ျပကၡဒိန္ဆိုသည္မွာ လက္ရိွကာလ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ၊ အတိတ္ကာလ၊
အနာဂတ္ကာလမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို မွတ္သားရလြယ္ကူ
ေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ၊ တရား
စီရင္ေရး ဆိုင္ရာတို႔တြင္ သံုးစဲြရန္ အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈဘ၀၌
လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္း ၊ သာေရး နာေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊
ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အခ်ိန္း
အခ်က္ ျပဳျခင္း စသည္ တို႔တြင္ ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုရန္ အတြက္ လည္း
ေကာင္း အခ်ိန္ ကာလကို ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္ ။ တစ္
နည္းအားျဖင့္ ရက္အပိုင္းအျခား ၊ လအပိုင္းအျခား ၊ ႏွစ္အပိုင္းအျခား ၊
ရာသီဥတု အပိုင္း အျခားတို႔ကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္၏ ။ ဤသုိ႔သတ္မွတ္
ရာတြင္ ျပကၡဒိန္ ၌ အတုိ ဆံုးေသာ အခ်ိန္ ကာလ မွာ ရက္ ျဖစ္သည္ ။
ရက္မ်ား ကို သီတင္းပတ္ မ်ားအျဖစ္ ၊ သီတင္းပတ္ မ်ားကို လမ်ား အ
ျဖစ္၊ လမ်ား၏ အစု အေ၀းကို ႏွစ္မ်ား အျဖစ္ စီစဥ္ သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္
ျပကၡဒိန္တစ္ခုတြင္ အေျခခံ အားျဖင့္ ရက္ ၊ သီတင္းပတ္ ၊ လ ၊ ႏွစ္ တုိ႔
ပါ၀င္သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေရွးယခင္ ေခတ္မ်ားကပင္ ကမာၻအရပ္ရပ္
မွ လူသား တို႔သည္ မိမိနည္း မိမိဟန္ျဖင့္ ျပကၡဒိန္ မ်ားကို တီထြင္ခဲ့ၾက
ေလသည္။


လူမ်ိဳး ၊ ဘာသာ ၊ ႏိုင္ငံ အလိုက္ ျပကၡဒိန္ စီစဥ္ပံုမ်ား ကဲြျပားသည္ ။
အခ်ိဳ႕ ျပကၡဒိန္မ်ားမွာ ရိုးရွင္းသည္ ။ ေကာင္းကင္ နကၡတ္၏ အသြား
အလာတို႔ႏွင့္ မပတ္သက္ ။ အခ်ိန္ ကာလကုိ ရည္ညႊန္းႏိုင္ရန္ သက္
သက္သာ စီစဥ္ထားသည္ ။ ထုိျပကၡဒိန္မ်ိဳးကို ႏွစ္ေပါင္း ရာေထာင္ခ်ီ
ျပီးစီစဥ္ႏိုင္သည္ ။ Perpectual Calendarဟုေခၚ၏ ။ႏွစ္စဥ္အေျပာင္း
အလဲ သိပ္မရိွလွ။ အေျခခံဂဏန္းသခၤ်ာတတ္လွ်င္ သာမန္လူမ်ားပင္
တြက္ႏိုင္သည္ ။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပကၡဒိန္မ်ားမွာ ေကာင္းကင္ ၊
ေန ၊ လ ၊ နကၡတ္တာရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္ ။ တြက္
ပံု တြက္နည္း ကိန္းဂဏန္း မ်ားျပားသေလာက္ အေခၚအေ၀ၚမ်ားမွာ
လည္း ရႈပ္ေထြး လွသည္ ။ ေကာင္းကင္ရိွ ေန ၊ လ ၊ နကၡတ္ တာရာ
မ်ား၏ တည္ေနရာမွာ အျမဲေျပာင္းလဲ လွ်က္ရိွရာ ဤ ျပကၡဒိန္မ်ိဳးကို
ႏွစ္တိုင္းအတြက္ အေသ တြက္ထား၍ မရ ။ နကၡတ္ အသြား အလာ
မ်ားႏွင့္ အျမဲ ခ်ိန္ညိွ ေနရသည္ ။ သာမန္လူတို႔ တြက္ခ်က္ ႏိုင္ရန္ မ
လြယ္ကူေပ ။ ထုိျပကၡဒိန္မ်ိဳးကို စီစဥ္ တြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ နကၡတ္ကိန္း
ခန္းမ်ား၊ ၿဂိဳဟ္သြား ၿဂိဳဟ္ေနမ်ားကို နားလည္တတ္ေျမာက္ရသည္ ။
အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပကၡဒိန္မ်ားကို တရား ဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီး ဥပေဒ
ေၾကာင္း အရ ထုတ္ျပန္ ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား တြင္မူ ဥပေဒမ
ရိွပဲ ရိုးရာႏႈတ္ေျပာျဖင့္သာ တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ၾကသည္ ။

