မႏၱေလးၿမိဳ ႔တြင္က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အေရာင္းျပပြဲႀကီး
×

၈ ၁၁ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ YRTA အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္
အရ ေခတ္သစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုမၸဏီ အား YBS operator အျဖစ္ တာဝန္ေပး ထားျခင္းအားရုပ္သိမ္းလိုက္ပါသည္။
ေခတ္သစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုမၸဏီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မူေအာက္တြင္ေျပးဆြဲ
ေနေသာ YBS ၁ YBS ၉ YBS ၁၆ ယာဥ္လိုင္း ၃ လိုင္းအား
Golden Yangon City ( JYCT ) ကုမၸဏီအားလည္းေကာင္း
YBS ၃၃ ယာဥ္ လိုင္းအား Tran Link ကုမၸဏီ အားလည္း
ေကာင္း YBS ၂၂ YBS ၄၁ ယာဥ္လိုင္း ၂ လိုင္းအား
Power Eleven ကုမၸဏီတို႔အား ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တာဝန္လြဲေျပာင္းေပး
လိုက္ပါသည္။

ေခတ္သစ္ၿငိမိးခ်မ္းေရးကုမၸဏီ အေနႏွင့္ YBS စနစ္စတင္ေျပးဆြဲ
ခ်ိန္မွ ၁၀ လ တာကာလအတြင္း
ဝန္ေဆာင္မူ မေပးႏိူင္ျခင္း
တိုင္ၾကားစာမ်ားျပားျခင္း
ယာဥ္လုပ္သားမ်ား ယာဥ္စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မူမ်ားျခင္း
YRTA ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ယာဥ္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ့ေျပးဆြဲျခင္း
YRTA ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ခရီးစဥ္ အသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ့ေျပးဆြဲျခင္း
တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ Bus Operator အျဖစ္မွ ရပ္စဲလိုက္
ေၾကာင္း သိရွိုရပါသည္။

၆ ၁၁ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္လည္း CEO ဦးဘိုဘို မွ Bus ယာဥ္
မ်ားတင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ယာဥ္လိုင္းတာဝန္ရွိ
သူမ်ားအား ေခၚယူ သတိေပးရာတြင္ YRTA ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ
ယာဥ္လိုင္းထဲတြင္ ဝင္ေရာက္ေျပးဆြဲေနေသာ ယာဥ္မ်ားအား
ေျပးဆြဲခြင့္ ပိတိသိမ္းမညိ ျဖစ္ၿပီး YRTA ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ ဝင္
ေရာက္ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳေသာ YBS ကုမၸဏီ မ်ားအား ထိေရာက္စြာ
အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ယာဥ္သစ္မ်ားအေနႏွင့္ ဝယ္ယူၿပီးေသာအခါ သက္ဆိုင္ရာ ယာဥ္လိုင္း ကုမၸဏီမွတစ္ဆငိ့ YRTA သို႔ ေျပးဆြဲခြင့္ ေလ်ာက္ထားရ
မည္ျဖစ္ၿပီး ေျပးဆြဲခြငိ့က်ၿပီးလ်င္ ဂ စင္းလုံးဌား လိုင္စင္ မွ ( ခ )
ခရီးသည္တင္ လိုင္စင္သို႔ ေျပာင္းလဲေလ်ာက္ထားၿပီးမွ သာလ်င္
ယာဥ္လိုင္းေျပးဆြဲခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေခတ္သစ္ၿငိမိးခ်မ္းေရးကုမၸဏီ အေနႏွင့္ YRTA
 ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလ်ာက္ထားျခင္းမရွိဘဲ ယာဥ္အမ်ားအျပားကို ယာဥ္လိုင္းထဲကို
ဝင္ေရာက္ေျပးဆြဲခြငိ့ျပဳျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူ ခံရျခင္းျဖစ္ေပသည္
ယေန႔ YBS ကုမၸဏီ ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအ
ဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ေျပးဆြဲေနေသာကုမၸဏီမ်ားရွိသလို
ကုမၸဏီ အမည္ခံၿပီး မထသ စနစ္ကဲ့သို႔ ဂိတ္ေၾကးေကာက္ခံၿပီး
ဂိတ္ေၾကးမ်ားမ်ားရရွိေစရန္ အတြက္ ကားအစီးေရအမ်ားအျပား
ကို YRTA ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ Bus ကားတင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတိဆက္၍ ေျပးဆြဲခြင့္ျပဳေနေသာ YBS ကုမၸဏီ
မ်ားလည္းရွိေနပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳ ခ်က္မရွိဘဲ ကားအစီးေရမ်ား တိုးခ်ဲ့ေျပးဆြဲေနေသာ
ယာဥ္လိုင္းမ်ားတြင္ ယာဥ္စီးေရ အဆမတန္မ်ားျပားလာၿပီး ဝင္ေငြ
က်ဆင္းမူေၾကာင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အခက္ေတြ႕ေနရ
ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဝင္ေငြ က်ဆင္းမူေၾကာင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြႏွင့္ ဝယ္ယူထားေသာကား
မ်ားေငြသြင္းရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး
ထိုအထဲတြင္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားလည္းပါရွိေနေၾကာင္း ယာဥ္
ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမူ႔အရ သိရွိရေၾကာင္း CEO မွေဆြး
ေႏြးသြားခဲ့ပါသည္။

