မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ရွိ Pavilion Damansara Heights ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ဒီေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖ၏ ဇစ္ျမစ္ကားဝိကာလေဘာဇနာ သိကၡာပုုဒ္ကုုိ အေျခခံျပီးေပၚထြက္လာျခင္းပါ။ ဥပုုသ္သီလထဲမွာ ဝိကာလေဘာဇနာ ေဝရမဏိ သိကၡာပဒံသမာဒိယာမိဟုု ဆုုိ၍ ေဆာက္တည္ရ၏။ အဓိပၺါယ္မွာ ေန႔လြဲညစာ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ (ဝိကာလ- ေန႔လြဲမြန္းလြဲေသာအခါ၊ေဘာဇနာ- စားျခင္း) ရဟန္းသာမေဏတုုိ႔ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္တုုိ႔ကုုိ စားေသာက္ေကာင္းသည့္ အခ်ိန္အခါကုုိ ကာလ ဟုုေခၚသည္။ ထုုိကာလကား အရုုဏ္တက္ျပီး ခ်ိန္မွစ၍ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီအထိ ျဖစ္သည္။ ဝိကာလဆုုိသည္မွာ ထုုိကာလမဟုုတ္ေသာ၊ထုုိကာလမွကင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္၏။ ထုုိအခ်ိန္ကုုိ ေနလြဲခ်ိန္၊ မြန္းလြဲခ်ိန္၊ဟ ုုေခၚသည္။ ထုုိအခ်ိန္အတြင္း၌ အေဖ်ာ္ရည္၊ေဆး၊စတုုမဓုုစသည့္တုုိ႔မွတစ္ပါးထမင္း၊ ဟင္းလ်ာ၊ ကြမ္းေဆး၊ လက္ဖက္၊ သစ္သီးစေသာ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္တုု ိ႔ကုုိ မစားရပါ။ စားလ်ွင္ဝိကာလေဘာဇန သိကၡာပုုဒ္ပ်က္၏။ (ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဆြမ္းပြဲ၌ပါေသာ စားဖြယ္မ်ားကုုိ ေဘာဇဥ္ဟုုေခၚ၍ အခ်ဳိပြဲ၌ ပါေသာ စားဖြယ္မ်ားကုုိ ခဲဖြယ္ ဟုုေခၚသည္။)

ဤသိကၡာပုုဒ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကာလိက(၄)မ်ဳိးကုုိလည္း သိထားသင့္၏။ ကာလိကဆုုိသည္မွာ မိမိတုုိ႔ကာလအပုုိင္းအျခားအလုုိက္ စားေသာက္ ရေသာ စားဖြယ္ခဲဖြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထုုိကာလိကသည္

၁။ ယာဝကာလိကမွာအရုုဏ္တက္ခ်ိန္မွစ၍ မြန္းတည့္ခ်ိန္အထိ ကာလ အတြင္း၌စားရသည့္စားဖြယ္၊ခဲဖြယ္မ်ားျဖစ္၏။ ဟင္းခ်က္၍ စားရေကာင္းေသာ မုုန္လာဥ၊ မ်ွစ္ စေသာအျမစ္ခဲဖြယ္၊ပိႏၷဲသီး၊ထန္းသီး အုုန္းသီး၊သရက္သီး၊ စေသာ အသီးခဲဖြယ္၊မုုန္႔ခဲဖြယ္မ်ားႏွင့္နုုိ႔ရည္ နုုိ႔ဓမ္းစေသာ အာဟာရမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသိကၡာပုုဒ္ေဆာက္တည္ ထားသူသည္ ေဖာ္ျပပါ ယာဝကာလိက စားဖြယ္မ်ားကုုိ မြန္းမတည့္မီအခ်ိန္အတြင္း၌သာ စားေကာင္း၏။ မြန္းလြဲခ်ိန္တြင္ စားလ်ွင္ဤသိကၡာပုုဒ္ပ်က္သည္။ မြန္းတည့္ခ်ိန္ရသည္။ တိတိအခ်ိန္ကား ကာလအတြင္းပါဝင္၏။

