iGREEN မွ Investment Guarantee ျဖင့္ေရာင္းမည့္ အထူးအိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ
×

                    အင္တာနက္ေကဘယ္ႀကိဳးသြယ္တန္းေနမႈလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ျမင္ေတြ႕ရစဥ္
ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ကစတင္၍ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ၁၂၀ ေက်ာ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အင္တာနက္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုေက်ာ္ ထြက္ေပၚလာသည္။
    အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလည္း၂၀၁၇ အတြင္း ပို၍ျပင္းထန္လာသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၏ အဓိကပစ္မွတ္သည္ ကြန္ဒုိမ်ားျဖစ္သည္။ ဖိုက္ဘာအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀ုိင္ဖုိင္အေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်ျခင္းကို ေစ်းကြက္လက္ဦးမႈရရွိရန္ ၿပိဳင္ဆုိင္သည္။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအခ်င္းခ်င္း အ ျမင္မၾကည္လင္မႈမ်ားတစ္ၿပိဳင္တည္း ေပၚေပါက္လာသည္။ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အခန္းအေရ အတြက္မ်ားျပားသည့္ ကြန္ဒုိတစ္ခု၊ အိမ္ရာတစ္ခုဆီသို႔ စတင္၀င္ ေရာက္သည့္အခါ အျခားေသာ ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ား ထပ္မံ၀င္ ေရာက္လာျခင္းမရွိေစရန္ အိမ္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေစ်းကြက္ခ်ဳပ္ကုိင္္ျခင္းသည္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္လာသည္။

‘‘ဒါက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ နဲ႔ၿငိေနတယ္’’ဟု 5BB အင္တာ နက္လုိင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အခန္း(၁၁) ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားျမစ္ျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ပုဒ္မမ်ားကို ကိုးကား၍ ၎က ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ တြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူသည္ ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္အတြင္း လြတ္လပ္စြာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ သေဘာသဘာ၀ကို ပ်က္ျပားေစသည့္ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကုိမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အလားတူ ပုဒ္မ ၃၇ တြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရရွိသူသည္ မိမိထံမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးထံမွေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း (သို႔မဟုတ္) ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကိုသာ ရယူသံုးစဲြေရးအတြက္ အသံုးျပဳသူ အား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳရဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ကြန္ဒိုမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္အင္တာနက္လိုင္းေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳခြင့္ကို သက္ဆိုင္ရာကြန္ဒုိႏွင့္ အိမ္ရာ ေကာ္မတီမ်ားက ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္သေဘာ သက္ ေရာက္ေနသည္။

‘‘အိမ္ရာထဲမွာ အင္တာနက္လိုင္းေတြအကုန္လံုး ဆဲြခြင့္ေပးလိုက္ရင္ ႐ႈပ္ပြကုန္မွာေပါ့’’ဟု ယုဇနဟုိင္းေ၀းကြန္းပလက္စ္ သာယာေရးေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ဦးလင္း ေအာင္က ေျပာသည္။ အခန္းေနထိုင္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအ ေလ်ာက္ အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတိုင္းကို အိမ္ရာအတြင္း ၀င္ေရာက္ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါက Cable လိုင္း ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင့္ အေျခခံတည္ေဆာက္ထားမႈကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ နည္းစနစ္္မ က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိ သာယာေရးေကာ္မတီက စိုးရိမ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းကိုသာ သာယာေရးေကာ္မတီက စိစစ္ေရြးခ်ယ္​၍ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ကြန္ဒုိမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားရွိ ေကာ္မတီမ်ားသည္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လံုၿခံဳ ေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လံုၿခံဳေရးအတြက္ စီစီတီဗီကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္ေပး ျခင္း အစရွိသည္ျဖင့္ ျပန္လည္ဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပး ႏုိင္သူကို အခ်က္တစ္ခ်က္အေန ျဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိ သည္။

