ရန္ကင္းရွိ ဇူလိုင္လတြင္အခန္းအပ္မည့္ Skysuites ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသကုိ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပုံ အစီအစဥ္မ်ား

၁  - ကုိယ္လက္သန္႔စင္ပါ (ေရခ်ိဳးနိုင္က ေရခ်ိဳးပါ )
၂  - ရြတ္ဖတ္ခ်ိန္ဝတ္ဆင္ရန္ထားေသာအဝတ္ကုိ သီးသန္႔ထား၍ လဲလွည္ဝတ္ဆင္ပါ။
၃  - နတ္ ျဗဟၼာမ်ားနွင့္တကြ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံသား ေဝေနယ်သတၱဝါအားလုံးကုိ ဖိတ္မန္ပါ။
၄  - ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိ႒ာန္နွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ ေလ်ွာက္ထားပါ။
၅  - အခ်ိန္မွန္နိုင္သမ်ွ မွန္ဖို႔ ႀကိဳးစားလ်က္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။
၆  - သစၥာဆို အမ်ွေဝ၍ ေမတၱာပို႔ကာ ျပန္လႊတ္ပါ။
၇  - ဆက္စပ္သမ်  အားလုံးကုိ ေမတၱာပို႔ပါ။

၁။  ကုိယ္လက္သန္႔စင္ပါ (ေရခ်ိဳးနိုင္က ေရခ်ိဳးပါ )
      ပ႒ာန္းပစၥယုေဒၵသ ပါဠိေတာ္ကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းမျပဳမွီ မိမိခႏၶာကုိယ္အား သန္႔ရွင္းေစရန္ ေရွးဦးစြာ ေရေဆး၍ ( သုိ႔မဟုတ္ - ေရခ်ိဳး၍ )ကုိယ္လက္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳရာတြင္ ညစ္ပတ္ေပေရေနေသာ အေနအထားျဖင့္ မျပဳသင့္ပါ။ လာေရာက္နာယူၾကမည့္ နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္လည္း သန္႔ရွင္မႈကုိ အလြန္နွစ္သက္ၾကသည္ကုိ သိထားသင့္လွပါ၏။

၂။  ရြတ္ဖတ္ခ်ိန္ဝတ္ဆင္ရန္ထားေသာအဝတ္ကုိ သီးသန္႔ထား၍ လဲလွည္ဝတ္ဆင္ပါ။
       ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသကုိ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ရာတြင္ ဝတ္ဆင္ပူေဇာ္ရန္အတြက္ သန္႔ေသာဝတ္စုံ တစ္စုံကုိ သီးသန္႔ထားရွိသင့္ပါသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား သကၤန္းအသစ္တစ္စုံ ၊ ဆရာေလးမ်ား ဝတ္စုံအသစ္တစ္စုံ ၊ ဒကာမ်ားအတြက္ ေယာဂီဝတ္စုံ (သုိ႔) ပိတ္ျဖဴစင္ၾကယ္တစ္စုံ ၊ ဒကာမမ်ားအတြက္ ေယာဂီဝတ္စုံ ၊ သုိ႔မဟုတ္ပါက မည္သူျဖစ္ပါေစ အဝတ္အစားသန္႔နိုင္သမ်ွ သန္႔ေသာဝတ္စုံတစ္စံုကုိ ဝတ္၍ပူေဇာ္နိုင္ပါ၏။အဝတ္အစားသန္႔ရွင္းရျခင္းသည္ စိတ္ၾကည္လင္ ေစလိုေသာသေဘာ ၊ နတ္ျဗဟၼာမ်ားက ညစ္ပတ္သည္ကုိ မႀကိဳက္ေသာသေဘာတို႔ေၾကာင့္ အသစ္ျဖစ္ေသာအဝတ္အစား (သုိ႔မဟုတ္) လုံးဝအသစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း သစ္လြင္၍ မညစ္ပတ္ေသာ အဝတ္အစားကုိ ဝတ္ဆင္ပူေဇာ္ရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

