ကေလာျမိဳ ႔ သဘာဝေတာင္တန္းမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားၿပီး သာယာလွပေသာအင္းျပင္အနီး ဂရန္အမည္ေပါက္ လံုးခ်င္းအိမ္အေရာင္းျပပြဲ
×

ပ႒ာန္းတရား မွတ္ဖြယ္မ်ား (ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီး၏ပမာဏ) ပ႒ာန္းက်မ္းႀကီး၏ပမာဏကို ဆ႒မူအရ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပ ရလွ်င္ ပါဠိေတာ္အုပ္ေရ (၅)အုပ္၊ စာမ်က္ႏွာေပါင္း(၂၄၆၀)မ်က္ႏွာရွ ိသည္၊ အသံမစဲ ရြတ္ဖတ္ရန္အခ်ိန္(၁၃၂)နာရီ ၾကာသည္။ (ေပယ်ာလ ျမႇဳပ္ကြက္မ်ားကိုေဖာ္ျပရြတ္ဆိုလွ်င္ တစ္သက္လံုး ရြတ္ဖတ္၍ မကုန္ႏိုင္ပါ။)

(ပ႒ာန္း၏အနက္သေဘာႏွင့္ နက္နဲျခင္း) ပ႒ာန္း၏ အနက္သေဘာ (၃)ရပ္ရွိသည္။ ထိုအနက္သေဘာမ်ားမွာ---၁။ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ကိ ု အက်ယ္တဝင့္ ဖြင့္ဆိုေဝဖန္ရာ ျဖစ္ျခင္း။ ၂။ (၂၄)ပါးေသာ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳပံု အျခင္းအရာတုိ႔ကိုအက်ယ္တဝင့္ ဖြင့္ဆိုေဝဖန္ရာ ျဖစ္ျခင္း။ ၃။ သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္၏မထိမပါးလူးလြန္႔ျမဴးကြန္႔ က်က္စားရာျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(ပ႒ာန္းတရားေတာ္၏နက္နဲျခင္း၄-မ်ိဳးရွိရာ ထို ၄-မ်ိဳးမွာ) ၁။ ဓမၼဂမၻီရ=ေဝါဟာရစကားလံုး၊ ပုဒ္၊ဝါက်တို႔၏နက္နဲျခင္း။ ၂။ အတၳဂမၻီရ=အနက္အဓိပၸါယ္ သေဘာ၏နက္နဲျခင္း။ ၃။ ေဒသနာဂမၻီရ=ေဟာပံုေဟာနည္းအစီအစဥ္ နက္နဲျခင္း။ ၄။ ပဋိေဝဓဂမၻီရ=ထိုးထြင္းသိျမင္ ဉာဏ္ပညာ၏နက္နဲျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

(ပ႒ာန္းတရား ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ တန္ခိုးႀကီးရျခင္း) ျမတ္စြာဘုရားသည္ဤပ႒ာန္းတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားခဲ့ျခင္း မွာ---၁။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္သက္ေတာ္ (၄၂)ႏွစ္၊ဝါေတာ္ (၇)ဝါေျမာက္တြင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၂။ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ ပင္လယ္ကသစ္ပင္ရင္းပ႑ဳကမၺလာ ျမေက်ာက္ျဖာထက္တြင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၃။ နတ္ျဗဟၼာပရိသတ္အားေဟာၾကားခဲ့သည္။ ၄။ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအားႏို႔ဖိုးဆပ္တရားအျဖစ္ ေက်းဇူးဆပ္လို၍ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပ႒ာန္းတရားေတာ္သည္ အစြမ္းထက္၊ တန္ခိုးထက္ေသာ တရားေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ဤသို႔လွ်င္ တန္ခိုးႀကီးရျခင္းမွာလည္း ဂုဏ္ရည္ ၃-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ဂုဏ္ရည္ ၃-ပါးမွာ---၁။ သိမ္ေမြ႔ျမင့္ျမတ္၍ နက္နဲႀကီးက်ယ္ေသာ တရားျဖစ္ျခင္း။ ၂။ တန္ခိုးႀကီးသည့္ နတ္ျဗဟၼာမ်ား ရိုေသျမတ္ႏိုးသည့္တရား ျဖစ္ျခင္း။ ၃။ သာသနာ တည္တံ႔ေရးအတြက္ေရွ႔တန္းခံတပ္ႀကီး ျဖစ္ျခင္းတို႔မွာ ပ႒ာန္းတရားေတာ္၏ဂုဏ္ရည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