သို႔ေသာ္ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ကြန္ဒုိတြင္ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕က သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည့္ အင္တာနက္လိုင္းအျပင္ အျခားေသာ အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳလိုၾကသည္။ ၿပိဳင္ဘက္အင္တာနက္လိုင္းကုမၸဏီကလည္း ကြန္ဒုိႏွင့္ အိမ္ရာေစ်းကြက္ကို သေဘာက်သျဖင့္ လိုလိုလားလား ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္သည္။

‘‘စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားလို႔ ဒါကိုပဲသံုးရမယ္ဆုိတာကေတာ့ အဆင္မေျပခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ကိုယ္ကလည္း အဲဒီမွာေနတာဆိုေတာ့ သူတို႔ (သာယာေရးေကာ္မတီ) ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိတဲ့လိုင္းကိုပဲ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သံုးရတာေပါ့’’ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကြန္ဒုိတစ္ခုတြင္ေနထိုင္ေသာ ဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာသည္။

    လုိင္စင္ရ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန (ယခင္)က ၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္တြင္း မိုႏိုပုိလီအရ တစ္ဦးတည္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈမ်ားမရွိေစရန္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ဒုိမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားရွိ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ ေရာက္လာျခင္းမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါကိစၥသည္ တုိက္ပိုင္ရွင္ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ပိုင္ရွင္ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိပါက ၿပိဳင္ဘက္အင္တာနက္ကုမၸဏီအေန ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ထုတ္ေပးေရးဌာန အႀကီးအကဲက ေျပာသည္။

‘‘တယ္လီေနာလည္းလာတယ္။ တျခားကုမၸဏီလည္းလာတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ (ေကာ္မတီ)ညိႇလို႔ မရဘူးဆုိေတာ့ ေရာက္မလာ ေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ကိုယ္သံုးခ်င္တဲ့ လိုင္းမသံုးရေတာ့ဘူးေပါ့’’ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကြန္ဒိုတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦး၀ဏၰထြန္းက ေျပာသည္။

အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ကြန္ဒိုမ်ား၊ အိမ္ရာ မ်ားတြင္သာမက စက္မႈဇုန္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအထိ ျပင္းထန္မႈရွိသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈ ဇုန္တစ္ခုတြင္ အင္တာနက္လိုင္း ၀င္ေရာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိရန္ ကုမၸဏီမ်ား၀င္ေရာက္ၿပိဳင္ဆိုင္ရာ ၌ ဇုန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အမ်ားဆံုး ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသည္။

အနီးစပ္ဆံုးအေနျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အင္တာနက္လိုင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ကုိ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပိဳင္ဆုိင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ နယ္ေျမခဲြျခားသတ္မွတ္၍ ကုမၸဏီသံုးခုကို ပဲခူးၿမိဳ႕၌ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေနရာေဒသအေပၚ မူတည္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူးေလ။ ကုမၸဏီေတြလည္း ၀င္မလာေတာ့ ရွိတဲ့ဟာကိုပဲ အဆင္ေျပေအာင္ သံုးလိုက္ရတာပဲ’’ဟု မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အိမ္ရာတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးၾကည္ထြဋ္ဦးက ေျပာသည္။ အင္တာနက္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ စားသံုးသူအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ေနထုိင္သည့္ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာမ်ားကို တစ္ဦးတည္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ခြင့္ရရွိျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျပားလွသည္။

လူေနအိမ္ခန္း၊ ႐ံုးခန္း စုစု ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ရွိေသာ ကြန္ဒိုတစ္ခု တြင္ ငါးဦးခန္႔သာ အင္တာနက္ လိုင္းကို စတင္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္ ေနေသာ ကုမၸဏသည္ စီးပြားေရး တြက္ေျခကိုက္ေနသည္။ ေရရွည္ စီးပြားေရးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လစဥ္၀င္ေငြျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း အရင္းေက်ႏုိင္သည္။

