ျမန္မာျပည္၏ပထမဆံုး ရဟတ္ယာဥ္ကြင္းပါဝင္ျပီး ရာသက္ပန္ေျမပိုင္မည့္ Kabaraye Executive Residence ကြန္ဒိုအေရာင္းျပပြဲ
×

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အ မ်ိဳးသားအေရးေပၚ အက္ဥပေဒ သက္တမ္းတုိးမႈ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း အမိန္႔ႏွင့္ သမၼတ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိိုင္ရာ အမိန္႔ကို ဖ်က္သိမ္း ေၾကာင္္းတို႔ကို သမၼတအိုဘားမား ႏွင့္ ကြန္ဂရက္က ေၾကညာသည့္ အခါမွသာ တရား၀င္အသက္၀င္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္သည္။

ျမန္မာအေပၚတြင္ ဥပေဒငါး ခု၊ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ ေျခာက္ခုတို႔ျဖင့္ ပိတ္ဆို႔အေရး ယူထားသည္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္သကဲ့သိုု႔ ျမန္မာအေန ျဖင့္လည္း စီးပြားေရးမူ၀ါဒအသစ္ မ်ား  ခ်မွတ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖယ္ရွားမည့္ အေရးယူပိတ္္ဆို႔မႈမ်ား

ျမန္မာအေပၚ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ပိတ္ဆို႔အေရး ယူမႈမ်ား အေျခခံထားေသာExe-cutive Order ကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတအိုဘားမားက ေၾကညာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၇ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘီလ္ကလင္တန္လက္ထက္က ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားအေရး ေပၚအက္ဥပေဒ သက္တမ္းတိုးမႈ ႐ုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ အထူးကင္းလြတ္ခြင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ သမၼတအိုဘားမားက ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားအေရးေပၚ အက္ ဥပေဒသက္တမ္းတိုးမႈ ႐ုပ္သိမ္း ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ် မွတ္ထားေသာ အေရးယူပိတ္ဆို႔ မႈအစီအစဥ္ႏွင့္အညီ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႏိုုင္ငံ ရပ္ျခားပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ံုး (OFAC)က ခ်မွတ္ထားသည့္အထူး ပစ္မွတ္ထားအေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ တစ္သီး ပုဂၢလလူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္း (SDN List) ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းအပါအ၀င္ OFAC က ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားလံုး ပ်က္ ျပယ္ကာ အသက္၀င္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

၁၉၈၈ ရွစ္ေလးလံုးအေရး ေတာ္ပံုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ၁၉၈၉ ကစ၍ ကန္သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ့ဘုရွ္က ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေသာ ကုန္ သြယ္ေရးအထူးခံစားခြင့္ (GSP) ကို ျမန္မာႏိိုင္ငံသို႔ အိုဘားမားက ျပန္ လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကုန္သြယ္ေရး အထူးအခြင့္ အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာက တင္ပို႔ ေသာ ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ အ ေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ ရရွိေစမည္ျဖစ္ သည္။ ကုန္သြယ္ေရးအထူးကင္း လြတ္ခြင့္သည္ ၂၀၁၆ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ စတင္အသက္၀င္ မည္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ရွိမည့္ အေရးယူမႈမ်ား

အမ်ိဳးသားအေရးေပၚ အက္ ဥပေဒသက္တမ္းတိုးမႈ ႐ုပ္သိမ္း၍ SDN စာရင္း၀င္မ်ားကို စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ သီးပုဂၢလမ်ားကမူ SDN စာရင္း တြင္ OFAC ၏ အျခားလုပ္ကိုင္ခြင့္ မ်ားအရ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဦး မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအေပၚ အေရးယူပိတ္ ဆုိ႔မႈဥပေဒသည္ JADE Act တြင္ ပါရွိေသာ အေမရိကန္ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိဦးမည္ျဖစ္ သည္။ ယင္းပိတ္ပင္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ေထာက္ခံအားေပး ေနသူမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ ကုိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ အ တိုင္းအတာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအ ပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ႏုိင္ငံျခား ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ ကန္႔ သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ား ဆက္ လက္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီက်န္ရွိတဲ့ ကန္႔သတ္တား ျမစ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ျပင္ဆင္ ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစား တဲ့အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ ကြန္ဂ ရက္ႏွင့္ အနီးကပ္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး မႈေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လုပ္ သြားပါမယ္’’ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆာင္ရြက္မည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား

ေငြေၾကးအစုစု အာမခံအစီ အစဥ္သစ္ DCA ကို ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတကာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (USAID) သည္ အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း အဖဲြ႕အစည္းငါးခုႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္က လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရး၊ ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ ထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေရး စသည့္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ ေခ်းရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိ သည္။ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရး က႑ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာေဆာင္ရြက္ ျခင္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းျမင့္ေသာ အျပန္ အလွန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သေဘာတူ ညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလယ္တန္း ႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ အဂၤလိပ္စာဆရာ၊ ဆရာမ၁,၅၀၀ အား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမည့္ အျပင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားကိုပါ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔သင္ ၾကားေပးမည့္ Peace Corps' ၏ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုးေရာက္ရွိလာမည္ဟု ဆို သည္။