၃။  နတ္ ျဗဟၼာမ်ားနွင့္တကြ သုံးဆယ့္တစ္ပုံသား ေဝေနယ်သတၱဝါအားလုံးကုိ ဖိတ္မန္ပါ။

      ဖိတ္မန္ပုံနမူနာ----------
ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ၉ ရက္တိတိ ၊ ၁၅ ရက္တိတိ ၊ တစ္လတိတိ (မိမိစြမ္းနိုင္သမ်ွျခင္း ရက္သတ္မွတ္ထည့္ရန္)  တစ္ေန႔လ်ွင္ အနဲဆုံးတစ္ေခါက္အဓိ႒ာန္အျဖစ္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါ၍ ပ႒ာန္းတရားနာယူရန္ဆႏၵရွိၾကေသာ အားလုံးေသာနတ္ျဗဟၼာမ်ား သုိက္နန္းရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ မကြ်တ္မလြတ္ေသာသတၱဝါမ်ား ၊ သိအပ္ မသိအပ္၊ ျမင္အပ္ မျမင္အပ္၊ ၾကားအပ္ မၾကားအပ္၊ အားလုံေသာပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔အား ဖိတ္မႏၲကျပဳပါ၏။ပ႒ာန္းတရားနာယူရန္ ဆႏၵရွိသည့္ အားလုံးေသာပုဂၢိဳလ္သတၱဝါအားလုံး ဤေနရာဤ႒ာသုိ႔ ၾကြေရာက္၍ ပ႒ာန္းတရား နာယူနိုင္ၾကပါေစ...၊ မၾကားလိုက္ရ မသ္ိလိုက္ရ မျမင္လိုက္ရ မရွိၾကပါေစနွင့္...။
ပ႒ာန္းတရား၏ အက်ိဳးအာနိသင္ တန္ခိုးအာနိသင္ကုိ ရရွိခံစား စံစားနိုင္ၾကပါေစ.၊ယခုခ်ိန္မွစ၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါေတာ့မည္။ပ႒ာန္းတရားနာယူရန္ ၾကြေရာက္ၾကပါ။

၄။  ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဓိ႒ာန္နွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကုိ ေလ်ွာက္ထားပါ။

     စတင္အဓိ႒ာန္ပုံနွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ေလ်ွာက္ထားပုံနမူနာ...........
ဤယေန႔မွစ၍ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ / ဘုရားတပည့္ေတာ္မသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား
၉ ရက္တိတိ ၊ ၁၅ ရက္တိတိ ၊ တစ္လတိတိ (မိမိစြမ္းနိုင္သမ်ွျခင္း ရက္သတ္မွတ္ထည့္ရန္) အဓိ႒ာန္အျဖစ္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏။ ထိုသုိ႔ အဓိ႒ာန္ျပဳရာတြင္ ယေန႔ ပထမေန႔အဓိ႒ာန္အျဖစ္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါေတာ့မည္ ျမတ္စြာဘုရား။ ဘုရားတပည့္ေတာ္အား ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခြင့္ ျပဳပါဘုရား.... (အစေန႔ေလ်ွာက္ရန္ )

လြန္ခ့ဲေသာ (.....................)ေန႔မွစ၍ ( ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ / ဘုရားတပည့္ေတာ္မသည္) ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား  ၉ ရက္တိုင္တိုင္ ၊ ၁၅ ရက္တိုင္တိုိင္၊ တစ္လတိုင္တိုင္ (မိမိစြမ္းနိုင္သမ်ွျခင္း ရက္သတ္မွတ္ထည့္ရန္) အဓိ႒ာန္အျဖစ္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ရာတြင္ ယေန႔ ( ဒုတိယေန႔  / တတိယေန႔ / ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ / ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ /၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ / ၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ / ၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ / ၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ) အဓိ႒ာန္အျဖစ္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါမည္ အဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏။ ဘုရားတပည့္ေတာ္အား ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခြင့္ ျပဳပါဘုရား.....(ေနာက္ရက္မ်ား ေလ်ွာက္ရန္)

