၁ မွ ၉ အထိ ရွိပါသည္။ အတြဲဂဏန္းမ်ား ဆိုလွ်င္ တစ္လံုးထဲျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းပါ။ဥပမာ ၁၇ ဆိုလွ်င္ ၁+ ၇ = ၈ ဂဏန္းသမားျဖစ္သည္။

ဂဏန္းသခၤ်ာေဗဒင္သည္ အေနာက္တိုင္းနည္းကို အေျခခံထားသျဖင့္ ျမန္မာ ရက္ ၊လ၊ ႏွစ္ ေမြးရက္မ်ားကို မယူပဲ ခရစ္ ရက္ လ ႏွစ္ကို တည္လွ်က္ ေဟာကိန္းထုတ္ယူရပါသည္။
ဂဏန္းအားျဖင့္ ၁ မွ ၉ အထိ ဂဏန္းတစ္လံုးခ်င္း၏ရာထူးဂုဏ္ ၊ ၀ိေသသနႏွင့္ အမူအက်င့္ မ်ားသည္ မတူညီၾကပါ။ ကိန္းဂဏန္းတို႔သည္ ၿဂိဳဟ္တို႔ကို ကုိယ္စားျပဳၾကသည္ ျဖစ္သည္။

၁ ဂဏန္း

ဂဏန္းအားလံုးတို႔တြင္ ေနမင္းကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တနဂၤေႏြ (၁) ဂဏန္းသည္
မူလ အရင္းအခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖင့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ၁ ဂဏန္းသည္ ျပည့္ရွင္မင္းျဖစ္၏။
ဖန္တီးျခင္း၊ တည္ေထာင္ျခင္း၊ အသစ္အသစ္ထြင္ျခင္း၊ ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာျခင္း၊
ျပတ္သားျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း၊ ေနာက္မဆုပ္တမ္းလုပ္ ျခင္း ဟုဆိုေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသတို႔ရွိေလသည္။
၄င္းတို႔သည္ ႀကီးျမင့္လိုေသာစိတ္အား မာန္ႀကီး၏။ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ အလုပ္၌
အႀကီးအမွဴးျဖစ္လိုျခင္း စိတ္တို႔ျပင္းထန္၏။ ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းကို မုန္းတီးၾက၏။ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို
အမိန္႔နာခံမွ ႀကိဳက္၏။

၂ ဂဏန္း

၂ ဂဏန္းသည္ တနလၤာ စန္းၿဂိဳဟ္ (လမင္း) က အုပ္စိုးေလသည္။
တနလၤာၿဂိဳဟ္မွာ အမ ျဖစ္သျဖင့္ သိမ္ေမြ႕၏။ စိတ္ကူးဥာဏ္ေကာင္း၏။
ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု စေသာ အႏုပညာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္၏။ စိတ္ကူးယဥ္၏။
စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ထိေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ကားနည္းပါးသည္။
အလုပ္ထက္ စိတ္ကူးကပို၏။ ၂ - ဂဏန္းသမား၏ အျပစ္မ်ားမွာ
မၿငိမ္မသက္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္တတ္ျခင္း၊ မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈအားနည္းျခင္း
စိတ္ေပ်ာ့အားေလွ်ာ့ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေလသည္။ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုခုတိုင္းတြင္
ရွက္လြယ္၊ေၾကာက္လြယ္ျခင္း၊ မခံတတ္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္လြယ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေလရာ
ထိုစိတ္မ်ားကို ႏိုင္ေစရေပမည္။

၃ ဂဏန္း

၄င္းဂဏန္းကို ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္က အုပ္စိုးေလသည္။ ႀကီးျမင့္လိုေသာ စိတ္အားထက္သန္၏။
လက္ေအာက္အျဖစ္မေနလို၊ ၃ ဂဏန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို မိသားစု ပတ္၀န္းက်င္တို႔က အလုပ္မစြဲျမဲဟု
ျမင္တတ္ၾကေလသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ လက္ေအာက္ငယ္သား၊ အေစခံ ဘ၀မ်ားႏွင့္
မေရာင့္ရဲမေပ်ာ္ပိုက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္မၿမဲျခင္းမ်ားသာျဖစ္ၾကေလသည္။
အမိန္႕ကိုနာခံတတ္၏။ စည္းစနစ္၊ နည္းစနစ္ႀကီး၏။ တာ၀န္ယူလိုစိတ္ရွိ၏။
တာ၀န္ကိုလည္း ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္တတ္ၾကေလသည္။

