ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

(၁) iPhone ကို လႈပ္ယမ္းၿပီး undo လုပ္ျခင္း
စာ႐ိုက္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္သည့္အခါ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္မိပါက ဖုန္းကို အနည္းငယ္ လႈပ္ယမ္းၿပီး undo ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

(၂) Airplane mode သို႔ေျပာင္းၿပီး ဘက္ထရီကို လ်င္ျမန္စြာ အားသြင္းျခင္း
Airplane mode သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ႏွင့္ ဆယ္လူလာ အသံုးျပဳမႈကို ပိတ္ေပးေသာေၾကာင့္ ဖုန္း ဘက္ထရီကို ယခင္ထက္ ႏွစ္ဆပိုျမန္ေသာႏႈန္းျဖင့္ အားသြင္းေပးႏိုင္သည္။

(၃) Email မ်ားကို အသံထြက္ဖတ္ရန္ Siri ကို ေစခိုင္းျခင္း
“Read my email” ဟု ေျပာလိုက္႐ံုျဖင့္ Siri က message အားလံုးကို က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္ ဖတ္ေပးႏိုင္သည္။ မၾကာေသးမီက ဝင္ေရာက္ထားေသာ email မ်ားကို ဖတ္ခိုင္းလိုပါက “Read my latest email” ဟု ေျပာၾကားကာ ေစခိုင္းႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ Maung Maung ၏ email ကို ဖတ္႐ႈလိုပါက “Do I have email from Maung Maung?” ဟု ေျပာၾကားကာ ေစခိုင္းႏိုင္သည္။

(၄) ေကာင္းကင္တြင္ ပ်ံသန္းေနသည့္ ေလယာဥ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း…
“What flights are above me?” သို႔မဟုတ္ “Planes overhead” ဟု ေျပာလိုက္႐ံုျဖင့္ Siri က ပ်ံသန္းေနသည့္ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

(၅) စာလံုးအသံထြက္ အတြက္ Siri ကို သင္ၾကားေပးျခင္း
Siri က မွားယြင္းသည့္ အသံထြက္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည့္အခါ “That’s not how you pronounce [BLANK]” ဟု ေျပာၾကားၿပီး အသံထြက္အမွန္ကို သင္ၾကားေပးႏိုင္သည္။

(၆) Timer ျဖင့္ သီခ်င္းကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ျခင္း
ညဘက္တြင္ သီခ်င္းနားေထာင္သည့္အခါ သီခ်င္းကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Timer ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Clock app ရိွ Timer တြင္ “When Timer Ends” ၌ “Stop Playing” ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္ထားသည့္ သီခ်င္းကို ပိတ္ေပးႏိုင္သည္။

(၇) ဗီဒီယိုမ်ားႏွင့္ သီခ်င္းမ်ားကို ျမန္ႏႈန္း (၃) မ်ိဳးျဖင့္ ေက်ာ္ျခင္း
ဒီနည္းလမ္းက အလြန္ကို အသံုးတည့္သည့္ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ သီခ်င္း နားေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္႐ႈရာတြင္ မိမိလိုခ်င္သည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေက်ာ္ျခင္းကို Apple က scrub လုပ္သည္ဟု သံုးႏႈန္းထားသည္။ Default mode က high-speed scrolling ျဖစ္သည္။ ၎သည္ လိုခ်င္သည့္ ေနရာကို အတိအက် ရရိွေစရန္ ခက္ခဲႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း scroll လုပ္သည့္ အျမန္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ Video screen ၏ ထိပ္ဘက္ပိုင္းရိွ slider ကို ဖိထားၿပီး ေအာက္သို႔ ဆြဲခ်ျခင္းျဖင့္ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည္။ Scrubbing speed ကို half-speed, quarter-speed, eighth-speed (fine scrbbing) ဟူ၍ ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည္။

(၈) Volume ခလုတ္မ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္း
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ capture ခလုတ္ကို ႏွိပ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရိွေနခ်ိန္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္လိုသည့္အခါ အသံအတိုးအက်ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ volume ခလုတ္မ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ႏိုင္သည္။ နားၾကပ္မွ အသံအတိုးအက်ယ္ ခလုတ္မ်ားျဖင့္လည္း ဓာတ္ပံု႐ိုက္ႏိုင္သည္။