၅။  အခ်ိန္မွန္နိုင္သမ်ွ မွန္ဖို႔ ႀကိဳးစားလ်က္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ။
       ပ႒ာန္းတရားကုိ လာေရာက္နာယူမည့္ နတ္ျဗဟၼာမ်ားနွင့္ သတၱဝါမ်ားအတြက္ အခ်ိန္မွန္မႈသည္ အဓိကက်သည့္အတြက္ စတင္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳရန္ စဥ္းစားေတြးေတာစဥ္ကပင္ အတတ္နိုင္ဆုံးမွန္မွန္ရြတ္နိုင္မည့္အခ်ိန္ကုိ ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားသင့္လွပါသည္။ အခ်ိန္မမွန္ပါက နာယူမည့္နတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါမ်ားသည္လည္း မ်က္စိလည္နားေမွာက္ကာ စိတ္မရွည္ျဖစ္နိုင္ပါ၏။ မိမိဘက္က အခ်ိန္မွန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည့္အခါ နာယူၾကမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဒီအခ်ိန္ပ႒ာန္းနာခ်ိန္ဟု မွတ္သားထားနိုင္၍ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ အက်ိဳးရွိေစနိုင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔ျဖစ္၍ အခ်ိန္မွန္နိုင္သမ်ွ မွန္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ယခုခ်ိန္မွစ၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါေတာ့မည္ဘုရား...ဟု  ဘုရားရွိရာ မွန္းေမ်ွာ္လ်က္ လက္အုပ္ခ်ီးေလ်ွာက္ထား၍  စတင္ရြတ္ဖတ္ပါ.....
( ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေနစဥ္တြင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဗာဓိပင္ေအာက္ ေရႊပလႅင္ထက္ဝယ္ အေရွ့ဘက္မ်က္နွာမူ၍ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ ဆင္ျခင္ေနပုံကုိ သမာဓိထားလ်က္ အာရုံျပဳထားပါ )
နေမာ တႆ  သုံးေခါက္......
ပစၥယုေဒၵသ သုံးေခါက္.......
ပစၥယနိေဒၵသ........
ပစၥယနိေဒၵသအျပီးမွာ မိမိရရွိထားေသာ ဂါထာေတာ္မ်ားလည္း ဆက္လက္ပူေဇာ္ပါ။

၆။  သစၥာဆို အမ်ွေဝ၍ ေမတၱာပို႔ကာ ျပန္လႊတ္ပါ။
      သစၥာဆိုရန္.........

( ပ႒ာန္းနွင့္ဂါထာမ်ားရြတ္ျပီးပါက သစၥာဆိုပုံနမူနာ )
ယေန႕မွစ၍   {{{ လြန္ခ့ဲေသာ (........................)ေန႔မွစ၍}}} ( ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ / ဘုရားတပည့္ေတာ္မသည္) ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား  ၉ ရက္တိုင္တိုင္ ၊ ၁၅ ရက္တိုင္တိုိင္၊ တစ္လတိုင္တိုင္ (မိမိစြမ္းနိုင္သမ်ွျခင္း ရက္သတ္မွတ္ထည့္ရန္) အဓိ႒ာန္အျဖစ္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ရာတြင္ ယေန႔ ( ပထမေန႔/ ဒုတိယေန႔  / တတိယေန႔ / ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ / ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ /၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ / ၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ / ၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ / ၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ) အဓိ႒ာန္အျဖစ္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခ့ဲသည္ျဖစ္ပါ၏။

ဤစကားသည္ မွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားျဖစ္ပါ၏...ဤမွန္ကန္ေသာသစၥာစကားကုိ ဆိုရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း...
ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသနွင့္ ဂါထာေတာ္မ်ား၏ တန္းခိုးရွိန္ေစာ္ အာနုေဘာေတာ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း
ဘုရားတပည့္ေတာ္၏  / ဘုရားတပည့္ေတာ္မ၏ ဝစီကံကုသုိလ္ေစတနာတို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း

ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ နိဗၺာန္ကုိ လ်ွင္ျမန္စြာမ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏။ နိဗၺာန္မေရာက္မွီ စပ္ၾကား ဤယခုခ်ိန္မွစ၍ နိဗၺာန္မရမခ်င္း ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္  ( .................   ပါရေစဟု လိုရာဆုတစ္ခု ကုိသာ စြဲျမဲစြာ ဆႏၵျပဳပါ )

သစၥာဆိုျပီးသည္နွင့္.....အမ်ွေဝပါ
အမ်ွေဝပုံ နမူနာ.......