၂။ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကုုိ ယာမကာလိကဟုုေခၚ၏။ည၏ ေနာက္ဆုုံးယံ(မုုိးေသာက္ယံ) အထိ ေသာက္ထုုိက္ေသာေၾကာင့္ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကုုိ ယာမကာလိကဟုု ဆုုိျခင္းျဖစ္သည္။နံနက္ပုုိင္းမွ(ဝါ)မြန္းတည့္ျပီးေနာက္ အရုုဏ္မတက္မီမုုိးေသာက္ယံ အတြင္း၌သာ ေသာက္ေကာင္းသည္ဟုုဆုုိလုုိ၏။ ေသာက္ေကာင္းသည့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားမွာ ၁။ သေျပသီေဖ်ာ္ရည္။ ၂။ သရက္သီးေဖ်ာ္ရည္၊၃။ သပ်စ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊၄။ ဖက္သက္သီ ေဖ်ာ္ရည္၊၅။ သစ္မည္စည္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ၆။ ေတာငွက္ေပ်ာသီးေဖ်ာ္ရည္၊ ၇။ အိမ္ငွက္ေပ်ာသီးေဖ်ာ္ရည္၊၈။ၾကာစြယ္ေဖ်ာ္ရည္ ဟူ၍ ရွစ္မ်ဳိးျပထား၏။ထုုိ႔ျပင္ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္၊ဆီးေဖ်ာ္ရည္၊ေရွာက္ေဖ်ာ္ရည္ စသည္တုုိ႔ကုုိလည္းအနုုေလာမ (အေဖ်ာ္ရွစ္မ်ုုိးအားေလ်ာ္ေသာအတူတူျဖစ္ေသာ) ေဖ်ာ္ရည္အျဖစ္ေသာက္ေကာင္း သည္ဟုု မိန္႔ဆုုိထား၏။ ခုုဒၵသိကၡာ အ႒ကထာ၌ ထန္း၊ အုုန္း၊ပိႏၷဲစေသာ အသီးၾကီး ကုုိးလုုံး၊ စပါးမ်ဳိးတုုိ႔မွျဖစ္ေသာ အသီးရည္တုုိ႔မွတစ္ပါး က်န္အသီးတုုိ႔မွျဖစ္ေသာ အသီးရည္ဟူသမ်ွသစ္မည္စည္ပြင့္ရည္မွတစ္ပါး အပြင့္ရည္ဟူသမ်ွ ဟင္းခ်က္ စားနုုိင္ေသာယာဝကာလိကအရြက္ရည္ဟူသမ်ွသည္ ယာမကာလိကျဖစ္၏ဟုု ဖြင့္ဆုုိထား၏။ ယာမကာလိကျဖစ္သည့္အသီးအပြင့္၊ အရြတ္တုုိ႔ကုုိ ေဖ်ာ္ရည္လုုပ္သည့္အခါ ေရေအးေရစိမ္းျဖင့္နယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနပူလွန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုုပ္နုုိင္၏။ မီးျဖင့္ကားမခ်က္ေကာင္း၊လိေမၼာ္သီးစသည္တ ုုိ႔ကုုိ မီးျဖင့္ခ်က္၍ ေဖ်ာ္ရည္လုုပ္ထားလ်ွင္အမႈန္႔မပါေသာ္လည္း ယာမကာလိကမဟုုတ္၊ ယာဝကာလိကသာျဖစ္၏။သုုိ႔ျဖစ္၍ ယခုုအခါ နုုိင္ငံျခားမွ မီးျဖင့္ခ်က္၍ ၾကာရွည္ ခံေအာင္လုုပ္ထားသည့္ လိေမၼာ္ေဖ်ာ္ရည္ စသည္တုုိ႔ကုုိ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ယာမကာလိကအျဖစ္ျဖင့္ သုုံးေဆာင္ေတာ္မမူၾကပါ။ ဝိကာလေဘာဇနာသိကၡာ ပုုဒ္ကုုိ ေစာင့္ထိန္းထားေသာဥပုုသ္သည္မ်ားသည္ အေသအခ်ာစိစစ္၍ အဖတ္ အမႈန္႔ မပါသည့္ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္၊သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္တ ုုိ႔ကုုိ ညဥ့္၏ ေနာက္ဆုုံးယံ အရုုဏ္တက္ခ်ိန္အထိ ေသာက္ေကာင္း၏။ သုုိ႔ရာတြင္ မြန္းလြဲခ်ိန္၌မူအေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္မေသာက္ေကာင္း၊မြတ္သိပ္ဆာေလာင္ ေနမွသာ အဆာေျပ ေသာက္ေကာင္း၏။