(၂၄)ပစၥည္းကို ေလာကဥပမာမ်ားႏွင့္ျပထားပါသည္။ ၁။ ေဟတု ပစၥေယာ=အေၾကာင္းဟိတ္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ (ေရေသာက္ျမစ္ႏွင့္တူ၏) ၂။ အာရမၼဏ ပစၥေယာ=အာရံုျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (ေတာင္ေဝွး, ႀကိဳးတန္းႏွင့္ တူ၏) ၃။ အဓိပတိ ပစၥေယာ=အႀကီးအကဲျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (စၾကာမင္းအုပ္စိုးပံုႏွင့္တူ၏) ၄။ အနႏၲရ ပစၥေယာ=အျခားမဲ့ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (စၾကာမင္းနတ္ရြာသံ၍သားႀကီး အေမြဆက္ခံပံုႏွင့္တူ၏) ၅။ သမနႏၲရ ပစၥေယာ=ေကာင္းစြာ အျခားမဲ့ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ (စၾကာမင္းေတာထြက္၍သားႀကီး အေမြဆက္ခံပံုႏွင့္တူ၏) ၆။ သဟဇာတ ပစၥေယာ=အတူတကြျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (ဆီမီးေတာက္လာေသာ္ အလင္းေရာင္ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ တူ၏) ၇။ အညမည ပစၥေယာ=အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ (သံုးေခ်ာင္းေထာက္ႏွင့္ တူ၏) ၈။ နိႆယ ပစၥေယာ=မွီရာ တည္ရာျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (သစ္ပင္စိုက္ရာ မီွရာ-တည္ရာ ေျမႀကီးႏွင့္ တူ၏) ၉။ ဥပနိႆယ ပစၥေယာ=အားႀကီးေသာမွီရာျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ (မိုးတြင္းရြာခ်သည့္ မိုးႀကီးႏွင့္ တူ၏) ၁၀။ပုေရဇာတ ပစၥေယာ=ေရွးဦးစြာျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (ကမၻာဦးက ေန,လတိုႏွင့္ တူ၏) ၁၁။ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ=ေနာက္မွျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (ေပါက္ခါစ လင္းတငယ္ေလးမ်ားအစာေမွ်ာ္ေနပံုႏွင့္ တူ၏) ၁၂။အာေသဝန ပစၥေယာ=အထပ္ထပ္ မွီဝဲအပ္၊ ထံုအပ္သည္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳ တတ္ေသာတရား။(ေရွးေရွးထံုထားအပ္ေသာ နံ႔သာ, ေရွးေရွးသင္အံေလ့က်က္ ထားအပ္ေသာ စာေပက်မ္းဂန္တို႔ႏွင့္ တူ၏) ၁၃။ကမၼ ပစၥေယာ=အေၾကာင္းကံျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ တူ၏) ၁၄။ဝိပါက ပစၥေယာ=အက်ိဳးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (ခ်မ္းေအးေသာ ေလသည္ ခ်မ္းေအးေသာအရိပ္၌ေနသူအား ခ်မ္းေအးေစျခင္းငွါ ေက်းဇူးျပဳပံုႏွင့္ တူ၏) ၁၅။အာဟာရပစၥေယာ=ေထာက္ပံ႔ခိုင္ေစတတ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။(ျပိဳမည့္အိမ္ကိုေထာက္ကန္ထားသည့္ ေထာက္က်ားႏွင့္ တူ၏) ၁၆။ဣျႏၵိယ ပစၥေယာ=အစိုးရသည္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (မွဴးမတ္မ်ားႏွင့္တူ၏။ပေဒသရာဇ္ ဘုရင္ႏွင့္တူ၏) ၁၇။စ်ာန ပစၥေယာ=ကပ္၍စူးစူးစိုက္စိုက္ရႈတတ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ ေသာတရား။(သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ား,ေတာင္ထိပ္ဖ်ားေပၚသို႔ တက္ၾကည့္သူႏွင့္တူ၏) ၁၈။မဂၢ ပစၥေယာ=ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းနည္းလမ္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။(လမ္းႏွင့္ တူ၏။ေကာင္းတဲ့လမ္းမေကာင္းတဲ့လမ္း-ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသကဲ့သို႔ မဂၢမည္ေသာ တရားသည္လည္းေကာင္းတဲ့တရား မေကာင္းတဲ့တရားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္) ၁၉။သမၸယုတၱ ပစၥေယာ=ယွဥ္တြဲ၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (စတုမဓု ေရာစပ္မႈႏွင့္ တူ၏) ၂၀။ဝိပၸယုတၱ ပစၥေယာ=မယဥ္မတြဲမူ၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (အခ်ိဳ, အခ်ဥ္,အစပ္,အဖန္,အငန္,အခါးအရသာေျခာက္ပါးႏွ င့္ တူ၏) ၂၁။အတၳိ ပစၥေယာ=ထင္ရွားရွိသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (ေျမႀကီး, ျမင့္မိုရ္ေတာင္သည္ ျမက္, သစ္ပင္တုိ႔အား ေထာက္ပံ႔ပံုႏွင့္တူ၏) ၂၂။နတၳိ ပစၥေယာ=ထင္ရွားမရွိသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (ဆီမီးျငိမ္းသြားပံုႏွင့္ တူ၏) ၂၃။ဝိဂတ ပစၥေယာ=ကင္းကြာသည္ျဖစ္၍ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (ေနေရာင္ ကြယ္ေပ်ာက္,လေရာင္ ေရာက္လာပံုႏွင့္တူ၏) ၂၄။အဝိဂတ ပစၥေယာ=မကင္းမကြာမူ၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသ ာတရား။ (မဟာသမုဒၵရာ ေရသည္ ငါး,လိပ္တို႔အားမကင္းမကြာဘဲ ေက်းဇူးျပဳပံုႏွင့္ တူ၏)