(၉) ခလုတ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ ဓာတ္ပံုအမ်ားျပား ႐ိုက္ကူးျခင္း
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသည့္ captre ခလုတ္ကို ဖိထားျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ပံုအမ်ားအျပားကို အလ်င္အျမန္ ႐ိုက္ကူးေပးႏိုင္သည္။ ၎သည့္ ေရြ႕လ်ားေနသည့္ အရာဝတၳဳတစ္ခုကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးရာတြင္ အလြန္အသံုးတည့္ေစသည္။

(၁၀) Text message မ်ားတြင္ ေပးပို႔ခ်ိန္ကို ၾကည့္႐ႈျခင္း
Text bubble ကို ဘယ္ဘက္သို႔ ဆြဲလိုက္သည့္အခါ text message တိုင္း၏ ေပးပို႔ခ်ိန္မ်ားကို သိရိွႏိုင္သည္။

(၁၁) iPhone ကို ေရခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း
အိမ္နံရံမွာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ခ်ိတ္ဆြဲလိုသည့္အခါ သီးျခား ေရခ်ိန္တိုင္းကိရိယာကို သံုးစရာမလိုပါဘူး။ Compass app ကို ဖြင့္ၿပီး ဘယ္ဘက္ကို swipe ကာ ၿပီးျပည္စံုေသာ ေရခ်ိန္တိုင္း ကိရိယာအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

(၁၂) Select လုပ္ထားသည့္ စာသားမ်ားကို အသံထြက္ဖတ္ႏိုင္ျခင္း
Settings > General > Accessibility > Speak Selection ကို ON ျခင္းျဖင့္ စာသားမ်ားကို select လုပ္သည့္အခါ ေပၚလာသည့္ Speak ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး select လုပ္ထားသည့္ စာသားမ်ားကို အသံထြက္ဖတ္ေစႏိုင္သည္။

(၁၃) Spacebar ကို ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဝါက်အသစ္တစ္ေၾကာင္း စတင္ျခင္း
စာေရးသားရာတြင္ ဝါက်အသစ္တစ္ေၾကာင္းျဖင့္ စတင္လိုသည့္အခါ spacebar ကို ႏွိပ္ခ်က္ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည့္အခါ စာေၾကာင္းအဆံုးတြင္ full stop တစ္ခုႏွစ္ space တစ္ခု အလိုအေလ်ာက္ ထည့္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။

(၁၄) Calendar app ကို အေသးစိတ္ ၾကည့္႐ႈအသံုးျပဳျခင္း
Calendar app ကို အသံုးျပဳသည့္အခါ ဖုန္းကို landscape အေနအထားသို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး အေသးစိတ္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

(၁၅) ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရာတြင္ lock autofocus ႏွင့္ exposure ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ႐ိုက္ကူးသည့္အခါ iPhone ကင္မရာက focus ႏွင့္ exposure ကို အၿမဲခ်ိန္ညိႇေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း screen ေပၚတြင္ အဝါေရာင္ စတုရန္းကို ႏွစ္ခ်က္ မွိတ္တုတ္မွိတ္ ေပၚသည့္အထိ ဖိထားၿပီး focus ႏွင့္ exposure ကို lock ျပဳလုပ္ထားႏိုင္သည္။ Autofocus ႏွင့္ exposure lock ျဖစ္သည့္အခါ AE/AF Lock ဆိုသည့္ အဝါေရာင္ icon ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

(၁၆) Tap တစ္ခ်က္လုပ္႐ံုျဖင့္ web suffix မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း
Safari တြင္ ဝက္ဘ္လိပ္စာတစ္ခု ႐ိုက္ထည့္သည့္အခါ keyboard ေအာက္ဘက္ရိွ “.” ကို ဖိထားၿပီး ေပၚလာသည့္ web suffix မ်ား (.com, .net, .edu စသည္မ်ား) ကို ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

