စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး
×

အေသအခ်ာဖတ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါမည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ျပဳထားအပ္ေသာ ကံ-ကသာ မိမိတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေလရာဘဝတုိင္းတုိ႔၌ အယုတ္အျမတ္စသည္ျဖင့္ ေဝဖန္ေပးလ်က္ရွိေပသည္။ ကံ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ခံယူၾကရေပသည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ရွိၾကေပသည္။ ထုိထုိဘဝတုိ႔၌ ျဖစ္ၾကရသည့္အခါမွာ အသက္တုိရတာ၊ အသက္ရွည္ရတာ၊ အနာေရာဂါမ်ားရတာ၊ အနာေရာဂါကင္းရတာ၊ အဆင္းလွရတာ၊ အဆင္းမလွရတာ၊ ဘုန္းတန္ခုိးၾကီးမားရတာ၊ ဘုန္းတန္ခုိးနည္းရတာ၊ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားရတာ၊ ပစၥည္းဥစၥာရွားပါးရတာ၊ အမ်ဳိးျမတ္ရတာ၊ အမ်ဳိးယုတ္ရတာ၊ ပညာဥာဏ္ၾကီးမားရတာ၊ ပညာဥာဏ္နည္းပါးရတာ၊ အ ျခံ အရံမ်ားရတာ၊ အျခံအရံနည္းပါးရတာ စသည္မ်ားကုိ ကံကပင္လ်ွင္ ေဝဖန္ေပးျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲေပးျခင္း ျဖစ္ေပသည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူသည့္အတုိင္း ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ဳိးေပးတုိ႔ကုိ အထူးယုံၾကည္အားကုိးလ်က္ ရွိၾကေပသည္။ ထုိကံတုိ႔သည္ ေရွ႕ေနာက္ အက်ဳိးေပးေသာ အစဥ္အားျဖင့္ (၄)မ်ဳိးကြဲျပားလ်က္ရွိေပသည္။

၁။ဂရုကံ-(Garuka-Kamma= Weighty Kamma) ကံတစ္ပါးတုိ႔သည္ မတားျမစ္နုိင္သည့္ ၾကီးေလးေသာကံ။
၂။အာသႏ႖ကံ- (Asanna-Kamma= Proximate Kamma) ေသခါနီးကာလ၌ ျပဳအပ္ေသာကံႏွင့္ ေအာက္ေမ့အပ္သည့္ကံ။
၃။အာစိဏၰကံ- (Acinna-Kamma= Habitual Kamma) ေန႔စဥ္ အၾကိမ္မ်ားစြာ ေလ့က်က္အပ္ေသာကံ။
၄။ကဋတၱာကံ- (Katatta Kamma= unspecified Kamma) ျပဳဖူးကာမ်ွျဖစ္ေသာကံဟူ၍

အက်ဳိးေပးေသာအစဥ္အားျဖင့္ (၄)မ်ဳိးကြဲျပားလ်က္ ရွိေပသည္။
ဒီကံေလးခုထဲက ၁။ ဂရုကံ အေၾကာင္းကုိ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဂရုကံဆုိတာက ကံတစ္ပါးတုိ႔သည္ မတားျမစ္နုိင္သည့္ ၾကီးေလးေသာကံပင္ျဖစ္၏။ ထုိဂရုကံသည္ ကုသုိလ္ကံႏွင့္ အကုသုိလ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိေပသည္။ ထုိႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔တြင္ အကုသုိလ္ကံအရာ၌ ပဥၥာနႏၱရိယကံ၊ နိယတမိစၦာဒိ႒ိကံ(၃)ပါး ရွိၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ယခုဘဝမွ စုတိ(ေသျပီး)သည့္ေနာက္ကာလ ဒုတိယဘဝ၌ အပါယ္ငရဲသုိ႔သာ က်ေရာက္ၾကရေပသည္။ မည္သည့္ကုသုိလ္ကံ အကုသုိလ္ကံတုိ႔ကမွ တားျမစ္၍ မရေသာေၾကာင့္ ၾကီးေလးေသာ ဂရုကံတုိ႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။

ေဆာင္။ ။ ကံတစ္ပါးတုိ႔၊ မတားနုိင္ရာ၊ ၾကီးေလးပါ၊ မွန္စြာဂရုမည္။
ပဥၥာနႏၱရိယကံငါးပါးဆုိသည္မွာ
က- အမိကုိသတ္ျခင္း(Matricide)
ခ- အဖကုိသတ္ျခင္း (Parricide)
ဂ-ရဟႏၱာကုိသတ္ျခင္း ( The Murder if an Arahant)
ဃ- ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ ေသြးစိမ္းတည္ေအာင္ ေသြးေျခဥေအာင္ျပဳျခင္း (The wounding of a Buddha)
င- သံဃာကုိ သင္းကြဲေအာင္ျပဳျခင္း(The creation of a schism in the Sangha order) တုိ႔ျဖစ္ၾကေပသည္။

