ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ Facility အမ်ားဆံုးပါတဲ့ ကမၻာ့အဆင့္မီ Diamond Inya Palace ကြန္ဒို အထူးအေရာင္းျပပြဲၾကီး
×

နွစ္ေတြဘယ္လို ၾကာေညာင္းေပမဲ့ မေဟာင္းေျမ့နိုင္ တဲ့ ဇာတ္လမ္းေလး တစ္ပုဒ္ကေတာ့ မႏၲေလးရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ႀကီးမွာ အစျပဳခဲ့ပါတယ္။

(၁)
ေလာင္းရွည္ျမိဳ႕စား သီရိမဟာသုပဘာေဒ၀ီ ဘဲြ႕ေတာ္ခံ မိဖုရားၾကီးသည္မင္းတုန္းမင္းတရားၾကီး ကမ်က္မာန္ပြားရာမွ အျငိဳအျငင္ခံရကာ
ခ်ိဴ႕တဲ့စြာေနရစဥ္၌ သားေတာ္သီေပါ မင္းသားေလး သည္ပဌမျပန္ စာျပန္ပဲြၾကီးသုံးၾကိမ္ ျပန္ဆုိခဲ့သျဖင့္ စာေပႏွင့္ဘာသာကုိ ေလးစားေသာ မင္းတုန္းမင္း တရားၾကီးက သားေတာ္သီေပါမင္းကို ေျမွာက္စားခဲ့ ၏။
မင္းသား၏အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္လက္သုံးေတာ္ဓါးပုိင္မင္းသားကို သူရဲေကာင္းျပဳရာတြင္ ေရွ႕လႊတ္ေတာ္ၾကီး ေျမာက္ဘက္၌ သီးသန္႔ ေဆာက္လုပ္ေသာစံအိမ္ေတာ္ႏွင့္စံမူ ၏။

ထိုစဥ္တြင္သီေပါဘုရင္၌အေျခြအရံလူပိ်ဴေတာ္သားမ်ား၀ိုင္းရံခစားလ်က္ရွိရာ၌ဘုိးေတာ္ဘုရား သားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ေရႊျဖဴမင္းသား၏ ေျမးေမာင္ေဖငယ္ႏွင့္ေရနံ ေခ်ာင္းမင္းၾကီး၏ သားေမာင္တုတ္တ္ုိ႕သည္မင္းသားႏွင့္အရင္းႏွီး ဆုံးျဖစ္၏။
ေမာင္ေဖငယ္သည္ ပညာရင့္သန္သူတု္ိ႔ အေလွ်ာက္နူးညံ့သိမ္ေမႊ႕သည္။ေမာင္ေမာင္ တုတ္မွာလက္ရုံးရည္သမားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ေဟာေဟာဒုိင္းဒုိင္းႏွင့္ မဟုတ္မခံရွိသည္။

(၂)
ေမာင္ေဖငယ္သည္ သီေပါမင္း၏လူပိ်ဴေတာ္ မျဖစ္ခင္ကအမ်ိဴးကုိ ခ်စ္သည့္စာဆုိေတာ္ လူငယ္ကေလးတစ္ဦးျဖစ္၏။ သကၠရာဇ္၁၂၃၃-ခုႏွစ္တြင္မင္းတုံးမင္းက အဂၤလိပ္လက္ရွိ ရန္ကုန္ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိ ထီးတင္ရာ ပုပၸါး၀န္သည္ ထီးေတာ္ႏွင့္အတူရန္ကုန္သို႕ စုန္ဆင္းလာ၏။
ေရႊတိဂုံကုန္းေတာ္ေပၚ၏ အနီးတြင္ပုပၸါး၀န္က ထီးေတာ္ရုံယာယီေဆာက္ ကာေခတၱထားရာ၌ ထီးေတာ္ရုံကို ထီးျဖဴႏွစ္လက္မိုိးထား၏။

ထုိစဥ္တြင္ အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဴပ္လာဒ္မင္းၾကီးသည္ ရန္ကုန္သုိ႕လာရာမွထီးေတာ္ရုံအနီး၌ပင္ ယာယီတဲ ႏွင့္ေန၏။လာဒ္မင္းၾကီးယာယီတဲတြင္ထီးေတာ္ရုံကဲ့သုိ႕ထီးျဖဴႏွစ္လက္ မိုးထားကာစံေနရာ ျမင္ရသူ ျမန္မာတုိင္းမခ်ိၾက။ လာဒ္မင္းၾကီးသည္ အိႏၵိယသူပုန္တုိ္႕က ေနာက္ေၾကာမွ ဓါးႏွင့္ႏွစ္ခ်က္ ထိုးကာလုပ္ၾကံလုိက္သျဖင့္ ေသဆုံးသြားသည္တြင္ ေမာင္ေဖငယ္စာခ်ိဴးေတာ့၏။

.....ထီးျဖဴရုံျပႆဒ္ႏွင့္၊မအပ္တဲ့မရာ၊လဒ္ဆ္ုိတဲ့မိစာၦ၊ပိတ္ရွာျပီ ၀ီဇီ၊ဘုန္းမတန္ဘုန္း တန္ၾကံ ဆုံးရုပ္နံ၊လားရ ဇီ၀ီ၊ မင္းတုတုေခြးေသေသတယ္၊ ေသြးေထြေထြယုိဘိ၊လဒ္ ရန္ဇတ္ဒါဏ္တိ၊ နတ္ဖန္ ဘိဘုုန္းေတာ္၊ကၽြန္းစကၤာပူတလႊား၊ေရႊဓါးပြါးသတရသေနာ္၊ေလွခါးတက္ေပၚ၊ထီးျဖဴေတာ္ ႏွစ္ခ်က္ ေၾကာင့္၊ သင့္အသက္ထြက္လြယ္ေစ၊ဒါးႏွစ္ခ်က္ ေလးလက္ျဖင့္ ေလးခ်က္ေမႊမည္ ေဘးသက္ေသ၊လက္ငင္းဗ်ေလး။.......