၄ ဂဏန္း

၄င္းဂဏန္း ကိတ္ၿဂိဳဟ္(ယူေနရးနာ့စ္) အုပ္စိုးေလသည္။ ၄င္းဂဏန္းပိုင္ရွင္တို႔သည္
ရန္မေထာင္လိုေသာ္လည္း အမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္၏။ အေကာက္ၾကံေသာ
ရန္သူမ်ား ၀ိုင္ရံေနတတ္၏။ အစဥ္အလာ နည္းဥပေဒကို မုန္း၏။ ေျပာင္းလဲကာ ျပဳျပင္တတ္၏။
တိုင္းေရးျပည္ရာကိစမ်ားကို ၀ါသနာထံု၏။ မျဖစ္မေနဟူေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိ၏။
အျပစ္မ်ား မခံတတ္ေသာစိတ္၊ တစ္ကိုယ္တည္းေနရသူလို မခ်မ္းမသာေသာစိတ္
ရွိတတ္သည္။ စိတ္ညိႈးႏြမ္းရတတ္သည္။

၅ ဂဏန္း

၅ ဂဏန္းသည္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္က အုပ္စိုးေလသည္။ သြက္လက္၏။ ဥာဏ္ေကာင္း၏။
အရာရာကို တတ္သိနားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိ၏။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၏။ စိတ္ျမန္လွ်က္ေန၏။ အၿမဲလိုလို တက္တက္ၾကြၾကြျဖစ္ေနတတ္၏။
တစ္စံုတစ္ရာကို စိတ္ပါခိုက္ ရူးရူးဒိုင္းဒိုင္း ေကာက္လုပ္တတ္သည္။ တရူးထိုးစိတ္၊
ေလမုန္တိုင္းစိတ္ တို႔ေၾကာင့္ ဥစၥာကို တျဖည္းျဖည္း ရွာေဖြစုေဆာင္းေလ့မရွိ။
ေၾကြတစ္လက္၊ ၾကက္တစ္ခုန္ တစ္ခ်က္ေကာင္း အေကာ္ၾကံတတ္၏။
ေလာင္းကစားလို အလုပ္မ်ိဳးကို ႏွစ္သက္၏။ ခ်စ္သူခင္သူတစ္ေယာက္ဆံုးရံႈးလွ်င္
လွ်င္ျမန္စြာေမ့လွ်က္ တစ္ေယာက္အသစ္ထပ္ေတြ႕တတ္၏။ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ေသာ
စိတ္မ်ိဳးထားရွိ၏။ ၾကာလွ်င္ေမ့၏။ စြဲျမဲပူပန္ေသာကစိတ္ မရွိတတ္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား၏။

၆ ဂဏန္း

လူၾကည္ညိဳကိုးကြယ္ျခင္းခံရ၏။ အလုပ္၌ပိုင္ႏိုင္စြာ စိတ္ကိုဆံုးျဖတ္လွ်က္ေပါက္ေရာက္ေအာင္လုပ္၏
ေခါင္းမာသူႏွင့္တူ၏။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လိုက္ေလ်ာ့ခ်စ္ခင္ၾကင္နာလိုသည့္အခါမွတပါး
ေလ်ာ့ေပးျခင္းမရွိတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ လိုက္ေလ်ာလ်င္ကား သခင္ကို ငယ္ကၽြန္ခ်စ္ခင္သလို
သည္းသည္းခံ၏။ မိခင္ႏွင့္တူေသာအခ်စ္သည္ ၄င္းတို႔မွာ ပိုမို၏။ အလွ၊ အႏုပညာ၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီ
စသည္တို႔ကို ၀ါသနာပါ၏ ေတာက္လြင္ စိုျပည္ရႊန္းေ၀ေသာ အေရာင္မ်ားကိုႏွစ္သက္၏။ အေပါင္းအသင္းမ်ားကိုစိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ လုပ္ေပးတတ္၏။ မုန္းထားမနာလို၊ ရန္လိုမသင့္မတင့္ျခင္းကို မလိုလားတတ္ျခင္းရွိ၏။ စိတ္ထလွ်င္ အသက္ကိုစြန္႔၍ တိုက္ခိုက္တတ္၏။ မိမိတို႔စြဲလမ္းေသာ အယူ၀ါဒ၊ လိုလားေသာအရာမ်ားအတြက္ အသက္ကိုစြန္႔၍ ႀကိဳးစား၏။