နိယတမိစၦာဒိ႒ိကံသုံးပါးဆုိသည္မွာ
-အေၾကာင္းမရွိဘဲ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြ အလုိလုိခ်မ္းသာသည္။ အလုိလုိဆင္းရဲသည္ဟု စြဲမွားေသာ မိစၦာဒိ႒ိကံသည္ အေဟတုကနိယတမိစၦာဒိ႒ိကံျဖစ္ေပသည္။
-လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း စသည္မ်ားကုိ ျပဳပါေသာ္လည္း အက်ဳိးမရွိနုိင္ဟု စြဲယူမ်ားေသာ မိစၦာဒိ႒ိကံသည္ နတၳိက နိယတမိစၦာဒိ႒ိကံျဖစ္ေပသည္။
-ေကာင္းသည့္ကုသုိလ္အမႈကုိ ျပဳပါေသာ္လည္း ေကာင္းသည့္ကုသုိလ္ကံမ်ား ျဖစ္မလာေပ။ မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္အမႈမ်ား ျပဳပါေသာ္လည္း မေကာင္းသည့္ အကုသုိလ္ကံမ်ား ျဖစ္မလာေပဟု စြဲယူမွားေသာ မိစၦာဒိ႒ိကံသည္ အကိရိယ နိယတမိစၦာဒိ႒ိကံ ျဖစ္ေပသည္။

ဤပဥၥာနႏၱရိယကံႏွင့္ နိယတမိစၦာဒိ႒ိကံ ရွိၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ စုတိ(ေသျပီး)သည္မွ ေနာက္ကာလ ဒုတိယဘဝ၌ အပါယ္ငရဲသုိ႔သာက်ေရာက္ၾကရေပသည္။ မည္သည့္ကုသုိလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံတုိ႔ကမွ တားျမစ္လုိ႔မရေသာေၾကာင့္ ဂရုကံတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကုသုိလ္ကံအရာ၌ မဟဂၢဳတ္(စ်ာန္) ကုသုိလ္ကံတုိ႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။ ထုိမဟဂၢဳတ္(စ်ာန္) ကုသုိလ္ကံတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ဒုတိယဘဝတြင္ ျဗဟၼာျပည္သုိ႔ ဧကန္မုခ်ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေပသည္။ မည္သည့္ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသုိလ္ကံတုိ႔ကမွ တားျမစ္လုိ႔မရေသာေၾကာင့္ ၾကီးေလးေသာ ဂရုကံတုိ႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။

က်န္ရွိေနေသာ အာသႏ႖ကံ၊အာစိဏၰကံ၊ ကဋတၱာကံအေၾကာင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေရးသားပါဦးမည္။

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာ၍ လုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္း ျပည့္ဝၾကပါေစ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)