ေမာင္ေဖငယ္၏ စာကုိေတြ႕ရေသာ ေအာက္ျမန္မာ ျပည္မွအဂၤလိပ္တုိ႕သည္မင္းတုန္းမင္းၾကီးထံသုိ႕ ေလွ်ာက္ထား တုိင္ၾကားကာကန္႕ကြက္၏။
ထုိစဥ္ကမင္းတုန္းမင္းသည္ အဂၤလိပ္တ္ုိ႕ အားေပါင္းသင္း ေနရခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ ထက္သန္သည့္စာဆုိေတာ္ ကေလး၏ေဘးေၾကာင့္ အမူမပြားဆုိ္သျဖင့္ ေမာင္ေဖငယ္ကို ထိတ္တုံးခတ္ခါ အက်ဥ္းခ်ထား၏။

.......သမုတိအတြက္င၀က္ကဒဏ္ခံ၊အထက္ကၾကံဟန္ကုိေရႊနန္းစံမသိ၊ရွစ္ခုႏွစ္ ေတာင္မ်က္နွာတြင္ မကၡရာမင္းႏွင့္ပါဘိ၊ပလိပ္ေၾကာင္းေအာင္ပန္းေခြ၊ေမာင္ထမ္း ေခ်ေနဘိ၊ေညာင္ရမ္းေဆြရ၀ိႏွင့္ျပကတိ မေသြ၊ရန္သူေတာ္ေရႊဘုိသြား၊ေဖကိုဘြား ခဲ့ရသက္ေသ ၃ခုႏွစ္ကုလားေျပ၊ ဇယားေျခ ဇတ္ၾကီးႏွင့္တသီးပခ်ငး္ႏိုင္ငံ၊ကူးခဲ့ပုံစံ ယခုျဖင့္ေကာင္းေမြလြန္တယ္-ဆုိးေမြခံထိပ္တုံး ႏွင့္ေလး။........

သီေပါမင္းသားသည္ မယ္ေတာ္ရွင္ျဖဴမရွင္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရား၏သီၼးလတ္၊
ျမေတာင္ျမိဳ႕စား ထိပ္စုဖုရားလတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားဘ၀ စာေပသင္အံေနစဥ္ကပင္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ခဲ့ရာ မင္းသားနွင့္မင္းသီၼး အျပန္အလွန္ေပးၾကသည့္ ေတးထပ္မ်ားစာမ်ား သည္ေမာင္ေဖငယ္ ေရးေပးသည္ဟုဆုိ၏။

ေမာင္ေဖငယ္သည္ ဒုိင္း၀န္ႏွင့္ဒုိင္း၀န္ကေတာ္တု္ိ႔ ကေမြးစားေသာသားျဖစ္ျပီး ဒုိင္း၀န္ႏွင့္ဒုိင္း၀န္ ကေတာ္တြင္ ခင္ခင္ၾကီး(ဒုိင္းခင္ခင္)ဟု ေမြးစားသီၼးငယ္ကေလးရွိ၏။

သူတ္ုိ႕ႏွစ္ေယာက္ေနရာခ်ရန္ရာထားသည့္အတို္င္းေမာင္ေဖငယ္ကဒုိင္းခင္ခင္ၾကီး အေပၚတြင္ခ်စ္မိ ေသာ္လည္းဒုိင္းခင္ခင္မွာငယ္လြန္းသျဖင့္မေျပာဘဲအလုိလုိက္ကာ အၾကိဳက္ျပဳခဲ့ရ၏။

ဒုတိယပုိင္း ဇတ္သိမ္း
(၃)
၁၂၄၀-ခုသတင္းကၽြတ္လဆန္း-၆-ရက္ အဂၤါေန႕-၂-ခ်က္တီးေက်ာ္္တြင္မင္းတုံးမင္း နတ္ရြာစံေသာ္၊မိဖုုရားေခါင္ၾကီး မဟုတ္ေသာ္လည္း ဆင္ျဖဴရွင္ေတာ္ကိုေပးသနားကာ မိဖုရားေခါင္ ကဲ့သုိ႔ေျမွာက္စားထားသည္ ရွင္ျဖဴရွင္မရွင္ အလယ္နန္းမေတာ္ဖုရားသည္ မင္းတုန္းမင္း မက်န္းမာစဥ္ကပင္၊အေဆာင္ေတာ္ပိတ္ျပီးကုသခ့ဲ၏။

အျခား မိဘုရား-၃၈-ပါးကုိ၀င္ခြင့္မျပဳရုံမက ကင္း၀န္မင္းၾကီးဦးေကာင္း ေရႊျပည္၀န္မင္းဦးဖုိး လွဴိင္၊ တုိင္တားမင္းၾကီးဦးဖုိးဘုိ္ ႏွင့္တုိင္ပင္ကာ တုိင္းျပည္ျငိမ္ရန္အတြက္မကၡရာမင္းသားၾကီးက အစ သီေဘာ၊သာဂရ၊ရခုိင္၊ပ်ဥ္းမလြန္ စေသာမင္းသားတုိ႕အထိသားေတာ္အားလုံးကို ဖမ္းထားလုိက္၏။
ထုိ႕ေနာက္အိမ္ေရွ႕မင္းအျဖစ္ သီေပါမင္းသားကိုခန္႕ရန္ဆုံးျဖတ္ခန္႕ထား၏။သီေပါကုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္က ေၾကးတုိက္တြင္ ထမ္း၍ထုတ္ခဲ့သည္။

မင္းတုံးမင္းနတ္ရြာစံျပီးေနာက္မိဖုယား ၄၉ ပါး သား ၅၀ ပါး ေျမးထီး ၃၈ ပါး ေျမးမ ၄၅ ပါး
က်န္ခဲ့၏။

(၄)
မင္းတုန္းမင္းနတ္ရြာစံလွ်င္ အိမ္ေရွ႕မင္းသား သီေပါမင္းသည္ နန္းေတာ္သို႕ေျပာင္း၍စံျပီး နန္းသိမ္း၏။ ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိ ေန႕ညမျပတ္ ေခၚထား၏။ ေမာင္ေဖငယ္ေနမေကာင္း သျဖင့္ အိမ္ျပန္အိပ္ေစျပီး နံနက္ညီလာခံတက္ ေစ၏။

