စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည္႕ ျမန္မာ့အႀကီးဆံုး အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းျပပြဲႀကီး
×

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ေျပာင္းလဲလာသည့္တိုင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၏ဘဝ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။(ဓာတ္ပံု−ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏုိင္ငံ (Least Development Countries-LDC) အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြသတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္မီေသးေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

  ကုလသမဂၢမူ၀ါဒဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ေကာ္မတီ (The United Nations Committee for Development Policy-CDP) က LDC မွ လြတ္ ေျမာက္ရန္ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ တစ္ႏွစ္ ၁,၂၃၂ ေဒၚလာသတ္မွတ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တစ္ဦးက်၀င္ေငြ ၁,၀၆၃ ေဒၚလာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အ ထက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးဦးေမာင္ ေမာင္၀င္းက စက္တင္ဘာ ၇ရက္ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။


LDC ႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ ေျမာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိသည့္အနက္ အ ခ်က္ႏွစ္ခ်က္မွာ လြတ္ေျမာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အၫႊန္းကိန္း ထက္ ေက်ာ္လြန္ေနလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးက်၀င္ေငြ စံသတ္မွတ္ခ်က္ ထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္လြန္ေနလွ်င္ ျဖစ္ေစလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းအခ်က္မွာ လည္း သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ျပည့္မီ ေက်ာ္လြန္ေနရန္လိုအပ္ၿပီး ယင္း အေျခအေနကိုပင္ ေနာက္ထပ္ သံုးႏွစ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ကာလ သံုးႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ ၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ LDC မွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒု၀န္ ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

LDC မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ပထမဦးဆံုးတိုင္းတာသည့္ ၫႊန္း ကိန္းသည္ တစ္ဦးက်သင့္ေငြ(GNI) ၫႊန္းကိန္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ စံႏႈန္းအ ရ တစ္ဦးက်၀င္ေငြ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁,၀၃၅ ေဒၚလာျဖစ္လွ်င္ LDC ၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ရန္ ၁,၂၃၂ ေဒၚလာေက်ာ္ကုိ သတ္ မွတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဒုတိယတစ္ခုသည္ လူသား အရင္းအျမစ္ၫႊန္းကိန္း Human Asset Index -HAI) ျဖစ္ၿပီး အာ ဟာရဓာတ္ရရွိမႈ၊ (၅)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေသႏႈန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္း၀င္မႈႏႈန္းႏွင့္ သက္ႀကီး စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း စသည္တို႔ ျဖင့္ တိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ၫႊန္းကိန္းတစ္ခု သည္ စီးပြားေရးထိခုိက္လြယ္မႈ ၫႊန္းကိန္း(Economic Vulnera- bility Index-EVI) ျဖစ္သည္။ ယင္း ၫႊန္းကိန္းတြင္ လူဦးေရအ ရြယ္အစား၊ ေ၀းလံေခါင္းဖ်ားေဒ သမ်ား မ်ားျပားျခင္း၊ တင္ပို႔သည့္ ကုန္စည္အမ်ိဳးအစား နည္းပါးျခင္း၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတြင္ လယ္ယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာထုတ္ကုန္အေပၚ မွီခုိရျခင္း၊လယ္ယာထုတ္လုပ္မႈ တည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္း၊ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈ တင္ပို႔မႈမတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္ မဲ့ျဖစ္ရျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။

၁၉၇၁ က LDC ႏုိင္ငံ ၂၀ ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၈၇တြင္ LDC သိ႔ု ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ လြန္ ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ကစၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ LDC ႏုိင္ငံ မ်ားရရွိခံစားႏုိင္သည့္ အခြင့္အ ေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ရရွိခံစားရ ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

LDC ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရရွိႏုိင္ သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားသည္ အ ေႂကြးေလွ်ာ္ေပးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈ ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏုိင္္မႈ၊ တရား၀င္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ရရွိႏုိင္မႈ၊ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီအ ေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိႏုိင္မႈ၊ ကုလ သမဂၢထည့္၀င္ေၾကး ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးမႈ၊ ႏုိင္ငံျခားအစည္းအေ၀း မ်ားတက္ေရာက္ရာတြင္ သက္ ဆုိင္ရာဖိတ္ၾကားသည့္ အဖဲြ႕အ စည္းမ်ား ခရီးသြားရန္ ရန္ပံုေငြအ ေထာက္အပံ့ရရွိႏုိင္မႈ၊ပညာေတာ္ သင္ဆုမ်ား၊ နည္းပညာအကူအ ညီမ်ားႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳး မႈအေထာက္အပံ့မ်ားကို ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားထံမွ ရရွိႏုိင္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