ပ႒ာန္းကြယ္လွ်င္ သာသနာကြယ္လိမ့္မည္။ပ႒ာန္းတန္ခိုး၊ ပ႒ာန္းအက်ိဳးမ်ားကို လက္ေတြ႔သိရွိခံစားၾကရပါသည္။ ျမန္မာျပည္ တနံတလ်ားရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း မိမိတို႔ေက်းရြာ၊နယ္ပယ္၊ ျမိဳ႔ျပမ်ားတြင္“သက္ဝင္ယံုၾကည္ သဒၶါမွီျပီးအရွည္ခိုင္ျမဲ ပ႒ာန္းပြဲကို က်င္းပပူေဇာ္ၾကပါက မုန္တိုင္းမေမႊ,ပ႒ာန္းေျမသို႔, ဆန္ေရစပါး,ေပါ ၾကြယ္မ်ားျပီး, စီးပြားဥစၥာ,တိုးတက္ကာျဖင့္,ရပ္ရြာေအးခ်မ္း, ေဘးမသန္းဘဲ, စိတ္ဝမ္းၾကည္သာ,ရွိၾကမည္မွာ, မလြဲဧကန္,ျဖစ္ပါသည္။

* အတုမရွိ၊ျမတ္မုနိ၏ အဘိဓမၼာ၊ ျမတ္ၾသဇာတြင္ ရသာဆီႏွစ္၊ပ႒ာန္းျဖစ္၏။ * သာသနာသံုးရပ္၊ ျမဲခိုင္မတ္ဖို႔ ခံတပ္ေဆာက္တည္၊ ပ႒ာန္းစည္ကို ျမည္သံဟိန္းဟိန္း၊ မိုးသို႔ျခိမ္းလ်က္ ေစာင့္ထိန္းဘာသာ၊သာသနာသည္ ကမၻာထြင္း၍ လင္းပါေစ---ဝဠာခ်င္း၍ဝင္းပါေစ---

