iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

၁။ သမဇၨဒါန- ကေခ်အလွဴ ( အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲ )
၂။ မဇၨဒါန- ေသရည္ေသရက္အလွဴ
၃။ ဣတၳိဒါန- မိန္းမအလွဴ
၄။ ဥသဘဒါန- ႏြားလား၊ ျမင္းလား အလွဴ
၅။ စိတၱကမၼဒါန- ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴ
၆။ သတၳဒါန- လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ
၇။ ၀ိသဒါန- အဆိပ္အလွဴ
၈။ သခၤလိကဒါန- လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ
၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန- ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴ
၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ သမဇၨဒါနလုိ႔ေခၚတဲ့ ကေခ်အလွဴ (အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲအလွဴ)ကေတာ့ ယခုေခတ္ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ ပြဲေတြမွာ မ်ားစြာမွေတြ႕ရပါတယ္။ ဆုိင္းဝိုင္းေတြ ဇာတ္ပြဲေတြထည့္သြင္းျပီး က်င္းပၾကပါတယ္။ ရင္ႏွီးသူအခ်င္းခ်င္းလည္း “သူငယ္ခ်င္း’’ မင္းရဲ့ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ ပြဲမွာ ငါလည္း ကုသိုလ္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ဇာတ္ပြဲေလး ဆုိင္းေလးေတာ့ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းပါရေစဆုိျပီး” အျပစ္ကင္းတဲ့အလွဴဟု ထင္မွတ္ျပီး အျပစ္မကင္းေသာ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္ေသာ မေကာင္းေသာ အလွဴကုိေပးလွဴတတ္ၾကပါတယ္။
အဲဒီအလွဴဒါနသည္ ကုသုိလ္မရသည့္အျပင္ အပါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္ပါေသာေၾကာင့္ အားလုံးေသာ ဒကာ ဒကာမ မ်ား ထုိထုိေသာ အလွဴကုိမေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတယ္။

၂။ ေသရည္ေသရည္ (ဘီယာ ထန္းရည္ ေဆးေျခာက္)လုိ႔ေခၚတဲ့ မဇၨဒါနပါ။ အဲဒီအလွဴကုိလည္း ယခုေခတ္မွာ အမ်ားၾကီးေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ မိမိရဲ့ေမြးေန႔မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္အဆင္ေျပလုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ မ်ားကုိ ဖိတ္ျပီး ေသရည္ ေသရက္ ဘီယာစသည့္ျဖင့္ ေပါ့ေလ၊ ျပဳလုပ္ေကာင္း လွဴဒါန္းေကာင္း အျပစ္ကင္းသည္ဟုထင္မွတ္ျပီး ဒါနျပဳ ေကၽြးေမြးတဲ့အလွဴဒါနကုိေျပာလုိတာပါ။
တကယ္ေတာ့ အဲဒီဒါနဟာလည္း အျပစ္မကင္းတဲ့ဒါန၊ ကုသုိလ္မရတဲ့ ဒါန၊ အကုသုိလ္ျဖစ္တဲ့ဒါန၊ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ဒါနပါ။ ဒါေၾကာင့္ထုိထုိေသာဒါနကုိလည္း အားလုံးေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားမေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတယ္။

၃။ ဣတၳိဒါန ဆုိတာ မရုိေသစကား ယခုေခတ္အတုိင္းတာနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မိမိ၏ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ညီအစ္ကုိမ်ား ကာမဂုဏ္ေပ်ာ္ပါးေစဖုိ႔အတြက္ မိမိက အခေၾကးေငြအကုန္က်ခံျပီး ငွားရမ္းေပးတဲ့ ျပည့္တန္ဆာအလွဴဒါနကုိေျပာလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခေၾကးေငြအကုန္က်ခံျပီးလုပ္လုိက္တဲ့ အလွဴဟာလည္း အျပစ္မကင္း ကုသုိလ္မရ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ဒါနျဖစ္လုိ႔ ထုိထုိေသာ အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိ မေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတယ္။

၄။ နံပါတ္(၄)ကေတာ့ ႏြားတုိ႔မွာ ဦးေဆာင္ႏြားလား ..ျမင္းတုိ႔မွာလည္း ဦးေဆာင္ျမင္းလားတုိ႔ကုိ ေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါနပါ။ ယခုေခတ္မွာအနည္းငယ္ရွားပါးပါတယ္။

