ရာသက္ပန္ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရရွိမည့္ ဂရန္းျမကန္သာကြန္ဒို အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း အေရာင္းျပပြဲ
×

law-ပတ္၀န္းက်င္က ကန္႔ ကြက္ေနသည့္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ILBC ႏုိင္ငံ တကာေက်ာင္းကုိ ရန္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး႐ုံးက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ တြင္ စည္ပင္ သာယာဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားသည္။
ရန္ကင္း ILBC ေက်ာင္းကုိ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ ခြင့္လိုင္စင္သက္တမ္းတိုး ဆိုင္းငံ့ ထားၿပီး ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္လုိပါ က ပတ္၀န္းက်င္ေထာက္ခံခ်က္ ျဖင့္ တစ္ပတ္အတြင္း လိုင္စင္ သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ရန္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးက အဆုိပါ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အား ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေခၚ ယူအသိေပးခဲ့သည္။

သတ္မွတ္ရက္အတြင္း လုိင္ စင္သက္တမ္းတိုးမေလွ်ာက္ထား ဘဲ ေက်ာင္းဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ ေနသျဖင့္ ေက်ာင္းပိတ္သိမ္းရန္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးက သုံးႀကိမ္ သတိေပးစာပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္းဆက္ လက္ဖြင့္လွစ္ေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ တရားစြဲဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘စည္ပင္သာယာအေနနဲ႔က ေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ေထာက္ခံ ခ်က္မရဘူးဆုိရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး လုိ႔မရဘူး။ ျပည္သူကုိ ဗဟုိျပဳတာ ကုိး။ ျပည္သူက မေထာက္ခံဘူး ဆုိရင္ ဥပေဒအတိုင္းပဲ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ သုံး ႀကိမ္သတိေပးတယ္။ မပိတ္လုိ႔ စည္ပင္သာယာဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ နဲ႔ တရားစြဲတယ္။ အဲဒါကုိ မပိတ္ ေသးရင္ ပုဒ္မ ၆၉ နဲ႔ထပ္စြဲမယ္။ မပိတ္မခ်င္း၊ သူဆယ္ႏွစ္ဆက္ဖြင့္ ရင္ ဆယ္ႏွစ္ဆက္စြဲမယ္။ သူ႔ဟာ သူ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေဆာင္ႏုိင္ရင္ ေဆာင္ပါေလ့ေစ’’ ဟု ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာ ယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတာ၀န္ရွိ သူက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထုိင္သူ ၁၀ ဦးခန္႔ကလက္မွတ္ ထုိးေထာက္ခံလွ်င္ပင္ ေက်ာင္း ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ခြင့္တင္ျပႏုိင္ ေသာ္လည္း မည္သည့္အေၾကာင္း ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မတင္ျပႏုိင္သည္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ ပင္သာယာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးသို႔ ေက်ာင္းဘက္က အေၾကာင္း ၾကားထားျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိဟု အဆိုပါတာ၀န္ရွိသူကဆုိသည္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာ ယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၏ တရားစြဲ ဆုိမႈေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ တြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးသုိ႔ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအဖြဲ႕က ဒဏ္ေၾကးေငြလာ ေရာက္ေပးေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ ကဆုိသည္။ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၈ အရ ဥပေဒပါတားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ ပါက ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ (သုိ႔မ ဟုတ္) ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္ေသာင္း မွ ငါးသိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

ပုဒ္မ ၆၈ အရျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ ခံရသူသည္ ဆက္လက္ေဖာက္ ဖ်က္ပါက ပုဒ္မ ၆၉ ျဖင့္ ထပ္မံ အေရးယူႏိုင္ၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ဒဏ္ ေငြ က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ ငါး ေသာင္းအထိ (သုိ႔မဟုတ္)ေထာင္ ဒဏ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ စလုံးျဖစ္ေစခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိ၀င္ ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ILBC ေက်ာင္း သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္ လည္း ႐ုံးခ်ိန္ျပင္ပျဖစ္၍ တာ၀န္ ယူေျဖၾကားမည့္သူ မရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

အဆုိပါ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မႈ ကုိ ရပ္ကြက္အတြင္းေနထုိင္သူ ၁၈၅ ဦးက စုေပါင္းလက္မွတ္ ေရးထုိးကာ ကန္႔ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ သက္တမ္းတိုးဆိုင္းငံ့ထားရန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္က ေထာက္ခံျခင္း မရွိပါက ပိတ္သိမ္းေျပာင္းေရႊ႕ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အား အသိေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ရန္ ကင္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ၫႊန္ၾကားသည္။

ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္မႈကုိ ရပ္ ကြက္က ကန္႔ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီက ခ်ထားေပး ျခင္းမရွိေသးဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းထားဆဲအေျခအေနျဖင့္ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း ILBC ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ေရးရာႏွင့္ ၀န္ထမ္းေရးရာဌာနမွဴး ဦးသိန္းလြင္က စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအား ေျဖၾကားသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: lwinpyin
#Unicode Version#
ပတ်ဝန်းကျင်က ကန့် ကွက်နေသည့် ရန်ကင်းမြို့နယ်၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော ILBC နိုင်ငံ တကာကျောင်းကို ရန်ကင်း မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးက နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက် တွင် စည်ပင် သာယာဥပဒေပုဒ်မ ၆၈ ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။
ရန်ကင်း ILBC ကျောင်းကို ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျောင်းဖွင့် ခွင့်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး ဆိုင်းငံ့ ထားပြီး ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်လိုပါ က ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ခံချက် ဖြင့် တစ်ပတ်အတွင်း လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ရန် ရန်ကင်းမြို့နယ် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးက အဆိုပါ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အား အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် ခေါ် ယူအသိပေးခဲ့သည်။

