ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ရမည့္ကိစၥမ်ား မလုပ္မိျခင္း၊ အမုန္းမခံႏုိင္ျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီးေအာင္ မေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ျမန္မာအထူးစီး ပြားေရးဇုန္ ဗဟိုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ႏုိင္ငံတ ကာစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေပၚ ႏိုင္ငံ တကာမွ ယံုၾကည္မႈ ရရွိေရးကို လည္း တည္ေဆာက္ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု စီး ပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ေျပာသည္။ အာရွစီးပြားေရးကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သည္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။

‘‘အထူးစီးပြားေရးဇုန္နဲ႔ ႏိုင္ငံ့ စီးပြားေရးတြန္းတင္ဖို႔က ႀကိဳဆိုပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္းကို တိတိက်က် ေဖာ္ ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္’’ ဟု ျမန္ မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္လိုသည့္ ႏုိင္ငံတ ကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အေျခ ခံအေဆာက္အအံုပိုင္းျဖစ္ေသာ လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေရ၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ စသည္တို႔ အဆင္သင့္ရွိေနရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း၊ အေျခခံေကာင္းမ်ားကို ဦးစြာ တည္ ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအ ဆင့္ႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ေပး ႏုိင္မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ေလးက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ စက္တင္ဘာတြင္ စတင္လည္ပတ္ေသာ သီလဝါအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီ လဝါဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမိတက္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ တာကာရွီက ‘‘ျမန္မာစီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ ရည္ရြယ္ထား ပါတယ္’’ဟု သီလဝါအထူးစီးပြား ေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ ျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းျပသည္။ဂ်ပန္ႏွင့္ ျမန္မာႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူး ေပါင္းၿပီး ေျမဟက္တာ ၂၄၀၀ ေက်ာ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္အထိ ၄၀၅ ဟက္တာ(ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္)ကို သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ သည္။

 စီမံကိန္း ၁၀၁ ဟက္တာ (၂၅၂ ဧကေက်ာ္)အက်ယ္အဝန္း ရွိေသာ ဇုန္ဘီစီမံကိန္းကို ၂၀၁၆ ႏွစ္အကုန္တြင္ စတင္ရန္ မူလက စီစဥ္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ေျမယာျပႆနာ ကို ေျပလည္ေအာင္ မညႇိႏႈိင္းပါက အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္ဟု ဆုိ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးစီး ပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ႏုိင္ငံတကာက သတ္မွတ္ထားသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ႏိုင္မႈ သံုးသပ္ေလ့ လာခ်က္မ်ား၊ လူမႈေရးထိခုိက္မႈ သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ ၿပီးမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထူးစီး ပြားေရးဇုန္သံုးခုကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ယခင္အစိုးရလက္ ထက္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ စီးပြားျဖစ္လည္ပတ္ေနၿပီး ထားဝယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ထား သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေဒါက္တာ စိုးဝင္းက ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီကို ဦး ေဆာင္သည္။ ေဒါက္တာဆက္ ေအာင္က သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ဆက္ယူၿပီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ထားဝယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

 အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေန ျခင္းေၾကာင့္ သီလဝါ၊ ထားဝယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီ မံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္မ်ားအေန ျဖင့္ ေစတနာေရွ႕ထားၿပီး ေပးဆပ္လိုမႈျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအထူးစီး ပြားေရးဇုန္ဗဟိုအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဗဟို အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily

Unicode Version

အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ရမည့်ကိစ္စများ မလုပ်မိခြင်း၊ အမုန်းမခံနိုင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု မရှိခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းများပြီးစီးအောင် မဆောင် ရွက်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ပြည်သူများနစ်နာမည်ကို စိုးရိမ်မိကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် မြန်မာအထူးစီး ပွားရေးဇုန် ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြောကြားသည်။

အထူးစီးပွားရေးဇုန်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် နိုင်ငံတ ကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ အောင်မြင်မှုဖြင့် နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှု နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် နိုင်ငံ တကာမှ ယုံကြည်မှု ရရှိရေးကို လည်း တည်ဆောက်ရမည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် က ပြောကြားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏  စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု စီး ပွားရေးပညာရှင် ဦးလှမောင်က ပြောသည်။ အာရှစီးပွားရေးကို ဦးဆောင်နေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ သည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ အကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဟု ဆိုသည်။

