ဘဏ္ႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး သတင္းမွားမ်ား ေရးသား ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား က အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာသည္။

ဘဏ္ႏွစ္ခုကို ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္၍ စာရင္း ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္သည္ လံုးဝမွန္ကန္မႈမရွိ ေၾကာင္း ဦးဝင္းေသာ္က ေရးသား ထားသည္။ ဘဏ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ႏုိင္င့ံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ျဖစ္ၿပီး အဖ်က္အေမွာင့္ သေဘာဆန္ေသာ ေကာလာ ဟလ ေရးသားေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္မႈ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပ်က္စီးေစေသာ သေဘာျဖစ္ေန
ျခင္းေၾကာင့္ မယံုၾကည္ရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးဝင္းေသာ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ မ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။
   
‘‘အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီးငါးခု နဲ႔ ဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္အေျခအေန မဟန္ေတာ့ဘူး။ ေဒဝါလီသာဆုိ ရင္ ခံေပဦးေတာ့ ျပည္သူေတြ’’ ဆိုသည့္စာကို Kyaw Swe အမည္
ျဖင့္ အေကာင့္က ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ညတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးသားခဲ့ သည္။
   
ဘဏ္ႏွစ္ခု သတင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျပည္သူအမ်ားသံုးေန သည့္ ဘဏ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ ေဆးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ယင္းအေကာင့္က ဇြန္လ ၁၁ ရက္
တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးသားထား ျခင္းသည္လည္း လူမႈကြန္ရက္ တြင္ ထပ္မံပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။
   
‘‘အေရးယူမယ့္အပိုင္းက ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ကမဟုတ္ပါဘူး လို႔ ေျပာၿပီးၿပီ။ ဟုတ္ပါတယ္လို႔ ေျပာသူကို အေရးယူမယ့္အပိုင္း ကေတာ့ အေရးယူႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းက ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အဟန္႔ အတားျဖစ္ရင္ ျပည္သူလူထုကို အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္ တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေထာက္အ ထား စိစစ္ႏုိင္ရင္ အေရးယူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက အေရးယူမွာေပါ့’’ ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာသည္။
   
ထို႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ စာရင္းဖ်က္သိမ္းရမည့္ ဘဏ္တစ္ခုမွ် မရွိေသးေၾကာင္း ဦးဝင္းေသာ္က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
   
ထိုအေျခအေနကို အမွန္အ တိုင္း သိရွိႏုိင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဦးဝင္းေသာ္က ဇြန္လ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ရွင္းလင္းထားသည္။
   
‘‘မွတ္ပံုတင္ေတြ ဘာေတြနဲ႔ အေသအခ်ာတင္ထားတာဆုိ ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာေဒသအာဏာ ပိုင္ေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ ဗဟိုဘဏ္တုိ႔က သူ႔ကို အေသအခ်ာေမးသင့္ တယ္’’ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းအႀကံ ေပး ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။
   
ရန္ကုန္ရွိ ဘဏ္မ်ား၏ အ ေျခအေနကို ေတာင္တြင္းႀကီး၌ ေနထိုင္သူက ဘယ္လိုအခ်က္အ လက္မ်ား သိရွိထားသလဲဆုိသည္ ကို စနစ္တက်ေမးသင့္သည္ဟု လည္း ၎က ေျပာသည္။ ယခု ကဲ့သို႔ ေရးသားၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရး၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကို ထိခိုက္လာမည္ဆုိပါက မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးသားျခင္းကိုလူအမ်ားက ယံုၾကည္မည္ဆုိပါက စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။
   
‘‘ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ ခိုင္ မာမႈနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ပိုၿပီးယံုၾကည္ ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျဖစ္လာပါၿပီ’’ဟု အၿငိမ္းစား ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။
 
 ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမို ျမင့္မားတိုးတက္လာေစရန္ ႏုိင္ငံ တကာဘဏ္မ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္အညီ ယွဥ္ၿပိဳင္လာေစႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ စီမံခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ဦးဝင္းေသာ္က ေရး သားထားသည္။
 
 ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)ႏွင့္အညီ ဘဏ္မ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္က မ,တည္ရင္းႏွီးေငြ လံုေလာက္မႈစည္းမ်ဥ္း၊ ရပိုင္ခြင့္ မ်ား၊ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ လ်ာထားျခင္းဆုိင္ရာစည္း မ်ဥ္း၊ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေႂကြ ၿမီမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ေငြ ေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ိဳး သတ္မွတ္ ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အ မိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။
   
စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ရ ျခင္းသည္ ဘဏ္အသီးသီး၏ စနစ္တက်ရွိမႈႏွင့္ ခုိင္မာမႈအ တြက္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ စြမ္းရွိႏုိင္ေရး လိုက္နာကိုက္ညီရ မည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား ျဖစ္ သည္။
   
စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္အသီး သီးက အစပိုင္းတြင္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ ႏွစ္အတြင္း ဗဟိုဘဏ္၏ ေျဖ ေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ အႀကံ ေပးမႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
   
ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ ျခင္း၊ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ခန္႔အပ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ဘဏ္အသီးသီး၏ ေငြ ေရးေၾကးေရး အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေရးသားထားသည္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day

#Unicode Version#
ဘဏ်နှစ်ခုနှင့်ပတ် သက်ပြီး သတင်းမှားများ ရေးသား ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက် ၍ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ က အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ် နေကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းသော်က ပြောသည်။

ဘဏ်နှစ်ခုကို ဗဟိုဘဏ် ဥပဒေနှင့်အညီ စိစစ်၍ စာရင်း ရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းရန်ဆိုသည့် ကိစ္စရပ်သည် လုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိ ကြောင်း ဦးဝင်းသော်က ရေးသား ထားသည်။ ဘဏ်များအပေါ် ယုံကြည်စွာ အပ်နှံခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီရန်ဖြစ်ပြီး အဖျက်အမှောင့် သဘောဆန်သော ကောလာ ဟလ ရေးသားဖော်ပြထုတ်လွှင့်မှု များသည် နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွားကို ပျက်စီးစေသော သဘောဖြစ်နေ
ခြင်းကြောင့် မယုံကြည်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကို မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး ဆောင်ရွက်ရန် ဦးဝင်းသော်၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာ မျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
  
‘‘အများပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးငါးခု နဲ့ ဘဏ်နှစ်ဘဏ်အခြေအနေ မဟန်တော့ဘူး။ ဒေဝါလီသာဆို ရင် ခံပေဦးတော့ ပြည်သူတွေ’’ ဆိုသည့်စာကို Kyaw Swe အမည်
ဖြင့် အကောင့်က ဇွန်လ ၁၀ ရက် ညတွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၌ ရေးသားခဲ့ သည်။
  
ဘဏ်နှစ်ခု သတင်းနှင့်ပတ် သက်၍ ပြည်သူအများသုံးနေ သည့် ဘဏ်များမဟုတ်ကြောင်း၊ ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေနှင့်အညီ စစ် ဆေးဆောင်ရွက်နေကြောင်း ယင်းအကောင့်က ဇွန်လ ၁၁ ရက်
တွင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၌ ရေးသားထား ခြင်းသည်လည်း လူမှုကွန်ရက် တွင် ထပ်မံပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။
  
‘‘အရေးယူမယ့်အပိုင်းက တော့ ဗဟိုဘဏ်ကမဟုတ်ပါဘူး လို့ ပြောပြီးပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်လို့ ပြောသူကို အရေးယူမယ့်အပိုင်း ကတော့ အရေးယူနိုင်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းက နိုင်ငံစီးပွားရေး အဟန့် အတားဖြစ်ရင် ပြည်သူလူထုကို အထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်လုပ် တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ အထောက်အ ထား စိစစ်နိုင်ရင် အရေးယူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက အရေးယူမှာပေါ့’’ ဟု ဦးဝင်းသော်က ပြောသည်။
  
ထို့အပြင် လက်ရှိတွင် စာရင်းဖျက်သိမ်းရမည့် ဘဏ်တစ်ခုမျှ မရှိသေးကြောင်း ဦးဝင်းသော်က အတည်ပြုပြောကြားသည်။
  