‘‘U.S.-Myanmar Par-tnership အစီအစဥ္​ စၿပီး​ေဆာင္္ရြက္​ပါမယ္။ ႏွစ္​ႏိုင္​ငံ ႏုိင္​ငံျခား​ေရးဝန္​ႀကီးဌာန​ေတြအၾကား ႏွစ္​စဥ္​ အစည္​းအေဝး​ေတြ လုပ္​ပါမယ္​။ ႏွစ္​ႏိုင္​ငံအၾကား ဘက္​စုံပူး​ေပါင္​း​ေဆာင္​ရြက္မႈေတြ ျမႇင့္ တင္​သြားမွာ ျဖစ္​ပါတယ္​။ (ဗီ ယက္​နမ္​ ျပဳျပင္​​ေျပာင္​းလဲေရး ကာလမွာ U.S.-Vietnam Partnership ထားရွိ​ေဆာင္​ရြက္​ခဲ့တဲ့ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္​ပါတယ္​) ပူးေပါင္း မယ္​့ နယ္​ပယ္​​ေတြက​ေတာ့ ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ သံတမန္ေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ သိပံၸႏွင့္ နည္း ပညာ၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင္​့ က်န္း မာေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင္​့ လုံၿခံဳ ေရး၊ လူမႈဘဝလုံၿခံဳ​ေရးႏွင့္တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးကလည္း ထုတ္ျပန္သည္။

အေမရိကန္၌ ျမန္မာလူငယ္ မ်ား ပိုမိုပညာသင္ယူႏိုင္ရန္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအစီ အစဥ္အတြက္ရန္ပံုေငြ ၅၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း ထပ္မံပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္တက္ေရာက္မည့္သူ မ်ားအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ ဒရယ္၀ါဒပံုစံကို အဓိက ေလ့လာ ႏိုင္မည့္ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အျမင့္ဆံုး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ ရာ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္သစ္ တစ္ခုကို စတင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး က႑ ပူးေပါင္းျခင္း၊ အေျခခံ အ လုပ္သမား အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ ျခင္းစသည္တို႔ပါ၀င္သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily

Unicode Version

မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အ မျိုးသားအရေးပေါ် အက်ဥပဒေ သက်တမ်းတိုးမှု ရုပ်သိမ်းကြောင်း အမိန့်နှင့် သမ္မတ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမိန့်ကို ဖျက်သိမ်း ကြောင်းတို့ကို သမ္မတအိုဘားမား နှင့် ကွန်ဂရက်က ကြေညာသည့် အခါမှသာ တရားဝင်အသက်ဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ် ပြန်သည်။

မြန်မာအပေါ်တွင် ဥပဒေငါး ခု၊ သမ္မတအုပ်ချုပ်ရေး အမိန့် ခြောက်ခုတို့ဖြင့် ပိတ်ဆို့အရေး ယူထားသည်များကို ဖယ်ရှားရန် အမေရိကန်အနေဖြင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရ မည်ဖြစ်သကဲ့သိုု့ မြန်မာအနေ ဖြင့်လည်း စီးပွားရေးမူဝါဒအသစ် များ  ချမှတ်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း နှစ်နိုင်ငံအစိုးရ ထုတ်ပြန် ချက်များက ဖော်ပြထားသည်။

ဖယ်ရှားမည့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများ

မြန်မာအပေါ် စီးပွားရေးနှင့် ငွေရေးကြေးရေး ပိတ်ဆို့အရေး ယူမှုများ အခြေခံထားသောExe-cutive Order ကို ဖယ်ရှားပေးရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတအိုဘားမားက ကြေညာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစစ်အစိုးရလက်ထက် ၁၉၉၇ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန်လက်ထက်က ချမှတ်ခဲ့သော အမျိုးသားအရေး ပေါ်အက်ဥပဒေ သက်တမ်းတိုးမှု ရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှု အထူးကင်းလွတ်ခွင့် ပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် သမ္မတအိုဘားမားက ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။

အမျိုးသားအရေးပေါ် အက် ဥပဒေသက်တမ်းတိုးမှု ရုပ်သိမ်း ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချ မှတ်ထားသော အရေးယူပိတ်ဆို့ မှုအစီအစဉ်နှင့်အညီ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုုင်ငံ ရပ်ခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC)က ချမှတ်ထားသည့်အထူး ပစ်မှတ်ထားအရေးယူပိတ်ဆို့မှု အောက်တွင် ရှိနေသော တစ်သီး ပုဂ္ဂလလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများစာရင်း (SDN List) ကို ပယ်ဖျက်ခြင်းအပါအဝင် OFAC က ချမှတ်ထားခဲ့သော ကန့်သတ်ချက်များအားလုံး ပျက် ပြယ်ကာ အသက်ဝင်တော့မည် မဟုတ်ပေ။