Bus operator မ်ားအေနႏွင့္ YRTA ၏ မူဝါဒမ်ားအား ရင္းႏွီး
ျမဳတ္ႏွံမညိ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္း မေဖာ္ျပပါဘဲ
မိမိယာဥ္လိုင္း ယာဥ္စီးေရမ်ားမ်ားတိုးႏိူင္ေရး ဂိတ္ေၾကးမ်ားမ်ား
ရရွိရနိအတြက္ အခ်ိန္ယူစုေဆာင္းထားရေသာ အၿငိမိးစား ဝန္ထမ္း
ကဲ့သို႔ေသာ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို အသုံးမခ်သင့္ေၾကာင္း CEO ဦးဘိုဘို မွ သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ YBS စနစ္ မ်ားကို အရွိနိအဟုန္ တိုးျမႇင့္ၿပီး ျပည္သူလူထုအား ဝန္ေဆာင္
မူေပးရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔
YRTA အစည္းအေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လမ္းညြန္မွာၾကားခဲ့ၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး
အတြက္ ဝန္ႀကီး၏ လမ္းညြန္မွာၾကားမူ႔မ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္
ေျပးညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု CEO မွေျပာၾကားသြား
ခဲ့ပါသည္။
ကိုတရုတ္ေလး ၀၉ ၅၀၆၂၈၃၂

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Yangon Bus Service – YBS
#Unicode Version#
  ၈ ၁၁ ၂၀၁၇ ရက်နေ့ YRTA အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်
အရ ခေတ်သစ်ငြိမ်းချမ်းရေးကုမ္ပဏီ အား YBS operator အဖြစ် တာဝန်ပေး ထားခြင်းအားရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။
ခေတ်သစ်ငြိမ်းချမ်းရေး ကုမ္ပဏီ စီမံအုပ်ချုပ်မူအောက်တွင်ပြေးဆွဲ
နေသော YBS ၁ YBS ၉ YBS ၁၆ ယာဉ်လိုင်း ၃ လိုင်းအား
Golden Yangon City ( JYCT ) ကုမ္ပဏီအားလည်းကောင်း
YBS ၃၃ ယာဉ် လိုင်းအား Tran Link ကုမ္ပဏီ အားလည်း
ကောင်း YBS ၂၂ YBS ၄၁ ယာဉ်လိုင်း ၂ လိုင်းအား
Power Eleven ကုမ္ပဏီတို့အား ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ
ကိစ္စရပ်များအား စီမံအုပ်ချုပ်ရန်အတွက် တာဝန်လွဲပြောင်းပေး
လိုက်ပါသည်။

ခေတ်သစ်ငြိမိးချမ်းရေးကုမ္ပဏီ အနေနှင့် YBS စနစ်စတင်ပြေးဆွဲ
ချိန်မှ ၁၀ လ တာကာလအတွင်း
ဝန်ဆောင်မူ မပေးနိူင်ခြင်း
တိုင်ကြားစာများပြားခြင်း
ယာဉ်လုပ်သားများ ယာဉ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်မူများခြင်း
YRTA ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ယာဉ်သစ်များ တိုးချဲ့ပြေးဆွဲခြင်း
YRTA ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ခရီးစဉ် အသစ်များ တိုးချဲ့ပြေးဆွဲခြင်း
တို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် Bus Operator အဖြစ်မှ ရပ်စဲလိုက်
ကြောင်း သိရှိုရပါသည်။