မိမိသိတတ္စအရြယ္မွစ၍ ဤယခုအခ်ိန္ထိတိုင္  ျပဳလုပ္ေစာင္ထိန္း ပြားမ်ားအားထုတ္ခ့ဲသမ်ွေသာ ဒါန သီလ ဘာဝနာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈအစုစုတို႔၏အဖို႔ဘာဂကုိ ယေန႔ ပ႒ာန္းတရားကုိ လာေရာက္ နာယူၾကသည့္ နတ္ျဗဟၼာမ်ား သုိက္နန္းရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား မကြ်တ္မလြတ္ေသာ သတၱဝါးမ်ား သိအပ္ မသိအပ္၊   ျမင္အပ္ မျမင္အပ္၊ ၾကားအပ္း မၾကားအပ္ အားလုံးေသာသတၱဝါအေပါင္းတိုနွင့္တကြ သုံဆယ့္တစ္ဘုံ အလုံးစုံရွိ သတၱဝါအားလုံးတို႔အား အမ်ွေပးေဝပါ၏.....
အားလုံးၾကားၾကားသမ်ွ  အမ်ွ အမ်ွ အမ်ွ  ( သုံးႀကိမ္ေဝပါ )

အမ်ွေဝျပီးေနာက္ ဖိတ္ထားသူမ်ားအား ျပန္ပို႔ပါ...
ျပန္ပို႔ပုံနမူနာ.....
ယေန႔ ပ႒ာန္းတရားကုိ လာေရာက္ နာယူၾကသည့္ နတ္ျဗဟၼာမ်ား သုိက္နန္းရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား မကြ်တ္မလြတ္ေသာ သတၱဝါးမ်ား သိအပ္ မသိအပ္၊   ျမင္အပ္ မျမင္အပ္၊ ၾကားအပ္း မၾကားအပ္ အားလုံးေသာသတၱဝါအေပါင္းတို႔ ....  သင္တို႔အားလုံး  မိမိေနရာဘုံ႒ာနသုိ႔ ျပန္နိုင္ပါျပီ..
အားလုံး ပ႒ာန္းတရာကုိ နာယူရသည့္အတြက္ ကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်မၼာခ်မ္းသာၾကပါေစ...
လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝၾကပါေစ...အစစအရာရာအဆင္ေျပၾကပါေစ... ေဘရန္ခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ..
ေၾကာင့္ၾကခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ..  သာသနာျပဳနိုင္ၾကပါေစ...နိဗၺာန္ကုိ အျမန္ဆုံးမ်က္ေမွာက္နိုင္ေအာင္ အားထုတ္နိုင္ၾကပါေစ...သင္တို႔အားလုံး ကုိယ့္ေနရာကုိ ျပန္ေရာက္ၾကပါေစ.....

၇။  ဆက္စပ္သမ်  အားလုံးကုိ ေမတၱာပို႔ပါ။

ဘိုးဘြားမိဘမ်ားနွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းအားလုံး  ......

( ကုိယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်မၼာခ်မ္းသာၾကပါေစ... လိုအင္ဆႏၵျပည့္ဝၾကပါေစ...အစစအရာရာအဆင္ ေျပၾကပါေစ...  ေဘရန္ခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ..ေၾကာင့္ၾကခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းၾကပါေစ..  သာသနာျပဳနိုင္ၾကပါေစ...နိဗၺာန္ကုိ အျမန္ဆုံးမ်က္ေမွာက္နိုင္ေအာင္ အားထုတ္နိုင္ၾကပါေစ...)

သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာ ဆရာသမားမ်ားအားလုံး (............)
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္အားလုံး  အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းအားလုံး (............)
မိမိလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေနသူအားလုံး(............)
ေက်းရြာသူ/သားအားလုံး ၊  / ရပ္ကြက္သူ/သားအာလုံး (...........။)
တိုင္းသူျပည္သားအားလုံး (...........)
ကမ႓ာသူ ကမ႓ာသားအားလုံး (............)
သုံးဆယ့္တစ္ဘုံသူ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံသားအားလုံး (.........)
စၾကာဝဠာ အနႏၲရွိ လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအားလုံး (.........)
ကမ႓ာသူ ကမ႓ာသားအားလုံး.....(.......................)

