ရာသက္ပန္ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းရရွိမည့္ ဂရန္းျမကန္သာကြန္ဒို အထူးပ႐ိုမိုးရွင္း အေရာင္းျပပြဲ
×

အစားအစာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ လက္ေတြ႔တြင္ မလြယ္ကူလွပါ။ သို႔ေသာ္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ အႏၱရာက္ရွိသည့္ ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည့္ အစာမ်ားကို ေယဘူယ်အားျဖင့္ ခန္႔မွန္းနိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ သင့္ကို ဓာတ္မတည့္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပါ၀င္ေနနို္င္သည္။ သင္သည္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစေသာ အမည္မ်ားကို နွံ႔နွံ႔စပ္စပ္သိရွိပါက သင့္အတြက္ ေရွာင္က်ဥ္ရန္ ပိုလြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားသည္ အစားအစာမ်ားနွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္တတ္သူမ်ား သိထားသင့္သည့္ အေတြ႔မ်ားေသာ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ အစားအစာနွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိပါက ပိုမိုေသခ်ာေစရန္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို ဆရာ၀န္အားျပသင့္သည္။

အစားအစာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ စာညႊန္းမ်ားကိုလည္း ဂရုျပဳႀကည့္ရႈသင့္ပါသည္။
ေျမပဲမ်ား

ေျမပဲမ်ားနွင့္ေျမပဲျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေအာက္ပါအစာမ်ားကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္ပါသည္။

·       ဘီယာနွင့္အျမည္းစားေသာေျမပဲ

·       ေျမပဲျပဳတ္

·       ေျမပဲဆီ

·       ေျမပဲျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာမုန္႔အခ်ိဳမ်ား
ဥအမ်ိဳးမ်ိဳး

အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုဓာတ္မတည့္မႈသည္ တခါတရံျပင္းထန္တတ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ႀကက္ဥအကာရွိ ပရိုတင္းနွင့္ ဓာတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အနွစ္ေရာအကာကိုပါေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။

ဥမ်ားနွင့္ ဥမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ အစားအစာမ်ားကိုေရွာက္က်ဥ္ရန္ ေအာက္ပါတိုကကိုေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

·       မေရာနိစ္

·       အယ္လ္ဗ်ဴမင္ ပရိုတင္းဓာတ္

·       လိုင္စိုဇိုင္း အင္ဇိုင္း

·       ႀကက္ဥခရင္မ္

·       ႀကက္ဥအကာတြင္ပါေသာ Ovalbumin ပရိုတင္းဓာတ္

·       အသားတုမ်ား

·       ဥမ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာ ပရိုတင္းဓာတ္မ်ား သည္ ဖုတ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးမ်ားနွင့္ စီမံထားေသာ အစာမ်ားတြင္ ပါ၀င္တတ္သည္။
နို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား

သင္သည္ နို႕နွင့္ နို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတ္မတည့္သူျဖစ္ပါက သင့္ကိုယ္ခံအားစနစ္က နို႕တြင္ပါ၀င္ေသာ ပရိုတင္းဓာတ္ကို တိုက္ခိုက္ေသာေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုေရာဂါသည္ Lactose အင္ဇိုင္းကို မဖ်က္နိုင္ေသာ Lactose intolerance ေရာဂါျဖစ္ျခင္းနွင့္ မတူပါ။ Lactose intolerance ေရာဂါတြင္ ကိုယ္ခံအားစနစ္က ပံုမွန္အတိုင္းျဖစ္ေနသည္။

သင္သည္ နို႕နွင့္ နို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဓာတ္မတည့္သူျဖစ္ပါက ေအာက္ပါတို႕ကို ေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။

·       ဒိန္ခဲအရင္းခံဓာတ္

·       ဒိန္ခဲ

·       နို႕ႀကက္ဥေပါင္း

·       အိႏၵိယေထာပတ္

·       နို႕ရည္ႀကည္

·       Diacetylဓာတုပစၥည္း

·       Lactalbumin, Lactoferrin ,Tagatose စသည့္ နို႕တြင္ပါ၀င္ေသာ ပရိုတင္းဓာတ္ေပါင္းမ်ား
ပဲပုပ္ေစ့