(၁၇) Email draft မ်ားကို အလ်င္အျမန္ အသံုးျပဳျခင္း
Mail app တြင္ screen ညာဘက္ ေအာက္ေထာင့္ရိွ Compose icon ကို ဖိထားၿပီး အၾကမ္းေရးထားသည့္ email မ်ားကို အလ်င္အျမန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

(၁၈) တုန္ခါမႈကို စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ျခင္း
Settings > Sounds > Ringtone > Vibration > Create New Vibration လုပ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ contact မ်ားအတြက္ vibration pattern ကို စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ vibration သတ္မွတ္ထားသည့္အခါ message သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ တုန္ခါမႈအေပၚမူတည္ၿပီး contact ကို ခြဲျခားသိရိွႏိုင္သည္။

(၁၉) Keyboard shortcut မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးျခင္း
Settings > General > Keyboard > Shortcuts > Add New Shortcut ကိုသြားၿပီး စကားလံုး တစ္လံုး သို႔မဟုတ္ စကားရပ္တစ္ခု ဖန္တီးၿပီး သက္ဆိုင္ရာ shortcut ကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ shortcut ကို ႐ိုက္လိုက္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာ စကားလံုး သို႔မဟုတ္ စကားရပ္တစ္ခု ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ Emoji အတြက္လည္း shortcut မ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည္။

(၂၀) Passcode တစ္ခုကို စာလံုးမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးျခင္း
Settings > General > Passcode Lock တြင္ Simple Passcode ကို OFF လုပ္ၿပီးေနာက္ passcode ကို စာလံုးမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဖုန္းကို unlock ျပဳလုပ္ရာ၌ သတ္မွတ္ထားသည့္ passcode စာလံုးမ်ား ထည့္သြင္းရန္ keyboard ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

(၂၁) သတိေပးခ်က္မ်ားကို LED flash ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္း
ဖုန္းေခၚဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ message တစ္ေစာင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ ဖုန္းျမည္သံ သို႔မဟုတ္ တုန္ခါမႈစနစ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ LED flash ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ Settings > General > Accessibility တြင္ “LED Flash for Alerts” ကို ON ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
အားလုံး အဆင္ေျပပါေစ….

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:Original Uploader

#Unicode Version
(၁) iPhone ကို လှုပ်ယမ်းပြီး undo လုပ်ခြင်း
စာရိုက်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်သည့်အခါ အမှားအယွင်း တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်မိပါက ဖုန်းကို အနည်းငယ် လှုပ်ယမ်းပြီး undo ပြုလုပ်နိုင်သည်။

(၂) Airplane mode သို့ပြောင်းပြီး ဘက်ထရီကို လျင်မြန်စွာ အားသွင်းခြင်း
Airplane mode သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကြိုးမဲ့စနစ်နှင့် ဆယ်လူလာ အသုံးပြုမှုကို ပိတ်ပေးသောကြောင့် ဖုန်း ဘက်ထရီကို ယခင်ထက် နှစ်ဆပိုမြန်သောနှုန်းဖြင့် အားသွင်းပေးနိုင်သည်။

(၃) Email များကို အသံထွက်ဖတ်ရန် Siri ကို စေခိုင်းခြင်း
“Read my email” ဟု ပြောလိုက်ရုံဖြင့် Siri က message အားလုံးကို ကျယ်လောင်သော အသံဖြင့် ဖတ်ပေးနိုင်သည်။ မကြာသေးမီက ဝင်ရောက်ထားသော email များကို ဖတ်ခိုင်းလိုပါက “Read my latest email” ဟု ပြောကြားကာ စေခိုင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင် Maung Maung ၏ email ကို ဖတ်ရှုလိုပါက “Do I have email from Maung Maung?” ဟု ပြောကြားကာ စေခိုင်းနိုင်သည်။

(၄) ကောင်းကင်တွင် ပျံသန်းနေသည့် လေယာဉ်များကို ရှာဖွေခြင်း…
“What flights are above me?” သို့မဟုတ် “Planes overhead” ဟု ပြောလိုက်ရုံဖြင့် Siri က ပျံသန်းနေသည့် လေကြောင်း ခရီးစဉ်များကို ဖော်ပြပေးမည် ဖြစ်သည်။