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္မည့္ သစ္ပင္ကုိ စနစ္တက်စုိက္ပ်ိဳးရသကဲ့သုိ႔ ကုသုိလ္ျပဳရာတြင္လည္း စနစ္တက်ကုသုိလ္မ်ိဳးေစ့ကုိ စုိက္ပ်ိဳးႀကဲခ်ပါ။ ၾကက္တူေရြးရြတ္သလို မလုပ္မိပါေစနွင့္။
ျမတ္ဗုဒၶသည္ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ကုိ ဆင္ျခင္သည့္အခါ ပီတိအရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ကြန္ျမဴးရသည္မို႔ အားလုံး ပ႒ာန္းတရားေတာ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္မိပါ၏။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: သုခိန္(ဗုဒၶတကၠသုိလ္)
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသကို အဓိဋ္ဌာန်ဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပုံ အစီအစဉ်များ

၁  - ကိုယ်လက်သန့်စင်ပါ (ရေချိုးနိုင်က ရေချိုးပါ )
၂  - ရွတ်ဖတ်ချိန်ဝတ်ဆင်ရန်ထားသောအဝတ်ကို သီးသန့်ထား၍ လဲလှည်ဝတ်ဆင်ပါ။
၃  - နတ် ဗြဟ္မာများနှင့်တကွ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံသား ဝေနေယျသတ္တဝါအားလုံးကို ဖိတ်မန်ပါ။
၄  - ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အဓိဋ္ဌာန်နှင့် အကြိမ်အရေအတွက်ကို လျှောက်ထားပါ။
၅  - အချိန်မှန်နိုင်သမျှ မှန်ဖို့ ကြိုးစားလျက် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။
၆  - သစ္စာဆို အမျှဝေ၍ မေတ္တာပို့ကာ ပြန်လွှတ်ပါ။
၇  - ဆက်စပ်သမျ  အားလုံးကို မေတ္တာပို့ပါ။

၁။  ကိုယ်လက်သန့်စင်ပါ (ရေချိုးနိုင်က ရေချိုးပါ )
      ပဋ္ဌာန်းပစ္စယုဒ္ဒေသ ပါဠိတော်ကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းမပြုမှီ မိမိခန္ဓာကိုယ်အား သန့်ရှင်းစေရန် ရှေးဦးစွာ ရေဆေး၍ ( သို့မဟုတ် - ရေချိုး၍ )ကိုယ်လက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုရာတွင် ညစ်ပတ်ပေရေနေသော အနေအထားဖြင့် မပြုသင့်ပါ။ လာရောက်နာယူကြမည့် နတ်ဗြဟ္မာတို့သည်လည်း သန့်ရှင်မှုကို အလွန်နှစ်သက်ကြသည်ကို သိထားသင့်လှပါ၏။

၂။  ရွတ်ဖတ်ချိန်ဝတ်ဆင်ရန်ထားသောအဝတ်ကို သီးသန့်ထား၍ လဲလှည်ဝတ်ဆင်ပါ။
       ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရာတွင် ဝတ်ဆင်ပူဇော်ရန်အတွက် သန့်သောဝတ်စုံ တစ်စုံကို သီးသန့်ထားရှိသင့်ပါသည်။ ရဟန်းတော်များ သင်္ကန်းအသစ်တစ်စုံ ၊ ဆရာလေးများ ဝတ်စုံအသစ်တစ်စုံ ၊ ဒကာများအတွက် ယောဂီဝတ်စုံ (သို့) ပိတ်ဖြူစင်ကြယ်တစ်စုံ ၊ ဒကာမများအတွက် ယောဂီဝတ်စုံ ၊ သို့မဟုတ်ပါက မည်သူဖြစ်ပါစေ အဝတ်အစားသန့်နိုင်သမျှ သန့်သောဝတ်စုံတစ်စုံကို ဝတ်၍ပူဇော်နိုင်ပါ၏။အဝတ်အစားသန့်ရှင်းရခြင်းသည် စိတ်ကြည်လင် စေလိုသောသဘော ၊ နတ်ဗြဟ္မာများက ညစ်ပတ်သည်ကို မကြိုက်သောသဘောတို့ကြောင့် အသစ်ဖြစ်သောအဝတ်အစား (သို့မဟုတ်) လုံးဝအသစ်မဟုတ်သော်လည်း သစ်လွင်၍ မညစ်ပတ်သော အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်ပူဇော်ရခြင်း ဖြစ်ပါ၏။