မိမိတို႔ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ LDC မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ထက္ ပုိမိုသာလြန္ေသာ ႏုိင္ငံဖံြ႕ ၿဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိ ၿပီး အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားအရ ရရွိလာမည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈရလဒ္မ်ားအ ရ LDC မွ အလိုအေလ်ာက္ လြတ္ ေျမာက္သည့္ ပံုစံကိုစဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးက အႀကံျပဳသည္။

အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး မႈအနည္းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ ေျမာက္ေရး LDC Graduation ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဒုသမၼတ (၂) ဦးေဆာင္သည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအနည္း ဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၆ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မတီကို အ ေထာက္အကူျပဳရန္ တစ္ဦးက်၀င္ ေငြဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ လူ သားအရင္းအႏွီး အၫႊန္္းကိန္း ဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ၊ စီးပြား ေရးထိခိုက္နစ္နာလြယ္မႈဆုိင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီႏွင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဆက္ ဆံေရးဆပ္ေကာ္မတီတို႔ ဖဲြ႕စည္း ထားသည္။

 လက္ရွိအေျခအေနတြင္ LDC ၄၈ ႏုိင္ငံရွိၿပီး အာဖရိကေဒ သမွ ၃၄ ႏုိင္ငံ၊ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေဒသမွ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ မ်ားျဖစ္ေသာ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာ အပါအ၀င္ ၁၃ ႏုိင္ငံ၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကယ္ရစ္ဘီယံေဒသမွ တစ္ႏုိင္ငံ ပါ၀င္ေနသည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ေမာ္ လဒိုက္ႏုိင္ငံႏွင့္ ၂၀၁၄ ၌ ဆာမို အာႏုိင္ငံတို႔သည္ LDC ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

 ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily

#Unicode Version
နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းလဲလာသည့်တိုင် အခြေခံလူတန်းစားများ၏ဘဝ ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။(ဓာတ်ပုံ−ကျော်ဇင်သန်း)

 မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံ (Least Development Countries-LDC) အဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရန် တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေသတ်မှတ်ချက် မပြည့်မီသေးကြောင်း စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ပြောသည်။

  ကုလသမဂ္ဂမူဝါဒဖွံ့ဖြိုးမှု ကော်မတီ (The United Nations Committee for Development Policy-CDP) က LDC မှ လွတ် မြောက်ရန် တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ တစ်နှစ် ၁,၂၃၂ ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တစ်ဦးကျဝင်ငွေ ၁,၀၆၃ ဒေါ်လာဖြစ်သောကြောင့် အ ထက်ပါ သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီမှု မရှိသေးကြောင်း ဒုဝန်ကြီးဦးမောင် မောင်ဝင်းက စက်တင်ဘာ ၇ရက် တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ ပြောကြားသည်။


LDC နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ် မြောက်ရန် သတ်မှတ်ထားသော အချက်သုံးချက်ရှိသည့်အနက် အ ချက်နှစ်ချက်မှာ လွတ်မြောက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အညွှန်းကိန်း ထက် ကျော်လွန်နေလျှင်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးကျဝင်ငွေ စံသတ်မှတ်ချက် ထက် နှစ်ဆကျော်လွန်နေလျှင် ဖြစ်စေလွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။

သို့ရာတွင် ယင်းအချက်မှာ လည်း သုံးနှစ်ဆက်တိုက် ပြည့်မီ ကျော်လွန်နေရန်လိုအပ်ပြီး ယင်း အခြေအနေကိုပင် နောက်ထပ် သုံးနှစ်စောင့်ကြည့်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စောင့်ကြည့်ကာလ သုံးနှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် LDC မှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်း ဒုဝန် ကြီးက ရှင်းပြသည်။

LDC မှ လွတ်မြောက်ရန် ပထမဦးဆုံးတိုင်းတာသည့် ညွှန်း ကိန်းသည် တစ်ဦးကျသင့်ငွေ(GNI) ညွှန်းကိန်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ တွင် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် စံနှုန်းအ ရ တစ်ဦးကျဝင်ငွေ တစ်နှစ်လျှင် ၁,၀၃၅ ဒေါ်လာဖြစ်လျှင် LDC ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး လွတ်မြောက်ရန် ၁,၂၃၂ ဒေါ်လာကျော်ကို သတ် မှတ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဒုတိယတစ်ခုသည် လူသား အရင်းအမြစ်ညွှန်းကိန်း Human Asset Index -HAI) ဖြစ်ပြီး အာ ဟာရဓာတ်ရရှိမှု၊ (၅)နှစ်အောက် ကလေးသေနှုန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းဝင်မှုနှုန်းနှင့် သက်ကြီး စာတတ်မြောက်မှုနှုန်း စသည်တို့ ဖြင့် တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။