ေမာင္ေဖငယ္ကုိ ေရႊတုိက္စုိးအရာႏွင့္ ေတာင္သမန္ လယ္စား စီးေတာ္ျမင္း၀န္အျဖစ္သူ ေကာင္းျပဳ၏။ ဒုိင္း၀န္မင္းကုိ အတြင္း၀န္ပုဂံျမိဳ႕စားေပး၏။ ဒုိင္းအတြင္း၀န္၏ဖခင္ လန္းပတ္မင္းၾကီးအား ၀န္ၾကီးခန္႕၏။
ေမာင္ေမာင္တုတ္ မင္းညီမင္းသားအခြင့္အေရးရျပီး ရေနာင္ျမိဳ႕ကုိစားေစကာ လက္သုံးေတာ္ကုိင္ ေျမာက္ဓါး၀ယ္ဗုိလ္ၾကီး ျဖစ္၏။ ေရႊနန္းရွင္အား ပူူးတြဲ၍သာခစား ၾက၏။

၁၂၄၀ ခုႏွစ္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္မေဟသီ ဘိေသကသဘင္ဆင္ယင္ရာ ဆင္ျဖဴမရွင္က သီေပါမင္းအားသူ၏ သီၼးေတာ္ၾကီး မုိးေနာင္စုဖယားၾကီးႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ တြင္ မဂၤလာအခါေတာ္က်ခ်ိန္၌ မုိင္းေနာင္ စုဖုရားႀကီးနွင့္ သီေပါမင္းတုိ႔ထုိင္ရာ အမရာသန ပလႅင္ ေပၚသုိ႕ျမေတာင္ျမိဳ႕စား စုဖုရား လတ္က တက္ကာၾကားထဲမွ ဇြတ္၀င္ထုိင္သျဖင့္ တစ္္ခ်ိန္ တည္းပင္ သီေပါကိုယ္ေတာ္ သည္မိဖုရားႏွစ္ပါးႏွင့္ လက္ထပ္ျပီးသား ျဖစ္သြား၏။

သီေပါသည္ စုဖုရားလတ္ႏွင့္ သာလွ်င္ေပါင္းသင္း ေနရျပီး စုဖုရားၾကီးထံသို႕သြားခြင့္ မရ။

(စုဖုရားလတ္သည္ ဘုရင္ မိဖုရားမ်ားမ်ားယူ သည့္စနစ္ကိုေတာ္လွန္သည္။)
၁၂၄၀ ခု တပို႕တဲြလဆန္း ၁၀ ရက္ေန႕ညတြင္ ယခင္ကဖမ္းထားသည့္မင္းသားမ်ားအရာရွိမ်ား သားသမီးမ်ားပါမက်န္ လူ ၅၀ ခန္႔ကုိ ေမာင္ေမာင္တုတ္က သီေပါမသိဘဲ သတ္လုိက္၏။
ေထာင္ေျပာင္းေစဟု အမိန္႔ရွိသည္ကို အမွတ္မွားသျဖင့္သတ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆို၏။
ထိုအခါ သီေပါဘုရင္က
ေနာက္ကို လက္သုံး ေတာ္မ်ား ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ အတြင္း၀န္မ်ား မသိၾကဘဲ
ကြပ္မ်က္ျခင္းမျပဳရဟုအမိန္႕ထုတ္ ခဲ့၏။

(၅)
ထုိ႕ေနာက္ ရာဇပေ၀သ ဘိသိတ္သြန္းျပီး သီေပါမင္းက စုဖုရားလတ္ကုိမိဖုရားေခါင္ ထီးေဆာင္းမဂၤလာ မဟာဥကင္ဖြင့္၍လုပ္ရာ ကညာခင္ခင္ၾကီးသည္ ဘိသိတ္ေတာ္ဆက္
အျဖစ္န၀ရတ္ ထီးေရႊဖလားကုိကိုင္ရန္အေရြးခံရ၏။
ထုိ႕ေၾကာင့္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးစုဖုရားလတ္က မ်က္ေစ့က်ကာလွပေသာ ခင္ခင္ၾကီး(ဒုိင္းခင္ခင္)ကုိ အပါးေတာ္ခစားေစ ဟုေျမွာက္စား၏။ အသက္ဆယ့္ ေလးငါးႏွစ္ရွိ ခင္ခင္ၾကီးကုိ မင္းႏွင့္မိဖုရား ႏွစ္ပါးစလုံးကခ်စ္၏။

တစ္ေန႕တြင္သီေပါက ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ေမာင္ေဖငယ္ကုိ ေခၚကာဒုိင္းခင္ခင္ကို နန္းရမိဖုရား ေျမွာက္လုိသည္ ဟုေျပာ၏။ ဒုိင္းခင္ခင္ကုိ သူစံရာပန္းခုံေတာ္သုိ႕ ေခၚေပးရန္ဆုိရာေမာင္ေဖငယ္သည္ ႏွမေကာင္းစားသည္ ကုိျမင္လုိသည္ကတစ္ေၾကာင္း သခင့္ကုိသစၥာ
မေဖာက္လုိ၍တေၾကာင္း ဒုိင္းခင္ခင္ကုိ ေခၚထုတ္ကာ သီေပါထံသုိ႕ပုိ႔ေပး၏။ မၾကာခဏ ေယာက်္ားလုိ၀တ္ျပီး သီေပါထံသုိ႔ေခၚေပး၏။

ေနာက္ဆုံးတြင္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္ သိသြား၏။ ဒုိင္းခင္ခင္ကုိ ေျမာက္ေရႊေရးေဆာင္တြင္ မိဖုရားအျဖစ္ ထားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိစဥ္တြင္ သီေပါမင္း မက်န္းမာျဖစ္၏။ မိဖုရားၾကီးက ေရႊနန္းေဆာင္ ေဆာင္ေဗြလယ္မွာ ေမာင္ေဖငယ္ နွင့္ဒိုင္းခင္ခင္ေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ္ဘုရား နွင့္သာ ေဝးကြာရေတာ့မည္။ ေမာင္ဘုရားနွင့္ ေဝးကြာရ သည္မွာ ဒင္းတို႔သာ တရားခံ။ နန္းမေတာ္စုဖုရား အတြင္းရန္ စနက္မီးကို ကမ႓ာမေၾက သတ္ဖို႔ႀကံစည္ ေလေတာ့သည္။