‘‘အထူးစီးပွားရေးဇုန်နဲ့ နိုင်ငံ့ စီးပွားရေးတွန်းတင်ဖို့က ကြိုဆိုပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းကို တိတိကျကျ ဖော် ဆောင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်’’ ဟု မြန် မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်လေးက ပြောသည်။

အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရင်း နှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်လိုသည့် နိုင်ငံတ ကာလုပ်ငန်းရှင်များသည် အခြေ ခံအဆောက်အအုံပိုင်းဖြစ်သော လမ်း၊ လျှပ်စစ်၊ ရေ၊ ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှု စသည်တို့ အဆင်သင့်ရှိနေရန် တောင်းဆိုထားကြောင်း၊ အခြေခံကောင်းများကို ဦးစွာ တည် ဆောက်အကောင်အထည်ဖော် ပေးရန် လိုအပ်ပြီး နိုင်ငံတကာအ ဆင့်နှင့်အညီ တည်ဆောက်ပေး နိုင်မှသာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ လာရောက်မည်ဖြစ် ကြောင်း ဒေါက်တာမောင်မောင် လေးက ပြောသည်။

၂၀၁၅ စက်တင်ဘာတွင် စတင်လည်ပတ်သော သီလဝါအ ထူးစီးပွားရေးဇုန် မြန်မာ-ဂျပန်သီ လဝါဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် မစ္စတာ တာကာရှီက ‘‘မြန်မာစီးပွားရေး တိုးတက်မှုအတွက် ရည်ရွယ်ထား ပါတယ်’’ဟု သီလဝါအထူးစီးပွား ရေးဇုန်အကောင်အထည်ဖော်ရ ခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းပြသည်။ဂျပန်နှင့် မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ ပူး ပေါင်းပြီး မြေဟက်တာ ၂၄၀၀ ကျော်တွင် အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်နေသည့် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် တစ်နှစ်ကျော် ကြာမြင့်ချိန်အထိ ၄၀၅ ဟက်တာ(ဧက ၁၀၀၀ ကျော်)ကို သာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင် သည်။

 စီမံကိန်း ၁၀၁ ဟက်တာ (၂၅၂ ဧကကျော်)အကျယ်အဝန်း ရှိသော ဇုန်ဘီစီမံကိန်းကို ၂၀၁၆ နှစ်အကုန်တွင် စတင်ရန် မူလက စီစဉ်သော်လည်း ဒေသခံများနှင့် အစိုးရအကြား မြေယာပြဿနာ ကို ပြေလည်အောင် မညှိနှိုင်းပါက အချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည်ဟု ဆို သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထူးစီး ပွားရေးဇုန်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ နိုင်ငံတကာက သတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်မှု သုံးသပ်လေ့ လာချက်များ၊ လူမှုရေးထိခိုက်မှု သုံးသပ်လေ့လာချက်များပြုလုပ် ပြီးမှသာ အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထူးစီး ပွားရေးဇုန်သုံးခုကို အကောင်အ ထည်ဖော်ရန် ယခင်အစိုးရလက် ထက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် စီးပွားဖြစ်လည်ပတ်နေပြီး ထားဝယ်နှင့် ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် များကိုလည်း ဆက်လက် အ ကောင်အထည်ဖော်ရန် စီစဉ်ထား သည်။

အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုကို အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်တွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပြီး ဒေါက်တာ စိုးဝင်းက ဥက္ကဋ္ဌအ ဖြစ် ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေး ဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီကို ဦး ဆောင်သည်။ ဒေါက်တာဆက် အောင်က သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ဆက်ယူပြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်က ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားသည်။

 အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ သည် နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေ ခြင်းကြောင့် သီလဝါ၊ ထားဝယ်၊ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီ မံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များအနေ ဖြင့် စေတနာရှေ့ထားပြီး ပေးဆပ်လိုမှုဖြင့် အစွမ်းကုန် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာအထူးစီး ပွားရေးဇုန်ဗဟိုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဗဟို အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြော ကြားခဲ့သည်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top