ထိုအခြေအနေကို အမှန်အ တိုင်း သိရှိနိုင်ရန် ဗဟိုဘဏ်၏ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ဦးဝင်းသော်က ဇွန်လ ၁၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၌ ရှင်းလင်းထားသည်။
  
‘‘မှတ်ပုံတင်တွေ ဘာတွေနဲ့ အသေအချာတင်ထားတာဆို တော့ သက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာ ပိုင်တွေ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ၊ ဗဟိုဘဏ်တို့က သူ့ကို အသေအချာမေးသင့် တယ်’’ဟု ဘဏ်လုပ်ငန်းအကြံ ပေး ဦးရဲမင်းဦးက ပြောသည်။
  
ရန်ကုန်ရှိ ဘဏ်များ၏ အ ခြေအနေကို တောင်တွင်းကြီး၌ နေထိုင်သူက ဘယ်လိုအချက်အ လက်များ သိရှိထားသလဲဆိုသည် ကို စနစ်တကျမေးသင့်သည်ဟု လည်း ၎င်းက ပြောသည်။ ယခု ကဲ့သို့ ရေးသားပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တွင် ဖော်ပြခြင်းကြောင့် နိုင်ငံ့ စီးပွားရေး၏ လုံခြုံစိတ်ချမှုကို ထိခိုက်လာမည်ဆိုပါက မဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက် က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၌ ရေးသားခြင်းကိုလူအများက ယုံကြည်မည်ဆိုပါက စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ဦးရဲမင်းဦးက ပြောသည်။
  
‘‘ပြည်တွင်းဘဏ်တွေရဲ့ ခိုင် မာမှုနဲ့ပတ်သက်ရင် ပိုပြီးယုံကြည် နိုင်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်လာပါပြီ’’ဟု အငြိမ်းစား ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်က ပြောသည်။

 နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များနှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ ပိုမို မြင့်မားတိုးတက်လာစေရန် နိုင်ငံ တကာဘဏ်များ၏ စံချိန်စံညွှန်း နှင့်အညီ ယှဉ်ပြိုင်လာစေနိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် စီမံချမှတ်ဆောင်ရွက် နေကြောင်း ဦးဝင်းသော်က ရေး သားထားသည်။

 မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်သည် ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း များဥပဒေ (၂၀၁၆)နှင့်အညီ ဘဏ်များ စနစ်တကျဖြစ်စေရန် ၂၀၁၇ ဇူလိုင်က မ,တည်ရင်းနှီးငွေ လုံလောက်မှုစည်းမျဉ်း၊ ရပိုင်ခွင့် များ၊ အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း နှင့် လျာထားခြင်းဆိုင်ရာစည်း မျဉ်း၊ ပမာဏကြီးမားသော ကြွေ မြီများဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းနှင့် ငွေ ကြေးလွယ်ကူမှုအချိုး သတ်မှတ် ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို အ မိန့်ကြော်ငြာစာများ ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။
  
စည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ်ရ ခြင်းသည် ဘဏ်အသီးသီး၏ စနစ်တကျရှိမှုနှင့် ခိုင်မာမှုအ တွက် အဓိကဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ဘဏ်များနှင့် တန်းတူယှဉ်ပြိုင်နိုင် စွမ်းရှိနိုင်ရေး လိုက်နာကိုက်ညီရ မည့် အခြေခံအချက်များ ဖြစ် သည်။
  
စည်းမျဉ်းများ သတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းခြင်းကြောင့် ဘဏ်အသီး သီးက အစပိုင်းတွင် အခက်အခဲ အနည်းငယ်ဖြစ်သော်လည်း တစ် နှစ်အတွင်း ဗဟိုဘဏ်၏ ဖြေ လျှော့ဆောင်ရွက်ပေးမှု၊ အကြံ ပေးမှုများဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
  
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်တိုးချဲ့ ခြင်း၊ စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာပညာရှင်များ ခန့်အပ်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ကြောင့် ဘဏ်အသီးသီး၏ ငွေ ရေးကြေးရေး အချက်အလက်များ ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်ဟု ဦးဝင်းသော်က ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် ရေးသားထားသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top