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: တရားဓမၼ
#Unicode Version#
ပဋ္ဌာန်းတရား မှတ်ဖွယ်များ (ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီး၏ပမာဏ) ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီး၏ပမာဏကို ဆဋ္ဌမူအရ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြ ရလျှင် ပါဠိတော်အုပ်ရေ (၅)အုပ်၊ စာမျက်နှာပေါင်း(၂၄၆၀)မျက်နှာရှ ိသည်၊ အသံမစဲ ရွတ်ဖတ်ရန်အချိန်(၁၃၂)နာရီ ကြာသည်။ (ပေယျာလ မြှုပ်ကွက်များကိုဖော်ပြရွတ်ဆိုလျှင် တစ်သက်လုံး ရွတ်ဖတ်၍ မကုန်နိုင်ပါ။)

(ပဋ္ဌာန်း၏အနက်သဘောနှင့် နက်နဲခြင်း) ပဋ္ဌာန်း၏ အနက်သဘော (၃)ရပ်ရှိသည်။ ထိုအနက်သဘောများမှာ---၁။ များစွာသော အကြောင်းတရားတို့ကိ ု အကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆိုဝေဖန်ရာ ဖြစ်ခြင်း။ ၂။ (၂၄)ပါးသော ပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုပုံ အခြင်းအရာတို့ကိုအကျယ်တဝင့် ဖွင့်ဆိုဝေဖန်ရာ ဖြစ်ခြင်း။ ၃။ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်၏မထိမပါးလူးလွန့်မြူးကွန့် ကျက်စားရာဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

(ပဋ္ဌာန်းတရားတော်၏နက်နဲခြင်း၄-မျိုးရှိရာ ထို ၄-မျိုးမှာ) ၁။ ဓမ္မဂမ္ဘီရ=ဝေါဟာရစကားလုံး၊ ပုဒ်၊ဝါကျတို့၏နက်နဲခြင်း။ ၂။ အတ္ထဂမ္ဘီရ=အနက်အဓိပ္ပါယ် သဘော၏နက်နဲခြင်း။ ၃။ ဒေသနာဂမ္ဘီရ=ဟောပုံဟောနည်းအစီအစဉ် နက်နဲခြင်း။ ၄။ ပဋိဝေဓဂမ္ဘီရ=ထိုးထွင်းသိမြင် ဉာဏ်ပညာ၏နက်နဲခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

(ပဋ္ဌာန်းတရား ဟောကြားခဲ့ခြင်းနှင့် တန်ခိုးကြီးရခြင်း) မြတ်စွာဘုရားသည်ဤပဋ္ဌာန်းတရားတော်ကို ဟောကြားခဲ့ခြင်း မှာ---၁။ မြတ်စွာဘုရားသခင်သက်တော် (၄၂)နှစ်၊ဝါတော် (၇)ဝါမြောက်တွင် ဟောကြားခဲ့သည်။ ၂။ တာဝတိံသာနတ်ပြည် ပင်လယ်ကသစ်ပင်ရင်းပဏ္ဍုကမ္ဗလာ မြကျောက်ဖြာထက်တွင် ဟောကြားခဲ့သည်။ ၃။ နတ်ဗြဟ္မာပရိသတ်အားဟောကြားခဲ့သည်။ ၄။ မယ်တော်မိနတ်သားအားနို့ဖိုးဆပ်တရားအဖြစ် ကျေးဇူးဆပ်လို၍ ဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ပဋ္ဌာန်းတရားတော်သည် အစွမ်းထက်၊ တန်ခိုးထက်သော တရားတော် ဖြစ်ပါသည်။ဤသို့လျှင် တန်ခိုးကြီးရခြင်းမှာလည်း ဂုဏ်ရည် ၃-ပါးနှင့် ပြည့်စုံသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ထို့ဂုဏ်ရည် ၃-ပါးမှာ---၁။ သိမ်မွေ့မြင့်မြတ်၍ နက်နဲကြီးကျယ်သော တရားဖြစ်ခြင်း။ ၂။ တန်ခိုးကြီးသည့် နတ်ဗြဟ္မာများ ရိုသေမြတ်နိုးသည့်တရား ဖြစ်ခြင်း။ ၃။ သာသနာ တည်တံ့ရေးအတွက်ရှေ့တန်းခံတပ်ကြီး ဖြစ်ခြင်းတို့မှာ ပဋ္ဌာန်းတရားတော်၏ဂုဏ်ရည်များဖြစ်ပါသည်။