မည္သည့္ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီ မွ ၀င္ေရာက္လာျခင္းမရွိသျဖင့္ အသံုးျပဳသူူ ၅၀ ဦးလံုးရရွိခဲ့ပါက တစ္လအတြင္းပင္ အျမတ္စတင္ရရွိႏုိင္ေသာစီးပြားေရးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကြန္ဒုိမ်ားတြင္ သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ အင္တာနက္ကုမၸဏီတစ္ခုကုိသာ လက္ခံထားေသာ္လည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အေနျဖင့္ အခန္းေနထိုင္သူ အခ်ိဳ႕သည္ စိတ္ႀကိဳက္အင္တာနက္လုိင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္​တပ္ဆင္ခြင့္ရွိေနျပန္သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ၀င္ခြင့္မျပဳ ေပမယ့္ အခန္းရွင္က ျဖစ္လာတာရွင္းမယ္ဆုိၿပီး တပ္ခုိင္းေတာ့ မရမ္းကုန္းက ကြန္ဒုိတစ္ခုမွာ တပ္ေပးထားတာတစ္ခုရွိတယ္’’ဟု အင္တာနက္လိုင္း လုိက္လံတပ္ဆင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားၾကားတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ၾကားခံေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မရွိခဲ့ေပ။

ေစ်းကြက္ပံုစံသည္ စားသံုးသူကို ဦးတည္ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကြန္ဒိုမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားရွိ သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈကို ၿပိဳင္ဆိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေရရွည္၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာ ေသာကုမၸဏီကို ဦးစားေပးေရြး ခ်ယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေစ်းကြက္ကို ၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါက အစုအေ၀းလိုက္တည္ရွိေသာ စားသံုးသူေစ်းကြက္ကို အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးအပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ၌ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အဟန္႔အတားမျပဳလုပ္ရဟုပါရွိေသာ္လည္း အိမ္ရာမ်ားအထိ အေသးစိတ္ပါ၀င္ျခင္းမရွိ၍ သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား၏ စီမံခန္႔ခဲြမႈမွာလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စားသံုးသူႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပိဳင္ဆိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ္လည္း ကြန္ဒုိမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီတုိင္းကုိ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳရန္သည္ စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကြန္ဒိုမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ႀကိဳက္အင္တာနက္လိုင္းကို အသံုးျပဳခြင့္မရျခင္းသည္ နစ္နာမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အင္တာနက္လိုင္းကို လက္ခံလိုျခင္းမရွိဘဲ သံုးစဲြေနရသူအခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အတူ အင္တာနက္လိုင္းေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခု ၂၀၁၇ အ တြင္း အရွိိန္အဟုန္ျဖင့္ ႀကီးထြားလာေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ႐ႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း အျမင္မၾကည္လင္မႈသည္ စားသံုးသူထံသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္လာသည္ကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
#Unicode Version#
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၅ ကစတင်၍ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင် ၁၂၀ ကျော်ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း ရန်ကုန်မြို့တွင် အင်တာနက်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သည့် ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုကျော် ထွက်ပေါ်လာသည်။
    အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုလည်း၂၀၁၇ အတွင်း ပို၍ပြင်းထန်လာသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုများ၏ အဓိကပစ်မှတ်သည် ကွန်ဒိုများဖြစ်သည်။ ဖိုက်ဘာအနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဝိုင်ဖိုင်အနေဖြင့်သော်လည်းကောင်း အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချခြင်းကို ဈေးကွက်လက်ဦးမှုရရှိရန် ပြိုင်ဆိုင်သည်။

ပြိုင်ဆိုင်မှု၏ နောက်ကွယ်တွင် အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများအချင်းချင်း အ မြင်မကြည်လင်မှုများတစ်ပြိုင်တည်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။ အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အခန်းအရေ အတွက်များပြားသည့် ကွန်ဒိုတစ်ခု၊ အိမ်ရာတစ်ခုဆီသို့ စတင်ဝင် ရောက်သည့်အခါ အခြားသော ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီများ ထပ်မံဝင် ရောက်လာခြင်းမရှိစေရန် အိမ်ရာ ကော်မတီနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဈေးကွက်ချုပ်ကိုင်ခြင်းသည် အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများအကြား အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်လာသည်။