ေရွးေခတ္ လူမ်ားသည္ ျပကၡဒိန္ကို ႀကံဆတီထြင္ ၾကရာတြင္ ေကာင္း
ကင္၌ ျမင္ေတြ႔ ေနရေသာ ေန၊ လ ႏွင့္ နကၡတ္ တာရာမ်ားကို အေျခခံ
ခဲ့သည္ ။ ေန႔ရက္မ်ား ၊ လမ်ား ႏွင့္ ရာသီဥတု မ်ားအေပၚ အေျခခံ- ၍
ျပကၡဒိန္ကို စီစဥ္ၾကသည္ ။ ဤသို႔တီထြင္ၾကရာတြင္တစ္ေန႔ႏွင့္တစ္ည
ကို တစ္ရက္ ၊ ေကာင္းကင္မွ လမင္းႀကီး စေပၚ လာခ်ိန္မွ ေနာက္ထပ္
တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေပၚလာခ်ိန္ထိကို တစ္လစသျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကသည္။
အေစာပိုင္း ကာလမ်ား၌ ရက္အပိုင္း အျခားကို ေနထြက္ခ်ိန္မွ ေနာက္
တစ္ေန႔ ေနထြက္ခ်ိန္ထိ သတ္မွတ္၏ ။ စက္နာရီမ်ားေပၚလာေသာအခါ
မွသာတစ္ရက္ကိုပထမသန္းေခါင္မွေနာက္သန္းေခါင္ထိသတ္မွတ္ျခင္း
ျဖစ္သည္ ။ တစ္ႏွစ္ ဟူေသာ အခ်ိန္ ကာလမွာ အတိအက် သတ္သတ္
မွတ္မွတ္ မရိွခဲ႔ေသး ။ ေႏြ ၊ ေႏြဦး ၊ ေဆာင္း ၊ ေဆာင္းဦး -ဟူေသာ ရာ
သီမ်ား တစ္ပတ္ လည္ခ်ိန္ကို တစ္ႏွစ္ဟုေခၚဆိုသည္ ။ ရာသီဥတုမ်ား
မွာ ေနသြား လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာရျခင္း
ျဖစ္သည္ကို ေနာင္တြင္ သိရွိလာၾကသည္ ။ တနဂၤေႏြ ေနမင္း ကို ဗဟို
ျပဳလွ်က္ ကမာၻ အပါ အဝင္ ျဂိဳလ္ ၊ နကၡတ္မ်ား သည္ လွည့္လည္ ေရႊ႕
လ်ား ေနၾကရာ တစ္ဆယ့္ နွစ္ရာသီ အံသာ ၃၆၀ပတ္ ျပည့္ေသာ အခါ
ေနသြား ကာလ တစ္ခု ျဖစ္ေပၚ လာ သည္ကို သေဘာ ေပါက္ လာၾက
ျပီး ထိုအခ်ိန္ ကာလကို နွစ္၏ ကာလ အပိုင္း -အျခားဟု သတ္မွတ္ ၍
တစ္နွစ္ဟု ေခၚသည္ ။ လမ်ား ကို သတ္မွတ္ ရာတြင္ မူ လမင္းႀကီး ၏
သြားႏံႈးကို မူတည္သတ္မွတ္သည္ ။