၅။ စိတၱကမၼဒါန-ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴဆုိတာက မိမိမိတ္ေဆြ အေပါင္းသင္းနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ကာမဂုဏ္စိတ္ ကာမရာဂစိတ္ေတြျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပုံမ်ား၊ ျပကၡဒိန္မ်ား၊ ပန္းခ်ီရုပ္မ်ားကုိေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါနကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထုိထုိအလွဴသည္လည္း အျပစ္မကင္းေသာ ကုသုိလ္မရေသာ အပါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္ေသာ အလွဴဒါနျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိအလွဴဒါနကုိလည္း မေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတယ္။

၆။ သတၳဒါန-လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ ဆုိတာက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ၊ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ ေသေစနုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားကုိ အခမဲ့ လုပ္ေပးျခင္း ေပးလွဴျခင္း အလွဴဒါနကုိေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ၀ိသဒါန- အဆိပ္အလွဴ ဆုိတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိေသေစလုိေသာေစတနာျဖင့္ ေသေစနုိင္ေသာ အဆိပ္ ေဆးမ်ားကုိေပးလွဴတဲ့ဒါနကုိေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၈။ သခၤလိကဒါန- လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ ဆုိတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖုိ႔၊ ဒုကၡျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ဆင္းရဲေစဖုိ႔အတြက္ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန- ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴဆုိတာက သူတစ္ပါးအား အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ၾကက္ ဝက္ မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္သတ္ျပီးေတာ့ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးအားသတ္ေစ၍ျဖစ္ေစ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အလုိ႔ငွာ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴဆုိတာက ေရာင္းတဲ့(အေလး)တစ္မ်ဳိး၊ ဝယ္တဲ့(အေလး)ကတစ္မ်ဳိး၊ (ခ်ိန္ခြင္နဲ႔ေစ်းေရာင္းသူ)၊ ထုိ႔အျပင္ ေရာင္းတဲ့(ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး၊ ဝယ္တဲ့(ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး(ဆန္ေရာင္းသူမ်ား) ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ အေလးခ်ိန္ခြင္ ျပည္ေတာင္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေပးလွဴျခင္း စတဲ့အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိဆုိလုိပါတယ္။

ယခုေဖာ္ျပျပီးတဲ့ မေပးလွဴေကာင္းေသာ အျပစ္မကင္းေသာ အပါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္ေသာ အလွဴဒါနမ်ားကုိ အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ရေသာအလွဴဒါနဟုထင္မွတ္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့မိရင္လည္း ေနာင္တေတြ စိတ္မခ်မ္းသာမွဳေတြ မျဖစ္ၾကပဲ ေနာင္တစ္ၾကိမ္မေပးလွဴမိေအာင္ မျပဳလုပ္မိေအာင္ ဆင္ျခင္ၾကေစဖုိ႔ အထူးသတိေပးလုိပါတယ္။

ထုိထုိသုိ႔ေသာ အလွဴမ်ားက ကုသုိလ္မရသည့္အျပင္ အပါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္တာေၾကာင့္ အားလုံးေသာ ဒကာ ဒကာမ မ်ား အထူးေရွာင္ၾကဥ္ျပီး အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ျဖစ္ေသာ ဒါနေကာင္းမွဳ မ်ားစြာကုိ အားထုတ္ၾကျပီး သီလ ဘာဝနာ ဝိပႆနာမ်ားကုိပါ အခ်ိန္ရသေလာက္ေစာင့္ထိန္း ပြားမ်ားနုိင္ျပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ အသက္ထက္ဆုံး သာသနာျပဳနုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ပါေစလို႔ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။