‘‘ဒါက ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ နဲ့ငြိနေတယ်’’ဟု 5BB အင်တာ နက်လိုင်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျာတစ်ဦးက ပြောသည်။ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ အခန်း(၁၁) ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို တားမြစ်ခြင်း ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ပုဒ်မများကို ကိုးကား၍ ၎င်းက ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။

ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ တွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်အတွင်း လွတ်လပ်စွာပြိုင်ဆိုင်မှု သဘောသဘာဝကို ပျက်ပြားစေသည့် မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမျှ လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုရဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။

အလားတူ ပုဒ်မ ၃၇ တွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် မိမိထံမှသော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးထံမှသော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကိုသာ ရယူသုံးစွဲရေးအတွက် အသုံးပြုသူ အား ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ခြင်းမပြုရဟု ဖော်ပြထားသည်။

လက်ရှိအချိန်၌ ကွန်ဒိုများနှင့် အိမ်ရာများတွင် နေထိုင်သူများအတွက် စိတ်ကြိုက်အင်တာနက်လိုင်းရွေးချယ်အသုံးပြုခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာကွန်ဒိုနှင့် အိမ်ရာ ကော်မတီများက ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားသည့်သဘော သက် ရောက်နေသည်။

‘‘အိမ်ရာထဲမှာ အင်တာနက်လိုင်းတွေအကုန်လုံး ဆွဲခွင့်ပေးလိုက်ရင် ရှုပ်ပွကုန်မှာပေါ့’’ဟု ယုဇနဟိုင်းဝေးကွန်းပလက်စ် သာယာရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ဦးလင်း အောင်က ပြောသည်။ အခန်းနေထိုင်သူများ၏ သဘောဆန္ဒအ လျောက် အင်တာနက်လိုင်း ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတိုင်းကို အိမ်ရာအတွင်း ဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါက Cable လိုင်း ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် အခြေခံတည်ဆောက်ထားမှုကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ နည်းစနစ်မ ကျခြင်းများ ဖြစ်လာမည်ကို သာယာရေးကော်မတီက စိုးရိမ်သည်။

ထို့ကြောင့် အင်တာနက်လိုင်း ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကိုသာ သာယာရေးကော်မတီက စိစစ်ရွေးချယ်၍ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ကွန်ဒိုများနှင့် အိမ်ရာများရှိ ကော်မတီများသည် အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီကို ရွေးချယ်ရာတွင် လုံခြုံ ရေးဝန်ထမ်းများအတွက် လစာ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ လုံခြုံရေးအတွက် စီစီတီဗီကင်မရာများတပ်ဆင်ပေး ခြင်း အစရှိသည်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ပေး နိုင်သူကို အချက်တစ်ချက်အနေ ဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိ သည်။

သို့သော် အငြင်းပွားဖွယ်များက ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ကွန်ဒိုတွင်နေထိုင်သူအချို့က သာယာရေးကော်မတီဝင်ရောက်ခွင့် ပြုခဲ့သည့် အင်တာနက်လိုင်းအပြင် အခြားသော အင်တာနက်လိုင်းများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလိုကြသည်။ ပြိုင်ဘက်အင်တာနက်လိုင်းကုမ္ပဏီကလည်း ကွန်ဒိုနှင့် အိမ်ရာဈေးကွက်ကို သဘောကျသဖြင့် လိုလိုလားလား ချိတ်ဆက်ချင်သည်။