၃။ သတၳာဟကာလိကဆုုိသည္မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အကပ္ခံျပီးခုုနစ္ရက္ထားျပီး ခုုနစ္ရက္အတြင္းအခ်ိန္မေရြးဘုုဥ္းေပးေကာင္းသည့္ ေထာပတ္၊ ဆီဦး၊ ႏွမ္းဆီစေသာဆီ၊ ပ်ားရည္၊တင္လဲ(သၾကား၊သကာ၊ ထန္းလ်က္) တုုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုုိအရာမ်ားကုုိ ေဆးဟုုလည္းေခၚသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဥပုုသ္သည္မ်ားသည္ အားနည္းေသာေရာဂါ၊အေသြးအသားနည္းသည ့္(ပိန္ေျခာက္)ေရာဂါႏွင့္ေလနာ ေရာဂါ စသည္တုုိ႔ရွိလ်ွင္ မြန္းလြဲခ်ိန္တြင္ ေဆးအျဖစ္စားေကာင္း၏။ မြတ္သိပ္ ဆာေလာင္ရုုံ၊သက္သက္မ်ွျဖင့္ မစားေကာင္းေခ်။ သုုိ႔ရာတြင္မဟာဝါပါဠိေတာ္၌ အနာေရာဂါရွိသူအတြက္ၾကံသကာ၊ ထန္းလ်က္အခဲကုုိ လည္းခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏ဟုု မိန္႔ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ၾကံရည္၊ထန္းလ်က္ရည္တုုိ႔ကုုိ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္လ်ွင္ ေသာက္ေကာင္း၏။

၄။ ယာဝဇီဝကကားတစ္သက္ပတ္လုုံးအခ်ိန္မေရြး သုုံးစားေကာင္းေသာဆား၊ ခ်င္း၊(ဂ်င္း)၊ဆိတ္ဖူ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ၊လင္းေလစေသာအျမစ္၊ အေခါက္အဥမ်ား ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ထမင္းဟင္းအစာအျဖစ္ျဖင သုုံးစြဲေလ့မရွိေသာ (ယာမ ကာလိကသတၳာဟကာလိကတုုိ႔တြင္လည္းမပါဝင္ေသာ) မန္က်ည္းရြတ္အၾကမ္း၊ ကင္ပြန္းရြတ္အၾကမ္း၊စေသာ အရြတ္၊အျမစ္၊ အေခါက္၊ အဥတုုိ႔ျဖစ္သည္။ ဆား၊ ခ်င္းနႏြင္းစသည္တုုိ႔မွာ ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ထည့္ခတ္ၾကေသာ္လည္းဟင္း၏ အဆာမ်ွသာျဖစ္၏။ အထည္ကုုိယ္ ပဓာနမဟုုတ္ၾက၊ ထုုိကဲ့သုုိ႔ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္ အရာဝယ္ပဓာန အျဖစ္ျဖင့္ မသုုံးစြဲရေသာ ဆား၊ ခ်င္း၊ ငရုုတ္၊ ၾကက္သြန္တုုိ႔မွာ ယာဝဇီဝကတုုိ႔သာ ျဖစ္ၾက၏။ ထုုိယာဝဇီဝကတုုိ႔ကုုိ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္လည္း မစားေကာင္း၊ ဆာေလာင္သျဖင့္ အဆာေျပရုုံလည္း မစားေကာင္း၊ တစ္စုုံတစ္ရာ ေရာဂါရွိပါမွေဆးအျဖစ္ျဖင့္သာ စကားေကာင္း၏။ ယခုုေခတ္ေပၚညခ်င္း(ဂ်င္း)သုုပ္မ်ားကားၾကက္သြန္၊ဆီ၊ ဆား၊ခ်င္းမ်ားကုုိ တစ ခုုစီၾကည့္လ်ွင္ သတၱာဟာကာလိကႏွင့္ယာဝဇီဝကတုုိ႔ခ်ည ္းသာျဖစ္၍ မြန္းလြဲခ်ိန္တြင္ စားေကာင္း၏ဟုု ထင္ဖြယ္ရွိ၏။ သုုိ႔ေသာ္ခ်င္းကုုိ ပင္ကုုိယ္အၾကမ္းတုုိင္းမဟုုတ္ဘဲ စားေကာင္းေအာင္ျပဳျပင္ကာလက္သုုတ္တစ္မ်ဳိ းျဖစ္ေအာင္စီမံထားသျဖင့္ ယာဝကာလိကခဲဖြယ္တြင္ ပါဝင္ေနျပီျဖစ္၍ မစားေကာင္းဟုု ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက ယူဆၾက၏။ ယာဝကာလိက မဟုုတ္ဟုုျငင္းေစကာမူ ထုုိဂ်င္းသုုပ္ေၾကာင့္ကင္းေပ်ာက္ မည့္ေရာဂါရွိမွစားေကာင္း၏။ အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေစ၊ မြတ္သိပ္ဆာေလာင္၍ ျဖစ္ေစ၊ စားလ်ွင္ဝိကာလေဘာဇနာ သိကၡာပုုဒ္ခ်ဳိ႕၏။