အတြင္း၀န္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရာေရႊေသတၱာ (ပစ္စာ)တြင္းမွေမာင္တုတ္ မိန္းမမ်ားမ်ားယူပုံ ရမ္းကားပုံမ်ားကုိ တုိင္ေသာစာႏွင့္ ခင္ခင္ၾကီးႏွင့္ ေမာင္ဘုရား ရည္ငံမွ်ကာ ေမာင္ေဖငယ္က ေအာင္သြယ္ၿပီး နန္း၀င္ရန္ႀကံေဆာင္သည္ဟု စာမ်ားေတြ႕ရျပီး ေမာင္ေမာင္တုတ္ ေမာင္ေဖငယ္ ဒုိ္င္း၀န္ကေတာ္ႏွင့္ ဒုိင္းခင္ခင္တုိ႕ကုိ အေခၽြအရံမ်ား ႏွင့္တကြဖမ္းလုိက္၏။ တျခားစီခဲြထား၏။
ရေနာင္ေမာင္ေမာင္တုတ္ကုိသတ္ေစ အမိန္႕ေပးေသာ္လည္း ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္သတ္ ေသသြား၏။ ဒုိင္း၀န္ႏွင့္ဒုိင္း၀န္ကေတာ္တုိ႔ကုိ ကြပ္မ်က္လုိက္ၾက၏။

ခင္ခင္ၾကီးတြင္သေႏၶရွိရာမင္း၏သေႏၶကိုသတ္လွ်င္မင္းဆက္ျပတ္တတ္သည္ဟု မသတ္ပဲခ်ဴပ္ထား၏။
ေမာင္ေဖငယ္ကုိ မုိးေကာင္းသုိ႔ ပုိ႕ေပးလုိက္ျပီး သတ္ရန္အမိန္႕ထုတ္၏။မိုးေကာင္း ေရာက္လွ်င္ မုိးေကာင္း၀န္ကမသတ္ေသးပဲဆုိင္းထား၏။
ေငြလေရာင္ မလင္းေသာ တစ္ခုေသာ သန္းေခါင္ယံတြင္ အေနာက္ေဆာင္ အတြင္းမွ ေႏွာင္ႀကိဳးကိုခ်ည္ကာ သုသာန္တစျပင္သို႔ ဒိုင္းခင္ခင္ကို ေခၚထုတ္ကာသြားပါေတာ့သည္။ ဆီးနွင္းေတြက ေဝျဖာက်၍ ခ်မ္းလွပါေသာ္လည္း ျခံဳစရာဆို၍ ဘာမွမရွိေလၿပီ။ သုတ္သင္ရာေနရာ ေရာက္ျပန္ေတာ့ ဒိုင္းခင္ခင္၏ ဆံေကသာအား အာဏာပါးကြက္သားတို႔က တစ္ပတ္နွစ္ပတ္ ရစ္ပတ္ကာကိုင္ၿပီး လည္တိုင္ကို တုတ္တင္ကာ ရိုက္သတ္ေလၿပီ။ ဒုိင္းခင္ခင္ၾကီးကုိ ကေလး ေမြးဖြားသည့္ တုိင္ေအာင္မေစာင့္ဘဲ သတ္လုိက္၏။

ေၾသာ္႕႕႕ခုမ်ားေတာ့ စုဖုရား ရယ္က ရက္စက္ေတာ္ မူခဲ့ေလၿပီ။
ေမာင္ေဖငယ္ကုိ ဗန္းေမာ္၀န္ကထုတ္ကာ ဗန္းေမာ္သုိ႕ေခၚျပီးသတ္၏။အသတ္ခံရ ခ်ိန္တြင္ ဒုိင္းခင္ခင္တေယာက္ မိဖုရားျဖစ္ေနျပီဟု ယူဆေနသည့္ေမာင္ေဖငယ္သည္-
ခ်စ္ရသူခင္ခင္ငယ့္-ခ်ီေတးထပ္ကုိေရးကာရဲ၀ံ့စြာေသပဲြ၀င္သြား၏။
ေမာင္ေဖငယ္ စပ္ဆိုထားသည့္ ေတးထပ္ ေမာင္ေဖငယ္ နဲ႔ ဒိုင္းခင္ခင္ဆိုရင္ မ်က္ရည္ေလးေတာ့ အနည္းဆံုးက် ခဲ့ဖူးမွာပါ။ ေမာင္ေဖငယ္ရဲ႕ လက္ရာေလး ဘယ္လိုရွိသလဲ ဆိုတာကို။

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃
ကေလးလို ဘူတုန္းေဟ့လို႔၊ ျမဴၿပဳံးေနစဥ္၊ ယူႀကဳံး၍ ေပြ႕ခ်င္တယ္၊ ေငြ႕ေ႐ႊရင္လႈံလို႔။ ။ ႏုပါးေတာ္ေမႊးအဆီကို၊ ေသြးနီေအာင္ နမ္းခ်င္ငဲ့ကိုယ့္။ ။ ေ႐ႊရင္လႊမ္းၿပီ႕ တၿပီကို တမွီအိုတို႔။ သီ့ကရီကိုယ္မ႐ို႔ပါႏွင့္၊ ညိဳတို႔တို႔မ်က္ႏွာ။ ။ ေသတတ္ထာ အိုမဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုယ္ဆုတ္ဆုတ္ ဘာျပဳဆို႐ွာ။ ။ လိမ္ေကာ့လို႔ ႐ြံ႕မဲ့ဟာရယ္၊ တြန္႔တဲ့ကာတယ္မ႐ုန္းပါႏွင့္၊ စမၸါယ္ကုံးလွေသာ္ေမာ္၊ ဘုန္းႏွင့္ေပ်ာ္ေပ်ာ္၊ ယေန႔ျဖင့္အခ်က္ေပၚၿပီ၊ မ႐ွက္ေတာ္မူႏွင့္ကြဲ႕ေလး။ ။
ေမာင္ေဖငယ္ ထိုေတးထပ္ကို စာဆိုေတာ္ ေမာင္ေဖငယ္ (ေမာင္ေမာင္) သည္ ဒိုင္းခင္ခင္အား ရည္စူး၍ စပ္သည္။