၃။  နတ် ဗြဟ္မာများနှင့်တကွ သုံးဆယ့်တစ်ပုံသား ဝေနေယျသတ္တဝါအားလုံးကို ဖိတ်မန်ပါ။

      ဖိတ်မန်ပုံနမူနာ----------
မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ၉ ရက်တိတိ ၊ ၁၅ ရက်တိတိ ၊ တစ်လတိတိ (မိမိစွမ်းနိုင်သမျှခြင်း ရက်သတ်မှတ်ထည့်ရန်)  တစ်နေ့လျှင် အနဲဆုံးတစ်ခေါက်အဓိဋ္ဌာန်အဖြစ် ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တော့မည်ဖြစ်ပါ၍ ပဋ္ဌာန်းတရားနာယူရန်ဆန္ဒရှိကြသော အားလုံးသောနတ်ဗြဟ္မာများ သိုက်နန်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ မကျွတ်မလွတ်သောသတ္တဝါများ ၊ သိအပ် မသိအပ်၊ မြင်အပ် မမြင်အပ်၊ ကြားအပ် မကြားအပ်၊ အားလုံသောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား ဖိတ်မန္တကပြုပါ၏။ပဋ္ဌာန်းတရားနာယူရန် ဆန္ဒရှိသည့် အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအားလုံး ဤနေရာဤဋ္ဌာသို့ ကြွရောက်၍ ပဋ္ဌာန်းတရား နာယူနိုင်ကြပါစေ...၊ မကြားလိုက်ရ မသိလိုက်ရ မမြင်လိုက်ရ မရှိကြပါစေနှင့်...။
ပဋ္ဌာန်းတရား၏ အကျိုးအာနိသင် တန်ခိုးအာနိသင်ကို ရရှိခံစား စံစားနိုင်ကြပါစေ.၊ယခုချိန်မှစ၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါတော့မည်။ပဋ္ဌာန်းတရားနာယူရန် ကြွရောက်ကြပါ။

၄။  ရွတ်ဖတ်ပူဇော်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အဓိဋ္ဌာန်နှင့် အကြိမ်အရေအတွက်ကို လျှောက်ထားပါ။

     စတင်အဓိဋ္ဌာန်ပုံနှင့် အကြိမ်အရေအတွက်လျှောက်ထားပုံနမူနာ...........
ဤယနေ့မှစ၍ ဘုရားတပည့်တော်သည် / ဘုရားတပည့်တော်မသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်အား
၉ ရက်တိတိ ၊ ၁၅ ရက်တိတိ ၊ တစ်လတိတိ (မိမိစွမ်းနိုင်သမျှခြင်း ရက်သတ်မှတ်ထည့်ရန်) အဓိဋ္ဌာန်အဖြစ် ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မည်ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုပါ၏။ ထိုသို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြုရာတွင် ယနေ့ ပထမနေ့အဓိဋ္ဌာန်အဖြစ် ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါတော့မည် မြတ်စွာဘုရား။ ဘုရားတပည့်တော်အား ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခွင့် ပြုပါဘုရား.... (အစနေ့လျှောက်ရန် )

လွန်ခဲ့သော (.....................)နေ့မှစ၍ ( ဘုရားတပည့်တော်သည် / ဘုရားတပည့်တော်မသည်) မြတ်စွာဘုရားရှင်အား  ၉ ရက်တိုင်တိုင် ၊ ၁၅ ရက်တိုင်တိုင်၊ တစ်လတိုင်တိုင် (မိမိစွမ်းနိုင်သမျှခြင်း ရက်သတ်မှတ်ထည့်ရန်) အဓိဋ္ဌာန်အဖြစ် ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မည်ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ရာတွင် ယနေ့ ( ဒုတိယနေ့  / တတိယနေ့ / ၄ ရက်မြောက်နေ့ / ၅ ရက်မြောက်နေ့ /၆ ရက်မြောက်နေ့ / ၇ ရက်မြောက်နေ့ / ၈ ရက်မြောက်နေ့ / ၉ ရက်မြောက်နေ့ ) အဓိဋ္ဌာန်အဖြစ် ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမည် အဓိဋ္ဌာန်ပြုပါ၏။ ဘုရားတပည့်တော်အား ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခွင့် ပြုပါဘုရား.....(နောက်ရက်များ လျှောက်ရန်)

