iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

 ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု က ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအား လံုးအတြက္ တန္းတူအခြင့္အ လမ္းအစီရင္ခံစာ၏ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈအဆင့္သတ္ မွတ္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အ ဆင့္တစ္ဆင့္ တက္လာေသာ္ လည္း ေအာက္ဆံုးႏိုင္ငံ ၂၀ စာရင္း၌ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈ (Doing Business) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၉၀ ၏ အဆင့္သတ္မွတ္ ခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆  က အဆင့္ (၁၇၁)သတ္မွတ္ခံရ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၇ အတြက္(၁၇၀)သတ္မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ကာ တစ္ဆင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္ခဲဆံုးဟုဆိုႏိုင္ ေသာ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ ႏိုင္ငံ ၂၀ တြင္ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း - အားလံုးအ တြက္ တန္းတူအခြင့္အလမ္း စာ တမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္တို ဘာ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟီလ္တန္ဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထက္တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံတို႔ ရပ္တည္ေနၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ကိိုင္ရခက္ခဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရ အလြယ္ကူဆံုး ႏိုင္ငံအဆင့္(၁)အျဖစ္နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံက သတ္မွတ္ခံရၿပီးဆိုမာလီယာႏိုင္ငံက ေအာက္ဆံုးအဆင့္ (၁၉၀) တြင္ ရပ္တည္ေနသည္။ ၎၏ေနာက္တြင္ စင္ကာပူက အဆင့္  ၂  ၊ ေဟာင္ေကာင္က  အဆင့္၃၊ တ႐ုတ္က အဆင့္ ၄ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားက အဆင့္ ၅ တို႔ျဖစ္သည္။

အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္နံပါတ္စဥ္ ေသးသည္ႏွင့္အမွ် စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီး နံပါတ္စဥ္ ႀကီးလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရ ခက္ခဲေလဟု သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘သူတို႔ အဓိက အကဲျဖတ္ တာက အခ်က္ႀကီးသံုးခ်က္ပါ။ အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံၿပီး လုပ္ကိုင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက အဆင့္ေတြဘယ္ ႏွဆင့္ေလာက္ မ်ားေနလဲ၊ အ ခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာလဲ၊ ဘယ္ ေလာက္ ေငြကုန္ေၾကးက်ရွိလဲ ေပါ့။ ဒီသံုးခ်က္ကို အေျခခံတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ကုမၸ ဏီမွတ္ပံုတင္ေၾကး ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ ရန္ လြယ္ကူလာျခင္္း၊ ကုမၸဏီ တစ္ခု မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ေထာက္ ခံစာႏွင့္ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ေသခံ လက္မွတ္တင္ျပရမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ေႂကြးၿမီဆိိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာနတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း၊ ေႂကြးၿမီဆိုင္ ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ တိုးတက္ျခင္းတို႔ ရွိလာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း က်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ ေရးတြင္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမ်ားၿပီး အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးမႈ အခက္အခဲ မ်ားရွိေနသျဖင့္ ကုန္သည္မ်ား အ ခက္ႀကံဳေနရသည္ဟု အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာလို႔ျမင္ တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဥပေဒေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး ဌာနကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကား ခ်က္ေတြေၾကာင့္မို႔လို႔ အဆင္း မ်ားတယ္။ ေငြေတြကုန္တာလည္း ရွိတယ္။ ဒါေတြက ၀န္ႀကီးဌာနအ ေနနဲ႔ သံုးသပ္ၿပီးျပင္ဖို႔လိုတယ္’’ ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အင္အား ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ တိုးတက္ေနတဲ့ ႏႈန္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ အကူ အညီျဖစ္ေစတဲ့ စီးပြားေရးရပ္၀န္း တစ္ခု ဖန္တီးရာမွာ မွန္မွန္ေလး တိုးတက္ေနပါတယ္’’ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္ မန္ေန ဂ်ာ အဗၺဒူလာေရဆက္(Abdoulaye Seck) က ဆိုသည္။

‘‘စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ပုဂၢလိ ကက႑ကို ရွင္သန္တက္ႂကြေန ေစၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ပိုမိုရလာကာ ၀င္ေငြလည္း ပိုမိုေကာင္းလာေစ ပါလိမ့္မယ္’’ ဟု၎ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးဆိုင္ ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ျပည္သူ အမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္း ပိုမိုရရွိကာ၀င္ေငြလည္း တိုး တက္လာမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ ကမၻာ့ဘဏ္၏မန္ေနဂ်ာအဗၺဒူ လာေရဆက္က ေျပာၾကားသည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily

Unicode Version

 ကမ္ဘာ့ဘဏ်အုပ်စု က ထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၇ စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းအား လုံးအတွက် တန်းတူအခွင့်အ လမ်းအစီရင်ခံစာ၏ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ရ လွယ်ကူမှုအဆင့်သတ် မှတ်ချက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံက အ ဆင့်တစ်ဆင့် တက်လာသော် လည်း အောက်ဆုံးနိုင်ငံ ၂၀ စာရင်း၌ ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူမှု (Doing Business) နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ ပေါင်း ၁၉၀ ၏ အဆင့်သတ်မှတ် ချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆  က အဆင့် (၁၇၁)သတ်မှတ်ခံရ သော မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၇ အတွက်(၁၇၀)သတ်မှတ်ခံရခြင်း ဖြစ်ကာ တစ်ဆင့်တက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ရန် အခက်ခဲဆုံးဟုဆိုနိုင် သော အောက်ဆုံးအဆင့် နိုင်ငံ ၂၀ တွင် ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။

၂၀၁၇ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း - အားလုံးအ တွက် တန်းတူအခွင့်အလမ်း စာ တမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်တို ဘာ ၂၆ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ ဟီလ်တန်ဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထက်တွင် နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် ဆူဒန်နိုင်ငံတို့ ရပ်တည်နေပြီး စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရခက်ခဲသော နိုင်ငံများ၌ စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရ အလွယ်ကူဆုံး နိုင်ငံအဆင့်(၁)အဖြစ်နယူးဇီလန်နိုင်ငံက သတ်မှတ်ခံရပြီးဆိုမာလီယာနိုင်ငံက အောက်ဆုံးအဆင့် (၁၉၀) တွင် ရပ်တည်နေသည်။ ၎င်း၏နောက်တွင် စင်ကာပူက အဆင့်  ၂  ၊ ဟောင်ကောင်က  အဆင့်၃၊ တရုတ်က အဆင့် ၄ နှင့် တောင်ကိုရီးယားက အဆင့် ၅ တို့ဖြစ်သည်။

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင်နံပါတ်စဉ် သေးသည်နှင့်အမျှ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရ ပိုမိုလွယ်ကူပြီး နံပါတ်စဉ် ကြီးလျှင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရ ခက်ခဲလေဟု သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

‘‘သူတို့ အဓိက အကဲဖြတ် တာက အချက်ကြီးသုံးချက်ပါ။ အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံပြီး လုပ်ကိုင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက အဆင့်တွေဘယ် နှဆင့်လောက် များနေလဲ၊ အ ချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲ၊ ဘယ် လောက် ငွေကုန်ကြေးကျရှိလဲ ပေါ့။ ဒီသုံးချက်ကို အခြေခံတာ ဖြစ်ပါတယ်’’ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အတွင်းရေး မှူး ဦးအောင်နိုင်ဦးကပြောသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကုမ္ပ ဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး လျှော့ချခြင်း ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင် ရန် လွယ်ကူလာခြင်း၊ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု မှတ်ပုံတင်ရာတွင်ထောက် ခံစာနှင့် ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ်တင်ပြရမှု သတ်မှတ်ချက် ဖယ်ရှားခြင်း၊ ကြွေးမြီဆိုင်ရာ အချက်အလက် ဗဟိုဌာနတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်း၊ ကြွေးမြီဆိုင် ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ် တိုးတက်ခြင်းတို့ ရှိလာကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထား သည်။ သို့သော် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ကျပ်တည်းမှုကြောင့် ကုန်သွယ် ရေးတွင် ကုန်ကျစရိတ်ပိုများပြီး အချိန်နှောင့်နှေးမှု အခက်အခဲ များရှိနေသဖြင့် ကုန်သည်များ အ ခက်ကြုံနေရသည်ဟု အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။

‘‘တချို့ ကိစ္စတွေကတော့ ဥပဒေကြောင့် ဖြစ်နေတာလို့မြင် တယ်။ တချို့က ဥပဒေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြား ချက်တွေကြောင့်မို့လို့ အဆင်း များတယ်။ ငွေတွေကုန်တာလည်း ရှိတယ်။ ဒါတွေက ဝန်ကြီးဌာနအ နေနဲ့ သုံးသပ်ပြီးပြင်ဖို့လိုတယ်’’ ဟု ဦးအောင်နိုင်ဦးက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။

‘‘မြန်မာနိုင်ငံဟာ အင်အား ကောင်းကောင်းနဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် အကူ အညီဖြစ်စေတဲ့ စီးပွားရေးရပ်ဝန်း တစ်ခု ဖန်တီးရာမှာ မှန်မှန်လေး တိုးတက်နေပါတယ်’’ဟု မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ဘဏ် မန်နေ ဂျာ အဗ္ဗဒူလာရေဆက်(Abdoulaye Seck) က ဆိုသည်။

‘‘စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရဲ့ပုဂ္ဂလိ ကကဏ္ဍကို ရှင်သန်တက်ကြွနေ စေပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်တွေ ပိုမိုရလာကာ ဝင်ငွေလည်း ပိုမိုကောင်းလာစေ ပါလိမ့်မယ်’’ ဟု၎င်းကပြောကြားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင် ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆက် လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးပြီး ပြည်သူ အများ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အ လမ်း ပိုမိုရရှိကာဝင်ငွေလည်း တိုး တက်လာမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင် ရာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏မန်နေဂျာအဗ္ဗဒူ လာရေဆက်က ပြောကြားသည်။


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top