ထုုိေၾကာင့္ ဥပုုသ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ဆာေလာင္ျခင္း၊ မက်န္းမာျခင္း၊အေၾကာင္ းမရွိဘဲေဖ်ာ္ရည္၊စတုုမဓုု၊ထန္းလ်က္၊သၾကား၊ခ်င္းသုုပ္၊ ကြမ္း၊ေဆးစသည္ တုုိ႔ကုုိ စားေသာက္လ်ွင္ ဤသိကၡာပုုဒ္ညွိဳး၏၊ သစ္ပင္ညွိဳးလ်ွင္အသီးနည္းသ ကဲ့သုုိ႔ဥပုုသ္ညွဳိးလွ်င္အက်ဳိးရနည္းမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားကြမ္းစား ျခင္းသည္အာပတ္မသင့္ဟု မွတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႔ေသာ ဆရာေတာ္ ၾကီးမ်ားသည္ကား၊ေနလြဲေသာအခါ၌သုံးေဆာင္ေလ့မရွ ိသည္ကုိ မွတ္သားဖူး ပါသည္။ ထုိ႔သုိ႕မသုံးေဆာင္းျခင္းသည္လည္းဝိနည္းကို အလြန္ေလးစားေသာ ေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါသည္၊ စားသုံးေနေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကိုလ ည္းအာပတ္သင့္သည္ဟု မမွတ္ယူသင့္ေပ။

အႏုဇာနာမိ ဘိကၡေဝ ဓူမနတၱံ၊ဘိကၡေဝ- ရဟန္းတို႔၊ ဓူမနတၱံ- အခိုးလိပ္ကို-ဝါ- ေဆးလိပ္ကို၊ အႏုဇာနာမိ- ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ဟူ၍ ေနမေကာင္းေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးအားေဆးလိပ္ ေသာက္ခြင့္ ေပးသည္ကုိ မဟာဝါပါဠိေတာ္တြင္ မွတ္သားဖူးပါသည္။ ေနမေကာင္းေသာအခါေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္ရွိပါသည္၊ က်န္းမာေနေသာအခါမ်ားတြင္ကား မေသာက္သင့္ဟု မွတ္ယူရပါမည္။ အာပတ္သင့္မည္ဆို ပါက ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္ပါသည္ ၊ဒုကၠဋ္အာပတ္သည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အာပတ္ျဖစ္ပါသည္၊ ေဒသနာၾကားပါက ေပ်ာက္ေလသည္။ ထုုိအဆုုိမ်ားကား ဝိကာလေဘာဇနာသိကၡာပုုဒ္ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္၏။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ဥပုုသ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ထုုိသိကၡာပုုဒ္ကုုိ အေျခခံ၍ မွတ္သားသင့္လွ၏။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ဟုုဆုုိပါလ်ွင္သုုံးစြဲေကာင္းပါ၏။ က်န္းမာေရးေၾကာင့္မဟုုတ္ပါလ်ွင္ မမွီဝဲ မသုုံးစြဲပါလ်ွင္ပုုိ၍ေကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုုိထက္အရသာရွိလွေသာ ထမင္း ဟင္းလ်ာမ်ားကုုိပင္ မစားသုုံးဘဲေနရသည္ျဖစ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္မဟုုတ္ပါလ်ွင္ ေဆးလိပ္၊ကြမ္းမ်ားကုုိ မသုုံးစြဲဘဲေနပါကပုုိ၍ေကာင္းမည္ျ ဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားလုုိက္ ပါသည္။ ဝိနည္းဆုုိသည္မွာအလြန္က်ယ္ျပန္႔ အလြန္နူးညံ့လွေသာေၾကာင့္မိမိခံယူထားေသာ သိကၡာပုုဒ္ စင္ၾကယ္လုုိပါက သံသယျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္အရာကုုိမွမမီွဝဲေစလုုိပါ။

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုုံးသက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာ၍ ေကာင္းက်ဳိးလုုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ ဝၾကပါေစ။ အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုုိလ္)