၅။  အချိန်မှန်နိုင်သမျှ မှန်ဖို့ ကြိုးစားလျက် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါ။
       ပဋ္ဌာန်းတရားကို လာရောက်နာယူမည့် နတ်ဗြဟ္မာများနှင့် သတ္တဝါများအတွက် အချိန်မှန်မှုသည် အဓိကကျသည့်အတွက် စတင်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မည်ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုရန် စဉ်းစားတွေးတောစဉ်ကပင် အတတ်နိုင်ဆုံးမှန်မှန်ရွတ်နိုင်မည့်အချိန်ကို ရွေးချယ်စဉ်းစားသင့်လှပါသည်။ အချိန်မမှန်ပါက နာယူမည့်နတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါများသည်လည်း မျက်စိလည်နားမှောက်ကာ စိတ်မရှည်ဖြစ်နိုင်ပါ၏။ မိမိဘက်က အချိန်မှန် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သည့်အခါ နာယူကြမည့်သူများအနေဖြင့်လည်း ဒီအချိန်ပဋ္ဌာန်းနာချိန်ဟု မှတ်သားထားနိုင်၍ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိစေနိုင်မည် ဖြစ်ပါ၏။ သို့ဖြစ်၍ အချိန်မှန်နိုင်သမျှ မှန်အောင် ကြိုးစားပါ။

ယခုချိန်မှစ၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါတော့မည်ဘုရား...ဟု  ဘုရားရှိရာ မှန်းမျှော်လျက် လက်အုပ်ချီးလျှောက်ထား၍  စတင်ရွတ်ဖတ်ပါ.....
( ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေစဉ်တွင် မြတ်စွာဘုရား ဗောဓိပင်အောက် ရွှေပလ္လင်ထက်ဝယ် အရှေ့ဘက်မျက်နှာမူ၍ ပဋ္ဌာန်းတရားတော် ဆင်ခြင်နေပုံကို သမာဓိထားလျက် အာရုံပြုထားပါ )
နမော တဿ  သုံးခေါက်......
ပစ္စယုဒ္ဒေသ သုံးခေါက်.......
ပစ္စယနိဒ္ဒေသ........
ပစ္စယနိဒ္ဒေသအပြီးမှာ မိမိရရှိထားသော ဂါထာတော်များလည်း ဆက်လက်ပူဇော်ပါ။

၆။  သစ္စာဆို အမျှဝေ၍ မေတ္တာပို့ကာ ပြန်လွှတ်ပါ။
      သစ္စာဆိုရန်.........

( ပဋ္ဌာန်းနှင့်ဂါထာများရွတ်ပြီးပါက သစ္စာဆိုပုံနမူနာ )
ယနေ့မှစ၍   {{{ လွန်ခဲ့သော (........................)နေ့မှစ၍}}} ( ဘုရားတပည့်တော်သည် / ဘုရားတပည့်တော်မသည်) မြတ်စွာဘုရားရှင်အား  ၉ ရက်တိုင်တိုင် ၊ ၁၅ ရက်တိုင်တိုင်၊ တစ်လတိုင်တိုင် (မိမိစွမ်းနိုင်သမျှခြင်း ရက်သတ်မှတ်ထည့်ရန်) အဓိဋ္ဌာန်အဖြစ် ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မည်ဟု အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ရာတွင် ယနေ့ ( ပထမနေ့/ ဒုတိယနေ့  / တတိယနေ့ / ၄ ရက်မြောက်နေ့ / ၅ ရက်မြောက်နေ့ /၆ ရက်မြောက်နေ့ / ၇ ရက်မြောက်နေ့ / ၈ ရက်မြောက်နေ့ / ၉ ရက်မြောက်နေ့ ) အဓိဋ္ဌာန်အဖြစ် ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါ၏။

ဤစကားသည် မှန်ကန်သော သစ္စာစကားဖြစ်ပါ၏...ဤမှန်ကန်သောသစ္စာစကားကို ဆိုရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း...
ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသနှင့် ဂါထာတော်များ၏ တန်းခိုးရှိန်စော် အာနုဘောတော်ကြောင့်လည်းကောင်း
ဘုရားတပည့်တော်၏  / ဘုရားတပည့်တော်မ၏ ဝစီကံကုသိုလ်စေတနာတို့ကြောင့်လည်းကောင်း

ဘုရားတပည့်တော်သည် နိဗ္ဗာန်ကို လျှင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို၏။ နိဗ္ဗာန်မရောက်မှီ စပ်ကြား ဤယခုချိန်မှစ၍ နိဗ္ဗာန်မရမချင်း ဘုရားတပည့်တော်သည်  ( .................   ပါရစေဟု လိုရာဆုတစ်ခု ကိုသာ စွဲမြဲစွာ ဆန္ဒပြုပါ )

သစ္စာဆိုပြီးသည်နှင့်.....အမျှဝေပါ
အမျှဝေပုံ နမူနာ.......