×××××××××
စိတ္ကူးယဥ္ ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ား ဆိုရင္ေတာ့ ယံုခ်င္မွ ယံုနိုင္ၾကေပမယ့္ အဲ့ဒီဇာတ္လမ္း ကေတာ့ ရာဇဝင္မွတ္တမ္းမွာ အထင္အရွားရွိခဲ့ပါတယ္။
မႏၲေလး ကိုတခါတေခါက္ ေရာက္ခဲ့ၾကလို႔ ေတာင္သမန္လယ္အင္းကို ရႈေမ်ွာ္၍ၾကည့္ရင္း သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းကာ မ်ားေတြးမိရင္ လြမ္းသလို ေဆြးသလုိ စိတ္မ်က္ရည္ စိုလာရမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။
ေၾသာ္႕႕ အခ်စ္ကိုပင္ အာဏာနဲ႔မွ အနိုင္ယူတတ္ ၾကပါေပတယ္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: original writter

# Unicode Version #
နှစ်တွေဘယ်လို ကြာညောင်းပေမဲ့ မဟောင်းမြေ့နိုင် တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ပုဒ်ကတော့ မန္တလေးရတနာပုံ နေပြည်တော်ကြီးမှာ အစပြုခဲ့ပါတယ်။

(၁)
လောင်းရှည်မြို့စား သီရိမဟာသုပဘာဒေဝီ ဘွဲ့တော်ခံ မိဖုရားကြီးသည်မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး ကမျက်မာန်ပွားရာမှ အငြိုအငြင်ခံရကာ
ချိူ့တဲ့စွာနေရစဉ်၌ သားတော်သီပေါ မင်းသားလေး သည်ပဌမပြန် စာပြန်ပွဲကြီးသုံးကြိမ် ပြန်ဆိုခဲ့သဖြင့် စာပေနှင့်ဘာသာကို လေးစားသော မင်းတုန်းမင်း တရားကြီးက သားတော်သီပေါမင်းကို မြှောက်စားခဲ့ ၏။
မင်းသား၏အဆောင်အယောင်နှင့်လက်သုံးတော်ဓါးပိုင်မင်းသားကို သူရဲကောင်းပြုရာတွင် ရှေ့လွှတ်တော်ကြီး မြောက်ဘက်၌ သီးသန့် ဆောက်လုပ်သောစံအိမ်တော်နှင့်စံမူ ၏။

ထိုစဉ်တွင်သီပေါဘုရင်၌အခြွေအရံလူပျိူတော်သားများဝိုင်းရံခစားလျက်ရှိရာ၌ဘိုးတော်ဘုရား သားတော်တစ်ပါးဖြစ်သော ရွှေဖြူမင်းသား၏ မြေးမောင်ဖေငယ်နှင့်ရေနံ ချောင်းမင်းကြီး၏ သားမောင်တုတ်တို့သည်မင်းသားနှင့်အရင်းနှီး ဆုံးဖြစ်၏။
မောင်ဖေငယ်သည် ပညာရင့်သန်သူတို့ အလျှောက်နူးညံ့သိမ်မွှေ့သည်။မောင်မောင် တုတ်မှာလက်ရုံးရည်သမားဖြစ်သည့်အလျှောက် ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်းနှင့် မဟုတ်မခံရှိသည်။

(၂)
မောင်ဖေငယ်သည် သီပေါမင်း၏လူပျိူတော် မဖြစ်ခင်ကအမျိူးကို ချစ်သည့်စာဆိုတော် လူငယ်ကလေးတစ်ဦးဖြစ်၏။ သက္ကရာဇ်၁၂၃၃-ခုနှစ်တွင်မင်းတုံးမင်းက အင်္ဂလိပ်လက်ရှိ ရန်ကုန်ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို ထီးတင်ရာ ပုပ္ပါးဝန်သည် ထီးတော်နှင့်အတူရန်ကုန်သို့ စုန်ဆင်းလာ၏။
ရွှေတိဂုံကုန်းတော်ပေါ်၏ အနီးတွင်ပုပ္ပါးဝန်က ထီးတော်ရုံယာယီဆောက် ကာခေတ္တထားရာ၌ ထီးတော်ရုံကို ထီးဖြူနှစ်လက်မိုးထား၏။

ထိုစဉ်တွင် အိန္ဒိယဘုရင်ခံချူပ်လာဒ်မင်းကြီးသည် ရန်ကုန်သို့လာရာမှထီးတော်ရုံအနီး၌ပင် ယာယီတဲ နှင့်နေ၏။လာဒ်မင်းကြီးယာယီတဲတွင်ထီးတော်ရုံကဲ့သို့ထီးဖြူနှစ်လက် မိုးထားကာစံနေရာ မြင်ရသူ မြန်မာတိုင်းမချိကြ။ လာဒ်မင်းကြီးသည် အိန္ဒိယသူပုန်တို့်က နောက်ကြောမှ ဓါးနှင့်နှစ်ချက် ထိုးကာလုပ်ကြံလိုက်သဖြင့် သေဆုံးသွားသည်တွင် မောင်ဖေငယ်စာချိူးတော့၏။

.....ထီးဖြူရုံပြဿဒ်နှင့်၊မအပ်တဲ့မရာ၊လဒ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာ၊ပိတ်ရှာပြီ ဝီဇီ၊ဘုန်းမတန်ဘုန်း တန်ကြံ ဆုံးရုပ်နံ၊လားရ ဇီဝီ၊ မင်းတုတုခွေးသေသေတယ်၊ သွေးထွေထွေယိုဘိ၊လဒ် ရန်ဇတ်ဒါဏ်တိ၊ နတ်ဖန် ဘိဘုုန်းတော်၊ကျွန်းစင်္ကာပူတလွှား၊ရွှေဓါးပွါးသတရသနော်၊လှေခါးတက်ပေါ်၊ထီးဖြူတော် နှစ်ချက် ကြောင့်၊ သင့်အသက်ထွက်လွယ်စေ၊ဒါးနှစ်ချက် လေးလက်ဖြင့် လေးချက်မွှေမည် ဘေးသက်သေ၊လက်ငင်းဗျလေး။.......