ပဲပုပ္ေစ႔မ်ားသည္ အစားအစာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ပါတတ္ႀကျပီး လူမ်ားသတိမထားမိတတ္ႀကေခ်။ ပဲပုပ္ေစ့ နွင့္ မတည့္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ကိုေရွာင္က်ဥ္သင့္သည္။

·       Edamame, Miso, Natto, Shoyu စသည့္ ပဲပုပ္ေစ့ကိုအေျခခံျပဳလုပ္ထားေသာ ဂ်ပန္အစားအစာမ်ား

·       ပဲနို႔ရည္ နွင့္ ပဲနို႕ရည္နွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ား

·       ပဲပုပ္ျဖင့္္ေဖာ္စပ္ထားေသာအစာမ်ား

·       ႀကိတ္ထားေသာပဲမ်ား

·       ပဲငပိ

·       ပဲပိစပ္ဆီ

·       တုိ႕ဟူး

·       ပဲမွရေသာ ပရိုတင္းဓာတ္ႀကြယ္၀သည့္ အစားအစာမ်ား
ကစီဓာတ္

ကစီဓာတ္မတည့္ျခင္းနွင့္ ဂ်ံဳန်င့္ မတည္ျခင္း မွာ ကြဲျပားမႈရွိသည္။ကစီဓာတ္သည္ ဂ်ံဳပင္မ်ားတြင္ေတြ႕ရေသာ ပရုိတင္းဓာတ္တမ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ သင္သည္ ကစီဓာတ္ကိုေရွာင္က်ဥရမည္ဆို္ပါက ဂ်ံဳပင္အႏြယ္၀င္မ်ားအားလံုးကိုေရွာင္က်ဥ္ဖို႕လိုပါသည္။

သို႕ေသာ္သင္သည္ ဂ်ံဳပင္မွရေသာ အစာမ်ားနွင့္သာဓာတ္မတည့္သူျဖစ္ပါက ကစီဓာတ္ကို အျခားေသာ သီးပင္စားပင္မ်ားမွလည္း ရရွိနိုင္ပါသည္။

ကစီဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားမွာေအာက္ပါတို႕ျဖစ္သည္။

·       ေပါင္မုန္႕(ေပါင္မုန္႕ျဖဴ၊ ေပါင္မုန္႕ညိဳ၊ ေပါင္မုန္႕ေျခာက္)

·       ဂံ်ဳပင္အမ်ိဳးမ်ိဳး

·       နွံစားပင္မ်ား

·       စပါး၊ ဆန္ကြဲ

·       ရိုင္းစပါး

·       ဖြဲနု

·       ေျပာင္း၊ ဆပ္၊ လူး

·       ဘာလီ

·       မုေယာစပါး
ငါးမ်ား

သင္သည္ ဆာလမြန္ငါးနွင့္ ဓာတ္မတည့္သူျဖစ္ပါက အျခားေသာ ငါးမ်ားနွင့္လည္းဓာတ္မတည့္နိုင္ေခ်မ်ားသည္။ ငါးနွင့္ ဓာတ္မတည့္လွ်င္ ငါးအားလံုးကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္ အႀကံေပးခ်င္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ငါးအမည္မ်ားကို အစားအစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း သင္မသိေသးေသာ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ငါးမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