၆ ၁၁ ၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင်လည်း CEO ဦးဘိုဘို မှ Bus ယာဉ်
များတင်သွင်းရောင်းချသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ယာဉ်လိုင်းတာဝန်ရှိ
သူများအား ခေါ်ယူ သတိပေးရာတွင် YRTA ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ
ယာဉ်လိုင်းထဲတွင် ဝင်ရောက်ပြေးဆွဲနေသော ယာဉ်များအား
ပြေးဆွဲခွင့် ပိတိသိမ်းမညိ ဖြစ်ပြီး YRTA ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ဝင်
ရောက်ပြေးဆွဲခွင့်ပြုသော YBS ကုမ္ပဏီ များအား ထိရောက်စွာ
အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ယာဉ်သစ်များအနေနှင့် ဝယ်ယူပြီးသောအခါ သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်လိုင်း ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆငိ့ YRTA သို့ ပြေးဆွဲခွင့် လျောက်ထားရ
မည်ဖြစ်ပြီး ပြေးဆွဲခွငိ့ကျပြီးလျင် ဂ စင်းလုံးဌား လိုင်စင် မှ ( ခ )
ခရီးသည်တင် လိုင်စင်သို့ ပြောင်းလဲလျောက်ထားပြီးမှ သာလျင်
ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

ခေတ်သစ်ငြိမိးချမ်းရေးကုမ္ပဏီ အနေနှင့် YRTA
 ခွင့်ပြုချက် လျောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ ယာဉ်အများအပြားကို ယာဉ်လိုင်းထဲကို
ဝင်ရောက်ပြေးဆွဲခွငိ့ပြုခြင်းကြောင့် အရေးယူ ခံရခြင်းဖြစ်ပေသည်
ယနေ့ YBS ကုမ္ပဏီ ယာဉ်လိုင်းများတွင် ခရီးသွားပြည်သူများအ
ဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် ပြေးဆွဲနေသောကုမ္ပဏီများရှိသလို
ကုမ္ပဏီ အမည်ခံပြီး မထသ စနစ်ကဲ့သို့ ဂိတ်ကြေးကောက်ခံပြီး
ဂိတ်ကြေးများများရရှိစေရန် အတွက် ကားအစီးရေအများအပြား
ကို YRTA ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ Bus ကားတင်သွင်းရောင်းချသော
ကုမ္ပဏီများနှင့် ချိတိဆက်၍ ပြေးဆွဲခွင့်ပြုနေသော YBS ကုမ္ပဏီ
များလည်းရှိနေပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ ခွင့်ပြု ချက်မရှိဘဲ ကားအစီးရေများ တိုးချဲ့ပြေးဆွဲနေသော
ယာဉ်လိုင်းများတွင် ယာဉ်စီးရေ အဆမတန်များပြားလာပြီး ဝင်ငွေ
ကျဆင်းမူကြောင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအနေနှင့် အခက်တွေ့နေရ
ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဝင်ငွေ ကျဆင်းမူကြောင့် ဘဏ်ချေးငွေနှင့် ဝယ်ယူထားသောကား
များငွေသွင်းရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး
ထိုအထဲတွင် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများလည်းပါရှိနေကြောင်း ယာဉ်
ပိုင်ရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမူ့အရ သိရှိရကြောင်း CEO မှဆွေး
နွေးသွားခဲ့ပါသည်။

Bus operator များအနေနှင့် YRTA ၏ မူဝါဒများအား ရင်းနှီး
မြုတ်နှံမညိ့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကို သေချာစွာ ရှင်းလင်း မဖော်ပြပါဘဲ
မိမိယာဉ်လိုင်း ယာဉ်စီးရေများများတိုးနိူင်ရေး ဂိတ်ကြေးများများ
ရရှိရနိအတွက် အချိန်ယူစုဆောင်းထားရသော အငြိမိးစား ဝန်ထမ်း
ကဲ့သို့သော ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကို အသုံးမချသင့်ကြောင်း CEO ဦးဘိုဘို မှ သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါသည်။
ခရီးသွားပြည်သူများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် YBS စနစ် များကို အရှိနိအဟုန် တိုးမြှင့်ပြီး ပြည်သူလူထုအား ဝန်ဆောင်
မူပေးရန်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့
YRTA အစည်းအဝေးတွင် ဝန်ကြီးချုပ်မှ လမ်းညွန်မှာကြားခဲ့ပြီး
ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်မြို့နေ ခရီးသွားပြည်သူများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရေး
အတွက် ဝန်ကြီး၏ လမ်းညွန်မှာကြားမူ့များအား အချိန်နှင့်တစ်
ပြေးညီ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု CEO မှပြောကြားသွား
ခဲ့ပါသည်။
ကိုတရုတ်လေး ၀၉ ၅၀၆၂၈၃၂

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Yangon Bus Service – YBS
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top