မောင်ဖေငယ်၏ စာကိုတွေ့ရသော အောက်မြန်မာ ပြည်မှအင်္ဂလိပ်တို့သည်မင်းတုန်းမင်းကြီးထံသို့ လျှောက်ထား တိုင်ကြားကာကန့်ကွက်၏။
ထိုစဉ်ကမင်းတုန်းမင်းသည် အင်္ဂလိပ်တို့ အားပေါင်းသင်း နေရချိန်တွင် နိုင်ငံရေးစိတ် ထက်သန်သည့်စာဆိုတော် ကလေး၏ဘေးကြောင့် အမူမပွားဆိုသဖြင့် မောင်ဖေငယ်ကို ထိတ်တုံးခတ်ခါ အကျဉ်းချထား၏။

.......သမုတိအတွက်ငဝက်ကဒဏ်ခံ၊အထက်ကကြံဟန်ကိုရွှေနန်းစံမသိ၊ရှစ်ခုနှစ် တောင်မျက်နှာတွင် မက္ခရာမင်းနှင့်ပါဘိ၊ပလိပ်ကြောင်းအောင်ပန်းခွေ၊မောင်ထမ်း ချေနေဘိ၊ညောင်ရမ်းဆွေရဝိနှင့်ပြကတိ မသွေ၊ရန်သူတော်ရွှေဘိုသွား၊ဖေကိုဘွား ခဲ့ရသက်သေ ၃ခုနှစ်ကုလားပြေ၊ ဇယားခြေ ဇတ်ကြီးနှင့်တသီးပချင်းနိုင်ငံ၊ကူးခဲ့ပုံစံ ယခုဖြင့်ကောင်းမွေလွန်တယ်-ဆိုးမွေခံထိပ်တုံး နှင့်လေး။........

သီပေါမင်းသားသည် မယ်တော်ရှင်ဖြူမရှင် အလယ်နန်းမတော်ဖုရား၏သ္မီးလတ်၊
မြတောင်မြို့စား ထိပ်စုဖုရားလတ်နှင့် ကျောင်းသားဘ၀ စာပေသင်အံနေစဉ်ကပင် ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ရာ မင်းသားနှင့်မင်းသ္မီး အပြန်အလှန်ပေးကြသည့် တေးထပ်များစာများ သည်မောင်ဖေငယ် ရေးပေးသည်ဟုဆို၏။

မောင်ဖေငယ်သည် ဒိုင်းဝန်နှင့်ဒိုင်းဝန်ကတော်တို့ ကမွေးစားသောသားဖြစ်ပြီး ဒိုင်းဝန်နှင့်ဒိုင်းဝန် ကတော်တွင် ခင်ခင်ကြီး(ဒိုင်းခင်ခင်)ဟု မွေးစားသ္မီးငယ်ကလေးရှိ၏။

သူတို့နှစ်ယောက်နေရာချရန်ရာထားသည့်အတိုင်းမောင်ဖေငယ်ကဒိုင်းခင်ခင်ကြီး အပေါ်တွင်ချစ်မိ သော်လည်းဒိုင်းခင်ခင်မှာငယ်လွန်းသဖြင့်မပြောဘဲအလိုလိုက်ကာ အကြိုက်ပြုခဲ့ရ၏။

ဒုတိယပိုင်း ဇတ်သိမ်း
(၃)
၁၂၄၀-ခုသတင်းကျွတ်လဆန်း-၆-ရက် အင်္ဂါနေ့-၂-ချက်တီးကျော်တွင်မင်းတုံးမင်း နတ်ရွာစံသော်၊မိဖုုရားခေါင်ကြီး မဟုတ်သော်လည်း ဆင်ဖြူရှင်တော်ကိုပေးသနားကာ မိဖုရားခေါင် ကဲ့သို့မြှောက်စားထားသည် ရှင်ဖြူရှင်မရှင် အလယ်နန်းမတော်ဖုရားသည် မင်းတုန်းမင်း မကျန်းမာစဉ်ကပင်၊အဆောင်တော်ပိတ်ပြီးကုသခဲ့၏။

အခြား မိဘုရား-၃၈-ပါးကိုဝင်ခွင့်မပြုရုံမက ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်း ရွှေပြည်ဝန်မင်းဦးဖိုး လှိူင်၊ တိုင်တားမင်းကြီးဦးဖိုးဘို နှင့်တိုင်ပင်ကာ တိုင်းပြည်ငြိမ်ရန်အတွက်မက္ခရာမင်းသားကြီးက အစ သီဘော၊သာဂရ၊ရခိုင်၊ပျဉ်းမလွန် စသောမင်းသားတို့အထိသားတော်အားလုံးကို ဖမ်းထားလိုက်၏။
ထို့နောက်အိမ်ရှေ့မင်းအဖြစ် သီပေါမင်းသားကိုခန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခန့်ထား၏။သီပေါကို မောင်မောင်တုတ်က ကြေးတိုက်တွင် ထမ်း၍ထုတ်ခဲ့သည်။

မင်းတုံးမင်းနတ်ရွာစံပြီးနောက်မိဖုယား ၄၉ ပါး သား ၅၀ ပါး မြေးထီး ၃၈ ပါး မြေးမ ၄၅ ပါး
ကျန်ခဲ့၏။

(၄)
မင်းတုန်းမင်းနတ်ရွာစံလျှင် အိမ်ရှေ့မင်းသား သီပေါမင်းသည် နန်းတော်သို့ပြောင်း၍စံပြီး နန်းသိမ်း၏။ မောင်မောင်တုတ်ကို နေ့ညမပြတ် ခေါ်ထား၏။ မောင်ဖေငယ်နေမကောင်း သဖြင့် အိမ်ပြန်အိပ်စေပြီး နံနက်ညီလာခံတက် စေ၏။