၇ ဂဏန္း

၇- ဂဏန္းသည္ နက္ပကၽြန္းၿဂိဳဟ္ အုပ္စုိး၏။လြတ္လပ္ေသာစိတ္ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ရွိ၏။ ထူးခၽြန္စြာေတြးေခၚ လုပ္ကိုင္ႏိုင္၏။ မၿငိမ္မသက္သြားလာေရြ႕ေျပာင္းတတ္၏။ေဒသႏၲရဗဟုသုတကို ႏွစ္သက္၏။ စာႏွင့္ ပန္းခ်ီေရးျခင္းတို႔ကို ၾကိဳက္၏။ အဘိဓမၼာဥာဏ္ႀကီး၏။ ေငြေၾကးအရာ၌ ကံမေကာင္းရွိတတ္၏။ ဘာသာအယူမွာ သူတပါးႏွင့္မတူရွိ၏။ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္နက္နဲေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္တတ္၏။ လူအမ်ားကို မိမိဘက္သို႔ ကိန္းညြတ္ေစတတ္၏။

၈ ဂဏန္း

၈ ဂဏန္းသည္ စေနၿဂိဳဟ္အုပ္စိုး၏။ တစ္ကိုယ္တည္းေနရတတ္၏။ အထီးက်န္သမားစိတ္အားထက္
ပိုမိုျပင္းျပ၏။ ထူးခၽြန္စြာလုပ္ျပတတ္ၾက၏။ ထင္ရွားၾကီးက်ယ္ေသာ ဌာနတို႔ကို ရတတ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း
ႀကီးစြာ ပ်က္စီးတတ္၏။ သူတစ္ပါးကိုလည္း ပ်က္စီးေအာင္ အေၾကာင္းျပဳတတ္၏။ ဘာသာအယူသီး၏။
အမ်ားထင္ျမင္ခ်က္ကို အတင္းခုခံဆန္႔က်င္တတ္၏။ ဂရုမစိုက္တတ္ဟန္ရွိေသာ္လည္း ဖိစီးႏွိပ္စက္
ခံရသူမ်ားကို သနားတတ္၏။ မည္သူ မည္သို႔ပင္ထင္ေစကာမူ ဂရုမစိုက္ဘဲ မိမိတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားပံုကိုမေပၚေပါက္ေစေအာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္တတ္၏။အႀကီးအက်ယ္ေသာ္ လည္း ေအာင္ျမင္ေစတတ္၏၊ အႀကီးအက်ယ္ေသာ္လည္း ပ်က္စီးတတ္၏။ ၄င္းတို႔ အလယ္အလတ္ သေဘာကား မရွိတတ္။

၉ ဂဏန္း

၉ ဂဏန္းသည္ အဂၤါအုပ္စိုးေလသည္။ ငယ္စဥ္ကပင္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္၏။
ေနာက္ဆံုး၌ ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ေအာင္ျမင္တတ္၏။ စိတ္ျမန္၏။ ေလာႀကီးေသာစိတ္၊ လြတ္လပ္ေသာစိတ္၊လက္ေအာက္ခံမလုပ္ခ်င္ေသာစိတ္၊ သခင္စိတ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်ံေန၏ တစ္သက္တာ အေရးႀကီးေသာအျဖစ္အပ်က္တို႔တြင္ ရန္သူေပါမ်ားတတ္၏။ အတိုက္အခံမ်ား၏ ။ မိမိကုိယ္ကို အားကိုးယံုၾကည္စိတ္အားႀကီး၏။ အရိုအေသအျပဳခံခ်င္၏။ အိမ္၌ ၾသဇာအာဏာရွိခ်င္၏။ ရုတ္တရက္ဥာဏ္ေကာင္း၍ အေရးရွိက အၾကံေကာင္းထုတ္တတ္၏။ ဖြဲ႔စည္းစီမံျခင္းအရာ၌ လိမၼာ၏။ မစီမံရလွ်င္ ပ်က္ပ်က္စီးစီး သေဘာထားက လ်စ္လ်ဴရႈတတ္၏။ လိမၼာပါးနပ္လြန္းသူ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ ေျပာတိုင္းယံု၊လုပ္တိုင္းခံ၊ အရူးအမိုက္ပီပီကဲ့သို႔ က်င့္တတ္၏။ မိမိတို႔၏စိတ္ကို ထိန္းႏိုင္လွ်င္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာတတ္၏။
ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:  Myanmar Yoe Yar Bay Din