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: dhammasarpay
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေ၏ ဇစ်မြစ်ကားဝိကာလဘောဇနာ သိက္ခာပုုဒ်ကိုု အခြေခံပြီးပေါ်ထွက်လာခြင်းပါ။ ဥပုုသ်သီလထဲမှာ ဝိကာလဘောဇနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံသမာဒိယာမိဟုု ဆိုု၍ ဆောက်တည်ရ၏။ အဓိပ္ဗါယ်မှာ နေ့လွဲညစာ စားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ (ဝိကာလ- နေ့လွဲမွန်းလွဲသောအခါ၊ဘောဇနာ- စားခြင်း) ရဟန်းသာမဏေတိုု့ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်တိုု့ကိုု စားသောက်ကောင်းသည့် အချိန်အခါကိုု ကာလ ဟုုခေါ်သည်။ ထိုုကာလကား အရုုဏ်တက်ပြီး ချိန်မှစ၍ မွန်းတည့် ၁၂နာရီအထိ ဖြစ်သည်။ ဝိကာလဆိုုသည်မှာ ထိုုကာလမဟုုတ်သော၊ထိုုကာလမှကင်းသော အချိန်ဖြစ်၏။ ထိုုအချိန်ကိုု နေလွဲချိန်၊ မွန်းလွဲချိန်၊ဟ ုုခေါ်သည်။ ထိုုအချိန်အတွင်း၌ အဖျော်ရည်၊ဆေး၊စတုုမဓုုစသည့်တိုု့မှတစ်ပါးထမင်း၊ ဟင်းလျာ၊ ကွမ်းဆေး၊ လက်ဖက်၊ သစ်သီးစသော ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်တုု ိ့ကိုု မစားရပါ။ စားလျှင်ဝိကာလဘောဇန သိက္ခာပုုဒ်ပျက်၏။ (ရဟန်းတော်များ၏ ဆွမ်းပွဲ၌ပါသော စားဖွယ်များကိုု ဘောဇဉ်ဟုုခေါ်၍ အချိုပွဲ၌ ပါသော စားဖွယ်များကိုု ခဲဖွယ် ဟုုခေါ်သည်။)

ဤသိက္ခာပုုဒ်နှင့်ပတ်သတ်၍ ကာလိက(၄)မျိုးကိုုလည်း သိထားသင့်၏။ ကာလိကဆိုုသည်မှာ မိမိတိုု့ကာလအပိုုင်းအခြားအလိုုက် စားသောက် ရသော စားဖွယ်ခဲဖွယ်များဖြစ်သည်။ ထိုုကာလိကသည်

၁။ ယာဝကာလိကမှာအရုုဏ်တက်ချိန်မှစ၍ မွန်းတည့်ချိန်အထိ ကာလ အတွင်း၌စားရသည့်စားဖွယ်၊ခဲဖွယ်များဖြစ်၏။ ဟင်းချက်၍ စားရကောင်းသော မုုန်လာဥ၊ မျှစ် စသောအမြစ်ခဲဖွယ်၊ပိန္နဲသီး၊ထန်းသီး အုုန်းသီး၊သရက်သီး၊ စသော အသီးခဲဖွယ်၊မုုန့်ခဲဖွယ်များနှင့်နိုု့ရည် နိုု့ဓမ်းစသော အာဟာရများ ဖြစ်သည်။ ဤသိက္ခာပုုဒ်ဆောက်တည် ထားသူသည် ဖော်ပြပါ ယာဝကာလိက စားဖွယ်များကိုု မွန်းမတည့်မီအချိန်အတွင်း၌သာ စားကောင်း၏။ မွန်းလွဲချိန်တွင် စားလျှင်ဤသိက္ခာပုုဒ်ပျက်သည်။ မွန်းတည့်ချိန်ရသည်။ တိတိအချိန်ကား ကာလအတွင်းပါဝင်၏။