(၅) စာလုံးအသံထွက် အတွက် Siri ကို သင်ကြားပေးခြင်း
Siri က မှားယွင်းသည့် အသံထွက်ဖြင့် ပြောကြားသည့်အခါ “That’s not how you pronounce [BLANK]” ဟု ပြောကြားပြီး အသံထွက်အမှန်ကို သင်ကြားပေးနိုင်သည်။

(၆) Timer ဖြင့် သီချင်းကို အလိုအလျောက် ပိတ်ခြင်း
ညဘက်တွင် သီချင်းနားထောင်သည့်အခါ သီချင်းကို အလိုအလျောက် ပိတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် Timer ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Clock app ရှိ Timer တွင် “When Timer Ends” ၌ “Stop Playing” ကို ရွေးချယ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်တွင် ဖွင့်ထားသည့် သီချင်းကို ပိတ်ပေးနိုင်သည်။

(၇) ဗီဒီယိုများနှင့် သီချင်းများကို မြန်နှုန်း (၃) မျိုးဖြင့် ကျော်ခြင်း
ဒီနည်းလမ်းက အလွန်ကို အသုံးတည့်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သီချင်း နားထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရာတွင် မိမိလိုချင်သည့် နေရာသို့ ရောက်အောင် ကျော်ခြင်းကို Apple က scrub လုပ်သည်ဟု သုံးနှုန်းထားသည်။ Default mode က high-speed scrolling ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လိုချင်သည့် နေရာကို အတိအကျ ရရှိစေရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း scroll လုပ်သည့် အမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Video screen ၏ ထိပ်ဘက်ပိုင်းရှိ slider ကို ဖိထားပြီး အောက်သို့ ဆွဲချခြင်းဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ Scrubbing speed ကို half-speed, quarter-speed, eighth-speed (fine scrbbing) ဟူ၍ ပြောင်းလဲ ချိန်ညှိနိုင်သည်။

(၈) Volume ခလုတ်များဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း
တစ်ခါတစ်ရံတွင် capture ခလုတ်ကို နှိပ်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေချိန် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုသည့်အခါ အသံအတိုးအကျယ် ပြုလုပ်နိုင်သည့် volume ခလုတ်များဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။ နားကြပ်မှ အသံအတိုးအကျယ် ခလုတ်များဖြင့်လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်သည်။

(၉) ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ဓာတ်ပုံအများပြား ရိုက်ကူးခြင်း
ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးသည့် captre ခလုတ်ကို ဖိထားခြင်းဖြင့် ဓာတ်ပုံအများအပြားကို အလျင်အမြန် ရိုက်ကူးပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည့် ရွေ့လျားနေသည့် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာတွင် အလွန်အသုံးတည့်စေသည်။

(၁၀) Text message များတွင် ပေးပို့ချိန်ကို ကြည့်ရှုခြင်း
Text bubble ကို ဘယ်ဘက်သို့ ဆွဲလိုက်သည့်အခါ text message တိုင်း၏ ပေးပို့ချိန်များကို သိရှိနိုင်သည်။

(၁၁) iPhone ကို ရေချိန်တိုင်း ကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုခြင်း
အိမ်နံရံမှာ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ချိတ်ဆွဲလိုသည့်အခါ သီးခြား ရေချိန်တိုင်းကိရိယာကို သုံးစရာမလိုပါဘူး။ Compass app ကို ဖွင့်ပြီး ဘယ်ဘက်ကို swipe ကာ ပြီးပြည်စုံသော ရေချိန်တိုင်း ကိရိယာအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။

(၁၂) Select လုပ်ထားသည့် စာသားများကို အသံထွက်ဖတ်နိုင်ခြင်း
Settings > General > Accessibility > Speak Selection ကို ON ခြင်းဖြင့် စာသားများကို select လုပ်သည့်အခါ ပေါ်လာသည့် Speak ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး select လုပ်ထားသည့် စာသားများကို အသံထွက်ဖတ်စေနိုင်သည်။