‘‘စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားလို့ ဒါကိုပဲသုံးရမယ်ဆိုတာကတော့ အဆင်မပြေချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်ကလည်း အဲဒီမှာနေတာဆိုတော့ သူတို့ (သာယာရေးကော်မတီ) ခွင့်ပြုချက်ရှိတဲ့လိုင်းကိုပဲ ချိတ်ဆက်ပြီး သုံးရတာပေါ့’’ဟု ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကွန်ဒိုတစ်ခုတွင်နေထိုင်သော ဦးကျော်စိုးက ပြောသည်။
    လိုင်စင်ရ ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန (ယခင်)က ၂၀၁၅ ဇွန်လတွင် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ထုတ် ပြန်ခဲ့သည်။

ဈေးကွက်တွင်း မိုနိုပိုလီအရ တစ်ဦးတည်းချုပ်ကိုင်ထားမှုများမရှိစေရန် ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

ကွန်ဒိုများ၊ အိမ်ရာများရှိ ကော်မတီများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ အခြားသော ကုမ္ပဏီများ ဝင် ရောက်လာခြင်းမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဈေးကွက်ကို ချုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီအချို့က သုံးသပ်သည်။

သို့သော် အဆိုပါကိစ္စသည် တိုက်ပိုင်ရှင်နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုခြင်းမရှိပါက ပြိုင်ဘက်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီအနေ ဖြင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင် ထုတ်ပေးရေးဌာန အကြီးအကဲက ပြောသည်။

‘‘တယ်လီနောလည်းလာတယ်။ တခြားကုမ္ပဏီလည်းလာတယ်။ သူတို့နဲ့ (ကော်မတီ)ညှိလို့ မရဘူးဆိုတော့ ရောက်မလာ တော့ဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ လိုင်းမသုံးရတော့ဘူးပေါ့’’ဟု ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒိုတစ်ခုတွင် နေထိုင်သည့် ဦးဝဏ္ဏထွန်းက ပြောသည်။

အင်တာနက်လိုင်းများ ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုသည် ကွန်ဒိုများ၊ အိမ်ရာ များတွင်သာမက စက်မှုဇုန်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအထိ ပြင်းထန်မှုရှိသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စက်မှု ဇုန်တစ်ခုတွင် အင်တာနက်လိုင်း ဝင်ရောက်ရောင်းချခွင့်ရရှိရန် ကုမ္ပဏီများဝင်ရောက်ပြိုင်ဆိုင်ရာ ၌ ဇုန်အတွက် လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အများဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့် ကုမ္ပဏီက လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည်။

အနီးစပ်ဆုံးအနေဖြင့် ပဲခူးမြို့ပေါ်တွင် အင်တာနက်လိုင်း ရောင်းချခွင့်ကို ကုမ္ပဏီများ ဝင်ရောက်ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး၌ နယ်မြေခွဲခြားသတ်မှတ်၍ ကုမ္ပဏီသုံးခုကို ပဲခူးမြို့၌ အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်စင်ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မည်သည့်ဒေသတွင်မဆို ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း နေရာဒေသအပေါ် မူတည်၍ ခွင့်ပြုချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည်။

‘‘ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလေ။ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ဝင်မလာတော့ ရှိတဲ့ဟာကိုပဲ အဆင်ပြေအောင် သုံးလိုက်ရတာပဲ’’ဟု မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် အိမ်ရာတစ်ခုတွင် နေထိုင်သည့် ဦးကြည်ထွဋ်ဦးက ပြောသည်။ အင်တာနက်ရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် စားသုံးသူအစုလိုက်အပြုံလိုက်နေထိုင်သည့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများနှင့် အိမ်ရာများကို တစ်ဦးတည်းဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်ခွင့်ရရှိခြင်းသည် စီးပွားရေးအရ အကျိုးအမြတ်များပြားလှသည်။

လူနေအိမ်ခန်း၊ ရုံးခန်း စုစု ပေါင်း ၅၀ ခန့်ရှိသော ကွန်ဒိုတစ်ခု တွင် ငါးဦးခန့်သာ အင်တာနက် လိုင်းကို စတင်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ် နေသော ကုမ္ပဏသည် စီးပွားရေး တွက်ခြေကိုက်နေသည်။ ရေရှည် စီးပွားရေးဖြစ်သည့်အလျောက် လစဉ်ဝင်ငွေဖြင့် တစ်နှစ်ကျော် အတွင်း အရင်းကျေနိုင်သည်။