 #Unicode Version
အသေအချာဖတ်ဖို့တော့ လိုပါမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မိမိတို့ပြုထားအပ်သော ကံ-ကသာ မိမိတို့ကို ဖြစ်လေရာဘဝတိုင်းတို့၌ အယုတ်အမြတ်စသည်ဖြင့် ဝေဖန်ပေးလျက်ရှိပေသည်။ ကံ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ခံယူကြရပေသည်ဟု ယုံကြည်လျက်ရှိကြပေသည်။ ထိုထိုဘဝတို့၌ ဖြစ်ကြရသည့်အခါမှာ အသက်တိုရတာ၊ အသက်ရှည်ရတာ၊ အနာရောဂါများရတာ၊ အနာရောဂါကင်းရတာ၊ အဆင်းလှရတာ၊ အဆင်းမလှရတာ၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးမားရတာ၊ ဘုန်းတန်ခိုးနည်းရတာ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများရတာ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာရှားပါးရတာ၊ အမျိုးမြတ်ရတာ၊ အမျိုးယုတ်ရတာ၊ ပညာဉာဏ်ကြီးမားရတာ၊ ပညာဉာဏ်နည်းပါးရတာ၊ အခြံအရံများရတာ၊ အခြံအရံနည်းပါးရတာ စသည်များကို ကံကပင်လျှင် ဝေဖန်ပေးခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း ဖြစ်ပေသည်ဟု မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်း ကံနှင့် ကံ၏အကျိုးပေးတို့ကို အထူးယုံကြည်အားကိုးလျက် ရှိကြပေသည်။ ထိုကံတို့သည် ရှေ့နောက် အကျိုးပေးသော အစဉ်အားဖြင့် (၄)မျိုးကွဲပြားလျက်ရှိပေသည်။
၁။ဂရုကံ-(Garuka-Kamma= Weighty Kamma) ကံတစ်ပါးတို့သည် မတားမြစ်နိုင်သည့် ကြီးလေးသောကံ။
၂။အာသန္တွကံ- (Asanna-Kamma= Proximate Kamma) သေခါနီးကာလ၌ ပြုအပ်သောကံနှင့် အောက်မေ့အပ်သည့်ကံ။
၃။အာစိဏ္ဏကံ- (Acinna-Kamma= Habitual Kamma) နေ့စဉ် အကြိမ်များစွာ လေ့ကျက်အပ်သောကံ။
၄။ကဋတ္တာကံ- (Katatta Kamma= unspecified Kamma) ပြုဖူးကာမျှဖြစ်သောကံဟူ၍ အကျိုးပေးသောအစဉ်အားဖြင့် (၄)မျိုးကွဲပြားလျက် ရှိပေသည်။
ဒီကံလေးခုထဲက ၁။ ဂရုကံ အကြောင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဂရုကံဆိုတာက ကံတစ်ပါးတို့သည် မတားမြစ်နိုင်သည့် ကြီးလေးသောကံပင်ဖြစ်၏။ ထိုဂရုကံသည် ကုသိုလ်ကံနှင့် အကုသိုလ်ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပေသည်။ ထိုနှစ်မျိုးတို့တွင် အကုသိုလ်ကံအရာ၌ ပဉ္စာနန္တရိယကံ၊ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံ(၃)ပါး ရှိကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ယခုဘဝမှ စုတိ(သေပြီး)သည့်နောက်ကာလ ဒုတိယဘဝ၌ အပါယ်ငရဲသို့သာ ကျရောက်ကြရပေသည်။ မည်သည့်ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံတို့ကမှ တားမြစ်၍ မရသောကြောင့် ကြီးလေးသော ဂရုကံတို့ ဖြစ်ကြပေသည်။
ဆောင်။ ။ ကံတစ်ပါးတို့၊ မတားနိုင်ရာ၊ ကြီးလေးပါ၊ မှန်စွာဂရုမည်။
ပဉ္စာနန္တရိယကံငါးပါးဆိုသည်မှာ
က- အမိကိုသတ်ခြင်း(Matricide)
ခ- အဖကိုသတ်ခြင်း (Parricide)
ဂ-ရဟန္တာကိုသတ်ခြင်း ( The Murder if an Arahant)
ဃ- မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို သွေးစိမ်းတည်အောင် သွေးခြေဥအောင်ပြုခြင်း (The wounding of a Buddha)
င- သံဃာကို သင်းကွဲအောင်ပြုခြင်း(The creation of a schism in the Sangha order) တို့ဖြစ်ကြပေသည်။
နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံသုံးပါးဆိုသည်မှာ
-အကြောင်းမရှိဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ အလိုလိုချမ်းသာသည်။ အလိုလိုဆင်းရဲသည်ဟု စွဲမှားသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံသည် အဟေတုကနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံဖြစ်ပေသည်။
-လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်း စသည်များကို ပြုပါသော်လည်း အကျိုးမရှိနိုင်ဟု စွဲယူများသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံသည် နတ္ထိက နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံဖြစ်ပေသည်။
-ကောင်းသည့်ကုသိုလ်အမှုကို ပြုပါသော်လည်း ကောင်းသည့်ကုသိုလ်ကံများ ဖြစ်မလာပေ။ မကောင်းသည့် အကုသိုလ်အမှုများ ပြုပါသော်လည်း မကောင်းသည့် အကုသိုလ်ကံများ ဖြစ်မလာပေဟု စွဲယူမှားသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံသည် အကိရိယ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံ ဖြစ်ပေသည်။

ဤပဉ္စာနန္တရိယကံနှင့် နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံ ရှိကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် စုတိ(သေပြီး)သည်မှ နောက်ကာလ ဒုတိယဘဝ၌ အပါယ်ငရဲသို့သာကျရောက်ကြရပေသည်။ မည်သည့်ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံတို့ကမှ တားမြစ်လို့မရသောကြောင့် ဂရုကံတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကုသိုလ်ကံအရာ၌ မဟဂ္ဂုတ်(ဈာန်) ကုသိုလ်ကံတို့ ဖြစ်ကြပေသည်။ ထိုမဟဂ္ဂုတ်(ဈာန်) ကုသိုလ်ကံတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဒုတိယဘဝတွင် ဗြဟ္မာပြည်သို့ ဧကန်မုချရောက်ကြရမည်ဖြစ်ပေသည်။ မည်သည့် ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံတို့ကမှ တားမြစ်လို့မရသောကြောင့် ကြီးလေးသော ဂရုကံတို့ ဖြစ်ကြပေသည်။
ကျန်ရှိနေသော အာသန္တွကံ၊အာစိဏ္ဏကံ၊ ကဋတ္တာကံအကြောင်းများကို ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမည်။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံး သက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍ လိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်ဝကြပါစေ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: အရှင်ဝိမလဝံသ(နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top