ရက္ ၊ လ ၊ နွစ္ အခ်ိန္ ကာလ သံုးပါးတြင္ “ရက္” သည္ ေရွး ကတည္း
က ယခုတိုင္ သတ္မွတ္ ခဲ႔သည့္အတိုင္း အထူးအေထြ ကြဲျပားမႈ မရွိပါ ။
ကမာၻေပၚရွိ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔က မိမိတို႔ ယဥ္ ေက်းမႈ ဓေလ႔ ထံုးစံနွင့္
အညီ တီထြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ျပကၡဒိန္ သည္ကား လအပိုင္းအျခား
နွင့္ နွစ္အပိုင္းအျခားမွာ ကြဲျပားၾကပါသည္ ။ ျပကၡဒိန္သမိုင္းဆိုသည္မွာ
ဤကဲ့သုိ႔ ေနသြား၊ လသြား ကာလမ်ားကို ညိွယူရေသာ သမိုင္းေၾကာင္း
ပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ကမာၻေပၚရွိလူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔ ကိုယ္ပိုင္ျပကၡဒိန္မ်ား သည္ ေအာက္ပါ
မူလ အေျခခံ ျပကၡဒိန္ သံုးမ်ိဳးမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ျပကၡဒိန္မ်ားသာ
ျဖစ္ၾကသည္ ။

(က) ျပည္ေတာ္သံုး ျပကၡဒိန္ ။

တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ ရာဇဝင္ မွတ္တမ္းမ်ား ၊ တရားရံုးေတာ္ ၊ ေငြ
ေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားအစရွိေသာ လူမႈကိစၥ ၊ ရံုးကိစၥမ်ားနွင့္ သံတမန္ ဆက္
သြယ္ေရးကိစၥမ်ား၌ နွစ္ ၊ လ ၊ ရက္မ်ား မွတ္သား ရန္အသံုးျပဳခဲ႔ေသာ
ျပကၡဒိန္ ျဖစ္၍ ျပကၡဒိန္တြက္ခ်က္ စီစဥ္မႈတြင္လြယ္ကူေစျပီး နွစ္ေပါင္း
ငါးဆယ္ေက်ာ္ နွစ္ေပါင္းတစ္ရာ စသည့္ ကာလမ်ားအတြက္ လြယ္ကူ
စြာတြက္ခ်က္ နိုင္ေသာ ဂရက္ရိုဒီယန္ ျပကၡဒိန္ျဖစ္သည္ ။ ယခု ကမာၻ
တစ္ဝမ္းလံုးက အသံုးျပဳလ်က္ရိွသည္ ။

(ခ) နကၡတ္ ျပကၡဒိန္ ။


ေန ၊ လ အပါအဝင္ ျဂိဳလ္နကၡတ္ ၊ တာရာမ်ား တည္ရွိေနေသာ ရာသီ
အံသာမ်ား ေဖာ္ျပထား ၍ နကၡတ္ပညာရွင္မ်ား ပင္လယ္သမုဒၵရာနွင္႔
အာကာသေလၾကာင္းမ်ား၌ သြားၾကေသာ ေရယာဥ္ ၊ ေလယာဥ္မႈးမ်ား
အသံုးျပဳ ေနၾကေသာ ျပကၡဒိန္ျဖစ္သည္ ။ ထိုျပကၡဒိန္ မ်ိဳးသည္ ေန႔စဥ္
ၾကယ္ ျပကၡဒိန္ ၊ အေနာက္နိုင္ငံ ရာဖီ-နကၡတ္ ျပကၡဒိန္ ၊ ေနာ္တီကယ္
အယ္လမနက္ ျပကၡဒိန္ စသည္မ်ားျဖစ္သည္ ။

(ဂ) ဘာသာေရး ျပကၡဒိန္ ။

ကမာၻတစ္ဝမ္းလံုးရွိ ဗုဒၶဘာသာ ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ၊
အစၥလာမ္ဘာသာ ၊ ဂ်ိမ္းဘာသာစေသာ ဘာသာဝင္မ်ားက မိမိတို႔၏
ဘာသာေရးအယူနွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အခါ ရက္မ်ား၌ ပြဲေတာ္မ်ားက်င္း
ပရန္ ေဖာ္ျပေသာ ျပကၡဒိန္ျဖစ္သည္ ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပကၡဒိန္မ်ားကို စၾကၤာဝဠာ သဘာဝအေၾကာင္း ေလ႔
လာခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ တြက္ခ်က္ရသည္ ။ ယခုအခ်ိန္တြင္အာ
ကာသထဲသို႔သြားေရာက္ ေလ႔လာစူးစမ္း နိုင္ျပီျဖစ္၍မ်က္ျမင္ေလ႔လာ
နိုင္ၾကကာ ေခတ္မီနကၡတ္ေဗဒပညာရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ျပီျဖစ္သည္ ။

