စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး
×

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ။

အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ တစ္သက္စာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသားဆက္ျခားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ကိုယ္၀န္မရေစရန္အတြက္ သားဥျပြန္ႏွစ္ခုလုးအား ပိတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သင္ေရာ သင့္အမ်ိဳးသားေရာ ကေလးထပ္မလိုခ်င္ေၾကာင္း မေသခ်ာပါက ဒီခြဲစိတ္မႈကိုလုပ္ရန္ မစဥ္းစားပါႏွင့္။ ျပႆနာတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ အလ်င္စလို မဆံုးျဖတ္တာပိုေကာင္း၏။

ဥပမာ ကေလးေမြးၿပီးစ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရၿပီးေနာက္။ သင့္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမားရွိေနလွ်င္လည္း မဆံုးျဖတ္သင့္ပါ။ ဒီလိုလုပ္လုိက္ရံုႏွင့္ ဘယ္လိင္မႈျပႆနာကိုမွ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

သားေၾကာမျဖတ္ခင္ တျခားေသာသားဆက္ျခား နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ တစ္သက္တာ အမ်ိဳးသမီးသားဆက္ျခားနည္း မဟုတ္သည္မ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာ ေဟာ္မုန္းသြင္းျခင္းႏွင့္ တားေဆးမ်ား။ သားဥျပြန္ျဖတ္ျခင္းသည္ တစ္သက္တာ အမ်ိဳးသမီးသားဆက္ျခားနည္း ျဖစ္၏။

တစ္ခုတည္းေသာ စိတ္ခ်ရသည့္ တသက္တာမဟုတ္ေသာအမ်ိဳးသား သားဆက္ျခားနည္းမွာ ကြန္ဒံုးသာရွိပါသည္။

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကို သိရွိျခင္း

အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္းကို ဘာေၾကာင့္လုပ္ရသလဲ။

အမ်ိဳးသမီးတုိင္းနီးပါး သားေၾကာျဖတ္ႏုိင္၏။ သို႔ေသာ္ ကေလးထပ္မလိုခ်င္သည့္ သို႔မဟုတ္ ကေလး လံုး၀မလိုခ်င္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာလွ်င္ သားေၾကာျဖတ္သင့္ပါသည္။ သားေၾကာျဖတ္ၿပီးပါက ျပန္ျပင္ရန္ အလြန္ခက္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ တျခားနည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားရန္လည္း အေရးႀကီး၏။ ကေလးမေမြးဖူးသည့္ ငယ္ရြယ္သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား သားေၾကာျဖတ္ႏိုင္ေသာ္လည္းအသက္ ၃၀ အထက္ ကေလးမိခင္မ်ားကိုသာ ဆရာ၀န္မ်ားက သားေၾကာျဖတ္ေပးခ်င္ပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္းရဲ႕ အႏၱရာယ္ေတြက ဘာေတြလဲ။

တျခားနည္းလမ္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အႏၱရာယ္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိႏို္င္ပါသည္။ ထိုအႏၱရာယ္မ်ား သင့္ကိုဘယ္ေလာက္သက္ေရာက္ႏုိင္သည္အား ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

ဘယ္ခြဲစိတ္မႈမဆို ျဖစ္ႏုိင္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားမွာ ေမ့ေဆးထံုးေဆးအား မေမွ်ာ္လင့္ပဲ တုန္႔ျပန္ျခင္း၊ ေသြးထြက္လြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေသြးခဲျခင္း (ေျခအတြင္းေသြးျပန္ေၾကာမ်ား ေသြးခဲျခင္း DVT) တို႔ ျဖစ္၏။

ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားမွာ –

အူမ်ား၊ ဆီးအိမ္ႏွင့္ ေသြးေၾကာမ်ားလို အတြင္းအဂၤါမ်ားကို ထိခိုက္မိႏိုင္ျခင္း

အူကၽြံမႈျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း

ခဲြဒဏ္ရာတြင္ေလခိုျခင္း

သားအိမ္ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းတြင္ အေပါက္ျဖစ္ျခင္း