(၂၄)ပစ္စည်းကို လောကဥပမာများနှင့်ပြထားပါသည်။ ၁။ ဟေတု ပစ္စယော=အကြောင်းဟိတ်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရား။ (ရေသောက်မြစ်နှင့်တူ၏) ၂။ အာရမ္မဏ ပစ္စယော=အာရုံဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (တောင်ဝှေး, ကြိုးတန်းနှင့် တူ၏) ၃။ အဓိပတိ ပစ္စယော=အကြီးအကဲဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (စကြာမင်းအုပ်စိုးပုံနှင့်တူ၏) ၄။ အနန္တရ ပစ္စယော=အခြားမဲ့ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (စကြာမင်းနတ်ရွာသံ၍သားကြီး အမွေဆက်ခံပုံနှင့်တူ၏) ၅။ သမနန္တရ ပစ္စယော=ကောင်းစွာ အခြားမဲ့ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရား။ (စကြာမင်းတောထွက်၍သားကြီး အမွေဆက်ခံပုံနှင့်တူ၏) ၆။ သဟဇာတ ပစ္စယော=အတူတကွဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (ဆီမီးတောက်လာသော် အလင်းရောင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် တူ၏) ၇။ အညမည ပစ္စယော=အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရား။ (သုံးချောင်းထောက်နှင့် တူ၏) ၈။ နိဿယ ပစ္စယော=မှီရာ တည်ရာဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (သစ်ပင်စိုက်ရာ မှီရာ-တည်ရာ မြေကြီးနှင့် တူ၏) ၉။ ဥပနိဿယ ပစ္စယော=အားကြီးသောမှီရာဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရား။ (မိုးတွင်းရွာချသည့် မိုးကြီးနှင့် တူ၏) ၁၀။ပုရေဇာတ ပစ္စယော=ရှေးဦးစွာဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (ကမ္ဘာဦးက နေ,လတိုနှင့် တူ၏) ၁၁။ပစ္ဆာဇာတ ပစ္စယော=နောက်မှဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (ပေါက်ခါစ လင်းတငယ်လေးများအစာမျှော်နေပုံနှင့် တူ၏) ၁၂။အာသေဝန ပစ္စယော=အထပ်ထပ် မှီဝဲအပ်၊ ထုံအပ်သည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြု တတ်သောတရား။(ရှေးရှေးထုံထားအပ်သော နံ့သာ, ရှေးရှေးသင်အံလေ့ကျက် ထားအပ်သော စာပေကျမ်းဂန်တို့နှင့် တူ၏) ၁၃။ကမ္မ ပစ္စယော=အကြောင်းကံဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (မျိုးစေ့နှင့် တူ၏) ၁၄။ဝိပါက ပစ္စယော=အကျိုးဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (ချမ်းအေးသော လေသည် ချမ်းအေးသောအရိပ်၌နေသူအား ချမ်းအေးစေခြင်းငှါ ကျေးဇူးပြုပုံနှင့် တူ၏) ၁၅။အာဟာရပစ္စယော=ထောက်ပံ့ခိုင်စေတတ်သည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရား။(ပြိုမည့်အိမ်ကိုထောက်ကန်ထားသည့် ထောက်ကျားနှင့် တူ၏) ၁၆။ဣန္ဒြိယ ပစ္စယော=အစိုးရသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (မှူးမတ်များနှင့်တူ၏။ပဒေသရာဇ် ဘုရင်နှင့်တူ၏) ၁၇။ဈာန ပစ္စယော=ကပ်၍စူးစူးစိုက်စိုက်ရှုတတ်သည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ် သောတရား။(သစ်ပင်ထိပ်ဖျား,တောင်ထိပ်ဖျားပေါ်သို့ တက်ကြည့်သူနှင့်တူ၏) ၁၈။မဂ္ဂ ပစ္စယော=ထွက်မြောက်ကြောင်းနည်းလမ်းဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သော တရား။(လမ်းနှင့် တူ၏။ကောင်းတဲ့လမ်းမကောင်းတဲ့လမ်း-ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသကဲ့သို့ မဂ္ဂမည်သော တရားသည်လည်းကောင်းတဲ့တရား မကောင်းတဲ့တရားဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်) ၁၉။သမ္ပယုတ္တ ပစ္စယော=ယှဉ်တွဲ၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (စတုမဓု ရောစပ်မှုနှင့် တူ၏) ၂၀။ဝိပ္ပယုတ္တ ပစ္စယော=မယဉ်မတွဲမူ၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (အချို, အချဉ်,အစပ်,အဖန်,အငန်,အခါးအရသာခြောက်ပါးနှ င့် တူ၏) ၂၁။အတ္ထိ ပစ္စယော=ထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (မြေကြီး, မြင့်မိုရ်တောင်သည် မြက်, သစ်ပင်တို့အား ထောက်ပံ့ပုံနှင့်တူ၏) ၂၂။နတ္ထိ ပစ္စယော=ထင်ရှားမရှိသည်ဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (ဆီမီးငြိမ်းသွားပုံနှင့် တူ၏) ၂၃။ဝိဂတ ပစ္စယော=ကင်းကွာသည်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (နေရောင် ကွယ်ပျောက်,လရောင် ရောက်လာပုံနှင့်တူ၏) ၂၄။အဝိဂတ ပစ္စယော=မကင်းမကွာမူ၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သေ ာတရား။ (မဟာသမုဒ္ဒရာ ရေသည် ငါး,လိပ်တို့အားမကင်းမကွာဘဲ ကျေးဇူးပြုပုံနှင့် တူ၏)