·       ေဂၚဖီနွင့္ဆလပ္ရြက္သုပ္ထားေသာ အေနာက္တိုင္းအစားအစာ

·       အကင္မ်ားနွင့္တြဲဖက္စားေသာ အခ်ဥ္ရည္

·       ငါးျဖင့္အခ်ဥ္ေဖာက္ထားေသာ အခ်ဥ္ရည္

·       အသားလံုးမ်ား

·       ငါးအသားတုမ်ား

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အစားအစာမ်ားနွင့္ ဓာတ္မတည့္သူတို႕အတြက္ဂရုျပဳေရွာင္က်ဥ္ရမည့္ အစာမ်ားစြာရွိပါသည္။ထို႕ေႀကာင့္ သင္သည္အစားအစာနွင့္ဓာတ္မတည့္မႈမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိပါက ပိုမိုေသခ်ာေစရန္ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ားကို ဆရာ၀န္အားဦးစြာျပျပီး မိမိနွင့္ဓာတ္မတည့္ေသာ ပစၥည္းမ်ားမပါေႀကာင္းေသခ်ာမွ စားသံုးသင့္ပါသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: mizzima
#Unicode Version#
အစားအစာများတွင် ပါဝင်သော ဓာတ်မတည့်မှုများကို ဖော်ထုတ်ရန် လက်တွေ့တွင် မလွယ်ကူလှပါ။ သို့သော် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် အန္တရာက်ရှိသည့် ရှောင်ကျဉ်သင့်သည့် အစာများကို ယေဘူယျအားဖြင့် ခန့်မှန်းနိုင်သည်။

သို့သော် သင့်ကို ဓာတ်မတည့်စေသော ပစ္စည်းများသည် အမျိုးမည် အမျိုးမျိုးဖြင့် ပါဝင်နေနိုင်သည်။ သင်သည် ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေသော အမည်များကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိရှိပါက သင့်အတွက် ရှောင်ကျဉ်ရန် ပိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်သည်။

အောက်ဖော်ပြပါများသည် အစားအစာများနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်တတ်သူများ သိထားသင့်သည့် အတွေ့များသော ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သင်သည် အစားအစာနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုများဖြစ်လေ့ရှိပါက ပိုမိုသေချာစေရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဆရာဝန်အားပြသင့်သည်။

အစားအစာများတွင် ပါဝင်သော စာညွှန်းများကိုလည်း ဂရုပြုကြည့်ရှုသင့်ပါသည်။
မြေပဲများ

မြေပဲများနှင့်မြေပဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အောက်ပါအစာများကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။

·       ဘီယာနှင့်အမြည်းစားသောမြေပဲ

·       မြေပဲပြုတ်

·       မြေပဲဆီ

·       မြေပဲဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောမုန့်အချိုများ
ဥအမျိုးမျိုး

အထူးသဖြင့် ကလေးများသည် ဥအမျိုးမျိုးနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ထိုဓာတ်မတည့်မှုသည် တခါတရံပြင်းထန်တတ်သည်။ အများအားဖြင့် ကြက်ဥအကာရှိ ပရိုတင်းနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း အနှစ်ရောအကာကိုပါရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။

ဥများနှင့် ဥများဖြင့်ပြုလုပ်သော အစားအစာများကိုရှောက်ကျဉ်ရန် အောက်ပါတိုကကိုဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

·       မရောနိစ်

·       အယ်လ်ဗျူမင် ပရိုတင်းဓာတ်

·       လိုင်စိုဇိုင်း အင်ဇိုင်း

·       ကြက်ဥခရင်မ်

·       ကြက်ဥအကာတွင်ပါသော Ovalbumin ပရိုတင်းဓာတ်

·       အသားတုများ

·       ဥများတွင်တွေ့ရသော ပရိုတင်းဓာတ်များ သည် ဖုတ်ထားသော အစားအစာများ၊ ကာကွယ်ဆေးများနှင့် စီမံထားသော အစာများတွင် ပါဝင်တတ်သည်။
နို့ထွက်ပစ္စည်းများ

သင်သည် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို ဓာတ်မတည့်သူဖြစ်ပါက သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်က နို့တွင်ပါဝင်သော ပရိုတင်းဓာတ်ကို တိုက်ခိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုရောဂါသည် Lactose အင်ဇိုင်းကို မဖျက်နိုင်သော Lactose intolerance ရောဂါဖြစ်ခြင်းနှင့် မတူပါ။ Lactose intolerance ရောဂါတွင် ကိုယ်ခံအားစနစ်က ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေသည်။

သင်သည် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများကို ဓာတ်မတည့်သူဖြစ်ပါက အောက်ပါတို့ကို ရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။

·       ဒိန်ခဲအရင်းခံဓာတ်

·       ဒိန်ခဲ

·       နို့ကြက်ဥပေါင်း

·       အိန္ဒိယထောပတ်

·       နို့ရည်ကြည်

·       Diacetylဓာတုပစ္စည်း

·       Lactalbumin, Lactoferrin ,Tagatose စသည့် နို့တွင်ပါဝင်သော ပရိုတင်းဓာတ်ပေါင်းများ
ပဲပုပ်စေ့