ကိုးကား ။ ဦးအုန္းၾကိဳင္ ျမန္မာ ပကၡဒိန္ သုေတသနက်မ္း။
---------။ ဦးေအးျငိမ္း ျမန္မာ ျပကၡဒိန္ တြက္နည္း ။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: သွ်င္ေလညင္း


#Unicode Version#
 ပြက္ခဒိန်ဆိုသည်မှာ လက်ရှိကာလ အဖြစ်အပျက်များ ၊ အတိတ်ကာလ၊
အနာဂတ်ကာလမှ အဖြစ်အပျက်များ စသည်တို့ကို မှတ်သားရလွယ်ကူ
စေရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ၊ တရား
စီရင်ရေး ဆိုင်ရာတို့တွင် သုံးစွဲရန် အတွက် လည်းကောင်း၊ လူမှုဘဝ၌
လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်း ၊ သာရေး နာရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
ဘာသာရေး အခမ်းအနားများ ကျင်းပခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အချိန်း
အချက် ပြုခြင်း စသည် တို့တွင် ရည်ညွှန်း ပြောဆိုရန် အတွက် လည်း
ကောင်း အချိန် ကာလကို ပိုင်းခြား သတ်မှတ်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည် ။ တစ်
နည်းအားဖြင့် ရက်အပိုင်းအခြား ၊ လအပိုင်းအခြား ၊ နှစ်အပိုင်းအခြား ၊
ရာသီဥတု အပိုင်း အခြားတို့ကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်၏ ။ ဤသို့သတ်မှတ်
ရာတွင် ပြက္ခဒိန် ၌ အတို ဆုံးသော အချိန် ကာလ မှာ ရက် ဖြစ်သည် ။
ရက်များ ကို သီတင်းပတ် များအဖြစ် ၊ သီတင်းပတ် များကို လများ အ
ဖြစ်၊ လများ၏ အစု အဝေးကို နှစ်များ အဖြစ် စီစဉ် သည် ။ ထို့ကြောင့်
ပြက္ခဒိန်တစ်ခုတွင် အခြေခံ အားဖြင့် ရက် ၊ သီတင်းပတ် ၊ လ ၊ နှစ် တို့
ပါဝင်သည် ။ ထို့ကြောင့်ပင် ရှေးယခင် ခေတ်များကပင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်
မှ လူသား တို့သည် မိမိနည်း မိမိဟန်ဖြင့် ပြက္ခဒိန် များကို တီထွင်ခဲ့ကြ
လေသည်။


လူမျိုး ၊ ဘာသာ ၊ နိုင်ငံ အလိုက် ပြက္ခဒိန် စီစဉ်ပုံများ ကွဲပြားသည် ။
အချို့ ပြက္ခဒိန်များမှာ ရိုးရှင်းသည် ။ ကောင်းကင် နက္ခတ်၏ အသွား
အလာတို့နှင့် မပတ်သက် ။ အချိန် ကာလကို ရည်ညွှန်းနိုင်ရန် သက်
သက်သာ စီစဉ်ထားသည် ။ ထိုပြက္ခဒိန်မျိုးကို နှစ်ပေါင်း ရာထောင်ချီ
ပြီးစီစဉ်နိုင်သည် ။ Perpectual Calendarဟုခေါ်၏ ။နှစ်စဉ်အပြောင်း
အလဲ သိပ်မရှိလှ။ အခြေခံဂဏန်းသင်္ချာတတ်လျှင် သာမန်လူများပင်
တွက်နိုင်သည် ။ သို့သော် အချို့သော ပြက္ခဒိန်များမှာ ကောင်းကင် ၊
နေ ၊ လ ၊ နက္ခတ်တာရာများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်နေသည် ။ တွက်
ပုံ တွက်နည်း ကိန်းဂဏန်း များပြားသလောက် အခေါ်အဝေါ်များမှာ
လည်း ရှုပ်ထွေး လှသည် ။ ကောင်းကင်ရှိ နေ ၊ လ ၊ နက္ခတ် တာရာ
များ၏ တည်နေရာမှာ အမြဲပြောင်းလဲ လျှက်ရှိရာ ဤ ပြက္ခဒိန်မျိုးကို
နှစ်တိုင်းအတွက် အသေ တွက်ထား၍ မရ ။ နက္ခတ် အသွား အလာ
များနှင့် အမြဲ ချိန်ညှိ နေရသည် ။ သာမန်လူတို့ တွက်ချက် နိုင်ရန် မ
လွယ်ကူပေ ။ ထိုပြက္ခဒိန်မျိုးကို စီစဉ် တွက်ချက်နိုင်ရန် နက္ခတ်ကိန်း
ခန်းများ၊ ဂြိုဟ်သွား ဂြိုဟ်နေများကို နားလည်တတ်မြောက်ရသည် ။
အချို့ နိုင်ငံများတွင် ပြက္ခဒိန်များကို တရား ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီး ဥပဒေ
ကြောင်း အရ ထုတ်ပြန် သော်လည်း အချို့နိုင်ငံများ တွင်မူ ဥပဒေမ
ရှိပဲ ရိုးရာနှုတ်ပြောဖြင့်သာ တွက်ချက်ထုတ်ပြန်ကြသည် ။