ခြဲစိတ္မႈမေအာင္ျမင္ျခင္း

သားဆက္ျခားမႈမေအာင္ျမင္ျခင္း

မီးယမ္အဂၤါမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆီးအိမ္သို႔ ပိုး၀င္ျခင္း

ေနရာလႊဲမွား သေႏၶတည္ျခင္း

ခြဲဲစိတ္မႈကိုမလုပ္ခင္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ားကို သိထားရန္ အေရးႀကီး၏။ ေမးခ်င္သည္မ်ားရွိပါက ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္းအတြက္ ဘာေတြျပင္ထားရမလဲ။

သားေၾကာျဖတ္ရန္ေရြးခ်ယ္ထားပါက မခြဲစိတ္ခင္ေန႔ႏွင့္ ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ထိ သားဆက္ျခားေဆးေသာက္ရန္ ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။

သားဥျပြန္ပိတ္ျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ပါက ေနာက္ရာသီမလာခင္ထိ ေသာက္ရမည္။

သားဥျပြန္အတြင္း ပစၥည္းထည့္သည္ (သားအိမ္မွန္ေျပာင္းႏွင့္ သားေၾကာျဖတ္ျခင္း) ဆိုပါက သံုးလေလာက္ထိ ေသာက္ရပါမည္။

သားေၾကာျဖတ္ျခင္းအား ရာသီစက္၀န္း၏ ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ပါသည္။ မခြဲစိတ္ခင္ သင့္၌ကိုယ္၀န္ရွိမရွိေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးဦးမည္။ သားဥျပြန္ကိုပိတ္လိုက္ပါက သာမာန္ကိုယ္၀န္ေတာင္မွ ေနရာလႊဲမွားကိုယ္ေဆာင္ျခင္း (သားအိမ္ျပင္ပတြင္ သေႏၶတည္ျခင္း – မ်ားေသာအားျဖင့္ သားဥျပြန္အတြင္း) ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ရွိမရွိသိရန္ အေရးႀကီး၏။

ကိုယ္တြင္း ေသြးထြက္လြန္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေနရာလႊဲမွားကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းသည့္ အသက္အႏၱရာယ္ ရွိႏိုင္ပါသည္။

ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ေနစဥ္ ဘာျဖစ္ႏုိင္မလဲ။

ခြဲစိတ္မႈအား ေမ့ေဆးႏွင့္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔သာ ၾကာတတ္ပါသည္။

မီးယပ္အထူးကုမွ ဗိုက္ေပၚတြင္ ျပတ္ရာေသးေသးမ်ား ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေနာက္ ခြဲစိတ္ကိရိယာမ်ားကို မွန္ေျပာင္းႏွင့္တကြ ဗိုက္အတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းၿပီး ခြဲစိတ္မႈအား ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

အလုပ္မ်ားေသာ သားေၾကာျဖတ္နည္းမွာ သားဥျပြန္၌ ကလစ္ညွပ္ေသာနည္းျဖစ္သည္။

စိတ္ပူသည္မ်ား ေမးခ်င္သည္မ်ားရွိပါက သင္၏ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

ခြဲစိတ္ၿပီးေနာက္ အေျခအေန

အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္ႏိုင္မလဲ။

တစ္ေန႔တည္းမွာပင္ အိမ္ျပန္ႏိုင္ပါသည္။

တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ နားေနၿပီး လိုအပ္ပါက အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား ေသာက္ႏိုင္ပါသည္။

ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းက သင့္ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္ျမန္လုပ္လာႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ခင္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ေဆးခန္းမ်ားတြင္ ေမးျမန္းပါ။

အမ်ိဳးသမီးသားေၾကာျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ လိင္မွတစ္ဆင့္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို မကာကြယ္ႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ပါတနာထံ၌ လိင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားရွိပါက ကြန္ဒံုးကို သံုးရပါမည္။

ျပြန္ပိတ္လိုက္ျခင္းအား ျပန္ျပင္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ျပန္ျပင္ရာတြင္ ပိတ္ထားသည့္အပိုင္းအား ျဖတ္ထုတ္ကာ အစႏွစ္ဖက္ျပန္ဆက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေရးသားသူ Dr. Hlaing Min Ko Ko

ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: mingalarbarmorning

# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ။

အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ တစ်သက်စာ အမျိုးသမီးများသားဆက်ခြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ကိုယ်ဝန်မရစေရန်အတွက် သားဥပြွန်နှစ်ခုလုးအား ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

သင်ရော သင့်အမျိုးသားရော ကလေးထပ်မလိုချင်ကြောင်း မသေချာပါက ဒီခွဲစိတ်မှုကိုလုပ်ရန် မစဉ်းစားပါနှင့်။ ပြဿနာတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုကြောင့် အလျင်စလို မဆုံးဖြတ်တာပိုကောင်း၏။

ဥပမာ ကလေးမွေးပြီးစ သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရပြီးနောက်။ သင့်အမျိုးသားနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ပြဿနာကြီးကြီးမားမားရှိနေလျှင်လည်း မဆုံးဖြတ်သင့်ပါ။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရုံနှင့် ဘယ်လိင်မှုပြဿနာကိုမှ ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

သားကြောမဖြတ်ခင် တခြားသောသားဆက်ခြား နည်းလမ်းများကို စဉ်းစားသင့်ပါသည်။ တစ်သက်တာ အမျိုးသမီးသားဆက်ခြားနည်း မဟုတ်သည်များ ရှိပါသည်။ ဥပမာ ဟော်မုန်းသွင်းခြင်းနှင့် တားဆေးများ။ သားဥပြွန်ဖြတ်ခြင်းသည် တစ်သက်တာ အမျိုးသမီးသားဆက်ခြားနည်း ဖြစ်၏။

တစ်ခုတည်းသော စိတ်ချရသည့် တသက်တာမဟုတ်သောအမျိုးသား သားဆက်ခြားနည်းမှာ ကွန်ဒုံးသာရှိပါသည်။

အခြေခံအကြောင်းရင်းကို သိရှိခြင်း

အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းကို ဘာကြောင့်လုပ်ရသလဲ။

အမျိုးသမီးတိုင်းနီးပါး သားကြောဖြတ်နိုင်၏။ သို့သော် ကလေးထပ်မလိုချင်သည့် သို့မဟုတ် ကလေး လုံးဝမလိုချင်သည့် အမျိုးသမီးများသာလျှင် သားကြောဖြတ်သင့်ပါသည်။ သားကြောဖြတ်ပြီးပါက ပြန်ပြင်ရန် အလွန်ခက်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် တခြားနည်းလမ်းများကို စဉ်းစားရန်လည်း အရေးကြီး၏။ ကလေးမမွေးဖူးသည့် ငယ်ရွယ်သည့်အမျိုးသမီးများ သားကြောဖြတ်နိုင်သော်လည်းအသက် ၃၀ အထက် ကလေးမိခင်များကိုသာ ဆရာဝန်များက သားကြောဖြတ်ပေးချင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ။

တခြားနည်းလမ်းများကဲ့သို့ပင် အန္တရာယ်တစ်ချို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအန္တရာယ်များ သင့်ကိုဘယ်လောက်သက်ရောက်နိုင်သည်အား ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။

ဘယ်ခွဲစိတ်မှုမဆို ဖြစ်နိုင်သည့်နောက်ဆက်တွဲများမှာ မေ့ဆေးထုံးဆေးအား မမျှော်လင့်ပဲ တုန့်ပြန်ခြင်း၊ သွေးထွက်လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် သွေးခဲခြင်း (ခြေအတွင်းသွေးပြန်ကြောများ သွေးခဲခြင်း DVT) တို့ ဖြစ်၏။

နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများမှာ –

အူများ၊ ဆီးအိမ်နှင့် သွေးကြောများလို အတွင်းအင်္ဂါများကို ထိခိုက်မိနိုင်ခြင်း

အူကျွံမှုဖြစ်လာနိုင်ခြင်း

ခွဲဒဏ်ရာတွင်လေခိုခြင်း

သားအိမ်နှင့် သားအိမ်ခေါင်းတွင် အပေါက်ဖြစ်ခြင်း

ခွဲစိတ်မှုမအောင်မြင်ခြင်း

သားဆက်ခြားမှုမအောင်မြင်ခြင်း

မီးယမ်အင်္ဂါများ သို့မဟုတ် ဆီးအိမ်သို့ ပိုးဝင်ခြင်း

နေရာလွှဲမှား သန္ဓေတည်ခြင်း

ခွဲစိတ်မှုကိုမလုပ်ခင် အန္တရာယ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများကို သိထားရန် အရေးကြီး၏။ မေးချင်သည်များရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း

အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းအတွက် ဘာတွေပြင်ထားရမလဲ။

သားကြောဖြတ်ရန်ရွေးချယ်ထားပါက မခွဲစိတ်ခင်နေ့နှင့် ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ထိ သားဆက်ခြားဆေးသောက်ရန် ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။

သားဥပြွန်ပိတ်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပါက နောက်ရာသီမလာခင်ထိ သောက်ရမည်။

သားဥပြွန်အတွင်း ပစ္စည်းထည့်သည် (သားအိမ်မှန်ပြောင်းနှင့် သားကြောဖြတ်ခြင်း) ဆိုပါက သုံးလလောက်ထိ သောက်ရပါမည်။

သားကြောဖြတ်ခြင်းအား ရာသီစက်ဝန်း၏ ကြိုက်သည့်အချိန်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ မခွဲစိတ်ခင် သင့်၌ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိသေချာစေရန် စစ်ဆေးဦးမည်။ သားဥပြွန်ကိုပိတ်လိုက်ပါက သာမာန်ကိုယ်ဝန်တောင်မှ နေရာလွှဲမှားကိုယ်ဆောင်ခြင်း (သားအိမ်ပြင်ပတွင် သန္ဓေတည်ခြင်း – များသောအားဖြင့် သားဥပြွန်အတွင်း) ဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိသိရန် အရေးကြီး၏။

ကိုယ်တွင်း သွေးထွက်လွန်ခြင်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့် နေရာလွှဲမှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသည့် အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါသည်။

ခွဲစိတ်ကုသခြင်း

အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်နေစဉ် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။

ခွဲစိတ်မှုအား မေ့ဆေးနှင့်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် မိနစ် ၂၀ ခန့်သာ ကြာတတ်ပါသည်။

မီးယပ်အထူးကုမှ ဗိုက်ပေါ်တွင် ပြတ်ရာသေးသေးများ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။

ထို့နောက် ခွဲစိတ်ကိရိယာများကို မှန်ပြောင်းနှင့်တကွ ဗိုက်အတွင်းသို့ ထိုးသွင်းပြီး ခွဲစိတ်မှုအား ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။

အလုပ်များသော သားကြောဖြတ်နည်းမှာ သားဥပြွန်၌ ကလစ်ညှပ်သောနည်းဖြစ်သည်။

စိတ်ပူသည်များ မေးချင်သည်များရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

ခွဲစိတ်ပြီးနောက် အခြေအနေ

အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ပြီးနောက် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။

တစ်နေ့တည်းမှာပင် အိမ်ပြန်နိုင်ပါသည်။

တစ်ရက်နှစ်ရက် နားနေပြီး လိုအပ်ပါက အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ သောက်နိုင်ပါသည်။

ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက သင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကို မြန်မြန်လုပ်လာနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ဆေးခန်းများတွင် မေးမြန်းပါ။

အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းများသည် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်ရောဂါများကို မကာကွယ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်ပါတနာထံ၌ လိင်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိပါက ကွန်ဒုံးကို သုံးရပါမည်။

ပြွန်ပိတ်လိုက်ခြင်းအား ပြန်ပြင်ရန်ခက်ခဲပါသည်။ ပြန်ပြင်ရာတွင် ပိတ်ထားသည့်အပိုင်းအား ဖြတ်ထုတ်ကာ အစနှစ်ဖက်ပြန်ဆက်ရမည်ဖြစ်သည်။

ရေးသားသူ Dr. Hlaing Min Ko Ko

ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar.

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: mingalarbarmorning
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top