မောင်ဖေငယ်ကို ရွှေတိုက်စိုးအရာနှင့် တောင်သမန် လယ်စား စီးတော်မြင်းဝန်အဖြစ်သူ ကောင်းပြု၏။ ဒိုင်းဝန်မင်းကို အတွင်းဝန်ပုဂံမြို့စားပေး၏။ ဒိုင်းအတွင်းဝန်၏ဖခင် လန်းပတ်မင်းကြီးအား ဝန်ကြီးခန့်၏။
မောင်မောင်တုတ် မင်းညီမင်းသားအခွင့်အရေးရပြီး ရနောင်မြို့ကိုစားစေကာ လက်သုံးတော်ကိုင် မြောက်ဓါးဝယ်ဗိုလ်ကြီး ဖြစ်၏။ ရွှေနန်းရှင်အား ပူူးတွဲ၍သာခစား ကြ၏။

၁၂၄၀ ခုနှစ်တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁၀ ရက်နေ့တွင်မဟေသီ ဘိသေကသဘင်ဆင်ယင်ရာ ဆင်ဖြူမရှင်က သီပေါမင်းအားသူ၏ သ္မီးတော်ကြီး မိုးနောင်စုဖယားကြီးနှင့် လက်ထပ်ရန် စီစဉ်နေစဉ် တွင် မင်္ဂလာအခါတော်ကျချိန်၌ မိုင်းနောင် စုဖုရားကြီးနှင့် သီပေါမင်းတို့ထိုင်ရာ အမရာသန ပလ္လင် ပေါ်သို့မြတောင်မြို့စား စုဖုရား လတ်က တက်ကာကြားထဲမှ ဇွတ်ဝင်ထိုင်သဖြင့် တစ်ချိန် တည်းပင် သီပေါကိုယ်တော် သည်မိဖုရားနှစ်ပါးနှင့် လက်ထပ်ပြီးသား ဖြစ်သွား၏။

သီပေါသည် စုဖုရားလတ်နှင့် သာလျှင်ပေါင်းသင်း နေရပြီး စုဖုရားကြီးထံသို့သွားခွင့် မရ။

(စုဖုရားလတ်သည် ဘုရင် မိဖုရားများများယူ သည့်စနစ်ကိုတော်လှန်သည်။)
၁၂၄၀ ခု တပို့တွဲလဆန်း ၁၀ ရက်နေ့ညတွင် ယခင်ကဖမ်းထားသည့်မင်းသားများအရာရှိများ သားသမီးများပါမကျန် လူ ၅၀ ခန့်ကို မောင်မောင်တုတ်က သီပေါမသိဘဲ သတ်လိုက်၏။
ထောင်ပြောင်းစေဟု အမိန့်ရှိသည်ကို အမှတ်မှားသဖြင့်သတ်ခဲ့ရသည်ဟု ဆို၏။
ထိုအခါ သီပေါဘုရင်က
နောက်ကို လက်သုံး တော်များ ဝန်ကြီးများနှင့် အတွင်းဝန်များ မသိကြဘဲ
ကွပ်မျက်ခြင်းမပြုရဟုအမိန့်ထုတ် ခဲ့၏။

(၅)
ထို့နောက် ရာဇပဝေသ ဘိသိတ်သွန်းပြီး သီပေါမင်းက စုဖုရားလတ်ကိုမိဖုရားခေါင် ထီးဆောင်းမင်္ဂလာ မဟာဥကင်ဖွင့်၍လုပ်ရာ ကညာခင်ခင်ကြီးသည် ဘိသိတ်တော်ဆက်
အဖြစ်နဝရတ် ထီးရွှေဖလားကိုကိုင်ရန်အရွေးခံရ၏။
ထို့ကြောင့် မိဖုရားခေါင်ကြီးစုဖုရားလတ်က မျက်စေ့ကျကာလှပသော ခင်ခင်ကြီး(ဒိုင်းခင်ခင်)ကို အပါးတော်ခစားစေ ဟုမြှောက်စား၏။ အသက်ဆယ့် လေးငါးနှစ်ရှိ ခင်ခင်ကြီးကို မင်းနှင့်မိဖုရား နှစ်ပါးစလုံးကချစ်၏။

တစ်နေ့တွင်သီပေါက မောင်တုတ်နှင့် မောင်ဖေငယ်ကို ခေါ်ကာဒိုင်းခင်ခင်ကို နန်းရမိဖုရား မြှောက်လိုသည် ဟုပြော၏။ ဒိုင်းခင်ခင်ကို သူစံရာပန်းခုံတော်သို့ ခေါ်ပေးရန်ဆိုရာမောင်ဖေငယ်သည် နှမကောင်းစားသည် ကိုမြင်လိုသည်ကတစ်ကြောင်း သခင့်ကိုသစ္စာ
မဖောက်လို၍တကြောင်း ဒိုင်းခင်ခင်ကို ခေါ်ထုတ်ကာ သီပေါထံသို့ပို့ပေး၏။ မကြာခဏ ယောကျ်ားလိုဝတ်ပြီး သီပေါထံသို့ခေါ်ပေး၏။

နောက်ဆုံးတွင် မိဖုရားခေါင်ကြီး စုဖုရားလတ် သိသွား၏။ ဒိုင်းခင်ခင်ကို မြောက်ရွှေရေးဆောင်တွင် မိဖုရားအဖြစ် ထားရန် စီစဉ်လျက်ရှိစဉ်တွင် သီပေါမင်း မကျန်းမာဖြစ်၏။ မိဖုရားကြီးက ရွှေနန်းဆောင် ဆောင်ဗွေလယ်မှာ မောင်ဖေငယ် နှင့်ဒိုင်းခင်ခင်ကြောင့် မောင်တော်ဘုရား နှင့်သာ ဝေးကွာရတော့မည်။ မောင်ဘုရားနှင့် ဝေးကွာရ သည်မှာ ဒင်းတို့သာ တရားခံ။ နန်းမတော်စုဖုရား အတွင်းရန် စနက်မီးကို ကမ္ဘာမကြေ သတ်ဖို့ကြံစည် လေတော့သည်။