(၁၃) Spacebar ကို နှစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝါကျအသစ်တစ်ကြောင်း စတင်ခြင်း
စာရေးသားရာတွင် ဝါကျအသစ်တစ်ကြောင်းဖြင့် စတင်လိုသည့်အခါ spacebar ကို နှိပ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အခါ စာကြောင်းအဆုံးတွင် full stop တစ်ခုနှစ် space တစ်ခု အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းပေးမည် ဖြစ်သည်။

(၁၄) Calendar app ကို အသေးစိတ် ကြည့်ရှုအသုံးပြုခြင်း
Calendar app ကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဖုန်းကို landscape အနေအထားသို့ ပြောင်းလဲပြီး အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

(၁၅) ဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင် lock autofocus နှင့် exposure ဖြင့် အသုံးပြုခြင်း
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ရိုက်ကူးသည့်အခါ iPhone ကင်မရာက focus နှင့် exposure ကို အမြဲချိန်ညှိပေးသည်။ သို့သော်လည်း screen ပေါ်တွင် အဝါရောင် စတုရန်းကို နှစ်ချက် မှိတ်တုတ်မှိတ် ပေါ်သည့်အထိ ဖိထားပြီး focus နှင့် exposure ကို lock ပြုလုပ်ထားနိုင်သည်။ Autofocus နှင့် exposure lock ဖြစ်သည့်အခါ AE/AF Lock ဆိုသည့် အဝါရောင် icon ပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။

(၁၆) Tap တစ်ချက်လုပ်ရုံဖြင့် web suffix များ ထည့်သွင်းခြင်း
Safari တွင် ဝက်ဘ်လိပ်စာတစ်ခု ရိုက်ထည့်သည့်အခါ keyboard အောက်ဘက်ရှိ “.” ကို ဖိထားပြီး ပေါ်လာသည့် web suffix များ (.com, .net, .edu စသည်များ) ကို ရွေးချယ်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

(၁၇) Email draft များကို အလျင်အမြန် အသုံးပြုခြင်း
Mail app တွင် screen ညာဘက် အောက်ထောင့်ရှိ Compose icon ကို ဖိထားပြီး အကြမ်းရေးထားသည့် email များကို အလျင်အမြန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

(၁၈) တုန်ခါမှုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
Settings > Sounds > Ringtone > Vibration > Create New Vibration လုပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ contact များအတွက် vibration pattern ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ထိုသို့ vibration သတ်မှတ်ထားသည့်အခါ message သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ဝင်ရောက်လာသည့်အခါ တုန်ခါမှုအပေါ်မူတည်ပြီး contact ကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်သည်။

(၁၉) Keyboard shortcut များ စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးခြင်း
Settings > General > Keyboard > Shortcuts > Add New Shortcut ကိုသွားပြီး စကားလုံး တစ်လုံး သို့မဟုတ် စကားရပ်တစ်ခု ဖန်တီးပြီး သက်ဆိုင်ရာ shortcut ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ထို့နောက် shortcut ကို ရိုက်လိုက်သည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ စကားလုံး သို့မဟုတ် စကားရပ်တစ်ခု ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ Emoji အတွက်လည်း shortcut များ ဖန်တီးနိုင်သည်။

(၂၀) Passcode တစ်ခုကို စာလုံးများဖြင့် ဖန်တီးခြင်း
Settings > General > Passcode Lock တွင် Simple Passcode ကို OFF လုပ်ပြီးနောက် passcode ကို စာလုံးများဖြင့် ဖန်တီးနိုင်သည်။ ထို့နောက်တွင် ဖုန်းကို unlock ပြုလုပ်ရာ၌ သတ်မှတ်ထားသည့် passcode စာလုံးများ ထည့်သွင်းရန် keyboard ပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။

(၂၁) သတိပေးချက်များကို LED flash ဖြင့် ဖော်ပြခြင်း
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု သို့မဟုတ် message တစ်စောင် ဝင်ရောက်လာသည့်အခါတွင် ဖုန်းမြည်သံ သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုစနစ်ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ LED flash ဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ Settings > General > Accessibility တွင် “LED Flash for Alerts” ကို ON ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။
အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ….


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:Original Uploader
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top