အရွင္ဝိမလဝံသ (နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:သုတကမၻာ

#Unicode Version
၁။ သမဇ္ဇဒါန- ကချေအလှူ ( အငြိမ့်ဇာတ်ပွဲ )
၂။ မဇ္ဇဒါန- သေရည်သေရက်အလှူ
၃။ ဣတ္ထိဒါန- မိန်းမအလှူ
၄။ ဥသဘဒါန- နွားလား၊ မြင်းလား အလှူ
၅။ စိတ္တကမ္မဒါန- ကာမဂုဏ်ကို နိုးကြွစေသော ပန်ချီဆေးရေး အလှူ
၆။ သတ္ထဒါန- လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက် အလှူ
၇။ ဝိသဒါန- အဆိပ်အလှူ
၈။ သင်္ခလိကဒါန- လက်ထိတ် သံခြေချင်း နှောင်ကြိုးအလှူ
၉။ ကုက္ကုရ သူကရ ဒါန- ကြက် ဝက် သားကောင်အလှူ
၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ချိန်စဉ်းလဲ၊ တင်းစဉ်းလဲ အလှူတို့ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ သမဇ္ဇဒါနလို့ခေါ်တဲ့ ကချေအလှူ (အငြိမ့်ဇာတ်ပွဲအလှူ)ကတော့ ယခုခေတ် ရှင်ပြု ရဟန်းခံ ပွဲတွေမှာ များစွာမှတွေ့ရပါတယ်။ ဆိုင်းဝိုင်းတွေ ဇာတ်ပွဲတွေထည့်သွင်းပြီး ကျင်းပကြပါတယ်။ ရင်နှီးသူအချင်းချင်းလည်း “သူငယ်ချင်း’’ မင်းရဲ့ ရှင်ပြု ရဟန်းခံ ပွဲမှာ ငါလည်း ကုသိုလ်ဖြစ်စေဖို့ ဇာတ်ပွဲလေး ဆိုင်းလေးတော့ထည့်ဝင်လှူဒါန်းပါရစေဆိုပြီး” အပြစ်ကင်းတဲ့အလှူဟု ထင်မှတ်ပြီး အပြစ်မကင်းသော အပ္ပါယ်လေးပါးရောက်စေတတ်သော မကောင်းသော အလှူကိုပေးလှူတတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီအလှူဒါနသည် ကုသိုလ်မရသည့်အပြင် အပါယ်လေးပါးကိုရောက်စေတတ်ပါသောကြောင့် အားလုံးသော ဒကာ ဒကာမ များ ထိုထိုသော အလှူကိုမပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။

၂။ သေရည်သေရည် (ဘီယာ ထန်းရည် ဆေးခြောက်)လို့ခေါ်တဲ့ မဇ္ဇဒါနပါ။ အဲဒီအလှူကိုလည်း ယခုခေတ်မှာ အများကြီးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာသော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေလို့ သော်လည်းကောင်း သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ များကို ဖိတ်ပြီး သေရည် သေရက် ဘီယာစသည့်ဖြင့် ပေါ့လေ၊ ပြုလုပ်ကောင်း လှူဒါန်းကောင်း အပြစ်ကင်းသည်ဟုထင်မှတ်ပြီး ဒါနပြု ကျွေးမွေးတဲ့အလှူဒါနကိုပြောလိုတာပါ။
တကယ်တော့ အဲဒီဒါနဟာလည်း အပြစ်မကင်းတဲ့ဒါန၊ ကုသိုလ်မရတဲ့ ဒါန၊ အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဒါန၊ အပ္ပါယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒါနပါ။ ဒါကြောင့်ထိုထိုသောဒါနကိုလည်း အားလုံးသော ဒကာ ဒကာမများမပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။

၃။ ဣတ္ထိဒါန ဆိုတာ မရိုသေစကား ယခုခေတ်အတိုင်းတာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် မိမိ၏ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကိုများ ကာမဂုဏ်ပျော်ပါးစေဖို့အတွက် မိမိက အခကြေးငွေအကုန်ကျခံပြီး ငှားရမ်းပေးတဲ့ ပြည့်တန်ဆာအလှူဒါနကိုပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အခကြေးငွေအကုန်ကျခံပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ အလှူဟာလည်း အပြစ်မကင်း ကုသိုလ်မရ အပ္ပါယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒါနဖြစ်လို့ ထိုထိုသော အလှူဒါနမျိုးကို မပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။

၄။ နံပါတ်(၄)ကတော့ နွားတို့မှာ ဦးဆောင်နွားလား ..မြင်းတို့မှာလည်း ဦးဆောင်မြင်းလားတို့ကို ပေးလှူတဲ့အလှူဒါနပါ။ ယခုခေတ်မှာအနည်းငယ်ရှားပါးပါတယ်။