အတွင်းဝန်များနှင့် တိုင်ပင်ရာရွှေသေတ္တာ (ပစ်စာ)တွင်းမှမောင်တုတ် မိန်းမများများယူပုံ ရမ်းကားပုံများကို တိုင်သောစာနှင့် ခင်ခင်ကြီးနှင့် မောင်ဘုရား ရည်ငံမျှကာ မောင်ဖေငယ်က အောင်သွယ်ပြီး နန်းဝင်ရန်ကြံဆောင်သည်ဟု စာများတွေ့ရပြီး မောင်မောင်တုတ် မောင်ဖေငယ် ဒိုင်းဝန်ကတော်နှင့် ဒိုင်းခင်ခင်တို့ကို အချွေအရံများ နှင့်တကွဖမ်းလိုက်၏။ တခြားစီခွဲထား၏။
ရနောင်မောင်မောင်တုတ်ကိုသတ်စေ အမိန့်ပေးသော်လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ် သေသွား၏။ ဒိုင်းဝန်နှင့်ဒိုင်းဝန်ကတော်တို့ကို ကွပ်မျက်လိုက်ကြ၏။

ခင်ခင်ကြီးတွင်သန္ဓေရှိရာမင်း၏သန္ဓေကိုသတ်လျှင်မင်းဆက်ပြတ်တတ်သည်ဟု မသတ်ပဲချူပ်ထား၏။
မောင်ဖေငယ်ကို မိုးကောင်းသို့ ပို့ပေးလိုက်ပြီး သတ်ရန်အမိန့်ထုတ်၏။မိုးကောင်း ရောက်လျှင် မိုးကောင်းဝန်ကမသတ်သေးပဲဆိုင်းထား၏။
ငွေလရောင် မလင်းသော တစ်ခုသော သန်းခေါင်ယံတွင် အနောက်ဆောင် အတွင်းမှ နှောင်ကြိုးကိုချည်ကာ သုသာန်တစပြင်သို့ ဒိုင်းခင်ခင်ကို ခေါ်ထုတ်ကာသွားပါတော့သည်။ ဆီးနှင်းတွေက ဝေဖြာကျ၍ ချမ်းလှပါသော်လည်း ခြုံစရာဆို၍ ဘာမှမရှိလေပြီ။ သုတ်သင်ရာနေရာ ရောက်ပြန်တော့ ဒိုင်းခင်ခင်၏ ဆံကေသာအား အာဏာပါးကွက်သားတို့က တစ်ပတ်နှစ်ပတ် ရစ်ပတ်ကာကိုင်ပြီး လည်တိုင်ကို တုတ်တင်ကာ ရိုက်သတ်လေပြီ။ ဒိုင်းခင်ခင်ကြီးကို ကလေး မွေးဖွားသည့် တိုင်အောင်မစောင့်ဘဲ သတ်လိုက်၏။

သြော့့်ခုများတော့ စုဖုရား ရယ်က ရက်စက်တော် မူခဲ့လေပြီ။
မောင်ဖေငယ်ကို ဗန်းမော်ဝန်ကထုတ်ကာ ဗန်းမော်သို့ခေါ်ပြီးသတ်၏။အသတ်ခံရ ချိန်တွင် ဒိုင်းခင်ခင်တယောက် မိဖုရားဖြစ်နေပြီဟု ယူဆနေသည့်မောင်ဖေငယ်သည်-
ချစ်ရသူခင်ခင်ငယ့်-ချီတေးထပ်ကိုရေးကာရဲဝံ့စွာသေပွဲဝင်သွား၏။
မောင်ဖေငယ် စပ်ဆိုထားသည့် တေးထပ် မောင်ဖေငယ် နဲ့ ဒိုင်းခင်ခင်ဆိုရင် မျက်ရည်လေးတော့ အနည်းဆုံးကျ ခဲ့ဖူးမှာပါ။ မောင်ဖေငယ်ရဲ့ လက်ရာလေး ဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာကို။

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃
ကလေးလို ဘူတုန်းဟေ့လို့၊ မြူပြုံးနေစဉ်၊ ယူကြုံး၍ ပွေ့ချင်တယ်၊ ငွေ့ရွှေရင်လှုံလို့။ ။ နုပါးတော်မွှေးအဆီကို၊ သွေးနီအောင် နမ်းချင်ငဲ့ကိုယ့်။ ။ ရွှေရင်လွှမ်းပြီ့ တပြီကို တမှီအိုတို့။ သီ့ကရီကိုယ်မရို့ပါနှင့်၊ ညိုတို့တို့မျက်နှာ။ ။ သေတတ်ထာ အိုမဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်ဆုတ်ဆုတ် ဘာပြုဆိုရှာ။ ။ လိမ်ကော့လို့ ရွံ့မဲ့ဟာရယ်၊ တွန့်တဲ့ကာတယ်မရုန်းပါနှင့်၊ စမ္ပါယ်ကုံးလှသော်မော်၊ ဘုန်းနှင့်ပျော်ပျော်၊ ယနေ့ဖြင့်အချက်ပေါ်ပြီ၊ မရှက်တော်မူနှင့်ကွဲ့လေး။ ။
မောင်ဖေငယ် ထိုတေးထပ်ကို စာဆိုတော် မောင်ဖေငယ် (မောင်မောင်) သည် ဒိုင်းခင်ခင်အား ရည်စူး၍ စပ်သည်။

×××××××××
စိတ်ကူးယဉ် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များ ဆိုရင်တော့ ယုံချင်မှ ယုံနိုင်ကြပေမယ့် အဲ့ဒီဇာတ်လမ်း ကတော့ ရာဇဝင်မှတ်တမ်းမှာ အထင်အရှားရှိခဲ့ပါတယ်။
မန္တလေး ကိုတခါတခေါက် ရောက်ခဲ့ကြလို့ တောင်သမန်လယ်အင်းကို ရှုမျှော်၍ကြည့်ရင်း သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း ပြန်ပြောင်းကာ များတွေးမိရင် လွမ်းသလို ဆွေးသလို စိတ်မျက်ရည် စိုလာရမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။
သြော့့် အချစ်ကိုပင် အာဏာနဲ့မှ အနိုင်ယူတတ် ကြပါပေတယ်။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: original writter
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top