၂။ ဖျော်ရည်များကိုု ယာမကာလိကဟုုခေါ်၏။ည၏ နောက်ဆုုံးယံ(မိုုးသောက်ယံ) အထိ သောက်ထိုုက်သောကြောင့်ဖျော်ရည်များကိုု ယာမကာလိကဟုု ဆိုုခြင်းဖြစ်သည်။နံနက်ပိုုင်းမှ(ဝါ)မွန်းတည့်ပြီးနောက် အရုုဏ်မတက်မီမိုုးသောက်ယံ အတွင်း၌သာ သောက်ကောင်းသည်ဟုုဆိုုလိုု၏။ သောက်ကောင်းသည့် ဖျော်ရည်များမှာ ၁။ သပြေသီဖျော်ရည်။ ၂။ သရက်သီးဖျော်ရည်၊၃။ သပျစ်သီးဖျော်ရည်၊၄။ ဖက်သက်သီ ဖျော်ရည်၊၅။ သစ်မည်စည်သီးဖျော်ရည်၊ ၆။ တောငှက်ပျောသီးဖျော်ရည်၊ ၇။ အိမ်ငှက်ပျောသီးဖျော်ရည်၊၈။ကြာစွယ်ဖျော်ရည် ဟူ၍ ရှစ်မျိုးပြထား၏။ထိုု့ပြင် မန်ကျည်းဖျော်ရည်၊ဆီးဖျော်ရည်၊ရှောက်ဖျော်ရည် စသည်တိုု့ကိုုလည်းအနုုလောမ (အဖျော်ရှစ်မျိုုးအားလျော်သောအတူတူဖြစ်သော) ဖျော်ရည်အဖြစ်သောက်ကောင်း သည်ဟုု မိန့်ဆိုုထား၏။ ခုုဒ္ဒသိက္ခာ အဋ္ဌကထာ၌ ထန်း၊ အုုန်း၊ပိန္နဲစသော အသီးကြီး ကိုုးလုုံး၊ စပါးမျိုးတိုု့မှဖြစ်သော အသီးရည်တိုု့မှတစ်ပါး ကျန်အသီးတိုု့မှဖြစ်သော အသီးရည်ဟူသမျှသစ်မည်စည်ပွင့်ရည်မှတစ်ပါး အပွင့်ရည်ဟူသမျှ ဟင်းချက် စားနိုုင်သောယာဝကာလိကအရွက်ရည်ဟူသမျှသည် ယာမကာလိကဖြစ်၏ဟုု ဖွင့်ဆိုုထား၏။ ယာမကာလိကဖြစ်သည့်အသီးအပွင့်၊ အရွတ်တိုု့ကိုု ဖျော်ရည်လုုပ်သည့်အခါ ရေအေးရေစိမ်းဖြင့်နယ်၍သော်လည်းကောင်း၊ နေပူလှန်း၍သော်လည်းကောင်း၊ လုုပ်နိုုင်၏။ မီးဖြင့်ကားမချက်ကောင်း၊လိမ္မော်သီးစသည်တ ိုု့ကိုု မီးဖြင့်ချက်၍ ဖျော်ရည်လုုပ်ထားလျှင်အမှုန့်မပါသော်လည်း ယာမကာလိကမဟုုတ်၊ ယာဝကာလိကသာဖြစ်၏။သိုု့ဖြစ်၍ ယခုုအခါ နိုုင်ငံခြားမှ မီးဖြင့်ချက်၍ ကြာရှည် ခံအောင်လုုပ်ထားသည့် လိမ္မော်ဖျော်ရည် စသည်တိုု့ကိုု ဆရာတော်ကြီးများ ယာမကာလိကအဖြစ်ဖြင့် သုုံးဆောင်တော်မမူကြပါ။ ဝိကာလဘောဇနာသိက္ခာ ပုုဒ်ကိုု စောင့်ထိန်းထားသောဥပုုသ်သည်များသည် အသေအချာစိစစ်၍ အဖတ် အမှုန့် မပါသည့် မန်ကျည်းဖျော်ရည်၊သစ်သီးဖျော်ရည်တ ိုု့ကိုု ညဉ့်၏ နောက်ဆုုံးယံ အရုုဏ်တက်ချိန်အထိ သောက်ကောင်း၏။ သိုု့ရာတွင် မွန်းလွဲချိန်၌မူအကြောင်းမဲ့ သက်သက်မသောက်ကောင်း၊မွတ်သိပ်ဆာလောင် နေမှသာ အဆာပြေ သောက်ကောင်း၏။