ပဋ္ဌာန်းကွယ်လျှင် သာသနာကွယ်လိမ့်မည်။ပဋ္ဌာန်းတန်ခိုး၊ ပဋ္ဌာန်းအကျိုးများကို လက်တွေ့သိရှိခံစားကြရပါသည်။ မြန်မာပြည် တနံတလျားရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း မိမိတို့ကျေးရွာ၊နယ်ပယ်၊ မြို့ပြများတွင်“သက်ဝင်ယုံကြည် သဒ္ဓါမှီပြီးအရှည်ခိုင်မြဲ ပဋ္ဌာန်းပွဲကို ကျင်းပပူဇော်ကြပါက မုန်တိုင်းမမွှေ,ပဋ္ဌာန်းမြေသို့, ဆန်ရေစပါး,ပေါ ကြွယ်များပြီး, စီးပွားဥစ္စာ,တိုးတက်ကာဖြင့်,ရပ်ရွာအေးချမ်း, ဘေးမသန်းဘဲ, စိတ်ဝမ်းကြည်သာ,ရှိကြမည်မှာ, မလွဲဧကန်,ဖြစ်ပါသည်။

* အတုမရှိ၊မြတ်မုနိ၏ အဘိဓမ္မာ၊ မြတ်သြဇာတွင် ရသာဆီနှစ်၊ပဋ္ဌာန်းဖြစ်၏။ * သာသနာသုံးရပ်၊ မြဲခိုင်မတ်ဖို့ ခံတပ်ဆောက်တည်၊ ပဋ္ဌာန်းစည်ကို မြည်သံဟိန်းဟိန်း၊ မိုးသို့ခြိမ်းလျက် စောင့်ထိန်းဘာသာ၊သာသနာသည် ကမ္ဘာထွင်း၍ လင်းပါစေ---ဝဠာချင်း၍ဝင်းပါစေ---

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: တရားဓမ္မ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top