ကေလာျမိဳ ႔ သဘာဝေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး သာယာလွပေသာအင္းျပင္အနီး ဂရန္အမည္ေပါက္ လံုးခ်င္းအိမ္အေရာင္းျပပြဲ
×

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ေမႊးပ်ံ႕ခ်စ္ခင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ခံတြင္း ရနံ႔ ကို ႏွစ္သက္ၾကပါသည္။ေန႔စဥ္ ခံတြင္း က်န္းမာ သန္႔ရွင္းေရး အတြက္ သြားတိုက္ျခင္းႏွင့္ သြားပြတ္္ႀကိဳးျဖင့္ သြားၾကား ထဲရိွအစာမ်ားကို သန္႔ရွင္းျခင္းက လိုအပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ ခံတြင္း ေဆးျခင္းကလည္း လိုအပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မသိၾကပါဘူး။ ခံတြင္းေဆးျခင္းက ခံတြင္း ရနံ႔ ကို ေျပာင္းလဲေစရံုသာမက ခံတြင္း က်န္းမာေရး ကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ခံတြင္း သန္႔စင္ေဆးရည္ အသံုးျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား သြားေပါက္မ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္း ဖလုိရိုက္ဒ္ (Fluoride ) ပါေသာ ခံတြင္း သန္႔စင္ေဆးရည္ ကေတာ့ သြားေပါက္ မ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သြား မ်က္ႏွာျပင္ သည္ အညစ္အေၾကး နွင့္ ကပ္ညိွေနေသာအခါ ဖလုိရိုက္ဒ္ဓာတ္သည္ သြား မ်က္ႏွာျပင္ ထဲသို႔ စိမ့္၀င္သြားၿပီး အေပၚယံေၾကြလႊာကို အား ျဖည့္ေပးပါတယ္။ သြားဖံုး ေရာဂါ မ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္း သြားဖံုး နွင့္ သြားဖံုး ေပါက္ မ်ားသည္ သြားၾကားထဲရိွ အစာမ်ား ေၾကာင့္ ပ်က္စီးႏိုင္ပါတယ္။ အယ္လ္ကိုေဟာ (သို႔) ကလုိဟက္စီဒင္း (chlorhexidine) ပါေသာ ခံတြင္း ေဆးရည္ျဖင့္ ေဆးျခင္းဟာ ေရာဂါပိုးမႊားကို ေသေစႏိုင္ၿပီး သြား၊ သြားဖံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ လတ္ဆတ္ေသာ ခံတြင္း ရနံ႔ ခံတြင္း ေဆးရည္သံုးျခင္းဟာ ခံတြင္း ရနံ႔ဆိုးျခင္း ကိုေတာ့ ခဏတာ သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ ခံတြင္း ေဆးရည္ မ်ားကို မိမိလိုခ်င္ေသာ ရနံ႔မ်ဳိးစံုျဖင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားမွာ ၀ယ္ယူရရိွႏိုင္ပါတယ္။

လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးကေတာ့ ပူရိွန္းပါေသာ ခံတြင္းေ ေဆးရည္ ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ခံတြင္းနံ႔ဆိုးျခင္းကို အဓိကျဖစ္ေစေသာ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္။ သြားတုိက္ျခင္း၊ ခံတြင္းေဆးျခင္း၊ သြားၾကားရိွအစာမ်ားကို ရွင္း ျခင္း၊ ဘယ္အရာကိုအရင္ဆံုး လုပ္သင့္ပါသလဲ။ ဘယ္အရာကို အရင္ဆံုးလုပ္မလဲဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ၎တို႔ကို ေန႔စဥ္ပံုမွန္ျပဳလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ တူညီေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး ရမွာပါ။ သို႔ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုသည္ သြား မ်က္ႏွာျပင္ သန္႔ရွင္းေအာင္ သြားအရင္တိုက္ၿပီးမွသာ သြားၾကား ထဲရိွ အစာမ်ားကို ရွင္းလင္းေလ့ရိွပါတယ္။ ထို႔ ေနာက္ ခံတြင္း ေဆးရည္ ကို အသံုးျပဳပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ခံတြင္းေဆးရည္ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အသံုးျပဳပံုၾကည့္ရႈၿပီးမွ သာ ဘယ္လိုအသံုးျပဳမလဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါတယ္။ ကေလး မ်ားကလည္း ခံတြင္းေဆးရည္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ (၆)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ ခံတြင္း ေဆးရည္ သည္ မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး။