#Unicode Version#
၁ မှ ၉ အထိ ရှိပါသည်။ အတွဲဂဏန်းများ ဆိုလျှင် တစ်လုံးထဲဖြစ်အောင် ပေါင်းပါ။ဥပမာ ၁၇ ဆိုလျှင် ၁+ ၇ = ၈ ဂဏန်းသမားဖြစ်သည်။

ဂဏန်းသင်္ချာဗေဒင်သည် အနောက်တိုင်းနည်းကို အခြေခံထားသဖြင့် မြန်မာ ရက် ၊လ၊ နှစ် မွေးရက်များကို မယူပဲ ခရစ် ရက် လ နှစ်ကို တည်လျှက် ဟောကိန်းထုတ်ယူရပါသည်။
ဂဏန်းအားဖြင့် ၁ မှ ၉ အထိ ဂဏန်းတစ်လုံးချင်း၏ရာထူးဂုဏ် ၊ ဝိသေသနနှင့် အမူအကျင့် များသည် မတူညီကြပါ။ ကိန်းဂဏန်းတို့သည် ဂြိုဟ်တို့ကို ကိုယ်စားပြုကြသည် ဖြစ်သည်။

၁ ဂဏန်း

ဂဏန်းအားလုံးတို့တွင် နေမင်းကို ကိုယ်စားပြုသော တနင်္ဂနွေ (၁) ဂဏန်းသည်
မူလ အရင်းအချုပ်ပင်ဖြစ်လေသည်။ သို့ဖြင့် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ် ၁ ဂဏန်းသည် ပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်၏။
ဖန်တီးခြင်း၊ တည်ထောင်ခြင်း၊ အသစ်အသစ်ထွင်ခြင်း၊ ထင်ရှားကျော်ဇောခြင်း၊
ပြတ်သားခြင်း၊ ရဲရင့်ခြင်း၊ နောက်မဆုပ်တမ်းလုပ် ခြင်း ဟုဆိုသော ဂုဏ်ထူးဝိသေသတို့ရှိလေသည်။
၎င်းတို့သည် ကြီးမြင့်လိုသောစိတ်အား မာန်ကြီး၏။ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်၌
အကြီးအမှူးဖြစ်လိုခြင်း စိတ်တို့ပြင်းထန်၏။ ချုပ်ခြယ်ခြင်းကို မုန်းတီးကြ၏။ လက်အောက်ငယ်သားများကို
အမိန့်နာခံမှ ကြိုက်၏။

၂ ဂဏန်း

၂ ဂဏန်းသည် တနင်္လာ စန်းဂြိုဟ် (လမင်း) က အုပ်စိုးလေသည်။
တနင်္လာဂြိုဟ်မှာ အမ ဖြစ်သဖြင့် သိမ်မွေ့၏။ စိတ်ကူးဉာဏ်ကောင်း၏။
ပန်းချီ၊ ပန်းပု စသော အနုပညာများနှင့် သက်ဆိုင်၏။ စိတ်ကူးယဉ်၏။
စိတ်ကူးယဉ်မှုများသောကြောင့် ထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်သည်ကားနည်းပါးသည်။
အလုပ်ထက် စိတ်ကူးကပို၏။ ၂ - ဂဏန်းသမား၏ အပြစ်များမှာ
မငြိမ်မသက် ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်တတ်ခြင်း၊ မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်း
စိတ်ပျော့အားလျှော့ခြင်းတို့ ဖြစ်လေသည်။ အကြောင်းကိစ္စ တစ်ခုခုတိုင်းတွင်
ရှက်လွယ်၊ကြောက်လွယ်ခြင်း၊ မခံတတ်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်လွယ်ခြင်းများဖြစ်လေရာ
ထိုစိတ်များကို နိုင်စေရပေမည်။

၃ ဂဏန်း

၎င်းဂဏန်းကို ကြာသပတေး ဂြိုဟ်က အုပ်စိုးလေသည်။ ကြီးမြင့်လိုသော စိတ်အားထက်သန်၏။
လက်အောက်အဖြစ်မနေလို၊ ၃ ဂဏန်းပိုင်ရှင်များကို မိသားစု ပတ်ဝန်းကျင်တို့က အလုပ်မစွဲမြဲဟု
မြင်တတ်ကြလေသည်။ တကယ်တမ်းတွင် လက်အောက်ငယ်သား၊ အစေခံ ဘဝများနှင့်
မရောင့်ရဲမပျော်ပိုက်နိုင်သောကြောင့် အလုပ်မမြဲခြင်းများသာဖြစ်ကြလေသည်။
အမိန့်ကိုနာခံတတ်၏။ စည်းစနစ်၊ နည်းစနစ်ကြီး၏။ တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိ၏။
တာဝန်ကိုလည်း ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်တတ်ကြလေသည်။

