက်သင့်သည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း အချိန် သည် Paclobutrazol ဖျန်းပြီးနောက် ရက် ၁၂၀ မှ ရက် ၁၃၀ အကြာတွင် ဖြစ်သည်။

ဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချိန်သည် မြေအစို ဓာတ်ခြောက်သွေ့နေခြင်း၊ ရာသီဥတုသည် တိမ်ကင်းစင်သာယာနေခြင်း၊ မိုးမရွာသော ကာလဖြစ်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း တွင် မိုးရာသီ ကုန်ဆုံး ကာလ သည် အသင့် တော်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ၎င်းအချိန်တွင် အညွန့်သစ်များထိန်းချုပ်ရန် သုညး ၂၅း၂၄ ဓာတ်မြေသြဇာ ၅၀ ဂရမ်မှ ၆၀ ဂရမ်ကို ရေ ၁၂၀ လီတာနှင့်ဖျော်၍ ဖျန်းပေးရန် လိုအပ်သည်။

သရက် ပန်းပွင့် စေရန် အတွက် Thiourea ၇၅ ဂရမ်မှ ၈၀ ဂရမ်ကို ရေလီတာ ၂၀ တွင် ဖျော်၍၊ သို့မဟုတ်ရောစပ်၍ အပင်ပေါ်ဖျန်းပေးရန် လိုအပ်သည်။ ပက်ဖျန်းပြီး တစ်ပတ်အတွင်း မိုးမရွာလျှင် ပို၍အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိစေသည်။ ယမ်းစိမ်းကို အသုံးပြုပါက အရွက်များ လောင်ကျွမ်းနိုင် သဖြင့် နှုန်းထားမှန်ကန်ရန်နှင့် ညနေပိုင်း တွင်သာ ဆေးဖျန်းရန် သတိပြုသင့်သည်။

Thiourea ၊ သို့မဟုတ်KNO3 ဖျန်းပြီး ခုနစ်ရက်မှ ၁၀ ရက်ကြာပါက ပထမဦးဆုံး ပန်းခိုင်စထွက်ပန်းပွင့်လာသည်။ အနည်းလို အာဟာရဓာတ် ဃယေ ြါယဇညယသြ ပါဝင် သည့် ၁၅း၃၀း၁၅ ဓာတ်မြေသြဇာကို ကပ် ဆေးနှင့်ရောပြီး ညနေပိုင်းတွင် ပက်ဖျန်းပေးပါ။ ပန်းမပွင့်မီ ခုနစ်ရက်အလိုတွင် ဝတ် မှုန်ကူးရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ယင်ကောင်၊ ပျားများလာရောက်စေရန် အပင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြက်ချေးများ ဖြန့်ခင်းပေးခြင်း၊ ငါးအူများကို အပင်ပေါ် တွင် ချိတ်ဆွဲပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။

ပန်းခိုင်ထွက်ပြီး ၁၄ ရက်အကြာတွင် ပန်းဖြိုင်ဖြိုင်ပွင့်သည်။ ၂၁ ရက်အကြာတွင် ပန်းဖူး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ပန်းပွင့်လာသည်။ ပန်းဖြိုင်ဖြိုင် ပွင့်ချိန်တွင် အသီးပြည့်စုံစွာ သန္ဓေအောင်စေရန်အတွက် ယင်နှင့်ပျား များ၏ အကူအညီများစွာ လိုအပ်သည်။ ဝတ်မှုန်ကူးရန် သင့်တင့်သော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်း ဆသည် အရေးကြီးသည်။ အပူချိန် ၁၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၄၄ ဒီဂရီ စင်တီ ဂရိတ် သည် ဝတ်မှုန်ကူး သန္ဓေအောင် စေရန် သင့်တော်သော အခြေအနေဖြစ်သည်။