၅။ စိတ္တကမ္မဒါန-ကာမဂုဏ်ကို နိုးကြွစေသော ပန်ချီဆေးရေး အလှူဆိုတာက မိမိမိတ်ဆွေ အပေါင်းသင်းနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ ကာမဂုဏ်စိတ် ကာမရာဂစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်သော အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံများ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ ပန်းချီရုပ်များကိုပေးလှူတဲ့အလှူဒါနကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုထိုအလှူသည်လည်း အပြစ်မကင်းသော ကုသိုလ်မရသော အပါယ်လေးပါးရောက်စေတတ်သော အလှူဒါနဖြစ်သည့်အတွက် ထိုအလှူဒါနကိုလည်း မပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။

၆။ သတ္ထဒါန-လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက် အလှူ ဆိုတာက လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် အုပ်စုတစ်စု ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ၊ သတ်ဖြတ်ဖို့အတွက် သေစေနိုင်သော လက်နက်များကို အခမဲ့ လုပ်ပေးခြင်း ပေးလှူခြင်း အလှူဒါနကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

၇။ ဝိသဒါန- အဆိပ်အလှူ ဆိုတာက တစ်ဦးတစ်ယောက် ကိုသေစေလိုသောစေတနာဖြင့် သေစေနိုင်သော အဆိပ် ဆေးများကိုပေးလှူတဲ့ဒါနကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

၈။ သင်္ခလိကဒါန- လက်ထိတ် သံခြေချင်း နှောင်ကြိုးအလှူ ဆိုတာက တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုချုပ်နှောင်ဖို့၊ ဒုက္ခဖြစ်စေဖို့၊ ဆင်းရဲစေဖို့အတွက် လှူဒါန်းတဲ့အလှူဒါနကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

၉။ ကုက္ကုရ သူကရ ဒါန- ကြက် ဝက် သားကောင်အလှူဆိုတာက သူတစ်ပါးအား အသက်ရှင်လျက်ရှိသော ကြက် ဝက် များကို ကိုယ်တိုင်သတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးအားသတ်စေ၍ဖြစ်စေ ချက်ပြုတ်စားသောက်ရန်အလို့ငှာ လှူဒါန်းတဲ့အလှူဒါနမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ချိန်စဉ်းလဲ၊ တင်းစဉ်းလဲ အလှူဆိုတာက ရောင်းတဲ့(အလေး)တစ်မျိုး၊ ဝယ်တဲ့(အလေး)ကတစ်မျိုး၊ (ချိန်ခွင်နဲ့ဈေးရောင်းသူ)၊ ထို့အပြင် ရောင်းတဲ့(ပြည်တောင်း)ကတစ်မျိုး၊ ဝယ်တဲ့(ပြည်တောင်း)ကတစ်မျိုး(ဆန်ရောင်းသူများ) ဖြစ်စေဖို့အတွက် အလေးချိန်ခွင် ပြည်တောင်းများကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ပေးလှူခြင်း စတဲ့အလှူဒါနမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။

ယခုဖော်ပြပြီးတဲ့ မပေးလှူကောင်းသော အပြစ်မကင်းသော အပါယ်လေးပါးကိုရောက်စေတတ်သော အလှူဒါနများကို အပြစ်ကင်းသော ကုသိုလ်ရသောအလှူဒါနဟုထင်မှတ်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့မိရင်လည်း နောင်တတွေ စိတ်မချမ်းသာမှုတွေ မဖြစ်ကြပဲ နောင်တစ်ကြိမ်မပေးလှူမိအောင် မပြုလုပ်မိအောင် ဆင်ခြင်ကြစေဖို့ အထူးသတိပေးလိုပါတယ်။

ထိုထိုသို့သော အလှူများက ကုသိုလ်မရသည့်အပြင် အပါယ်လေးပါးကိုရောက်စေတတ်တာကြောင့် အားလုံးသော ဒကာ ဒကာမ များ အထူးရှောင်ကြဉ်ပြီး အပြစ်ကင်းသော ကုသိုလ်ဖြစ်သော ဒါနကောင်းမှု များစွာကို အားထုတ်ကြပြီး သီလ ဘာဝနာ ဝိပဿနာများကိုပါ အချိန်ရသလောက်စောင့်ထိန်း ပွားများနိုင်ပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် အသက်ထက်ဆုံး သာသနာပြုနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။


အရှင်ဝိမလဝံသ (နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်)


ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:သုတကမ္ဘာ
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top