၃။ သတ္ထာဟကာလိကဆိုုသည်မှာ ရဟန်းတော်များ အကပ်ခံပြီးခုုနစ်ရက်ထားပြီး ခုုနစ်ရက်အတွင်းအချိန်မရွေးဘုုဉ်းပေးကောင်းသည့် ထောပတ်၊ ဆီဦး၊ နှမ်းဆီစသောဆီ၊ ပျားရည်၊တင်လဲ(သကြား၊သကာ၊ ထန်းလျက်) တိုု့ဖြစ်သည်။ ထိုုအရာများကိုု ဆေးဟုုလည်းခေါ်သည်။ ထိုု့ကြောင့် ဥပုုသ်သည်များသည် အားနည်းသောရောဂါ၊အသွေးအသားနည်းသည့်(ပိန်ခြောက်)ရောဂါနှင့်လေနာ ရောဂါ စသည်တိုု့ရှိလျှင် မွန်းလွဲချိန်တွင် ဆေးအဖြစ်စားကောင်း၏။ မွတ်သိပ် ဆာလောင်ရုုံ၊သက်သက်မျှဖြင့် မစားကောင်းချေ။ သိုု့ရာတွင်မဟာဝါပါဠိတော်၌ အနာရောဂါရှိသူအတွက်ကြံသကာ၊ ထန်းလျက်အခဲကိုု လည်းခွင့်ပြုတော်မူ၏ဟုု မိန့်တော်မူသောကြောင့်ကြံရည်၊ထန်းလျက်ရည်တိုု့ကိုု ဆာလောင်မွတ်သိပ်လျှင် သောက်ကောင်း၏။

၄။ ယာဝဇီဝကကားတစ်သက်ပတ်လုုံးအချိန်မရွေး သုုံးစားကောင်းသောဆား၊ ချင်း၊(ဂျင်း)၊ဆိတ်ဖူ၊ကြက်သွန်ဖြူ၊လင်းလေစသောအမြစ်၊ အခေါက်အဥများ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ထမင်းဟင်းအစာအဖြစ်ဖြင သုုံးစွဲလေ့မရှိသော (ယာမ ကာလိကသတ္ထာဟကာလိကတိုု့တွင်လည်းမပါဝင်သော) မန်ကျည်းရွတ်အကြမ်း၊ ကင်ပွန်းရွတ်အကြမ်း၊စသော အရွတ်၊အမြစ်၊ အခေါက်၊ အဥတိုု့ဖြစ်သည်။ ဆား၊ ချင်းနနွင်းစသည်တိုု့မှာ ဟင်းလျာများတွင် ထည့်ခတ်ကြသော်လည်းဟင်း၏ အဆာမျှသာဖြစ်၏။ အထည်ကိုုယ် ပဓာနမဟုုတ်ကြ၊ ထိုုကဲ့သိုု့ခဲဖွယ် ဘောဇဉ် အရာဝယ်ပဓာန အဖြစ်ဖြင့် မသုုံးစွဲရသော ဆား၊ ချင်း၊ ငရုုတ်၊ ကြက်သွန်တိုု့မှာ ယာဝဇီဝကတိုု့သာ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုုယာဝဇီဝကတိုု့ကိုု အကြောင်းမဲ့သက်သက်လည်း မစားကောင်း၊ ဆာလောင်သဖြင့် အဆာပြေရုုံလည်း မစားကောင်း၊ တစ်စုုံတစ်ရာ ရောဂါရှိပါမှဆေးအဖြစ်ဖြင့်သာ စကားကောင်း၏။ ယခုုခေတ်ပေါ်ညချင်း(ဂျင်း)သုုပ်များကားကြက်သွန်၊ဆီ၊ ဆား၊ချင်းများကိုု တစ ခုုစီကြည့်လျှင် သတ္တာဟာကာလိကနှင့်ယာဝဇီဝကတိုု့ချည ်းသာဖြစ်၍ မွန်းလွဲချိန်တွင် စားကောင်း၏ဟုု ထင်ဖွယ်ရှိ၏။ သိုု့သော်ချင်းကိုု ပင်ကိုုယ်အကြမ်းတိုုင်းမဟုုတ်ဘဲ စားကောင်းအောင်ပြုပြင်ကာလက်သုုတ်တစ်မျို းဖြစ်အောင်စီမံထားသဖြင့် ယာဝကာလိကခဲဖွယ်တွင် ပါဝင်နေပြီဖြစ်၍ မစားကောင်းဟုု ဆရာတော်ကြီးများက ယူဆကြ၏။ ယာဝကာလိက မဟုုတ်ဟုုငြင်းစေကာမူ ထိုုဂျင်းသုုပ်ကြောင့်ကင်းပျောက် မည့်ရောဂါရှိမှစားကောင်း၏။ အကြောင်းမဲ့ဖြစ်စေ၊ မွတ်သိပ်ဆာလောင်၍ ဖြစ်စေ၊ စားလျှင်ဝိကာလဘောဇနာ သိက္ခာပုုဒ်ချို့၏။