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း လိုင် စင်သက်တမ်းတိုးမလျှောက်ထား ဘဲ ကျောင်းဆက်လက်ဖွင့်လှစ် နေသဖြင့် ကျောင်းပိတ်သိမ်းရန် ရန်ကင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးက သုံးကြိမ် သတိပေးစာပို့ခဲ့သော်လည်းဆက် လက်ဖွင့်လှစ်နေသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

‘‘စည်ပင်သာယာအနေနဲ့က တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ခံ ချက်မရဘူးဆိုရင် ခွင့်ပြုချက်ပေး လို့မရဘူး။ ပြည်သူကို ဗဟိုပြုတာ ကိုး။ ပြည်သူက မထောက်ခံဘူး ဆိုရင် ဥပဒေအတိုင်းပဲ ဆက် လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ သုံး ကြိမ်သတိပေးတယ်။ မပိတ်လို့ စည်ပင်သာယာဥပဒေပုဒ်မ ၆၈ နဲ့ တရားစွဲတယ်။ အဲဒါကို မပိတ် သေးရင် ပုဒ်မ ၆၉ နဲ့ထပ်စွဲမယ်။ မပိတ်မချင်း၊ သူဆယ်နှစ်ဆက်ဖွင့် ရင် ဆယ်နှစ်ဆက်စွဲမယ်။ သူ့ဟာ သူ နိုင်ငံတော်ကို ဒဏ်ကြေးငွေ ဆောင်နိုင်ရင် ဆောင်ပါလေ့စေ’’ ဟု ရန်ကင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာ ယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတာဝန်ရှိ သူက ပြောသည်။

ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သူ ၁၀ ဦးခန့်ကလက်မှတ် ထိုးထောက်ခံလျှင်ပင် ကျောင်း ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခွင့်တင်ပြနိုင် သော်လည်း မည်သည့်အကြောင်း ကြောင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း မတင်ပြနိုင်သည်ကို မြို့နယ်စည် ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ကျောင်းဘက်က အကြောင်း ကြားထားခြင်းမျိုးလည်း မရှိဟု အဆိုပါတာဝန်ရှိသူကဆိုသည်။

ရန်ကင်းမြို့နယ်စည်ပင်သာ ယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ တရားစွဲ ဆိုမှုကြောင့် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် တွင် ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးသို့ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့က ဒဏ်ကြေးငွေလာ ရောက်ပေးဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်း ကဆိုသည်။ စည်ပင်သာယာ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈ အရ ဥပဒေပါတားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ပါက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် (သို့မ ဟုတ်) ဒဏ်ငွေ ကျပ်တစ်သောင်း မှ ငါးသိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ် ရပ်စလုံးဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်။

ပုဒ်မ ၆၈ အရပြစ်ဒဏ်ချမှတ် ခံရသူသည် ဆက်လက်ဖောက် ဖျက်ပါက ပုဒ်မ ၆၉ ဖြင့် ထပ်မံ အရေးယူနိုင်ပြီး တစ်နေ့လျှင်ဒဏ် ငွေ ကျပ်တစ်သောင်းမှ ငါး သောင်းအထိ (သို့မဟုတ်)ထောင် ဒဏ်တစ်နှစ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ် စလုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်သည်။

ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုဝင် ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ILBC ကျောင်း သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော် လည်း ရုံးချိန်ပြင်ပဖြစ်၍ တာဝန် ယူဖြေကြားမည့်သူ မရှိကြောင်း ပြောသည်။

အဆိုပါ ကျောင်းဖွင့်လှစ်မှု ကို ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူ ၁၈၅ ဦးက စုပေါင်းလက်မှတ် ရေးထိုးကာ ကန့်ကွက်ခြင်းကြောင့် သက်တမ်းတိုးဆိုင်းငံ့ထားရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်က ထောက်ခံခြင်း မရှိပါက ပိတ်သိမ်းပြောင်းရွှေ့ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်အား အသိပေးရန် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက အောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင် ရန် ကင်း မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ် ချုပ်ရေးမှူးကို ညွှန်ကြားသည်။

ကျောင်းဖွင့်လှစ်မှုကို ရပ် ကွက်က ကန့်ကွက်ခြင်းကြောင့် ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းဖွင့်ခွင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီက ချထားပေး ခြင်းမရှိသေးဘဲ ခွင့်ပြုချက် တောင်းထားဆဲအခြေအနေဖြင့် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း ILBC ကျောင်းမှ ကျောင်းသား ရေးရာနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနမှူး ဦးသိန်းလွင်က စက်တင်ဘာ ၄ ရက်တွင် သတင်းမီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုအား ဖြေကြားသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: lwinpyin
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top