ရှေးခေတ် လူများသည် ပြက္ခဒိန်ကို ကြံဆတီထွင် ကြရာတွင် ကောင်း
ကင်၌ မြင်တွေ့ နေရသော နေ၊ လ နှင့် နက္ခတ် တာရာများကို အခြေခံ
ခဲ့သည် ။ နေ့ရက်များ ၊ လများ နှင့် ရာသီဥတု များအပေါ် အခြေခံ- ၍
ပြက္ခဒိန်ကို စီစဉ်ကြသည် ။ ဤသို့တီထွင်ကြရာတွင်တစ်နေ့နှင့်တစ်ည
ကို တစ်ရက် ၊ ကောင်းကင်မှ လမင်းကြီး စပေါ် လာချိန်မှ နောက်ထပ်
တစ်ကြိမ် ထပ်မံပေါ်လာချိန်ထိကို တစ်လစသဖြင့် သတ်မှတ်ကြသည်။
အစောပိုင်း ကာလများ၌ ရက်အပိုင်း အခြားကို နေထွက်ချိန်မှ နောက်
တစ်နေ့ နေထွက်ချိန်ထိ သတ်မှတ်၏ ။ စက်နာရီများပေါ်လာသောအခါ
မှသာတစ်ရက်ကိုပထမသန်းခေါင်မှနောက်သန်းခေါင်ထိသတ်မှတ်ခြင်း
ဖြစ်သည် ။ တစ်နှစ် ဟူသော အချိန် ကာလမှာ အတိအကျ သတ်သတ်
မှတ်မှတ် မရှိခဲ့သေး ။ နွေ ၊ နွေဦး ၊ ဆောင်း ၊ ဆောင်းဦး -ဟူသော ရာ
သီများ တစ်ပတ် လည်ချိန်ကို တစ်နှစ်ဟုခေါ်ဆိုသည် ။ ရာသီဥတုများ
မှာ နေသွား လမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲ သောကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာရခြင်း
ဖြစ်သည်ကို နောင်တွင် သိရှိလာကြသည် ။ တနင်္ဂနွေ နေမင်း ကို ဗဟို
ပြုလျှက် ကမ္ဘာ အပါ အဝင် ဂြိုလ် ၊ နက္ခတ်များ သည် လှည့်လည် ရွှေ့
လျား နေကြရာ တစ်ဆယ့် နှစ်ရာသီ အံသာ ၃၆၀ပတ် ပြည့်သော အခါ
နေသွား ကာလ တစ်ခု ဖြစ်ပေါ် လာ သည်ကို သဘော ပေါက် လာကြ
ပြီး ထိုအချိန် ကာလကို နှစ်၏ ကာလ အပိုင်း -အခြားဟု သတ်မှတ် ၍
တစ်နှစ်ဟု ခေါ်သည် ။ လများ ကို သတ်မှတ် ရာတွင် မူ လမင်းကြီး ၏
သွားနှုံးကို မူတည်သတ်မှတ်သည် ။