ထိုုကြောင့် ဥပုုသ်သည်များအနေဖြင့် ဆာလောင်ခြင်း၊ မကျန်းမာခြင်း၊အကြောင် းမရှိဘဲဖျော်ရည်၊စတုုမဓုု၊ထန်းလျက်၊သကြား၊ချင်းသုုပ်၊ ကွမ်း၊ဆေးစသည် တိုု့ကိုု စားသောက်လျှင် ဤသိက္ခာပုုဒ်ညှိုး၏၊ သစ်ပင်ညှိုးလျှင်အသီးနည်းသ ကဲ့သိုု့ဥပုုသ်ညှိုးလျှင်အကျိုးရနည်းမည် ဖြစ်ပေသည်။ ရဟန်းတော်များကွမ်းစား ခြင်းသည်အာပတ်မသင့်ဟု မှတ်ပါ၊ သို့သော်လည်း အချို့အချို့သော ဆရာတော် ကြီးများသည်ကား၊နေလွဲသောအခါ၌သုံးဆောင်လေ့မရှ ိသည်ကို မှတ်သားဖူး ပါသည်။ ထို့သို့မသုံးဆောင်းခြင်းသည်လည်းဝိနည်းကို အလွန်လေးစားသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်၊ စားသုံးနေသော ဆရာတော်များကိုလ ည်းအာပတ်သင့်သည်ဟု မမှတ်ယူသင့်ပေ။

အနုဇာနာမိ ဘိက္ခဝေ ဓူမနတ္တံ၊ဘိက္ခဝေ- ရဟန်းတို့၊ ဓူမနတ္တံ- အခိုးလိပ်ကို-ဝါ- ဆေးလိပ်ကို၊ အနုဇာနာမိ- ခွင့်ပြုတော်မူ၏။ဟူ၍ နေမကောင်းသော ရဟန်းတော်တစ်ပါးအားဆေးလိပ် သောက်ခွင့် ပေးသည်ကို မဟာဝါပါဠိတော်တွင် မှတ်သားဖူးပါသည်။ နေမကောင်းသောအခါဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ရှိပါသည်၊ ကျန်းမာနေသောအခါများတွင်ကား မသောက်သင့်ဟု မှတ်ယူရပါမည်။ အာပတ်သင့်မည်ဆို ပါက ဒုက္ကဋ် အာပတ်သင့်ပါသည် ၊ဒုက္ကဋ်အာပတ်သည် အလွန်သေးငယ်သော အာပတ်ဖြစ်ပါသည်၊ ဒေသနာကြားပါက ပျောက်လေသည်။ ထိုုအဆိုုများကား ဝိကာလဘောဇနာသိက္ခာပုုဒ်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုု့ကြောင့်ဥပုုသ်သည်များအနေဖြင့် ထိုုသိက္ခာပုုဒ်ကိုု အခြေခံ၍ မှတ်သားသင့်လှ၏။ ကျန်းမာရေးကြောင့်ဟုုဆိုုပါလျှင်သုုံးစွဲကောင်းပါ၏။ ကျန်းမာရေးကြောင့်မဟုုတ်ပါလျှင် မမှီဝဲ မသုုံးစွဲပါလျှင်ပိုု၍ကောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုုထက်အရသာရှိလှသော ထမင်း ဟင်းလျာများကိုုပင် မစားသုုံးဘဲနေရသည်ဖြစ်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကြောင့်မဟုုတ်ပါလျှင် ဆေးလိပ်၊ကွမ်းများကိုု မသုုံးစွဲဘဲနေပါကပိုု၍ကောင်းမည်ြ ဖစ်ကြောင်းဖြေကြားလိုုက် ပါသည်။ ဝိနည်းဆိုုသည်မှာအလွန်ကျယ်ပြန့် အလွန်နူးညံ့လှသောကြောင့်မိမိခံယူထားသော သိက္ခာပုုဒ် စင်ကြယ်လိုုပါက သံသယဖြစ်စေမည့် မည်သည့်အရာကိုုမှမမှီဝဲစေလိုုပါ။

ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုုံးသက်ရှည်ကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍ ကောင်းကျိုးလိုုရာဆန္ဒများတစ်လုုံးတစ်ဝတည်းပြည့် ဝကြပါစေ။ အရှင်ဝိမလဝံသ(နာလန္ဒာတက္ကသိုုလ်)

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: dhammasarpay
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top