၄ ဂဏန်း

၎င်းဂဏန်း ကိတ်ဂြိုဟ်(ယူနေရးနာ့စ်) အုပ်စိုးလေသည်။ ၎င်းဂဏန်းပိုင်ရှင်တို့သည်
ရန်မထောင်လိုသော်လည်း အများနှင့် ဆန့်ကျင်၏။ အကောက်ကြံသော
ရန်သူများ ဝိုင်ရံနေတတ်၏။ အစဉ်အလာ နည်းဥပဒေကို မုန်း၏။ ပြောင်းလဲကာ ပြုပြင်တတ်၏။
တိုင်းရေးပြည်ရာကိစများကို ဝါသနာထုံ၏။ မဖြစ်မနေဟူသော စိတ်ဓါတ်ရှိ၏။
အပြစ်များ မခံတတ်သောစိတ်၊ တစ်ကိုယ်တည်းနေရသူလို မချမ်းမသာသောစိတ်
ရှိတတ်သည်။ စိတ်ညှိုးနွမ်းရတတ်သည်။

၅ ဂဏန်း

၅ ဂဏန်းသည် ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်က အုပ်စိုးလေသည်။ သွက်လက်၏။ ဉာဏ်ကောင်း၏။
အရာရာကို တတ်သိနားလည်နိုင်စွမ်းရှိ၏။ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား အဖြစ်အပျက်များကို
ကြိုက်နှစ်သက်၏။ စိတ်မြန်လျှက်နေ၏။ အမြဲလိုလို တက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေတတ်၏။
တစ်စုံတစ်ရာကို စိတ်ပါခိုက် ရူးရူးဒိုင်းဒိုင်း ကောက်လုပ်တတ်သည်။ တရူးထိုးစိတ်၊
လေမုန်တိုင်းစိတ် တို့ကြောင့် ဥစ္စာကို တဖြည်းဖြည်း ရှာဖွေစုဆောင်းလေ့မရှိ။
ကြွေတစ်လက်၊ ကြက်တစ်ခုန် တစ်ချက်ကောင်း အကော်ကြံတတ်၏။
လောင်းကစားလို အလုပ်မျိုးကို နှစ်သက်၏။ ချစ်သူခင်သူတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးလျှင်
လျှင်မြန်စွာမေ့လျှက် တစ်ယောက်အသစ်ထပ်တွေ့တတ်၏။ ချက်ချင်း ပြန်လည်တုန့်ပြန်သော
စိတ်မျိုးထားရှိ၏။ ကြာလျှင်မေ့၏။ စွဲမြဲပူပန်သောကစိတ် မရှိတတ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ၏။

၆ ဂဏန်း

လူကြည်ညိုကိုးကွယ်ခြင်းခံရ၏။ အလုပ်၌ပိုင်နိုင်စွာ စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်လျှက်ပေါက်ရောက်အောင်လုပ်၏
ခေါင်းမာသူနှင့်တူ၏။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လိုက်လျော့ချစ်ခင်ကြင်နာလိုသည့်အခါမှတပါး
လျော့ပေးခြင်းမရှိတတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ လိုက်လျောလျင်ကား သခင်ကို ငယ်ကျွန်ချစ်ခင်သလို
သည်းသည်းခံ၏။ မိခင်နှင့်တူသောအချစ်သည် ၎င်းတို့မှာ ပိုမို၏။ အလှ၊ အနုပညာ၊ ဂီတ၊ ပန်းချီ
စသည်တို့ကို ဝါသနာပါ၏ တောက်လွင် စိုပြည်ရွှန်းဝေသော အရောင်များကိုနှစ်သက်၏။ အပေါင်းအသင်းများကိုစိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးတတ်၏။ မုန်းထားမနာလို၊ ရန်လိုမသင့်မတင့်ခြင်းကို မလိုလားတတ်ခြင်းရှိ၏။ စိတ်ထလျှင် အသက်ကိုစွန့်၍ တိုက်ခိုက်တတ်၏။ မိမိတို့စွဲလမ်းသော အယူဝါဒ၊ လိုလားသောအရာများအတွက် အသက်ကိုစွန့်၍ ကြိုးစား၏။