ရက် ၊ လ ၊ နှစ် အချိန် ကာလ သုံးပါးတွင် “ရက်” သည် ရှေး ကတည်း
က ယခုတိုင် သတ်မှတ် ခဲ့သည့်အတိုင်း အထူးအထွေ ကွဲပြားမှု မရှိပါ ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူမျိုးအသီးသီးတို့က မိမိတို့ ယဉ် ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံနှင့်
အညီ တီထွင် အသုံးပြုထားသော ပြက္ခဒိန် သည်ကား လအပိုင်းအခြား
နှင့် နှစ်အပိုင်းအခြားမှာ ကွဲပြားကြပါသည် ။ ပြက္ခဒိန်သမိုင်းဆိုသည်မှာ
ဤကဲ့သို့ နေသွား၊ လသွား ကာလများကို ညှိယူရသော သမိုင်းကြောင်း
ပင် ဖြစ်တော့၏။

ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူမျိုးအသီးသီးတို့ ကိုယ်ပိုင်ပြက္ခဒိန်များ သည် အောက်ပါ
မူလ အခြေခံ ပြက္ခဒိန် သုံးမျိုးမှ ပေါက်ဖွားလာသော ပြက္ခဒိန်များသာ
ဖြစ်ကြသည် ။

(က) ပြည်တော်သုံး ပြက္ခဒိန် ။

တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေး ၊ ရာဇဝင် မှတ်တမ်းများ ၊ တရားရုံးတော် ၊ ငွေ
ချေးစာချုပ်များအစရှိသော လူမှုကိစ္စ ၊ ရုံးကိစ္စများနှင့် သံတမန် ဆက်
သွယ်ရေးကိစ္စများ၌ နှစ် ၊ လ ၊ ရက်များ မှတ်သား ရန်အသုံးပြုခဲ့သော
ပြက္ခဒိန် ဖြစ်၍ ပြက္ခဒိန်တွက်ချက် စီစဉ်မှုတွင်လွယ်ကူစေပြီး နှစ်ပေါင်း
ငါးဆယ်ကျော် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ စသည့် ကာလများအတွက် လွယ်ကူ
စွာတွက်ချက် နိုင်သော ဂရက်ရိုဒီယန် ပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည် ။ ယခု ကမ္ဘာ
တစ်ဝမ်းလုံးက အသုံးပြုလျက်ရှိသည် ။

(ခ) နက္ခတ် ပြက္ခဒိန် ။

နေ ၊ လ အပါအဝင် ဂြိုလ်နက္ခတ် ၊ တာရာများ တည်ရှိနေသော ရာသီ
အံသာများ ဖော်ပြထား ၍ နက္ခတ်ပညာရှင်များ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာနှင့်
အာကာသလေကြာင်းများ၌ သွားကြသော ရေယာဉ် ၊ လေယာဉ်မှုးများ
အသုံးပြု နေကြသော ပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည် ။ ထိုပြက္ခဒိန် မျိုးသည် နေ့စဉ်
ကြယ် ပြက္ခဒိန် ၊ အနောက်နိုင်ငံ ရာဖီ-နက္ခတ် ပြက္ခဒိန် ၊ နော်တီကယ်
အယ်လမနက် ပြက္ခဒိန် စသည်များဖြစ်သည် ။

(ဂ) ဘာသာရေး ပြက္ခဒိန် ။

ကမ္ဘာတစ်ဝမ်းလုံးရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ၊
အစ္စလာမ်ဘာသာ ၊ ဂျိမ်းဘာသာစသော ဘာသာဝင်များက မိမိတို့၏
ဘာသာရေးအယူနှင့် လျော်ညီသော အခါ ရက်များ၌ ပွဲတော်များကျင်း
ပရန် ဖော်ပြသော ပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည် ။

အထက်ဖော်ပြပါ ပြက္ခဒိန်များကို စင်္ကြာဝဠာ သဘာဝအကြောင်း လေ့
လာချက်များအပေါ် မူတည်၍ တွက်ချက်ရသည် ။ ယခုအချိန်တွင်အာ
ကာသထဲသို့သွားရောက် လေ့လာစူးစမ်း နိုင်ပြီဖြစ်၍မျက်မြင်လေ့လာ
နိုင်ကြကာ ခေတ်မီနက္ခတ်ဗေဒပညာရပ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဖြစ်သည် ။

ကိုးကား ။ ဦးအုန်းကြိုင် မြန်မာ ပက္ခဒိန် သုတေသနကျမ်း။
---------။ ဦးအေးငြိမ်း မြန်မာ ပြက္ခဒိန် တွက်နည်း ။

ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: သျှင်လေညင်း

 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top