ပန်းပွင့်သန္ဓေအောင်ပြီး ခုနစ်ရက် အကြာတွင် အသီးငယ်ငရုတ်ကောင်းစေ့ အရွယ် အဆင့်ရောက်ရှိလာသည်။ အသီး ငယ်များ ကြီးထွားရန် အပင်ရှိအာဟာရ များကို မျှဝေသုံးစွဲစပြုလာသည်။ သရက်သီး ပဲပုပ်စေ့အရွယ် အဆင့်ရောက်လာပါ က ကြီးထွားမှု လျင်မြန်လာသည်။ အသီး ငယ်ကြာစေ့ရွယ် အဆင့်သို့ ပန်းပွင့်ပြီး တစ်လအကြာတွင် ရောက်ရှိသည်။ ကိုင်း ငယ်၊ ကိုင်းကြီး၊ ပင်မပင်စည်မှ အစာများ ကို အသီးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် စုပ်ယူ အသုံးချသည်။ ပန်းခိုင်တစ်ခုလုံးတွင် အသီး ၁၀ လုံးမှ ၁၅ လုံးသာထား၍ သီး ညှပ်၊ သီးကျပ်များကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် အထူး အရေးကြီးသည်။

ပန်းပွင့်ပြီး ၄၅ ရက်သားအရွယ်တွင် အသီးခါဥအရွယ်သို့ ရောက်ရှိသည်။ ဤ အဆင့်တွင် အာဟာရ မလုံလောက်ပါက ကြွေကျတတ်သည်။ ၁၅း၃၀း၁၅ ဓာတ်မြေ သြဇာကို အနည်းလိုအာဟာရဓာတ်များနှင့် ရော၍ ဓာတ်မြေသြဇာအရည် ၁၀ မီလီမီတာကို ရေလီတာ ၂၀ နှင့်ရော၍ ပက်ဖျန်းပေး ရန် လိုအပ်သည်။

ပန်းပွင့်ပြီး ရက် ၆၀ သား၌ အသီး တွင် ကြက်ဥအရွယ်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိ သည်။ ဤအဆင့်တွင် အစိုဓာတ်ပြတ်ခြင်း၊ အာဟာရ မလုံလောက်ခြင်းဖြစ်ပါက ေ<က ကျတတ်သည်။ အပူချိန်နိမ့်လွန်းခြင်း၊ မြင့် လွန်းခြင်းဖြစ်ပါကလည်း ကြွေကျတတ်သည်။ ဤအဆင့်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော အသီးများကို ေ>ခပေးရန် လိုအပ်သည်။ အသီးကြီးထွားမှု ကောင်းစေရန် ၉း၂၄း၂၄ ဓာတ်မြေသြဇာကို တစ်ပင်လျှင် တစ်ကီလို မှ နှစ်ကီလိုနှုန်း ထည့်ပေးရန် လိုအပ်သည်။

ပန်းပွင့်ပြီး ရက် ၉၀ တွင် အသီးများ ရင့်ရန် နီးကပ်လာချိန်ဖြစ်သည်။ ဤ အဆင့်တွင် ကြီးထွားမှုပိုမိုလာသည်။ ရေ သွင်းရက်ပို၍ ခြားပေးပြီး ရေသွင်းချိန်တွင် ၉း၂၄း၂၄ ဓာတ်မြေသြဇာကျွေးပေးရန် လို အပ်သည်။ ၁၀ ရက်ကြာလျှင် သရက်သီး ပေါ်၌ ခပ်ပါးပါး ဖယောင်းလွှာပေါ်လာ သည်။ ဖယောင်းလွှာပေါ်လာစေရန် ၉း၂၄း ၂၄ ဓာတ်မြေသြဇာအရည် ၂၀ မီလီမီတာ နှင့် ၃၀ မီလီမီတာကို ရေလီတာ ၂၀ နှင့် ရော၍ ပက်ဖျန်းပေးရန် လိုအပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ရာသီချိန်မဟုတ် ပန်း ပွင့်ပြီး ရက် ၁၁၀၊ ရက် ၁၁၅ ရက်ကြာတွင် ကောင်းစွာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးသော သရက်သီး များကို စနစ်တကျ ဆွတ်ခူးနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။

The Farmer Media မှ အောင်ဆန်း (စိုက်ပျိုးရေး) ဆောင်းပါးအား ကူးယူမျှဝေပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: ကိုရဲနိုင်ဝင်
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top