ပဲပုပ်စေ့များသည် အစားအစာအတော်များများတွင်ပါတတ်ကြပြီး လူများသတိမထားမိတတ်ကြချေ။ ပဲပုပ်စေ့ နှင့် မတည့်သူများသည် အောက်ပါတို့ကိုရှောင်ကျဉ်သင့်သည်။

·       Edamame, Miso, Natto, Shoyu စသည့် ပဲပုပ်စေ့ကိုအခြေခံပြုလုပ်ထားသော ဂျပန်အစားအစာများ

·       ပဲနို့ရည် နှင့် ပဲနို့ရည်နှင့် ပြုလုပ်ထားသော အစားအစာများ

·       ပဲပုပ်ဖြင့််ဖော်စပ်ထားသောအစာများ

·       ကြိတ်ထားသောပဲများ

·       ပဲငပိ

·       ပဲပိစပ်ဆီ

·       တို့ဟူး

·       ပဲမှရသော ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသည့် အစားအစာများ
ကစီဓာတ်

ကစီဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့် ဂျုံနျင့် မတည်ခြင်း မှာ ကွဲပြားမှုရှိသည်။ကစီဓာတ်သည် ဂျုံပင်များတွင်တွေ့ရသော ပရိုတင်းဓာတ်တမျိုးဖြစ်သည့်အတွက် သင်သည် ကစီဓာတ်ကိုရှောင်ကျဥရမည်ဆိုပါက ဂျုံပင်အနွယ်ဝင်များအားလုံးကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုပါသည်။

သို့သော်သင်သည် ဂျုံပင်မှရသော အစာများနှင့်သာဓာတ်မတည့်သူဖြစ်ပါက ကစီဓာတ်ကို အခြားသော သီးပင်စားပင်များမှလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။

ကစီဓာတ်ပါဝင်သော အစားအစာများမှာအောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။

·       ပေါင်မုန့်(ပေါင်မုန့်ဖြူ၊ ပေါင်မုန့်ညို၊ ပေါင်မုန့်ခြောက်)

·       ဂံျုပင်အမျိုးမျိုး

·       နှံစားပင်များ

·       စပါး၊ ဆန်ကွဲ

·       ရိုင်းစပါး

·       ဖွဲနု

·       ပြောင်း၊ ဆပ်၊ လူး

·       ဘာလီ

·       မုယောစပါး
ငါးများ

သင်သည် ဆာလမွန်ငါးနှင့် ဓာတ်မတည့်သူဖြစ်ပါက အခြားသော ငါးများနှင့်လည်းဓာတ်မတည့်နိုင်ချေများသည်။ ငါးနှင့် ဓာတ်မတည့်လျှင် ငါးအားလုံးကို ရှောင်ကျဉ်ရန် အကြံပေးချင်ပါသည်။

အချို့သော ငါးအမည်များကို အစားအစာများတွင်ဖော်ပြထားသော်လည်း သင်မသိသေးသော ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည့် ငါးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အစားအစာများကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

·       ဂေါ်ဖီနှင့်ဆလပ်ရွက်သုပ်ထားသော အနောက်တိုင်းအစားအစာ

·       အကင်များနှင့်တွဲဖက်စားသော အချဉ်ရည်

·       ငါးဖြင့်အချဉ်ဖောက်ထားသော အချဉ်ရည်

·       အသားလုံးများ

·       ငါးအသားတုများ

အချုပ်ဆိုရသော် အစားအစာများနှင့် ဓာတ်မတည့်သူတို့အတွက်ဂရုပြုရှောင်ကျဉ်ရမည့် အစာများစွာရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် သင်သည်အစားအစာနှင့်ဓာတ်မတည့်မှုများဖြစ်လေ့ရှိပါက ပိုမိုသေချာစေရန် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဆရာဝန်အားဦးစွာပြပြီး မိမိနှင့်ဓာတ်မတည့်သော ပစ္စည်းများမပါကြောင်းသေချာမှ စားသုံးသင့်ပါသည်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: mizzima
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top