၁၉၈၈ ရှစ်လေးလုံးအရေး တော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၁၉၈၉ ကစ၍ ကန်သမ္မတဟောင်း ဂျော့ဘုရှ်က ရုပ်သိမ်းခဲ့သော ကုန် သွယ်ရေးအထူးခံစားခွင့် (GSP) ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ အိုဘားမားက ပြန် လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကုန်သွယ်ရေး အထူးအခွင့် အရေးကြောင့် မြန်မာက တင်ပို့ သော ပို့ကုန်များအတွက် အ ကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် လျှော့ပေါ့ခွင့် ရရှိစေမည်ဖြစ် သည်။ ကုန်သွယ်ရေးအထူးကင်း လွတ်ခွင့်သည် ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် စတင်အသက်ဝင် မည်ဖြစ်သည်။

ဆက်လက်ရှိမည့် အရေးယူမှုများ

အမျိုးသားအရေးပေါ် အက် ဥပဒေသက်တမ်းတိုးမှု ရုပ်သိမ်း၍ SDN စာရင်းဝင်များကို စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း အချို့သော မြန်မာနိုင်ငံသားတစ် သီးပုဂ္ဂလများကမူ SDN စာရင်း တွင် OFAC ၏ အခြားလုပ်ကိုင်ခွင့် များအရ ဆက်လက်ကျန်ရှိနေဦး မည်ဖြစ်သည်။

မြန်မာအပေါ် အရေးယူပိတ် ဆို့မှုဥပဒေသည် JADE Act တွင် ပါရှိသော အမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများကို ဆက်လက်ထားရှိဦးမည်ဖြစ် သည်။ ယင်းပိတ်ပင်မှုများသည် မြန်မာ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် များနှင့် တပ်မတော်ကို နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွားရေး ထောက်ခံအားပေး နေသူများအပေါ် ချမှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တပ်မတော် ကို ကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ အ တိုင်းအတာ ကန့်သတ်ချက်များအ ပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံခြား ကူညီထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ကန့် သတ်တားမြစ်ချက်များ ဆက် လက်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။

‘‘ဒီကျန်ရှိတဲ့ ကန့်သတ်တား မြစ်ချက်တွေကို အကောင်အ ထည်ဖော်ပြီး နောက်ထပ်ပြင်ဆင် ညှိနှိုင်းမှုတွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစား တဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန် ကွန်ဂ ရက်နှင့် အနီးကပ်စေ့စပ်ဆွေးနွေး မှုတွေ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လုပ် သွားပါမယ်’’ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန် ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။

ဆောင်ရွက်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

ငွေကြေးအစုစု အာမခံအစီ အစဉ်သစ် DCA ကို ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော်ဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကို မြန်မာ နိုင်ငံရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) သည် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းငါးခုနှင့် ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းအစီအစဉ်က လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် အခြားသော ထုတ်လုပ်ပြီး ကုန် ပစ္စည်းများအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးရေး စသည့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ထုတ် ချေးရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆို သည်။နှစ်နိုင်ငံအကြား စီးပွားရေး ကဏ္ဍ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဆောင်ရွက် ခြင်း စံချိန်စံညွှန်းမြင့်သော အပြန် အလှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူ ညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် အစီအစဉ်ရှိသည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလယ်တန်း နှင့်အထက်တန်းကျောင်းများ၌ အင်္ဂလိပ်စာဆရာ၊ ဆရာမ၁,၅၀၀ အား လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမည့် အပြင် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များကိုပါ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြား ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သင် ကြားပေးမည့် Peace Corps' ၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့များသည် စက်တင်ဘာ လကုန်ပိုင်းတွင် ပထမဆုံးရောက်ရှိလာမည်ဟု ဆို သည်။

‘‘U.S.-Myanmar Par-tnership အစီအစဉ် စပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်။ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေအကြား နှစ်စဉ် အစည်းအဝေးတွေ လုပ်ပါမယ်။ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မြှင့် တင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဗီ ယက်နမ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကာလမှာ U.S.-Vietnam Partnership ထားရှိဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်) ပူးပေါင်း မယ့် နယ်ပယ်တွေကတော့ နိုင်ငံ ရေးနှင့် သံတမန်ရေး၊ စီးပွားရေး နှင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ သိပ္ပံနှင့် နည်း ပညာ၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၊ သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်း မာရေး၊ ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံ ရေး၊ လူမှုဘဝလုံခြုံရေးနှင့်တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်’’ဟု နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးကလည်း ထုတ်ပြန်သည်။

အမေရိကန်၌ မြန်မာလူငယ် များ ပိုမိုပညာသင်ယူနိုင်ရန် ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအစီ အစဉ်အတွက်ရန်ပုံငွေ ၅၀ ရာခိုင် နှုန်း ထပ်မံပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံမှ ပါဝင်တက်ရောက်မည့်သူ များအတွက် ဒီမိုကရက်တစ် ဖက် ဒရယ်ဝါဒပုံစံကို အဓိက လေ့လာ နိုင်မည့် အမေရိကန်နိုုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အမြင့်ဆုံး နှီးနှော ဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်ဖြစ်သော နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင် ရာ လေ့လာရေးအစီအစဉ်သစ် တစ်ခုကို စတင်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းခြင်း၊ အခြေခံ အ လုပ်သမား အခွင့်အရေးမြှင့်တင် ခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top