မည်သည့်ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီ မှ ဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိသဖြင့် အသုံးပြုသူူ ၅၀ ဦးလုံးရရှိခဲ့ပါက တစ်လအတွင်းပင် အမြတ်စတင်ရရှိနိုင်သောစီးပွားရေးဖြစ်သည်။ အချို့သော ကွန်ဒိုများတွင် သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့် အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသာ လက်ခံထားသော်လည်း ချို့ယွင်းချက်အနေဖြင့် အခန်းနေထိုင်သူ အချို့သည် စိတ်ကြိုက်အင်တာနက်လိုင်းများ ရွေးချယ်တပ်ဆင်ခွင့်ရှိနေပြန်သည်။

‘‘ကျွန်တော်တို့ကို ဝင်ခွင့်မပြု ပေမယ့် အခန်းရှင်က ဖြစ်လာတာရှင်းမယ်ဆိုပြီး တပ်ခိုင်းတော့ မရမ်းကုန်းက ကွန်ဒိုတစ်ခုမှာ တပ်ပေးထားတာတစ်ခုရှိတယ်’’ဟု အင်တာနက်လိုင်း လိုက်လံတပ်ဆင်နေသူတစ်ဦးက ပြောသည်။

အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီများကြားတွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုချုပ်ကိုင်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကျေနပ်မှုများရှိနေသော်လည်း အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ကြားခံဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရသည့် ကိစ္စရပ်များ မရှိခဲ့ပေ။

ဈေးကွက်ပုံစံသည် စားသုံးသူကို ဦးတည်ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကွန်ဒိုများ၊ အိမ်ရာများရှိ သာယာရေးကော်မတီများ၏ ရွေးချယ်မှုကို ပြိုင်ဆိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သာယာရေးကော်မတီများအနေဖြင့်လည်း ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှုန်းသက်သာ သောကုမ္ပဏီကို ဦးစားပေးရွေး ချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ဈေးကွက်ကို ပြိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါက အစုအဝေးလိုက်တည်ရှိသော စားသုံးသူဈေးကွက်ကို အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သည့် ကုမ္ပဏီများက လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်သည်။

ဥပဒေ၌ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို အဟန့်အတားမပြုလုပ်ရဟုပါရှိသော်လည်း အိမ်ရာများအထိ အသေးစိတ်ပါဝင်ခြင်းမရှိ၍ သာယာရေးကော်မတီများ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုမှာလည်း လွတ်လပ်ခွင့်ရှိနေသည်။

ထို့ကြောင့် စားသုံးသူနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြိုင်ဆိုင်လိုသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ဈေးကွက်တွင် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ကွန်ဒိုများ၊ အိမ်ရာများအနေဖြင့် အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချသည့် ကုမ္ပဏီတိုင်းကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုရန်သည် စဉ်းစားစရာဖြစ်နေသည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင် ကွန်ဒိုများ၊ အိမ်ရာများတွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် စိတ်ကြိုက်အင်တာနက်လိုင်းကို အသုံးပြုခွင့်မရခြင်းသည် နစ်နာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အများဆန္ဒအရ ရွေးချယ်ထားသည့် အင်တာနက်လိုင်းကို လက်ခံလိုခြင်းမရှိဘဲ သုံးစွဲနေရသူအချို့က ဝေဖန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အတူ အင်တာနက်လိုင်းရောင်းချသည့် ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခု ၂၀၁၇ အ တွင်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ကြီးထွားလာသော်လည်း ပြိုင်ဆိုင်မှုရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီအချင်းချင်း အမြင်မကြည်လင်မှုသည် စားသုံးသူထံသို့ တဖြည်းဖြည်းနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်လာသည်ကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများ လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7DayDaily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top