နောက်ထပ်ညွှန်းကိန်းတစ်ခု သည် စီးပွားရေးထိခိုက်လွယ်မှု ညွှန်းကိန်း(Economic Vulnera- bility Index-EVI) ဖြစ်သည်။ ယင်း ညွှန်းကိန်းတွင် လူဦးရေအ ရွယ်အစား၊ ဝေးလံခေါင်းဖျားဒေ သများ များပြားခြင်း၊ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်အမျိုးအစား နည်းပါးခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတွင် လယ်ယာ၊ သားငါး၊ သစ်တောထုတ်ကုန်အပေါ် မှီခိုရခြင်း၊လယ်ယာထုတ်လုပ်မှု တည်ငြိမ်မှုမရှိခြင်း၊ ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှု တင်ပို့မှုမတည်ငြိမ်ခြင်း၊ သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် အိုးမဲ့အိမ် မဲ့ဖြစ်ရခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

၁၉၇၁ က LDC နိုင်ငံ ၂၀ ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၈၇တွင် LDC သိ့ု ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ လွန် ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့်ကစပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသော်လည်း စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် LDC နိုင်ငံ များရရှိခံစားနိုင်သည့် အခွင့်အ ရေးများကို အပြည့်အဝရရှိခံစားရ ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။

LDC နိုင်ငံအဖြစ် ရရှိနိုင် သည့် အကျိုးကျေးဇူးများသည် အ ကြွေးလျှော်ပေးခြင်း၊ ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများရရှိနိုင်မှု၊ တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီများ ရရှိနိုင်မှု၊ နိုင်ငံခြားအကူအညီအ ထောက်အပံ့များ ရရှိနိုင်မှု၊ ကုလ သမဂ္ဂထည့်ဝင်ကြေး လျှော့ပေါ့ ပေးမှု၊ နိုင်ငံခြားအစည်းအဝေး များတက်ရောက်ရာတွင် သက် ဆိုင်ရာဖိတ်ကြားသည့် အဖွဲ့အ စည်းများ ခရီးသွားရန် ရန်ပုံငွေအ ထောက်အပံ့ရရှိနိုင်မှု၊ပညာတော် သင်ဆုများ၊ နည်းပညာအကူအ ညီများနှင့် အခြားအကူအညီများ ဖြစ်သည့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုး မှုအထောက်အပံ့များကို ဖွံ့ဖြိုးမှု မိတ်ဖက်နိုင်ငံများထံမှ ရရှိနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။

မိမိတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် LDC မှ လွတ်မြောက်ရန် ရည်မှန်းချက် ထက် ပိုမိုသာလွန်သော နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးရေးရည်မှန်းချက်များ ထားရှိ ပြီး အဆိုပါရည်မှန်းချက်များအရ ရရှိလာမည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုရလဒ်များအ ရ LDC မှ အလိုအလျောက် လွတ် မြောက်သည့် ပုံစံကိုစဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း ဒုဝန်ကြီးက အကြံပြုသည်။

အစိုးရသစ်အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုး မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ် မြောက်ရေး LDC Graduation ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဒုသမ္မတ (၂) ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်း ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက် ရေးအတွက် အကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီကို ၂၀၁၆ ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

ယင်းကော်မတီကို အ ထောက်အကူပြုရန် တစ်ဦးကျဝင် ငွေဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ၊ လူ သားအရင်းအနှီး အညွှန်းကိန်း ဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီ၊ စီးပွား ရေးထိခိုက်နစ်နာလွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီနှင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ ဆက် ဆံရေးဆပ်ကော်မတီတို့ ဖွဲ့စည်း ထားသည်။

 လက်ရှိအခြေအနေတွင် LDC ၄၈ နိုင်ငံရှိပြီး အာဖရိကဒေ သမှ ၃၄ နိုင်ငံ၊ အာရှနှင့် ပစိဖိတ် ဒေသမှ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များဖြစ်သော ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာ အပါအဝင် ၁၃ နိုင်ငံ၊ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကယ်ရစ်ဘီယံဒေသမှ တစ်နိုင်ငံ ပါဝင်နေသည်။ ၂၀၁၀ တွင် မော် လဒိုက်နိုင်ငံနှင့် ၂၀၁၄ ၌ ဆာမို အာနိုင်ငံတို့သည် LDC ဘဝမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။


 ဖိုးသူတော် (www.phothutaw.com)
Credit:7Day Daily
 
 
 
ေန႔စဥ္သတင္းအသစ္မ်ားကို Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Gmail ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top