မိမိသိတတ်စအရွယ်မှစ၍ ဤယခုအချိန်ထိတိုင်  ပြုလုပ်စောင်ထိန်း ပွားများအားထုတ်ခဲ့သမျှသော ဒါန သီလ ဘာဝနာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့၏အဖို့ဘာဂကို ယနေ့ ပဋ္ဌာန်းတရားကို လာရောက် နာယူကြသည့် နတ်ဗြဟ္မာများ သိုက်နန်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များ မကျွတ်မလွတ်သော သတ္တဝါးများ သိအပ် မသိအပ်၊   မြင်အပ် မမြင်အပ်၊ ကြားအပ်း မကြားအပ် အားလုံးသောသတ္တဝါအပေါင်းတိုနှင့်တကွ သုံဆယ့်တစ်ဘုံ အလုံးစုံရှိ သတ္တဝါအားလုံးတို့အား အမျှပေးဝေပါ၏.....
အားလုံးကြားကြားသမျှ  အမျှ အမျှ အမျှ  ( သုံးကြိမ်ဝေပါ )

အမျှဝေပြီးနောက် ဖိတ်ထားသူများအား ပြန်ပို့ပါ...
ပြန်ပို့ပုံနမူနာ.....
ယနေ့ ပဋ္ဌာန်းတရားကို လာရောက် နာယူကြသည့် နတ်ဗြဟ္မာများ သိုက်နန်းရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များ မကျွတ်မလွတ်သော သတ္တဝါးများ သိအပ် မသိအပ်၊   မြင်အပ် မမြင်အပ်၊ ကြားအပ်း မကြားအပ် အားလုံးသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့ ....  သင်တို့အားလုံး  မိမိနေရာဘုံဋ္ဌာနသို့ ပြန်နိုင်ပါပြီ..
အားလုံး ပဋ္ဌာန်းတရာကို နာယူရသည့်အတွက် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ္မာချမ်းသာကြပါစေ...
လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ...အစစအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေ... ဘေရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ..
ကြောင့်ကြခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ..  သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ...နိဗ္ဗာန်ကို အမြန်ဆုံးမျက်မှောက်နိုင်အောင် အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ...သင်တို့အားလုံး ကိုယ့်နေရာကို ပြန်ရောက်ကြပါစေ.....

၇။  ဆက်စပ်သမျ  အားလုံးကို မေတ္တာပို့ပါ။

ဘိုးဘွားမိဘများနှင့် ဆွေမျိုးသားချင်းအားလုံး  ......

( ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ္မာချမ်းသာကြပါစေ... လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ...အစစအရာရာအဆင် ပြေကြပါစေ...  ဘေရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ..ကြောင့်ကြခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ..  သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ...နိဗ္ဗာန်ကို အမြန်ဆုံးမျက်မှောက်နိုင်အောင် အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ...)

သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ ဆရာသမားများအားလုံး (............)
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားလုံး  အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းအားလုံး (............)
မိမိလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသူအားလုံး(............)
ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး ၊  / ရပ်ကွက်သူ/သားအာလုံး (...........။)
တိုင်းသူပြည်သားအားလုံး (...........)
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး (............)
သုံးဆယ့်တစ်ဘုံသူ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံသားအားလုံး (.........)
စကြာဝဠာ အနန္တရှိ လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအားလုံး (.........)
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအားလုံး.....(.......................)

အကျိုးဖြစ်ထွန်မည့် သစ်ပင်ကို စနစ်တကျစိုက်ပျိုးရသကဲ့သို့ ကုသိုလ်ပြုရာတွင်လည်း စနစ်တကျကုသိုလ်မျိုးစေ့ကို စိုက်ပျိုးကြဲချပါ။ ကြက်တူရွေးရွတ်သလို မလုပ်မိပါစေနှင့်။
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကို ဆင်ခြင်သည့်အခါ ပီတိအရှိန်အဟုန်ကြောင့် ရောင်ခြည်တော်များ ကွန်မြူးရသည်မို့ အားလုံး ပဋ္ဌာန်းတရားတော်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ခံစားရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်မိပါ၏။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: သုခိန်(ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်)
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top