၇ ဂဏန်း

၇- ဂဏန်းသည် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ် အုပ်စိုး၏။လွတ်လပ်သောစိတ် ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိ၏။ ထူးချွန်စွာတွေးခေါ် လုပ်ကိုင်နိုင်၏။ မငြိမ်မသက်သွားလာရွေ့ပြောင်းတတ်၏။ဒေသန္တရဗဟုသုတကို နှစ်သက်၏။ စာနှင့် ပန်းချီရေးခြင်းတို့ကို ကြိုက်၏။ အဘိဓမ္မာဉာဏ်ကြီး၏။ ငွေကြေးအရာ၌ ကံမကောင်းရှိတတ်၏။ ဘာသာအယူမှာ သူတပါးနှင့်မတူရှိ၏။ လျှို့ ဝှက်နက်နဲသောအကြောင်းအရာများနှင့်
သက်ဆိုင်တတ်၏။ လူအများကို မိမိဘက်သို့ ကိန်းညွတ်စေတတ်၏။

၈ ဂဏန်း

၈ ဂဏန်းသည် စနေဂြိုဟ်အုပ်စိုး၏။ တစ်ကိုယ်တည်းနေရတတ်၏။ အထီးကျန်သမားစိတ်အားထက်
ပိုမိုပြင်းပြ၏။ ထူးချွန်စွာလုပ်ပြတတ်ကြ၏။ ထင်ရှားကြီးကျယ်သော ဌာနတို့ကို ရတတ်၏။ သို့သော်လည်း
ကြီးစွာ ပျက်စီးတတ်၏။ သူတစ်ပါးကိုလည်း ပျက်စီးအောင် အကြောင်းပြုတတ်၏။ ဘာသာအယူသီး၏။
အများထင်မြင်ချက်ကို အတင်းခုခံဆန့်ကျင်တတ်၏။ ဂရုမစိုက်တတ်ဟန်ရှိသော်လည်း ဖိစီးနှိပ်စက်
ခံရသူများကို သနားတတ်၏။ မည်သူ မည်သို့ပင်ထင်စေကာမူ ဂရုမစိုက်ဘဲ မိမိတို့၏ စိတ်နေသဘောထားပုံကိုမပေါ်ပေါက်စေအောင် လျှို့ဝှက်တတ်၏။အကြီးအကျယ်သော် လည်း အောင်မြင်စေတတ်၏၊ အကြီးအကျယ်သော်လည်း ပျက်စီးတတ်၏။ ၎င်းတို့ အလယ်အလတ် သဘောကား မရှိတတ်။

၉ ဂဏန်း

၉ ဂဏန်းသည် အင်္ဂါအုပ်စိုးလေသည်။ ငယ်စဉ်ကပင် အခက်အခဲမျိုးစုံနှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်၏။
နောက်ဆုံး၌ ဇွဲကောင်းကောင်းနှင့်အောင်မြင်တတ်၏။ စိတ်မြန်၏။ လောကြီးသောစိတ်၊ လွတ်လပ်သောစိတ်၊လက်အောက်ခံမလုပ်ချင်သောစိတ်၊ သခင်စိတ်တို့ဖြင့် ပြည့်လျှံနေ၏ တစ်သက်တာ အရေးကြီးသောအဖြစ်အပျက်တို့တွင် ရန်သူပေါများတတ်၏။ အတိုက်အခံများ၏ ။ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးယုံကြည်စိတ်အားကြီး၏။ အရိုအသေအပြုခံချင်၏။ အိမ်၌ သြဇာအာဏာရှိချင်၏။ ရုတ်တရက်ဉာဏ်ကောင်း၍ အရေးရှိက အကြံကောင်းထုတ်တတ်၏။ ဖွဲ့စည်းစီမံခြင်းအရာ၌ လိမ္မာ၏။ မစီမံရလျှင် ပျက်ပျက်စီးစီး သဘောထားက လျစ်လျူရှုတတ်၏။ လိမ္မာပါးနပ်လွန်းသူ တစ်ယောက်ယောက်၏ ပြောတိုင်းယုံ၊လုပ်တိုင်းခံ၊ အရူးအမိုက်ပီပီကဲ့သို့ ကျင့်တတ်၏။ မိမိတို့၏စိတ်ကို ထိန်းနိုင်လျှင် ကြီးပွားချမ်းသာတတ်၏။
ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:  Myanmar Yoe Yar Bay Din
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top