ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအျပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးအားေတြ႕ရစဥ္

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံး သူမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်သည့္ ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ လူသား ခ်င္းစာနာသည့္ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႔ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အႀကံျပဳသည္။

ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္က က်င္းပ ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀း၌ တင္သြင္းခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္း လဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ၾကမ္းအေပၚ စိစစ္ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက အထက္ပါအတုိင္း မွတ္ခ်က္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အ မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးႏုိင္ ရန္     ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိး က တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးသူမ်ား ကုိ သစ္ပင္ပန္းမန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ လမ္းတံတားမ်ားျပဳျပင္ ျခင္း၊ လူမႈေရးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း၍ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ လူမႈအ က်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစရန္ အႀကံ ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ လူမႈအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ခဲြျခားဆက္ ဆံျခင္းသေဘာ မသက္ေရာက္ ေစဘဲ သတ္မွတ္ထားေသာ ၀တ္ စုံမ်ားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္နာရီ ႏႈန္းျဖင့္ အနည္းဆုံးသုံးလ(နာရီ ၁၈၀) မွ အမ်ားဆုံး ေလးလ(နာရီ ၂၄၀ )အထိ ကိုယ္တုိင္လုပ္အား ျဖင့္ အခမဲ့လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ က အႀကံျပဳသည္။

ယင္းအျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစဲြသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္အ နည္းဆုံး သုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ခ် မွတ္ႏုိင္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပ ေဒပုဒ္မ ၁၅ ကိုလည္း ပယ္ဖ်က္ရန္ ေကာ္မတီကအႀကံျပဳထားသည္။

၀န္ႀကီးဌာနက တင္သြင္း သည့္ အဆုိပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး ၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မခုနစ္ခု၊ ပုဒ္မခြဲေျခာက္ခု ထပ္မံတင္သြင္းျခင္း၊ ပုဒ္မခဲြ ၁၉ ခုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုဒ္မခဲြ ၂၀ ခုျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပုဒ္မ တစ္ခုႏွင့္ ပုဒ္မခဲြေလးခု ပယ္ဖ်က္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။

‘‘မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြသူေတြ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ကုိ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံတ ကာမွာက်င့္သုံးေနတဲ့ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆုိပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံး စဲြသူမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြသူ မ်ားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ေနသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး ၀ါးမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကို ယခင္အ စိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၄ ကတည္း က ၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္ေရးဆဲြ ၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ေစရန္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာက ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအ ေျပာင္းအလဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳရန္ အခ်ိန္မလုံေလာက္သျဖင့္ အ တည္ျပဳျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

အဆုိပါ မူးယစ္ဥပေဒကိုျပင္ ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြး ေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္ ညေန ၄ နာရီေနာက္ဆုံး ထားၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကိုတစ္

ပုိဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္က ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထား ကဲြလဲြပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ အဆုံးအျဖတ္ရယူမည္ ျဖစ္သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day Daily

#Unicode Version#
အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးအပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုးအားတွေ့ရစဉ်

မူးယစ်ဆေးဝါးသုံး သူများကို အကျဉ်းချသည့် ပြစ် ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းမပြုဘဲ လူသား ချင်းစာနာသည့် လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စေခြင်းဖြင့် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးသင့်ကြောင်း အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက အကြံပြုသည်။

ဇူလိုင် ၂၇ ရက်က ကျင်းပ သော အမျိုးသားလွှတ်တော်အ စည်းအဝေး၌ တင်သွင်းခဲ့သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်း လဲစေသော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ ကြမ်းအပေါ် စိစစ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို လွှတ်တော်သို့တင်ပြရာတွင် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက အထက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းကို အ မျိုးသားလွှတ်တော်၌ ဆွေးနွေးနိုင် ရန်     ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုး က တင်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးသူများ ကို သစ်ပင်ပန်းမန်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်ခြင်း၊ လမ်းတံတားများပြုပြင် ခြင်း၊ လူမှုရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူး ပေါင်း၍ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် လူမှုအ ကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကို ပြစ်ဒဏ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်စေရန် အကြံ ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။

ယင်းကဲ့သို့ လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ  ဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်း နှိမ့်ချခြင်း၊ ခွဲခြားဆက် ဆံခြင်းသဘော မသက်ရောက် စေဘဲ သတ်မှတ်ထားသော ဝတ် စုံများဖြင့် တစ်ရက်လျှင် နှစ်နာရီ နှုန်းဖြင့် အနည်းဆုံးသုံးလ(နာရီ ၁၈၀) မှ အများဆုံး လေးလ(နာရီ ၂၄၀ )အထိ ကိုယ်တိုင်လုပ်အား ဖြင့် အခမဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် စေရမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ က အကြံပြုသည်။

ယင်းအပြင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများကို ထောင်ဒဏ်အ နည်းဆုံး သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အထိ ချ မှတ်နိုင်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးဥပ ဒေပုဒ်မ ၁၅ ကိုလည်း ပယ်ဖျက်ရန် ကော်မတီကအကြံပြုထားသည်။

ဝန်ကြီးဌာနက တင်သွင်း သည့် အဆိုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေး ဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းတွင် ပုဒ်မခုနစ်ခု၊ ပုဒ်မခွဲခြောက်ခု ထပ်မံတင်သွင်းခြင်း၊ ပုဒ်မခွဲ ၁၉ ခုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပုဒ်မခွဲ ၂၀ ခုဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပုဒ်မ တစ်ခုနှင့် ပုဒ်မခွဲလေးခု ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ထားကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်စိုးက ပြောသည်။

‘‘မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူတွေ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ကို လက်ရှိနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ နိုင်ငံတ ကာမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေနဲ့ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲတာ ဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု ၎င်းကပြောသည်။

အဆိုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံး စွဲသူများကို ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ ပေးရန် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူ များအရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေး နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများက တောင်းဆိုနေခြင်း ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဆေး ဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေကို ယခင်အ စိုးရလက်ထက် ၂၀၁၄ ကတည်း က ဝန်ကြီးဌာနက ပြင်ဆင်ရေးဆွဲ ပြီး အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်စေရန် ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာက ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့ သည်။ သို့သော်လည်း အစိုးရအ ပြောင်းအလဲတွင် လွှတ်တော်ကအတည်ပြုရန် အချိန်မလုံလောက်သဖြင့် အ တည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပေ။

အဆိုပါ မူးယစ်ဥပဒေကိုပြင် ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို ဆွေး နွေးလိုသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များအနေဖြင့် ဇူလိုင် ၂၈ ရက် ညနေ ၄ နာရီနောက်ဆုံး ထားပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ရုံးတွင် အမည်စာရင်း တင်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းကိုတစ်

ပိုဒ်ချင်းစီအလိုက် အမျိုးသားလွှတ် တော်က ဆွေးနွေးအတည်ပြုမည် ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကာ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်သဘောထား ကွဲလွဲပါက ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်၌ အဆုံးအဖြတ်ရယူမည် ဖြစ်သည်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit: 7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top