အထူးသျဖင့္ ဖလုိရုိက္ဒ္ (fluoride) ပါေသာ ခံတြင္းေဆးရည္သည္ ကေလးငယ္ မ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ကာ မ်ဳိခ်တတ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ခံတြင္း ေဆးရည္ တြင္ပါ၀င္ေသာသ သတိျပဳရန္ အညႊန္းႏွင့္ အသက္ သတ္မွတ္ခ်က္ အညႊန္းမ်ားကို စစ္ေဆးသင့္သည္။ ခံတြင္း သန္႔စင္ ေဆးရည္ တြင္ ဘာကိုၾကည့္ရႈသင့္သလဲ။ ခံတြင္း ေဆးရည္ ၀ယ္ရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုး အေရးပါေသာ စံႏႈန္းကေတာ့ ADA seal ျဖစ္ပါတယ္။ ADA seal ဟာ ခံတြင္း ေဆးရည္ ၏ထိေရာက္မႈရိွျခင္းႏွင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးနည္းျခင္း ကို ေဖာ္ျပပါတယ္။

သြားဆရာ၀န္အမ်ားစုသည္ အယ္လ္ကိုေဟာမပါ၀င္ေသာ ခံတြင္း ေဆးရည္ သည္ သာမန္ခံတြင္းေဆးရည္ထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ေထာက္ခံၾကပါတယ္။ ခံတြင္း ေဆးရည္ ထဲရိွ အယ္လ္ကုိေဟာ သည္ ေရအလံုအေလာက္ မေသာက္ပါက ခံတြင္းကို ေျခာက္ေသြ႔ေစၿပီး အနံ႔ကို ဆုိးရြားေစႏိုင္ပါသည္။ ခံတြင္းရနံ႔ဆိုးေသာသူ၊ သြားပိုးစားေသာသူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားရိွတာေၾကာင့္ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား(သြားတိုက္ ေဆး၊ ခံတြင္းေဆးရည္) မ၀ယ္ခင္မွာ မိမိ၏ ခံတြင္းျပႆနာ ကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၿပီးမွ ၀ယ္ယူသင့္ပါတယ္။ သင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ခံတြင္း ေဆးရည္ ကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္းက သင္၏ ခံတြင္း က်န္းမာေရး ကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳမွာ ပါ။ အကယ္၍သင့္မွာ ေမးခြန္း ေတြရွိမယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ အေျဖရွာေဖြႏုိင္ဖို႔ ဆရာ၀န္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ သင့္ပါတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: Yoyarlay
#Unicode Version#
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် မွှေးပျံ့ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသော ခံတွင်း ရနံ့ ကို နှစ်သက်ကြပါသည်။နေ့စဉ် ခံတွင်း ကျန်းမာ သန့်ရှင်းရေး အတွက် သွားတိုက်ခြင်းနှင့် သွားပွတ်ကြိုးဖြင့် သွားကြား ထဲရှိအစာများကို သန့်ရှင်းခြင်းက လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောစရာမလိုပါဘူး။

ဒါပေမယ့် ခံတွင်း ဆေးခြင်းကလည်း လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့ တော်တော်များများ မသိကြပါဘူး။ ခံတွင်းဆေးခြင်းက ခံတွင်း ရနံ့ ကို ပြောင်းလဲစေရုံသာမက ခံတွင်း ကျန်းမာရေး ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ခံတွင်း သန့်စင်ဆေးရည် အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ သွားပေါက်များမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ခြင်း ဖလိုရိုက်ဒ် (Fluoride ) ပါသော ခံတွင်း သန့်စင်ဆေးရည် ကတော့ သွားပေါက် များ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သွား မျက်နှာပြင် သည် အညစ်အကြေး နှင့် ကပ်ညှိနေသောအခါ ဖလိုရိုက်ဒ်ဓာတ်သည် သွား မျက်နှာပြင် ထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားပြီး အပေါ်ယံကြွေလွှာကို အား ဖြည့်ပေးပါတယ်။ သွားဖုံး ရောဂါ များ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးခြင်း သွားဖုံး နှင့် သွားဖုံး ပေါက် များသည် သွားကြားထဲရှိ အစာများ ကြောင့် ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟော (သို့) ကလိုဟက်စီဒင်း (chlorhexidine) ပါသော ခံတွင်း ဆေးရည်ဖြင့် ဆေးခြင်းဟာ ရောဂါပိုးမွှားကို သေစေနိုင်ပြီး သွား၊ သွားဖုံးနှင့် ပတ်သက်သောရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်သော ခံတွင်း ရနံ့ ခံတွင်း ဆေးရည်သုံးခြင်းဟာ ခံတွင်း ရနံ့ဆိုးခြင်း ကိုတော့ ခဏတာ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ခံတွင်း ဆေးရည် များကို မိမိလိုချင်သော ရနံ့မျိုးစုံဖြင့် စတိုးဆိုင်များမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။

လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ ပူရှိန်းပါသော ခံတွင်းေ ဆေးရည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကို အဓိကဖြစ်စေသော ရောဂါပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်ပါတယ်။ သွားတိုက်ခြင်း၊ ခံတွင်းဆေးခြင်း၊ သွားကြားရှိအစာများကို ရှင်း ခြင်း၊ ဘယ်အရာကိုအရင်ဆုံး လုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဘယ်အရာကို အရင်ဆုံးလုပ်မလဲဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ ၎င်းတို့ကို နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် တူညီသော အကျိုးကျေးဇူး ရမှာပါ။ သို့သော်လည်း လူအများစုသည် သွား မျက်နှာပြင် သန့်ရှင်းအောင် သွားအရင်တိုက်ပြီးမှသာ သွားကြား ထဲရှိ အစာများကို ရှင်းလင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ထို့ နောက် ခံတွင်း ဆေးရည် ကို အသုံးပြုပါတယ်။ သို့သော်လည်း ခံတွင်းဆေးရည် တွင် ဖော်ပြထားသော အသုံးပြုပုံကြည့်ရှုပြီးမှ သာ ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ကလေး များကလည်း ခံတွင်းဆေးရည် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ ယေဘူယျအားဖြင့် (၆)နှစ်အောက် ကလေးငယ် များအတွက် ခံတွင်း ဆေးရည် သည် မသင့်လျော်ပါဘူး။

အထူးသဖြင့် ဖလိုရိုက်ဒ် (fluoride) ပါသော ခံတွင်းဆေးရည်သည် ကလေးငယ် များ ကြိုက်နှစ်သက်ကာ မျိုချတတ်သောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ခံတွင်း ဆေးရည် တွင်ပါဝင်သောသ သတိပြုရန် အညွှန်းနှင့် အသက် သတ်မှတ်ချက် အညွှန်းများကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ ခံတွင်း သန့်စင် ဆေးရည် တွင် ဘာကိုကြည့်ရှုသင့်သလဲ။ ခံတွင်း ဆေးရည် ဝယ်ရာတွင် အရေးကြီးဆုံး အရေးပါသော စံနှုန်းကတော့ ADA seal ဖြစ်ပါတယ်။ ADA seal ဟာ ခံတွင်း ဆေးရည် ၏ထိရောက်မှုရှိခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းခြင်း ကို ဖော်ပြပါတယ်။

သွားဆရာဝန်အများစုသည် အယ်လ်ကိုဟောမပါဝင်သော ခံတွင်း ဆေးရည် သည် သာမန်ခံတွင်းဆေးရည်ထက် ပိုကောင်းသည်ဟု ထောက်ခံကြပါတယ်။ ခံတွင်း ဆေးရည် ထဲရှိ အယ်လ်ကိုဟော သည် ရေအလုံအလောက် မသောက်ပါက ခံတွင်းကို ခြောက်သွေ့စေပြီး အနံ့ကို ဆိုးရွားစေနိုင်ပါသည်။ ခံတွင်းရနံ့ဆိုးသောသူ၊ သွားပိုးစားသောသူများအတွက် သင့်လျော်သော ကုန်ပစ္စည်းများရှိတာကြောင့် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ(သွားတိုက် ဆေး၊ ခံတွင်းဆေးရည်) မဝယ်ခင်မှာ မိမိ၏ ခံတွင်းပြဿနာ ကို သေချာစွာ စဉ်းစားပြီးမှ ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ သင်နှင့် သင့်လျော်သော ခံတွင်း ဆေးရည် ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်းက သင်၏ ခံတွင်း ကျန်းမာရေး ကို များစွာအထောက်အကူ ပြုမှာ ပါ။ အကယ်၍သင့်မှာ မေးခွန်း တွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် သင့်တော်တဲ့ အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် သင့်ပါတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: Yoyarlay
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top